18.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 336/52


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. december 17.)

az Unióból exportált és Bourgas kikötőjén keresztül szállított élő szarvasmarhafélék szállítási körülményeinek ellenőrzéséről és nyomon követéséről szóló, Bulgária által benyújtott nemzeti program, valamint a 2010-re vonatkozó uniós pénzügyi hozzájárulás jóváhagyásáról

(az értesítés a C(2009) 10004. számú dokumentummal történt)

(Csak a bolgár nyelvű szöveg hiteles)

(2009/979/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 2009. május 25-i 2009/470/EK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre (2) (a továbbiakban: költségvetési rendelet) és különösen annak 75. cikkére,

tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre (3) (a továbbiakban: végrehajtási szabályok) és különösen annak 90. cikkére,

mivel:

(1)

A 2009/470/EK határozat megállapítja az állat-egészségügyi kiadásokhoz nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulásra irányadó eljárásokat.

(2)

A 2009/470/EK határozat 37. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy ha egy tagállam azt tapasztalja, hogy strukturális vagy földrajzi szempontból az élő állatok belső piacának működésével összefüggésben bevezetett ellenőrzési stratégia megvalósítása személyzeti vagy infrastrukturális problémákba ütközik, átmeneti időszakra közösségi pénzügyi hozzájárulásban részesülhet. Ezenfelül a 2009/470/EK határozat 37. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy az érintett tagállamnak – ellenőrzési rendszerének javítása céljával – nemzeti programot kell előterjesztenie a Bizottsághoz, melyhez csatolnia kell valamennyi megfelelő pénzügyi információt.

(3)

A belső piac működéséhez összehangolt ellenőrzési rendszerre van szükség az élő állatokra, köztük azokra vonatkozóan is, amelyeket harmadik országokba exportálnak. Célszerűnek látszik, hogy e stratégia végrehajtását az Unió pénzügyi hozzájárulás nyújtásával segítse elő.

(4)

Az élő szarvasmarhafélék szállítás közbeni kíméletével kapcsolatos export-visszatérítés nyújtására vonatkozó követelmények tekintetében az 1254/1999/EK tanácsi rendelet szerint részletes szabályok megállapításáról szóló, 2003. április 9-i 639/2003/EK bizottsági rendelet (4) előírja, hogy az Unió vámterületének elhagyása olyan kiléptetési helyen történik, ahol a hatósági állatorvos az elfogadott kiviteli nyilatkozattal rendelkező állatok esetében ellenőrzi, hogy a kiindulás helyétől a kiléptetési helyig teljesültek-e az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és az 1255/97/EK rendelet módosításáról szóló, 2004. december 22-i 1/2005/EK tanácsi rendeletben (5) meghatározott követelmények, és a szállítási körülmények az utazás hátralévő részére nézve megfelelnek-e az 1/2005/EK rendelet előírásainak.

(5)

Az 1/2005/EK rendelet előírja, hogy az állatoknak a kilépési helyen való bemutatatásakor a tagállamok hatósági állatorvosai ellenőrzik, hogy az állatokat e rendeletnek megfelelően szállítják-e. Amennyiben az illetékes hatóság úgy ítéli meg, hogy az állatok nincsenek a szállítás folytatására alkalmas állapotban, azokat egy ellenőrző állomáson ki kell rakodni, meg kell etetni és itatni, valamint pihentetni kell.

(6)

Az ellenőrző állomásokra vonatkozó közösségi kritériumokról, valamint a 91/628/EGK irányelv mellékletében említett útvonalterv módosításáról szóló, 1997. június 25-i 1255/97/EK tanácsi rendelet (6) megállapítja az ellenőrző állomásokra vonatkozó, Közösség-szerte alkalmazandó azon kritériumokat, melyeknek célja, hogy optimális jólléti körülményeket biztosítsanak az áthaladó állatok számára, és lehetővé tegyék egyes egyszerűbb állat-egészségügyi problémák rendezését.

(7)

Bulgária számára személyzeti és infrastrukturális problémák merültek fel a bourgasi kikötőben található kiléptetési helyen a Közösségen belül az 1/2005/EK rendelet 21. cikke és a 639/2003/EK rendelet 2. cikke által előírt és az említett kikötőn keresztül exportált élő szarvasmarhafélékre irányuló állat-egészségügyi ellenőrzések végrehajtása terén. Nem léteznek ugyanis olyan létesítmények, amelyekre a hatósági állatorvosoknak szükségük lenne az élő szarvasmarhafélék vizsgálatához, és nem áll rendelkezésre olyan, a kikötő közvetlen közelében található, az 1255/97/EK rendelet szerinti, jóváhagyott ellenőrző állomás sem, ahol az állatokat – amennyiben azok nincsenek a szállítás folytatására alkalmas állapotban, vagy nem szállíthatók az 1/2005/EK rendeletben meghatározott szállítási idő betartásával – ki lehet rakodni, meg lehet etetni és itatni, valamint pihentetni lehet.

(8)

2009. szeptember 17-én Bulgária elküldte a Bizottságnak az Unióból exportált és Bourgas kikötőjén keresztül szállított élő szarvasmarhafélék szállítási körülményeinek ellenőrzéséről és nyomon követéséről szóló, 2010-re vonatkozó programját, melyre pénzügyi hozzájárulást kér az Uniótól.

(9)

A Bizottság a Bulgária által benyújtott, 2010-re vonatkozó programot mind állat-egészségügyi, mind pénzügyi szempontból megvizsgálta. A Bizottság úgy találta, hogy a program megfelel a vonatkozó uniós állat-egészségügyi jogszabályoknak, történetesen az 1/2005/EK rendelet 21. cikke (3) bekezdésében meghatározott kritériumoknak és az 1255/97/EK rendelet mellékletében foglaltaknak.

(10)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Bulgária által 2009. szeptember 17-én, a 2010-es évre vonatkozóan benyújtott, az Unióból exportált és Bourgas kikötőjén keresztül szállított élő szarvasmarhafélék szállítási körülményeinek ellenőrzéséről és nyomon követéséről szóló nemzeti programot a Bizottság a 2010. január 1-je és december 31-e közötti időszakra jóváhagyja. Ez a határozat a költségvetési rendelet 75. cikke értelmében vett finanszírozási határozatnak minősül.

2. cikk

Az Unió 80 %-os pénzügyi hozzájárulást nyújt azokhoz a tervezési és építési költségekhez, amelyek Bulgária számára a Bourgas kikötőjében létrehozandó ellenőrzési létesítmények, valamint egy, a szarvasmarhafélék 120–140 egyedének befogadására alkalmas ellenőrző állomás kialakítása során merülnek fel.

A pénzügyi hozzájárulás maximális összege 152 000 EUR, melyet az Európai Unió 2010. évi általános költségvetésének elfogadása esetén az említett költségvetés alábbi költségvetési tételéből kell finanszírozni:

17 04 02. költségvetési tétel.

3. cikk

(1)   Az uniós pénzügyi hozzájárulás kérelmezésekor a kiadásokra vonatkozó adatokat Bulgáriának euróban kell meghatároznia, oly módon, hogy az összegek ne tartalmazzanak hozzáadottérték-adót vagy más adókat.

(2)   Ha Bulgária számára a kiadás nem euróban merül fel, úgy át kell váltania euróra azon az árfolyamon, amelyet az Európai Központi Bank a kérelembenyújtás hónapjának első napját megelőző utolsó kereskedelmi napon jegyzett.

4. cikk

(1)   Az 1. cikkben említett, a nemzeti programra irányuló uniós pénzügyi támogatást meg kell adni, amennyiben Bulgária:

a)

a programot az uniós jogszabályok vonatkozó rendelkezéseivel – beleértve a versenyjogi és közbeszerzési szabályokat is – összhangban hajtja végre;

b)

a 2009/470/EK határozat 27. cikke (7) bekezdésének a) pontja értelmében legkésőbb 2010. július 31-ig eljuttatja a Bizottsághoz az 1. cikkben említett programok időközi technikai és pénzügyi jelentéseit;

c)

a 2009/470/EK határozat 27. cikke (7) bekezdésének b) pontja értelmében legkésőbb 2011. április 30-ig eljuttat a Bizottsághoz egy olyan végleges, részletes technikai jelentést, mely magában foglalja az elért eredmények értékelését, valamint a 2010. január 1. és december 31. közötti időszak során felmerült kiadások részletes elszámolását;

d)

a 2009/470/EK határozat 27. cikke (8) bekezdése értelmében legkésőbb 2011. április 30-ig eljuttatja a Bizottsághoz a 2009. szeptember 17-én benyújtott program tekintetében felmerült kiadásokhoz kapcsolódó átutalási kérelmeket;

e)

az 1. cikkben említett program tekintetében nem nyújt be további kérelmeket az ezen intézkedésekre irányuló uniós pénzügyi hozzájárulásra, és a korábbiakban sem nyújtott be ilyen kérelmeket.

(2)   Késedelmesen megküldött kérelmek esetén a pénzügyi hozzájárulást a 2009/470/EK határozat 27. cikkének (8) bekezdésében foglaltak szerint kell csökkenteni.

5. cikk

Ezt a határozatot 2010. január 1-jétől kell alkalmazni.

6. cikk

Ennek a határozatnak a Bolgár Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2009. december 17-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 155., 2009.6.18., 30. o.

(2)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(3)  HL L 357., 2002.12.31., 1. o.

(4)  HL L 93., 2003.4.10., 10. o.

(5)  HL L 3., 2005.1.5., 1. o.

(6)  HL L 174., 1997.7.2., 1. o.