18.12.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 336/52


DECYZJA KOMISJI

z dnia 17 grudnia 2009 r.

zatwierdzająca przedstawiony przez Bułgarię krajowy program na rzecz kontroli i monitorowania warunków transportu żywego bydła wywożonego z Unii przez port Burgas oraz zatwierdzająca wkład finansowy Unii na 2010 r.

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10004)

(Jedynie tekst w języku bułgarskim jest autentyczny)

(2009/979/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję Rady 2009/470/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 37,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (2) (zwane dalej „rozporządzeniem finansowym”), w szczególności jego art. 75,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (3) (zwane dalej „przepisami wykonawczymi”), w szczególności jego art. 90,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W decyzji 2009/470/WE ustanowiono procedury regulujące wkład finansowy Wspólnoty na rzecz wydatków w dziedzinie weterynarii.

(2)

W szczególności art. 37 ust. 1 decyzji 2009/470/WE stanowi, że gdyby państwo członkowskie napotkało, z punktu widzenia strukturalnego albo geograficznego, problemy kadrowe albo infrastrukturalne przy wdrażaniu strategii kontroli, spowodowane funkcjonowaniem rynku wewnętrznego żywych zwierząt, to może ono uzyskać na okres przejściowy pomoc finansową Wspólnoty. Ponadto art. 37 ust. 2 decyzji 2009/470/WE stanowi, że zainteresowane państwo członkowskie przedkłada Komisji krajowy program wraz ze wszelkimi właściwymi informacjami finansowymi, opracowany w celu poprawienia systemu kontroli.

(3)

Funkcjonowanie rynku wewnętrznego wymaga zharmonizowanego systemu kontroli żywych zwierząt, w tym zwierząt wywożonych do państw trzecich. Należy ułatwić wprowadzenie w życie tej strategii przez zapewnienie wkładu finansowego Unii na rzecz jej wdrożenia.

(4)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 639/2003 z dnia 9 kwietnia 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do wymagań dotyczących przyznania refundacji wywozowych związanych z ochroną żywego bydła w czasie transportu (4) stanowi, że wywóz zwierząt poza obszar celny Unii może odbywać się przez miejsce wyjazdu, w którym urzędowy lekarz weterynarii sprawdza, w odniesieniu do tych zwierząt, na które przyjęto zgłoszenie wywozowe, czy wymogi ustanowione w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (5) zostały spełnione od miejsca wysyłki aż do miejsca wyjazdu oraz czy warunki transportu w pozostałym czasie podróży są zgodne z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1/2005.

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 1/2005 stanowi, że gdy zwierzęta znajdują się w punktach wyjścia, urzędowi lekarze weterynarii państw członkowskich sprawdzają, czy zwierzęta są transportowane zgodnie z tym rozporządzeniem. Jeśli właściwe władze uznają zwierzęta za niezdolne do ukończenia podróży, zostaną one rozładowane, napojone, nakarmione i zostanie im zapewniony odpoczynek w punkcie kontroli.

(6)

W rozporządzeniu Rady (WE) nr 1255/97 z dnia 25 czerwca 1997 r. dotyczącym kryteriów wspólnotowych dla punktów kontroli oraz zmieniającym plan trasy określony w załączniku do dyrektywy 91/628/EWG (6) ustanowiono kryteria stosowane w całej Wspólnocie, jakie powinny spełniać punkty kontroli, tak aby zapewnić optymalne warunki dobrostanu zwierząt przez nie przejeżdżających, a także aby przewidzieć pewne przypadkowe problemy zdrowotne zwierząt.

(7)

Bułgaria napotkała problemy kadrowe i infrastrukturalne w punkcie wyjazdu w porcie Burgas przy wdrażaniu kontroli weterynaryjnych, wymaganych we Wspólnocie zgodnie z art. 21 rozporządzenia (WE) nr 1/2005 i art. 2 rozporządzenia (WE) nr 639/2003, w odniesieniu do żywego bydła wywożonego przez ten port. W szczególności brak jest obiektów, w których urzędowi lekarze weterynarii mogliby przeprowadzać kontrole żywego bydła, a w bliskiej odległości od portu nie ma zatwierdzonego punktu kontroli, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1255/97, gdzie zwierzęta można rozładować, napoić, nakarmić i zapewnić im odpoczynek, jeśli są niezdolne do kontynuowania podróży lub jeśli nie mogą zostać przetransportowane w czasie podróży określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1/2005.

(8)

W dniu 17 września 2009 r. Bułgaria przekazała Komisji program na rzecz kontroli i monitorowania warunków transportu żywego bydła wywożonego z Unii przez port Burgas na 2010 r., w ramach którego państwo to chciałoby otrzymać wkład finansowy Unii.

(9)

Komisja dokonała oceny programu na 2010 r. przekazanego przez Bułgarię, zarówno z weterynaryjnego, jak i finansowego punktu widzenia. Uznano, że program ten jest zgodny ze stosownym prawodawstwem unijnym w dziedzinie weterynarii, a w szczególności z kryteriami określonymi w art. 21 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 oraz w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1255/97.

(10)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się, na okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., przedstawiony przez Bułgarię w dniu 17 września 2009 r. krajowy program na rzecz kontroli i monitorowania warunków transportu żywego bydła wywożonego z Unii przez port Burgas na 2010 r. Niniejsza decyzja stanowi decyzję w sprawie finansowania w rozumieniu art. 75 rozporządzenia finansowego.

Artykuł 2

Wkład finansowy Unii stanowi 80 % poniesionych przez Bułgarię kosztów projektu i budowy obiektów do prowadzenia kontroli oraz punktu kontroli w porcie Burgas mogącego pomieścić od 120 do 140 sztuk bydła.

Wkład finansowy nie przekracza 152 000 EUR i zostanie sfinansowany z następującej pozycji w budżecie ogólnym Unii Europejskiej na 2010 r., z zastrzeżeniem jego przyjęcia:

pozycja budżetowa 17 04 02.

Artykuł 3

1.   Wydatki przedstawione przez Bułgarię do zwrotu w ramach wkładu finansowego Unii są wyrażane w euro i nie obejmują podatku od wartości dodanej ani innych podatków.

2.   Jeśli wydatki Bułgarii wyrażone są w innej walucie niż euro, państwo to dokonuje przeliczenia na euro, stosując ostatni kurs wymiany walut ustalony przez Europejski Bank Centralny przed pierwszym dniem miesiąca, w którym składa ono wniosek o płatność.

Artykuł 4

1.   Wkład finansowy Unii w krajowy program, o którym mowa w art. 1, zostanie przyznany pod warunkiem, że Bułgaria:

a)

zrealizuje program zgodnie ze stosownymi przepisami prawa unijnego, w tym z zasadami konkurencji i udzielania zamówień publicznych;

b)

przekaże Komisji najpóźniej do dnia 31 lipca 2010 r. okresowe sprawozdania techniczne i finansowe w sprawie programu, o którym mowa w art. 1, zgodnie z art. 27 ust. 7 lit. a) decyzji 2009/470/WE;

c)

przekaże Komisji, zgodnie z art. 27 ust. 7 lit. b) decyzji 2009/470/WE, najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2011 r. końcowe szczegółowe sprawozdanie techniczne zawierające ocenę osiągniętych wyników i szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.;

d)

przekaże Komisji, zgodnie z art. 27 ust. 8 decyzji 2009/470/WE, najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2011 r. wniosek o płatność w odniesieniu do wydatków poniesionych w związku z programem przekazanym w dniu 17 września 2009 r.;

e)

w przypadku programu, o którym mowa w art. 1, nie przedłoży kolejnych wniosków o inne rodzaje wkładu Unii na rzecz wspomnianych środków i nie przedkładała takich wniosków w terminie wcześniejszym.

2.   W przypadku złożenia wniosków o płatność po terminie zastosowanie ma obniżenie wkładu finansowego przewidziane w art. 27 ust. 8 decyzji 2009/470/WE.

Artykuł 5

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r.

Artykuł 6

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Bułgarii.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2009 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 155 z 18.6.2009, s. 30.

(2)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(3)  Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 1.

(4)  Dz.U. L 93 z 10.4.2003, s. 10.

(5)  Dz.U. L 3 z 5.1.2005, s. 1.

(6)  Dz.U. L 174 z 2.7.1997, s. 1.