17.10.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 286/221


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

от 10 май 2012 година

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2010 година

(2012/582/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2010 година,

като взе предвид доклада на Сметната палата относно окончателните годишни отчети на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2010 година, придружен от отговорите на Агенцията (1),

като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2012 г. (06083/2012 – C7-0051/2012),

като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (2), и по-специално член 185 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 460/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 година относно създаване на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (3), и по-специално член 17 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (4), и по-специално член 94 от него,

като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7-0136/2012),

1.

Освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2010 година.

2.

Представя своите забележки в резолюцията по-долу.

3.

Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

Председател

Martin SCHULZ

Генерален секретар

Klaus WELLE


(1)  ОВ C 366, 15.12.2011 г., стр. 15.

(2)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 77, 13.3.2004 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.


РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

от 10 май 2012 година

съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2010 година

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2010 година,

като взе предвид доклада на Сметната палата относно окончателните годишни отчети на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2010 година, придружен от отговорите на Агенцията (1),

като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2012 г. (06083/2012 – C7-0051/2012),

като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (2), и по-специално член 185 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 460/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 година относно създаване на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (3), и по-специално член 17 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (4), и по-специално член 94 от него,

като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7-0136/2012),

A.

като има предвид декларацията на Сметната палата, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност („Агенцията“) за финансовата 2010 година са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Б.

като има предвид, че на 10 май 2011 г. Парламентът освободи изпълнителния директор на Агенцията от отговорност във връзка с изпълнението на нейния бюджет за финансовата 2009 година (5) и в резолюцията, придружаваща решението за освобождаване от отговорност, Парламентът, наред с другото:

изразява загриженост за това, че Сметната палата съобщи за пренесени за следващата година бюджетни кредити в размер на 19 % от общия бюджет на Агенцията,

настоятелно призовава Агенцията да въведе пълна физическа инвентаризация и да гарантира точността на счетоводните записи,

настоятелно призовава Агенцията да:

подобри прозрачността относно прогнозите и лицата, които носят отговорност за проектите,

подобри процедурата за даване на разрешение за възлагане на обществени поръчки при вземането на финансови решения и изготвянето на работни програми,

гарантира пълно оповестяване на допуснатите изключения в своя годишен доклад за дейността,

осигури целесъобразно проследяване на евентуалните нередности,

развие последващ контрол и докладва за резултатите от него;

В.

като има предвид, че общият бюджет на Агенцията за 2010 г. възлизаше на 8 113 188 EUR, което е с 0,05 % по-малко от нейния бюджет за 2009 г.; като има предвид, че първоначалната вноска на Съюза в бюджета на Агенцията за 2010 г. беше 7 288 200 EUR (6) в сравнение със 7 800 000 EUR през 2009 г.,

Бюджетно и финансово управление

1.

Припомня, че първоначалната вноска на Съюза в бюджета на Агенцията възлизаше на 7 288 200 EUR за 2010 г.; отбелязва обаче, че към тази сума са добавени 640 000 EUR възстановен излишък, в резултат на което вноската на Съюза за 2010 г. става 7 928 200 EUR.

2.

Отбелязва от годишните отчети на Агенцията за финансовата 2010 година, че нейният първоначален бюджет възлиза на 7 928 200 EUR; все пак отбелязва, че управителният съвет измени бюджета, за да отрази приноса на страните от ЕАСТ в размер на 184 988 EUR.

3.

Отбелязва въз основа на годишните отчети, че са поети задължения за 99,95 % от бюджетните кредити в сравнение с 94,40 % през 2009 г., докато плащанията са достигнали 76,46 % от общите управлявани бюджетни кредити в сравнение със 75,67 % през 2009 г.

Пренесени бюджетни кредити

4.

Отбелязва въз основа на годишните отчети на Агенцията, че договорените в края на 2010 г., но все още неизплатени бюджетни кредити за поети задължения в размер на 1 987 011 EUR, бяха пренесени за 2011 г.; отбелязва също така, че общият размер на пренесените бюджетни кредити, отменени през 2010 г., е 89 185 EUR.

5.

Изразява отново своята загриженост за това, че Сметната палата съобщи за 52 % пренесени бюджетни кредити от оперативния бюджет на Агенцията (дял III); изразява загриженост във връзка с факта, че ситуацията показва забавяне при изпълнението на дейностите на Агенцията, финансирани по дял III от бюджета, и че това противоречи на бюджетния принцип за ежегодност; още веднъж настоятелно призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност за действията, предприети от Агенцията за отстраняване на тези слабости.

Процедури за възлагане на обществени поръчки

6.

Признава, че през 2011 г. Агенцията извърши последващ контрол с цел подобряване на резултатите от вътрешния контрол при процедурите за възлагане на обществени поръчки; все пак настоятелно призовава Агенцията да въведе също и ефективни мерки за предварителна проверка с цел предотвратяване на слабости при възлагането на обществени поръчки; и призовава Сметната палата да провери ефективността на тези мерки.

7.

Информиран е от Агенцията, че тя е повишила прозрачността по отношение на прогнозите и лицата, които носят отговорност за проектите; подобрила е процедурата за даване на разрешение за възлагане на обществени поръчки при вземането на финансови решения и изготвянето на работни програми; гарантирала е пълно оповестяване на допуснатите изключения в своя годишен доклад за дейността и е осигурила целесъобразно проследяване на евентуалните нередности; независимо от това призовава Сметната палата да гарантира ефективността на тези мерки пред органа по освобождаване от отговорност.

8.

Отбелязва въз основа на годишния доклад за дейността на Агенцията, че резултатите ѝ във връзка с договорите за обществени поръчки, сключени по стартиралите през 2010 г. процедури за възлагане на обществени поръчки, са както следва:

договори: 52, включително 20 договора за услуги и 9 рамкови договора за услуги,

нареждания за покупки: 233, от които 79 са издадени съгласно съществуващ рамков договор за услуги,

стартирали процедури за възлагане на обществени поръчки: 36, включително 13 открити процедури.

Възстановяване на средства от данъчните органи на приемащата държава членка

9.

Отново отбелязва с разочарование, че не е постигнат напредък спрямо предходната година във връзка с възстановяването от данъчните органи на приемащата държава членка на 45 000 EUR, което представлява сумата на ДДС, платена предварително от Агенцията; следователно настоятелно призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност, когато приемащата държава членка възстанови тази сума.

Човешки ресурси

10.

Изразява загриженост за това, че все още са налице слабости при процедурите за подбор на персонал, които излагат на опасност прозрачността на тези процедури; признава, че Сметната палата съобщи, че комисиите за подбор не са определили предварително прагове за покана на кандидатите за събеседване, нито необходимите стандарти за включването им в списъка с резервите; следователно настоятелно призовава Агенцията да поправи незабавно това положение и да информира органа по освобождаване от отговорност за предприетите действия; отбелязва също така, че мерките, предприети от Агенцията досега, се оказаха недостатъчни в това отношение; счита, че органът по освобождаване от отговорност не трябва да допуска повече повтаряне на тези слабости.

11.

Отбелязва въз основа на годишните отчети на Агенцията, че към края на 2010 г. в Агенцията са работили 40 временно наети служители и 11 договорно наети служители; отбелязва също така, че в края на 2010 г. бяха налице 4 свободни места за временно наети служители и 2 свободни места за договорно наети служители, както и че през четвъртото тримесечие на 2010 г. приключиха процедурите за подбор за 3 свободни места за временно наети служители, а в началото на 2011 г. стартираха процедурите за подбор на договорно наети служители.

12.

Освен това отбелязва въз основа на годишния доклад за дейността, че приоритетите на отдела за човешки ресурси на Агенцията за 2010 г. бяха:

повтарящо се планиране на ресурсите (план на политиката за персонала),

положителни измерими мерки за задържане на персонала,

услуги чрез електронни работни потоци,

следователно призовава Сметната палата да потвърди пред органа по освобождаване от отговорност дали тези приоритети се прилагат ефективно.

Системи за вътрешен контрол

13.

Признава, че Агенцията прилага и консолидира своите вътрешни процедури и упражнява вътрешен контрол по отношение на всички финансови потоци, както е посочено в нейната работна програма за 2010 г.

Вътрешен одит

14.

Освен това отбелязва, че службата за вътрешен одит (IAS) извърши оценка на умерения риск за Агенцията с цел актуализиране на одитните приоритети и плана за одит на IAS за периода 2010—2012 г.; по-специално отбелязва, че Агенцията поема висок риск при планирането, счетоводната отчетност, изпълнението на бюджета, развойната дейност и управлението в областта на информационните технологии, непрекъснатостта на работата, отношенията със заинтересованите страни, външната комуникация, анализа на въздействието и оценката; следователно настоятелно призовава Агенцията незабавно да определи необходимите мерки за намаляване на рисковете в горепосочените области.

15.

Отбелязва, че през 2010 г. IAS извърши одит на „планиране: заинтересовани страни и цели на операциите“, за да оцени и предостави разумни гаранции относно целесъобразността и ефективността на системата за вътрешен контрол, свързана с приноса и потребностите на заинтересованите страни, както и ефективността на разпределението на ресурсите във връзка с приоритетите на оперативните дейности.

16.

Отбелязва за Агенцията, че IAS направи 10 препоръки, три от които бяха оценени като „много важни“ и седем като „важни“; отбелязва, че тези „много важни препоръки“ засягат:

изготвянето на карта за очакванията,

участието на заинтересованите страни в планирането на проекта,

подобряването на управлението на отношенията със заинтересованите страни чрез подходящ инструмент, свързан с информационните технологии.

17.

Настоятелно призовава Агенцията да продължи да:

включва заинтересованите страни на етапа преди/на съставяне на временната работна програма на Агенцията,

разработва многогодишна рамка за определяне на основните области на интереси и формулиране на приоритети,

подобрява използването на обратната информация от заинтересовани страни,

също така призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност за мерките, предприети в тази връзка.

18.

Отбелязва, че четирите много важни препоръки, свързани с одита на обществените поръчки от 2009 г., са отчетени като изпълнени от Агенцията и понастоящем се разглеждат от IAS.

19.

Обръща внимание на препоръките от предишните си доклади за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, включени в приложението към настоящата резолюция.

20.

По отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, се позовава на своята резолюция от 10 май 2012 г. (7) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.


(1)  ОВ C 366, 15.12.2011 г., стр. 15.

(2)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 77, 13.3.2004 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(5)  ОВ L 250, 27.9.2011 г., стр. 186.

(6)  ОВ L 64, 12.3.2010 г., стр. 759.

(7)  Приети текстове, P7_TA(2012)0164 (вж. страница 388 от настоящия брой на Официален вестник).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРЕПОРЪКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Изпълнение

n.a.

n.a.

Призовава Агенцията да направи диахроничен анализ на дейностите, проведени през настоящата и през предходните години

n.a.

Бюджетно и финансово управление

При изпълнението на бюджета на Агенцията не се спазват строго принципите на ежегодност и специфичност: повечето операции са били извършени през последното тримесечие на годината

Слабости при изпълнението на оперативните дейности: 40 % от поетите задължения и над 50 % от плащанията, свързани с оперативните дейности, са извършени през ноември и декември

Слабости при процедурата за възлагане на обществени поръчки (предварителният подбор на офертите не е обоснован, документите за оценка не са подписани от комисията за оценка, тръжните досиета не са структурирани и са непълни)

Сметната палата откри слабости в процедурите: подценяване на бюджета за рамков договор (напр. при една процедура за възлагане на тригодишен рамков договор за услуги нуждите са били подценени и наличният бюджет за тези разходи за цялата година е изчерпан в рамките на шест месеца)

Призовава Комисията да провери възможностите за осигуряване на пълно прилагане на принципа за ориентирано спрямо потребностите управление на паричните средства в наличност

Призовава Комисията да гарантира трайно поддържане на възможно най-ниско равнище на паричните резерви на Агенцията

Изразява загриженост за това, че Сметната палата съобщи за пренесени за следващата година бюджетни кредити в размер на 19 % от общия бюджет на Агенцията

Вътрешен одит и човешки ресурси

Недокументирани процедури за вътрешен контрол; те следва да гарантират прозрачността и доброто финансово управление

n.a.

Постижения при изпълнението на осемте препоръки на службата за вътрешен одит: т.е. политиката за персонала, подновяването на договори, приключващи през 2008 г., независимостта на комисиите за подбор, услугите във връзка с обучението и прозрачността на процедурата за повишение на служители

Слабости в процедурата за подбор на персонал

Призовава Агенцията да въведе последващ контрол с помощта на професионален доставчик

Настоятелно призовава Агенцията да въведе пълна физическа инвентаризация и да гарантира точността на счетоводните записи

Процедура за възлагане на обществени поръчки

n.a.

n.a.

n.a.

Призовава Агенцията да засили вътрешния си контрол, за да гарантира правилното изпълнение на договорите и процедурите по възлагане на обществени поръчки

Настоятелно призовава Агенцията да:

повиши прозрачността относно прогнозите и лицата, които носят отговорност за проектите,

подобри нейната процедура за даване на разрешение за възлагане на обществени поръчки на етапа на вземане на решение за финансиране и изпълнение на работната програма,

гарантира пълно оповестяване на допуснатите изключения в годишния доклад за дейността на Агенцията,

гарантира предприемането на подходящи последващи действия в резултат на евентуални нередности,

развие последващ контрол и докладва за резултатите от него