18.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 336/52


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 17 декември 2009 година

за одобряване на националната програма, представена от България, за контролиране и мониторинг на условията за транспортиране на живи животни от рода на едрия рогат добитък, изнасяни от Съюза през пристанище Бургас, и на финансовото участие на Съюза за 2010 г.

(нотифицирано под номер C(2009) 10004)

(само текстът на български език е автентичен)

(2009/979/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2009/470/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. относно разходите във ветеринарната област (1), и по-специално член 37 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (2) (наричан по-долу „Финансовият регламент“), и по-специално член 75 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (3) (наричан по-долу „правилата за прилагане“), и по-специално член 90 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2009/470/ЕО се определят процедурите, уреждащи финансовото участие на Общността в разходите във ветеринарната област.

(2)

По-специално член 37, параграф 1 от Решение 2009/470/ЕО предвижда, че ако от структурна или географска гледна точка държава-членка изпитва трудности с персонала или инфраструктурни трудности при изпълнение на новата стратегия за контрол, породена от завършване на изграждането на вътрешния пазар на живи животни, тя може за преходен период да получава финансово подпомагане от Общността. Освен това член 37, параграф 2 от Решение 2009/470/ЕО предвижда, че съответната държава-членка представя на Комисията национална програма, придружена от цялата подходяща финансова информация и предназначена да подобри нейната система за контрол.

(3)

Функционирането на вътрешния пазар изисква наличието на хармонизирана система за контрол на живите животни, включително на тези, които се изнасят за трети държави. Целесъобразно е да се улесни прилагането на посочената стратегия, като се предвиди финансово участие на Съюза за прилагането на тази стратегия.

(4)

Регламент (ЕО) № 639/2003 на Комисията от 9 април 2003 г. относно определяне на подробни правила по силата на Регламент (ЕО) № 1254/1999 на Съвета по отношение на изискванията за отпускане на възстановявания при износ, свързани с хуманно отношение към живите животни от рода на едрия рогат добитък по време на транспорт (4) предвижда, че животните могат да напускат митническата територия на Съюза през изходен пункт, където по отношение на животните, за които се приема декларация за износ, официалният ветеринарен лекар проверява дали изискванията, установени с Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 г. относно защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции и за изменение на директиви 64/432/ЕИО и 93/119/ЕО и Регламент (ЕО) № 1255/97 (5), са спазени от мястото на тръгване до изходния пункт, и дали условията за транспорт за останалата част от пътуването отговарят на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1/2005.

(5)

Регламент (ЕО) № 1/2005 предвижда, че когато животните бъдат представени на изходните пунктове, официално определени ветеринарни лекари на държавите-членки проверяват дали животните са транспортирани в съответствие с разпоредбите на същия регламент. Когато компетентният орган счита, че животните не са годни да завършат своето пътуване, те трябва да бъдат разтоварени, напоени, нахранени и да могат да си отпочинат в контролен пункт.

(6)

Регламент (ЕО) № 1255/97 на Съвета от 25 юни 1997 г. относно критериите на Общността за контролни пунктове и относно изменение на маршрутния план, посочен в приложението към Директива 91/628/ЕИО (6), установява критериите, приложими в цялата Общност, на които трябва да отговарят контролните пунктове, така че да се гарантират оптималните условия на хуманно отношение към животните, преминаващи през тях, както и да се предвидят разпоредби за инцидентни здравословни проблеми на животните.

(7)

България срещна трудности с персонала и инфраструктурни трудности на изходния пункт пристанище Бургас при прилагането на ветеринарните проверки, изисквани в рамките на Общността съгласно член 21 от Регламент (ЕО) № 1/2005 и член 2 от Регламент (ЕО) № 639/2003 за живи животни от рода на едрия рогат добитък, изнасяни през това пристанище. По-специално не съществуват нито съоръжения, позволяващи на официалните ветеринарни лекари да инспектират живите животни от рода на едрия рогат добитък, нито одобрен контролен пункт в съответствие с Регламент (ЕО) № 1255/97 в непосредствена близост до пристанището, където животните могат да бъдат разтоварени, напоени, нахранени и да отпочинат, ако не са в състояние да продължат пътуването си или ако не могат да бъдат транспортирани в рамките на времето за пътуване, определено в Регламент (ЕО) № 1/2005.

(8)

На 17 септември 2009 г. България представи на Комисията програма за 2010 г. за контролиране и мониторинг на условията за транспортиране на живи животни от рода на едрия рогат добитък, изнасяни от Съюза през пристанище Бургас, за която България иска Съюзът да има финансово участие.

(9)

Комисията направи оценка на програмата, представена от България за 2010 г., от ветеринарна и финансова гледна точка. Беше установено, че тази програма отговаря на съответното ветеринарно законодателство на Съюза, и по-специално на критериите, посочени в член 21, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1/2005 и в приложението към Регламент (ЕО) № 1255/97.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Националната програма за 2010 г., представена от България на 17 септември 2009 г., за контролиране и мониторинг на условията за транспортиране на живи животни от рода на едрия рогат добитък, изнасяни от Съюза през пристанище Бургас, се одобрява за периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2010 г. Настоящото решение представлява решение за финансиране по смисъла на член 75 от Финансовия регламент.

Член 2

Финансовото участие на Съюза е в размер на 80 % от разходите за проектиране и изграждане, които ще бъдат направени от България в пристанище Бургас за изграждането на съоръжения за инспектиране и на контролен пункт с капацитет от 120 до 140 животни от рода на едрия рогат добитък.

Финансовото участие не надхвърля 152 000 EUR, които следва да бъдат отпуснати по следния бюджетен ред от общия бюджет на Европейския съюз за 2010 г., при условие че той бъде приет:

бюджетен ред № 17 04 02.

Член 3

1.   Разходите, представени от България за финансово участие на Съюза, се изразяват в евро и не включват данък добавена стойност и други данъци.

2.   Когато разходите на България са направени във валута, различна от евро, България конвертира тези разходи в евро, като използва последния обменен курс, определен от Европейската централна банка преди първия ден на месеца, през който заявлението за плащане е представено от България.

Член 4

1.   Финансовото участие на Съюза за националната програма, посочена в член 1, се предоставя, при условие че България:

а)

изпълни програмата съгласно съответните разпоредби на правото на Съюза, включително правилата в областта на конкуренцията и на възлагането на договори за обществени поръчки;

б)

изпрати на Комисията най-късно до 31 юли 2010 г. междинните технически и финансови доклади за програмата, посочена в член 1, в съответствие с член 27, параграф 7, буква а) от Решение 2009/470/ЕО;

в)

изпрати на Комисията, в съответствие с член 27, параграф 7, буква б) от Решение 2009/470/ЕО, най-късно до 30 април 2011 г. окончателен подробен технически доклад, включващ оценка на постигнатите резултати, и подробен отчет на направените разходи за периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2010 г.;

г)

изпрати на Комисията, в съответствие с член 27, параграф 8 от Решение 2009/470/ЕО, най-късно до 30 април 2011 г. заявлението за плащане, свързано с направените разходи по отношение на програмата, представена на 17 септември 2009 г.;

д)

за програмата, посочена в член 1, не изпраща последващи искания за друго финансово участие на Съюза във връзка с тези мерки и преди това не е изпращала такива искания.

2.   В случай на закъснение при подаването на заявления се прилагат намаленията на финансовото участие, предвидени в член 27, параграф 8 от Решение 2009/470/ЕО.

Член 5

Настоящото решение се прилага от 1 януари 2010 г.

Член 6

Адресат на настоящото решение е Република България.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 155, 18.6.2009 г., стр. 30.

(2)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 93, 10.4.2003 г., стр. 10.

(5)  ОВ L 3, 5.1.2005 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 174, 2.7.1997 г., стр. 1.