ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2010.051.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 51

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 53
2 marca 2010


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 168/2010 z dnia 1 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 169/2010 z dnia 1 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

2

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 170/2010 z dnia 1 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1249/96 w sprawie zasad stosowania (należności przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92

8

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 171/2010 z dnia 1 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Mela di Valtellina (ChOG)]

9

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 172/2010 z dnia 1 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę [Prekmurska gibanica (GTS)]

11

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 173/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

13

 

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 174/2010 z dnia 1 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

16

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady 2010/126/WPZiB z dnia 1 marca 2010 r. zmieniająca wspólne stanowisko 2009/138/WPZiB dotyczące środków ograniczających wobec Somalii

18

 

*

Decyzja Rady 2010/127/WPZiB z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Erytrei

19

 

*

Decyzja Rady 2010/128/WPZiB z dnia 1 marca 2010 r. zmieniająca wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku

22

 

*

Decyzja Rady 2010/129/WPZiB z dnia 1 marca 2010 r. zmieniająca wspólne stanowisko 2008/109/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Liberii

23

 

 

2010/130/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 1 marca 2010 r. udzielająca odstępstwa w wykonaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 543/2009 w sprawie statystyk upraw w odniesieniu do Belgii, Bułgarii, Republiki Czeskiej, Niemiec, Polski, Portugalii i Szwecji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1057)

24

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 110/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. zmieniające po raz 120. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami (Dz.U. L 36 z 9.2.2010)

25

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 70/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniającego po raz 119. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami (Dz.U. L 20 z 26.1.2010)

26

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

2.3.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 51/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 168/2010

z dnia 1 marca 2010 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady 2010/128/WPZiB z dnia 1 marca 2010 r. zmieniającą wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku (1),

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela UE ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ (RB ONZ) nr 1483 (2003), art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1210/2003 z dnia 7 lipca 2003 r. dotyczącego niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem (2) zawiera szczególne uregulowania dotyczące płatności za ropę naftową, produkty ropopochodne i gaz ziemny wywiezione z Iraku, natomiast art. 10 tego rozporządzenia przewiduje szczególne uregulowania dotyczące zwolnienia niektórych aktywów Iraku z postępowań sądowych. Te szczególne uregulowania obowiązywały do dnia 31 grudnia 2008 r.

(2)

Rezolucja RB ONZ 1859 (2008) stanowiła, że obowiązywanie obu szczególnych uregulowań powinno zostać przedłużone do dnia 31 grudnia 2009 r. Zgodnie ze wspólnym stanowiskiem Rady 2009/175/WPZiB (3) rozporządzenie (WE) nr 1210/2003 zostało odpowiednio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 175/2009 (4).

(3)

Rezolucja RB ONZ 1905 (2009) stanowiła, że obowiązywanie obu szczególnych uregulowań powinno zostać dalej przedłużone do dnia 31 grudnia 2010 r. Zgodnie z decyzją 2010/128/WPZiB wskazane jest wprowadzenie odpowiednich zmian do rozporządzenia (WE) nr 1210/2003.

(4)

W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu musi ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 18 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 otrzymuje brzmienie:

„3.   Artykuły 2 i 10 obowiązują do dnia 31 grudnia 2010 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 marca 2010 r.

W imieniu Rady

D. LÓPEZ GARRIDO

Przewodniczący


(1)  Zob. s. 22 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(2)  Dz.U. L 169 z 8.7.2003, s. 6.

(3)  Dz.U. L 62 z 6.3.2009. s. 28.

(4)  Dz.U. L 62 z 6.3.2009, s. 1.


2.3.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 51/2


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 169/2010

z dnia 1 marca 2010 r.

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (1), w szczególności jego art. 247,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuły 4k–4t rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 (2) w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 312/2009 (3) stanowią, że przedsiębiorcy, którzy nie mają siedziby na obszarze celnym Wspólnoty, podlegają rejestracji przez organ celny lub wyznaczony organ danego państwa członkowskiego. Należy jednak zaznaczyć, że przedsiębiorcy nieposiadający siedziby na obszarze celnym Wspólnoty, którzy złożą we Wspólnocie zgłoszenie celne o objęcie towarów procedurą odprawy czasowej, będą zwolnieni z obowiązku rejestracji w celu uzyskania numeru rejestracyjnego i identyfikacyjnego przedsiębiorcy (EORI), jeżeli zakończą tę procedurę poprzez powrotny wywóz.

(2)

Przedsiębiorcom posiadającym siedzibę na terytorium innej niż Unia Europejska umawiającej się strony Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej, zatwierdzonej decyzją Rady 87/415/EWG (4), którzy składają zgłoszenie celne o objęcie towarów wspólną procedurą tranzytową, a także przedsiębiorcom posiadającym siedziby w Andorze i San Marino, którzy składają zgłoszenie celne o objęcie towarów procedurą tranzytu wspólnotowego, przydzielono już numery identyfikacyjne przedsiębiorców, które można wykorzystać w celu ich zidentyfikowania. Należy zatem zwolnić ich z obowiązku rejestracji w celu uzyskania numeru EORI. Zakres takiego wyłączenia powinien się jednak ograniczać jedynie do przypadków, w których dane przedstawione w zgłoszeniu celnym nie są wykorzystywane w charakterze przywozowej lub wywozowej deklaracji skróconej, ponieważ w takich przypadkach numer EORI jest istotny dla potrzeb dokonania analizy ryzyka.

(3)

Z uwagi na art. 186 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 312/2009 należy dostosować załącznik 30A do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.

(4)

Aby urząd celny pierwszego portu lub portu lotniczego wprowadzenia miał w stosownych przypadkach możliwość przekazania informacji niezbędnych do przeprowadzenia stosownej analizy ryzyka urzędowi celnemu kolejnego portu lub portu lotniczego lub kolejnych portów lub portów lotniczych, zgodnie z art. 184e rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, konieczne jest dodanie do załącznika 30A do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 nowego wymaganego elementu danych oraz związanego z nim wyjaśnienia dotyczącego danych.

(5)

Załącznik 38 do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 powinien odzwierciedlać fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach należności celne są nakładane na mocy umów o unii celnej zawartych przez Unię Europejską.

(6)

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 565/80 z dnia 4 marca 1980 r. w sprawie zaliczek na poczet refundacji wywozowych do produktów rolnych (5) zostało uchylone. Warunki przyznawania specjalnych refundacji wywozowych do wołowiny bez kości z dorosłego bydła płci męskiej, objętej procedurą składu celnego przed wywozem, są obecnie określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1741/2006 (6), natomiast rozporządzenie Komisji (WE) nr 1731/2006 (7) określa szczegółowe zasady stosowania refundacji wywozowych w odniesieniu do niektórych konserw z wołowiny i cielęciny, które wymagają objęcia dozorem celnym i kontrolą celną podczas produkcji przed ich wywozem. Załączniki 37 i 38 do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 należy odpowiednio zmienić.

(7)

Artykuł 152 ust. 1 lit. a)a rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 215/2006 (8) ustanawia system, w którym do ustalania wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów przywożonych do konsygnacji mogą być wykorzystane ceny jednostkowe zgłoszone przez państwa członkowskie i rozpowszechnione przez Komisję. System ten zastępuje szczególne zasady ustalania wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów, ustanowione w art. 173-177 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93. Należy zaktualizować załącznik 38 do tego rozporządzenia.

(8)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (9) zostało zastąpione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiającym przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (10). Zmianę tę należy uwzględnić w załączniku 38 do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.

(9)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/1999 z dnia 15 kwietnia 1999 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (11) zostało zastąpione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 612/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. ustanawiającym wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (12). Pole 37 w załączniku 38 do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 należy zatem odpowiednio dostosować.

(10)

Z uwagi na przepisy dotyczące procedur uproszczonych określonych w rozporządzeniu (EWG) nr 2454/93 w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 1875/2006 (13) należy odpowiednio zmienić kody w polu 44 sekcja „Dodatkowe informacje” w załączniku 38 do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.

(11)

Rozporządzenie (EWG) nr 2913/92 w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (14) zawiera obowiązek składania przywozowych deklaracji skróconych, zaś rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1875/2006 przewiduje deklaracje skrócone dla celów składowania czasowego. Obydwie wymienione deklaracje należy zatem uwzględnić w „Liście skrótów do dokumentów” znajdującej się w załączniku 38 do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.

(12)

Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93.

(13)

Aby zapewnić wdrożenie niniejszego rozporządzenia bez zakłóceń należy pozostawić państwom członkowskim czas konieczny do dostosowania ich systemów komputerowych.

(14)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (EWG) nr 2454/93 wprowadza się następujące zmiany:

1)

W art. 4l ust. 3 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

składa we Wspólnocie deklarację skróconą lub zgłoszenie celne, inne niż którekolwiek z niżej wymienionych:

(i)

zgłoszenie celne dokonane zgodnie z art. 225–238;

(ii)

zgłoszenie celne do odprawy czasowej lub zakończenia tej procedury poprzez powrotny wywóz;

(iii)

zgłoszenie celne dokonane w ramach wspólnej procedury tranzytowej przez przedsiębiorcę posiadającego siedzibę na terytorium innej niż Unia Europejska umawiającej się strony Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej, jeżeli zgłoszenie to nie jest również wykorzystywane w charakterze przywozowej lub wywozowej deklaracji skróconej;

(iv)

zgłoszenie celne dokonane w ramach procedury tranzytu wspólnotowego przez przedsiębiorcę posiadającego siedzibę w Andorze lub San Marino, jeżeli zgłoszenie to nie jest również wykorzystywane w charakterze przywozowej lub wywozowej deklaracji skróconej”.

2)

Załącznik 30A zmienia się zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

3)

Załącznik 37 zmienia się zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

4)

Załącznik 38 zmienia się zgodnie z załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 marca 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.

(2)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.

(3)  Dz.U. L 98 z 17.4.2009, s. 3.

(4)  Dz.U. L 226 z 13.8.1987, s. 1.

(5)  Dz.U. L 62 z 7.3.1980, s. 5.

(6)  Dz.U. L 329 z 25.11.2006, s. 7.

(7)  Dz.U. L 325 z 24.11.2006, s. 12.

(8)  Dz.U. L 38 z 9.2.2006, s. 11.

(9)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, s. 66.

(10)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.

(11)  Dz.U. L 102 z 17.4.1999, s. 11.

(12)  Dz.U. L 186 z 17.7.2009, s. 1.

(13)  Dz.U. L 360 z 19.12.2006, s. 64.

(14)  Dz.U. L 117 z 4.5.2005, s. 13.


ZAŁĄCZNIK I

W załączniku 30A do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w części 1 uwaga 1 pkt 1.3 skreśla się drugie zdanie;

2)

w części 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w tabeli 1 dodaje się wiersz w brzmieniu:

„Kod kolejnego urzędu celnego (kolejnych urzędów celnych) wprowadzenia

 

Z”

b)

w tabeli 2 dodaje się wiersz w brzmieniu:

„Kod kolejnego urzędu celnego (kolejnych urzędów celnych) wprowadzenia

 

Z”

c)

w tabeli 5 dodaje się wiersz w brzmieniu:

„Kod kolejnego urzędu celnego (kolejnych urzędów celnych) wprowadzenia

 

Z”

3)

w części 4 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w wyjaśnieniu dotyczącym danych „Urząd celny wyprowadzenia” akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Kod, określony w załączniku 38 dla pola 29 SAD, dotyczący przewidywanego urzędu celnego wyprowadzenia.”;

b)

dodaje się wyjaśnienie dotyczące danych w brzmieniu:

Kod kolejnego urzędu celnego (kolejnych urzędów celnych) wprowadzenia

Identyfikacja kolejnych urzędów celnych wprowadzenia na obszar celny Wspólnoty.

Kod ten jest wymagany w przypadku, gdy kodem rodzaju transportu na granicy jest 1, 4 lub 8.

Kod ten jest zgodny z wzorem określonym w załączniku 38 dla pola 29 dokumentu SAD, dotyczącym urzędu celnego wprowadzenia.”


ZAŁĄCZNIK II

W załączniku 37 do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w tytule I sekcja B pod nagłówkiem „Legenda” tytuł kolumny B otrzymuje brzmienie:

„B:

Procedura składu celnego w celu uzyskania wypłaty specjalnych refundacji wywozowych przed wywozem lub produkcja pod dozorem celnym lub kontrolą celną przed wywozem i wypłatą refundacji wywozowych 76, 77”;

2)

w tytule II sekcja A wprowadza się następujące zmiany:

a)

nagłówek otrzymuje brzmienie:

b)

w polu 8 akapit pierwszy skreśla się drugie zdanie.


ZAŁĄCZNIK III

W załączniku 38 do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 tytuł II wprowadza się następujące zmiany:

1)

W polu 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

pod nagłówkiem Pierwsza część pola kod CO akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Objęcie towarów procedurą składu celnego w celu uzyskania wypłaty specjalnych refundacji wywozowych przed wywozem lub produkcja pod dozorem celnym i kontrolą celną przed wywozem i wypłatą refundacji wywozowych.”

b)

pod nagłówkiem Druga część pola kody X i Y otrzymują brzmienie:

„X

dla zgłoszenia uzupełniającego, składanego w przypadku procedury uproszczonej objętej kodami B i E.

Y

dla zgłoszenia uzupełniającego, składanego w przypadku procedury uproszczonej objętej kodami C i F”;

2)

w polu 36 pkt 1(4) otrzymuje brzmienie:

„4.

Cła na mocy postanowień umów o unii celnej zawartych przez Unię Europejską”;

3)

w polu 37 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w sekcji A „Pierwsza część pola” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w kodzie 49 „Przykłady” otrzymują brzmienie:

„Przykłady

:

Towary pochodzące z Martyniki i wprowadzone do obrotu krajowego w Belgii.

Towary pochodzące z Andory i wprowadzone do obrotu krajowego w Niemczech.”;

(ii)

kody 76 i 77 otrzymują brzmienie:

„76

Objęcie towarów procedurą składu celnego w celu uzyskania wypłaty specjalnych refundacji wywozowych przed wywozem.

Przykład

:

Wołowina bez kości z dorosłego bydła płci męskiej, objęta procedurą składu celnego przed wywozem (art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1741/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. ustanawiającego warunki przyznawania specjalnych refundacji wywozowych do wołowiny bez kości z dorosłego bydła płci męskiej, objętej procedurą składu celnego przed wywozem (1)

77

Produkcja towarów pod dozorem i kontrolą organów celnych (w rozumieniu art. 4 pkt 13 i 14 Kodeksu) przed wywozem i wypłatą refundacji wywozowych.

Przykład

:

Niektóre konserwy z wołowiny i cielęciny produkowane pod nadzorem i kontrolą organów celnych przed wywozem (art. 2 i 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1731/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie szczególnych zasad stosowania refundacji wywozowych w odniesieniu do niektórych konserw z wołowiny i cielęciny (2)

b)

w sekcji B „Druga część pola” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w tabeli „Produkty rolne” wpisy dotyczące kodów E01 i E02 otrzymują brzmienie:

„Stosowanie cen jednostkowych w celu ustalenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów (art. 152 ust. 1 lit. a)a)

E01

Standardowe wartości przywozowe (np. rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 (3)

E02

(ii)

w tabeli „Pozostałe” wpis dotyczący kodu F63 otrzymuje brzmienie:

„Wprowadzenie do magazynu żywności (art. 37-40 rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009 (4)

F63

4)

w polu 40 tabela Lista skrótów do dokumentów pomiędzy wierszem „T2M” a wierszem „Inne” wprowadza się wiersze w brzmieniu:

„Przywozowa deklaracja skrócona

355

Deklaracja skrócona do składowania czasowego

337”

5)

w polu 44 sekcja 1 „Dodatkowe informacje” wprowadza się następujące zmiany:

a)

„Przykład” otrzymuje brzmienie:

„Przykład

:

Zgłaszający może zgłosić życzenie zwrotu egzemplarza 3, wpisując »RET-EXP« lub kod 30400 w polu 44 (art. 793a ust. 2).”;

b)

akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Wszelkiego rodzaju dodatkowe informacje są wymienione na końcu niniejszego tytułu.”;

6)

w „Dodatkowych informacjach – kod XXXXX” tabela „Przy wywozie: Kod 3xxxx” otrzymuje brzmienie:

Przy wywozie: Kod 3xxxx

298

Wywóz towarów rolnych podlegających szczególnemu przeznaczeniu

Artykuł 298 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 szczególne przeznaczenie: towary przeznaczone do wywozu – zwroty rolne nie mają zastosowania

44

30 300

793a ust. 2

Wniosek o zwrot egzemplarza 3

»RET-EXP«

44

30 400”


(1)  Dz.U. L 329 z 25.11.2006, s. 7.

(2)  Dz.U. L 325 z 24.11.2006, s. 12.”;

(3)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.”;

(4)  Dz.U. L 186 z 17.7.2009, s. 1.”;


2.3.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 51/8


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 170/2010

z dnia 1 marca 2010 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1249/96 w sprawie zasad stosowania (należności przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 143 w związku z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 2 ust. 4 tiret pierwsze rozporządzenia Komisji (WE) nr 1249/96 (2) przewiduje zmniejszenie należności przywozowej o 3 EUR za tonę na towary przybywające przez Ocean Atlantycki lub Kanał Sueski do portów wyładunku Morza Śródziemnego. Aby wprowadzić podobne warunki traktowania wobec portów wyładunku położonych wzdłuż wybrzeży Morza Czarnego, należy rozszerzyć wymienione przepisy na te porty.

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1249/96.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 2 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1249/96 tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„—

porty Morza Śródziemnego (poza cieśniną Gibraltaru) lub Morza Czarnego: 3 EUR za tonę,”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 marca 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 161 z 29.6.1996, s. 125.


2.3.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 51/9


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 171/2010

z dnia 1 marca 2010 r.

rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Mela di Valtellina (ChOG)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 4 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 510/2006 wniosek Włoch o rejestrację nazwy „Mela di Valtellina” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2).

(2)

Ponieważ do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, nazwa ta powinna zostać zarejestrowana,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nazwa wymieniona w załączniku do niniejszego rozporządzenia zostaje zarejestrowana.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 marca 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.

(2)  Dz.U. C 148 z 30.6.2009, s. 20.


ZAŁĄCZNIK

Produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi wymienione w załączniku I do Traktatu:

Klasa 1.6.   Owoce, warzywa i zboża świeże lub przetworzone

WŁOCHY

Mela di Valtellina (ChOG)


2.3.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 51/11


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 172/2010

z dnia 1 marca 2010 r.

rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę [Prekmurska gibanica (GTS)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (1), w szczególności jego art. 9 ust. 4 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 8 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 509/2006 oraz na mocy art. 19 ust. 3 wymienionego rozporządzenia wniosek Słowenii o rejestrację nazwy „Prekmurska gibanica” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2).

(2)

Ponieważ nie zgłoszono Komisji żadnego oświadczenia o sprzeciwie na podstawie art. 9 rozporządzenia (WE) nr 509/2006, należy zarejestrować przedmiotową nazwę.

(3)

We wniosku wystąpiono również o ochronę nazwy, o której mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 509/2006. Należy zastrzec nazwę „Prekmurska gibanica”, ponieważ, wobec braku sprzeciwu, nie wykazano, że nazwa jest używana zgodnie z prawem, szeroko znana i używana w sposób mający znaczenie gospodarcze w odniesieniu do podobnych produktów rolnych lub środków spożywczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nazwa wymieniona w załączniku do niniejszego rozporządzenia zostaje zarejestrowana.

Stosuje się przepisy dotyczące ochrony nazwy, o których mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 509/2006.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 marca 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 1.

(2)  Dz.U. C 138 z 18.6.2009, s. 9.


ZAŁĄCZNIK

Środki spożywcze, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 509/2006:

Klasa 2.3.   Wyroby cukiernicze, chleb, ciasta, ciastka, herbatniki lub inne wyroby piekarnicze

SŁOWENIA

Prekmurska gibanica (GTS)

Stosowanie nazwy jest zastrzeżone.


2.3.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 51/13


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 173/2010

z dnia 25 lutego 2010 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe (1), w szczególności jego art. 11 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 314/2004 zawiera wykaz osób, w stosunku do których na mocy wspomnianego rozporządzenia stosuje się zamrożenie środków finansowych oraz zasobów gospodarczych.

(2)

Decyzja Rady 2010/92/WPZiB (2) zmienia załącznik do wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB (3). Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 314/2004,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 314/2004 zostaje niniejszym zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 lutego 2010 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

João VALE DE ALMEIDA

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych


(1)  Dz.U. L 55 z 24.2.2004, s. 1.

(2)  Dz.U. L 41 z 16.2.2010, s. 6.

(3)  Dz.U. L 50 z 20.2.2004, s. 66.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 314/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1)

W części I „Osoby fizyczne” skreśla się następujące wpisy:

Imię i nazwisko:

Stanowisko/Powód umieszczenia w wykazie/Dane identyfikacyjne

Data wyznaczenia, o której mowa w art. 7 ust. 2

3.

Al Shanfari, Thamer Bin

Były przewodniczący Oryx Group i Oryx Natural Resources (zob. poz. 22 w części II), ur. 3.1.1968 r.

Osoba powiązana z rządem i zamieszana w działania istotnie podważające zasady demokracji, poszanowania praw człowieka i państwa prawa.

27.1.2009

39.

Dabengwa, Dumiso

Były starszy członek Komitetu Biura Politycznego ZANU-PF, przywódca ZAPU, ur. w 1939 r.

Były członek Biura Politycznego, jako taki mający silne powiązania z rządem i jego polityką.

25.7.2002

54.

Hove, Richard

Sekretarz ds. gospodarczych w Biurze Politycznym ZANU-PF, ur. w 1935 r.

Członek Biura Politycznego, jako taki mający silne powiązania z rządem i jego polityką.

25.7.2002

113.

Msika, Joseph W

Wiceprezydent, ur. 6.12.1923 r.

Członek rządu, jako taki zamieszany w działania istotnie podważające zasady demokracji, poszanowania praw człowieka i państwa prawa.

25.7.2002

203.

Zvinavashe, Vitalis

Członek Biura Politycznego i partyjnego Komitetu ds. Zwiększenia Udziału i Uprawnień Ludności Miejscowej, ur. 27.9.1943 r.

Były członek służb bezpieczeństwa, brał dział w kształtowaniu represyjnej polityki państwa lub kierowaniu tą polityką. Członek Biura Politycznego.

21.2.2002

2)

W części II „Osoby prawne, podmioty lub organy” skreśla się następujące wpisy:

Imię i nazwisko:

Dane identyfikacyjne/Powód umieszczenia w wykazie

Data wyznaczenia, o której mowa w art. 7 ust. 2

16.

Industrial Development Corporation of Zimbabwe

93 Park Lane, PO Box CY1431, Harare, Zimbabwe.

Przedsiębiorstwo w całości należące do rządu Zimbabwe.

27.1.2009

17.

Intermarket Holdings Ltd

Zimbank House, 46 Speke Avenue, PO Box 3198, Harare, Zimbabwe.

Spółka zależna ZB Financial Holdings Ltd.

27.1.2009

22.

Oryx Diamonds Ltd (alias Oryx Natural Resources)

Alexander Forbes Building, Windhoek, Namibia; Parc Nicol Offices, 6, 301 William Nicol Drive, Bryanston, Gauteng 2021, Republika Południowej Afryki. S Drive, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands; 3 Victor Darcy Close, Borrowdale, Harare, Zimbabwe; Bank of Nova Scotia Building, 4th Floor, Georgetown, Grand Cayman, Kajmany.

Spółka umożliwiająca urzędnikom ZANU-PF czerpanie osobistych korzyści z przedsiębiorstw górniczych w Demokratycznej Republice Konga.

27.1.2009

27.

Scotfin Ltd

Zimbank House, 46 Speke Avenue, PO Box 3198, Harare, Zimbabwe.

Przedsiębiorstwo w całości należące do ZB Financial Holdings Ltd.

27.1.2009

33.

ZB Financial Holdings Ltd (alias Finhold)

Zimbank House, 46 Speke Avenue, PO Box 3198, Harare, Zimbabwe.

Ponad 75 % przedsiębiorstwa należy do rządu Zimbabwe.

27.1.2009

34.

ZB Holdings Ltd

Zimbank House, 46 Speke Avenue, PO Box 3198, Harare, Zimbabwe.

Przedsiębiorstwo w całości należące do ZB Financial Holdings Ltd.

27.1.2009

37.

Zimbabwe Iron and Steel Company (alias Zisco, Ziscosteel)

2 Redcliff, Zimbabwe.

Ponad 88 % przedsiębiorstwa należy do rządu Zimbabwe.

27.1.2009

39.

Zimre Holdings Ltd

9th Floor, Zimre Centre, 25 Kwama Nkrumah Avenue, Harare, Zimbabwe.

Ponad 69 % przedsiębiorstwa należy do rządu Zimbabwe.

27.1.2009

40.

Zimre Reinsurance Company (PVT) Ltd

9th Floor, Zimre Centre, 25 Kwama Nkrumah Avenue, Harare, Zimbabwe.

Przedsiębiorstwo w całości należące do Zimre Holdings Ltd.

27.1.2009


2.3.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 51/16


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 174/2010

z dnia 1 marca 2010 r.

ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości celnych dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XV do wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 marca 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 marca 2010 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa stawka celna w przywozie

0702 00 00

IL

114,6

JO

80,4

MA

102,8

TN

131,7

TR

127,4

ZZ

111,4

0707 00 05

EG

216,8

JO

152,5

MK

147,9

TR

151,6

ZZ

167,2

0709 90 70

MA

136,3

TR

109,7

ZZ

123,0

0709 90 80

EG

51,3

ZZ

51,3

0805 10 20

EG

44,1

IL

57,7

MA

49,2

TN

58,9

TR

54,2

ZZ

52,8

0805 50 10

EG

76,3

IL

76,3

MA

68,6

TR

66,0

ZZ

71,8

0808 10 80

CA

65,9

CN

68,2

MK

24,7

US

107,2

ZZ

66,5

0808 20 50

AR

79,9

CL

80,8

CN

42,0

US

95,0

ZA

99,3

ZZ

79,4


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


DECYZJE

2.3.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 51/18


DECYZJA RADY 2010/126/WPZiB

z dnia 1 marca 2010 r.

zmieniająca wspólne stanowisko 2009/138/WPZiB dotyczące środków ograniczających wobec Somalii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 10 grudnia 2002 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2002/960/WPZiB dotyczące środków ograniczających wobec Somalii (1) w związku z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) nr 733 (1992), 1356 (2001) oraz 1425 (2002) dotyczących objęcia Somalii embargiem na broń.

(2)

Dnia 16 lutego 2009 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2009/138/WPZiB (2) wdrażające rezolucję RB ONZ nr 1844 (2008) wprowadzającą środki ograniczające wobec podmiotów usiłujących nie dopuścić do pokojowych działań politycznych lub blokować takie działania, lub wobec podmiotów, które przez użycie siły zagrażają tymczasowym instytucjom federalnym w Somalii lub misji Unii Afrykańskiej w Somalii (AMISOM), lub podejmują działania podważające stabilność w Somalii i w regionie.

(3)

Dnia 23 grudnia 2009 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję nr 1907 (2009) wzywającą wszystkie państwa, by w porozumieniu z ich organami krajowymi i zgodnie z przepisami krajowym i prawem międzynarodowym dokonywały na ich terytorium, w tym w portach lotniczych i morskich, inspekcji wszelkich ładunków wysyłanych do Somalii i przysyłanych z tego kraju, o ile dane państwo posiada informacje dające uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że dany ładunek zawiera towary, których dostawa, sprzedaż, przekazywanie lub wywóz są zakazane na mocy ogólnego i pełnego embarga na przywóz broni do Somalii ustanowionego zgodnie z ust. 5 rezolucji RB ONZ nr 733 (1992) oraz uzupełnionego i zmienionego poprzez kolejne rezolucje.

(4)

Wspólne stanowisko 2009/138/WPZiB powinno w związku z tym zostać zmienione.

(5)

Unia powinna podjąć dalsze działania, aby wprowadzić w życie niektóre środki,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

We wspólnym stanowisku 2009/138/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

Dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 3a

1.   Państwa członkowskie – w porozumieniu z ich organami krajowymi i zgodnie z przepisami krajowym oraz prawem międzynarodowym – dokonują na ich terytorium, w tym w portach lotniczych i morskich, inspekcji wszelkich ładunków wysyłanych do Somalii i przysyłanych z tego kraju, jeżeli mają informacje dające uzasadnione podstawy do podejrzeń, że dany ładunek zawiera towary, których dostawa, sprzedaż, przekazanie lub wywóz są zakazane na mocy art. 3.

2.   Statki powietrzne i statki wodne przewożące ładunki do Somalii i z tego kraju podlegają wymogowi przedstawienia dodatkowej informacji przed ich przybyciem lub przed ich odlotem/odpłynięciem o wszystkich towarach przywożonych do państwa członkowskiego lub z niego wywożonych.

3.   W przypadku wykrycia towarów, których dostawa, sprzedaż, przekazanie lub wywóz są zakazane zgodnie z art. 3, państwa członkowskie dokonują ich zajęcia i likwidacji (przez zniszczenie lub pozbawienie możliwości działania).”

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Artykuł 3

Niniejszą decyzję publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 marca 2010 r.

W imieniu Rady

D. LÓPEZ GARRIDO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 334 z 11.12.2002, s. 1.

(2)  Dz.U. L 46 z 17.2.2009, s. 73.


2.3.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 51/19


DECYZJA RADY 2010/127/WPZiB

z dnia 1 marca 2010 r.

w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Erytrei

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 16 lutego 2009 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2009/138/WPZiB dotyczące środków ograniczających wobec Somalii (1) wdrażające rezolucję Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) nr 1844 (2008) wprowadzającą środki ograniczające wobec osób usiłujących uniemożliwić lub zablokować pokojowe działania polityczne, osób które grożą siłą tymczasowym instytucjom federalnym Somalii lub misji Unii Afrykańskiej w Somalii (AMISOM), lub które podejmują działania zagrażające stabilności Somalii i regionu.

(2)

W dniu 14 stycznia 2009 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję nr 1862 (2009) na temat sporu granicznego między Dżibuti a Erytreą i jego ewentualnego wpływu na stabilność i bezpieczeństwo w regionie.

(3)

W dniu 23 grudnia 2009 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję nr 1907 (2009) nakładającą embargo na przywóz broni do Erytrei i wzywającą wszystkie państwa, by w porozumieniu ze swoimi organami i zgodnie ze swoimi przepisami krajowymi oraz prawem międzynarodowym dokonywały na swoim terytorium, w tym w portach lotniczych i morskich, inspekcji wszystkich ładunków wysyłanych do Erytrei i przysyłanych z Erytrei, o ile dane państwo posiada informacje dające uzasadnione podstawy do podejrzeń, że dany ładunek zawiera towary, których dostawa, sprzedaż, przekazywanie lub wywóz są zakazane na mocy wspomnianej rezolucji lub ogólnego, całkowitego embarga na przywóz broni do Somalii ustanowionego zgodnie z ust. 5 rezolucji RB ONZ nr 733 (1992) oraz uzupełnionego i zmienionego kolejnymi rezolucjami.

(4)

Rezolucja RB ONZ nr 1907 (2009) wprowadza także środki ograniczające wobec osób fizycznych i podmiotów, m.in. należących do erytrejskiego kierownictwa politycznego i wojskowego, określonych przez komitet, który powstał na mocy rezolucji RB ONZ nr 751 (1992) i został rozszerzony na mocy rezolucji RB ONZ nr 1844 (2008).

(5)

Unia powinna podjąć dalsze działania, aby wprowadzić w życie niektóre środki,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Państwa członkowskie podejmują konieczne działania, aby uniemożliwić sprzedaż i dostawę broni oraz wszelkiego typu pokrewnego wyposażenia – w tym broni i amunicji, pojazdów wojskowych i sprzętu wojskowego, sprzętu paramilitarnego oraz części zamiennych do nich – do Erytrei przez obywateli państw członkowskich lub z terytoriów państw członkowskich lub za pomocą statków powietrznych lub jednostek pływających państw członkowskich, niezależnie od tego czy pochodzą z ich terytoriów.

2.   Zakazane jest dostarczanie Erytrei przez obywateli państw członkowskich lub z terytoriów państw członkowskich pomocy technicznej, szkoleniowej, finansowej i innej związanej z działaniami wojskowymi lub z dostarczaniem, produkcją, konserwacją lub użytkowaniem towarów, o których mowa w ust. 1.

3.   Zakazane jest również nabywanie przez obywateli państw członkowskich lub z wykorzystaniem jednostek pływających pod banderą państw członkowskich lub ich statków powietrznych towarów pochodzących z Erytrei, o których mowa w ust. 1, oraz uzyskiwanie przez obywateli państw członkowskich pochodzącej z terytorium Erytrei pomocy technicznej, szkoleniowej, finansowej i innej związanej z działaniami wojskowymi lub z dostarczaniem, produkcją, konserwacją lub użytkowaniem towarów, o których mowa w ust. 1.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie - w porozumieniu ze swoimi organami krajowymi i zgodnie ze swoimi przepisami krajowym oraz prawem międzynarodowym - dokonują na swoim terytorium, w tym w portach lotniczych i morskich, inspekcji wszelkich ładunków wysyłanych do i przysyłanych z Erytrei, jeżeli mają informacje dające uzasadnione podstawy do podejrzeń, że dany ładunek zawiera towary, których dostawa, sprzedaż, przekazywanie lub wywóz są zakazane na mocy niniejszej decyzji.

2.   Statki powietrzne i jednostki pływające przewożące ładunki do oraz z Erytrei podlegają obowiązkowi przedstawienia przed ich przybyciem lub przed ich odlotem/odpłynięciem dodatkowej informacji o wszystkich towarach przywożonych do państwa członkowskiego lub z niego wywożonych.

3.   W przypadku wykrycia towarów, których dostawa, sprzedaż, przekazanie lub wywóz są zakazane na mocy niniejszej decyzji, państwa członkowskie dokonują ich zajęcia i likwidacji (przez zniszczenie lub pozbawienie możliwości działania).

Artykuł 3

Środki ograniczające, o których mowa w art. 4, art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1 i 2 zostają nałożone na osoby fizyczne i podmioty, m.in. należące do erytrejskiego kierownictwa politycznego i wojskowego, oraz na podmioty rządowe i okołopaństwowe oraz wszystkie osoby i podmioty działające w ich imieniu lub pod ich kierunkiem, które wyznaczył komitet powołany na podstawie rezolucji RB ONZ nr 751 (1992) i rozszerzony na mocy rezolucji RB ONZ nr 1844 (2008) (Komitet Sankcji), gdyż:

naruszają embargo na przywóz broni i powiązane środki, o których mowa w art. 1;

niosą z Erytrei wsparcie uzbrojonym ugrupowaniom opozycyjnym, które dążą do destabilizacji regionu;

utrudniają wdrożenie rezolucji RB ONZ nr 1862 (2009) w sprawie Dżibuti;

goszczą, finansują, wspomagają, popierają, organizują, szkolą lub podburzają osoby lub grupy, które mają popełniać akty przemocy lub terroryzmu przeciwko innym państwom regionu lub ich obywatelom;

utrudniają śledztwa lub prace prowadzone przez grupę monitorującą utworzoną ponownie na mocy rezolucji RB ONZ nr 1853 (2008).

Odnośne osoby i podmioty wymieniono w załączniku.

Artykuł 4

Państwa członkowskie podejmują niezbędne działania, aby swoim obywatelom lub osobom działającym z ich terytorium lub korzystającym z jednostek pływających pod ich banderą lub ich statków powietrznych uniemożliwić bezpośrednie lub pośrednie dostarczanie, sprzedawanie lub przekazywanie broni i powiązanych towarów wszelkiego typu – w tym uzbrojenia i amunicji, pojazdów wojskowych i sprzętu wojskowego, sprzętu paramilitarnego oraz części zamiennych do nich – oraz bezpośredniego lub pośredniego zapewniania pomocy technicznej, szkoleniowej, finansowej i innej – w tym usług inwestycyjnych, brokerskich lub innych usług finansowych związanych z działaniami wojskowymi lub dostarczaniem, produkcją, konserwacją lub użytkowaniem uzbrojenia i sprzętu wojskowego – osobom lub podmiotom, o których mowa w art. 3.

Artykuł 5

1.   Państwa członkowskie podejmują niezbędne działania, aby osobom określonym w art. 3 uniemożliwić wjazd na swoje terytorium lub tranzyt przez nie.

2.   Ust. 1 nie zobowiązuje państw członkowskich do odmowy swoim obywatelom zgody na wjazd na swoje terytorium.

3.   Ust. 1 nie ma zastosowania, gdy Komitet Sankcji w poszczególnych przypadkach stwierdzi, że taka podróż jest uzasadniona względami humanitarnymi, w tym obowiązkami religijnymi, lub jeżeli Komitet Sankcji dojdzie do wniosku, że odstępstwo w inny sposób ułatwi realizację celu, jakim jest utrzymanie pokoju i stabilności w regionie.

4.   Jeżeli państwo członkowskie zezwala zgodnie z ust. 3 osobom określonym przez Komitet Sankcji na wjazd na lub tranzyt przez swoje terytorium, zezwolenie takie ograniczone jest do celu, w jakim zostało udzielone, i do osób, których dotyczy.

Artykuł 6

1.   Zamraża się wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze będące własnością osób lub podmiotów, o których mowa w art. 3, lub bezpośrednio albo pośrednio kontrolowane przez te osoby lub podmioty.

2.   Żadne fundusze ani zasoby gospodarcze nie są udostępniane, bezpośrednio ani pośrednio, osobom i podmiotom, o których mowa w ust. 1, ani na rzecz tych osób i podmiotów.

3.   Państwa członkowskie mogą dopuścić zwolnienia ze środków, o których mowa w ust. 1 i 2, w odniesieniu do funduszy i zasobów gospodarczych, które są:

a)

konieczne do pokrycia podstawowych wydatków, w tym płatności za środki spożywcze, najem lub kredyt hipoteczny, lekarstwa i leczenie, podatki, składki ubezpieczeniowe i opłaty na rzecz przedsiębiorstw użyteczności publicznej;

b)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie rozsądnych kosztów honorariów oraz na zwrot wydatków poniesionych w związku ze świadczeniem usług prawnych;

c)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie należności lub opłat, zgodnie z przepisami krajowymi, za zwykłe przechowywanie lub utrzymywanie zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych;

d)

konieczne do pokrycia nadzwyczajnych wydatków, po powiadomieniu Komitetu Sankcji przez zainteresowane państwo członkowskie i po uzyskaniu zgody tego komitetu;

e)

przedmiotem zastawu sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego albo przedmiotem wyroku sądowego, w którym to przypadku fundusze i zasoby gospodarcze mogą być wykorzystane do zaspokojenia roszczeń zabezpieczonych takim zastawem lub do wykonania wyroku sądowego po powiadomieniu Komitetu Sankcji przez zainteresowane państwo członkowskie, pod warunkiem że zastaw został ustanowiony lub wyrok został wydany przed datą przyjęcia rezolucji RB ONZ nr 1907 (2009) i zastaw nie został ustanowiony lub wyrok nie został wydany na rzecz osoby lub podmiotu, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.

4.   Ust. 2 nie ma zastosowania do następujących wpływów na zamrożonych rachunkach:

a)

odsetek lub innych dochodów z tych rachunków; lub

b)

wpłat na zamrożone rachunki z tytułu umów, porozumień lub zobowiązań zawartych lub powstałych przed dniem, w którym rachunki te zaczęły podlegać środkom ograniczającym,

pod warunkiem że wszystkie takie odsetki, inne dochody należne i wpłaty nadal podlegają ust. 1.

5.   Dane państwo członkowskie może przyznać zwolnienia, o których mowa w ust. 3 lit. a), b) i c), jeżeli powiadomi Komitet Sankcji, że zamierza w odpowiednich przypadkach udzielić zezwolenia na dostęp do takich funduszy i zasobów gospodarczych, oraz jeżeli w terminie trzech dni roboczych od daty takiego powiadomienia Komitet Sankcji nie wyda decyzji odmownej.

Artykuł 7

Rada ustala wykaz zawarty w załączniku i zmienia ten wykaz zgodnie z ustaleniami Komitetu Sankcji.

Artykuł 8

Niniejsza decyzja podlega przeglądowi, zmianie lub uchyleniu zgodnie z odpowiednimi decyzjami Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Artykuł 9

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Artykuł 10

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 marca 2010 r.

W imieniu Rady

D. LÓPEZ GARRIDO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 46 z 17.2.2009, s. 73.


ZAŁĄCZNIK

Wykaz osób i podmiotów, o których mowa w art. 3


2.3.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 51/22


DECYZJA RADY 2010/128/WPZiB

z dnia 1 marca 2010 r.

zmieniająca wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 7 lipca 2003 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku (1), wykonując rezolucję nr 1483 (2003) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ).

(2)

W dniu 21 grudnia 2009 r. RB ONZ przyjęła rezolucję nr 1905 (2009), w której zdecydowała między innymi o przedłużeniu do dnia 31 grudnia 2010 r. stosowania uzgodnień dotyczących deponowania w Funduszu Rozwojowym dla Iraku płatności za wywóz z Iraku ropy naftowej, produktów ropopochodnych i gazu ziemnego, jak również dotyczące immunitetu jurysdykcyjnego określonych aktywów Iraku, o których mowa w rezolucjach RB ONZ nr 1483 (2003) i nr 1546 (2004).

(3)

Należy więc dostosować odpowiednio wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB.

(4)

W celu wdrożenia niektórych z tych środków niezbędne jest podjęcie dalszych działań przez Unię,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

We wspólnym stanowisku 2003/495/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

Artykuł 7 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Przepisy art. 4 i 5 stosuje się do dnia 31 grudnia 2010 r.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 marca 2010 r.

W imieniu Rady

D. LÓPEZ GARRIDO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 169 z 8.7.2003, s. 72.


2.3.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 51/23


DECYZJA RADY 2010/129/WPZiB

z dnia 1 marca 2010 r.

zmieniająca wspólne stanowisko 2008/109/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Liberii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 12 lutego 2008 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2008/109/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Liberii (1).

(2)

W dniu 17 grudnia 2009 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) przyjęła rezolucję nr 1903 (2009) odnawiającą na okres kolejnych 12 miesięcy środki ograniczające dotyczące podróżowania i zmieniającą środki ograniczające dotyczące broni.

(3)

Wspólne stanowisko 2008/109/WPZiB powinno zostać odpowiednio zmienione.

(4)

Wykonanie niektórych z tych środków wymaga dalszego działania Unii,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

We wspólnym stanowisku 2008/109/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

Państwa członkowskie podejmują konieczne środki, by zapobiegać bezpośredniej i pośredniej dostawie, sprzedaży lub przekazywaniu uzbrojenia i wszelkich materiałów z nim związanych oraz zapewnianiu pomocy, doradztwa lub szkoleń związanych z działalnością wojskową, w tym finansowania i pomocy finansowej, przez obywateli państw członkowskich lub z terytoriów państw członkowskich lub za pomocą jednostek pływających lub statków powietrznych państwa członkowskiego, przeznaczonych dla wszystkich podmiotów pozarządowych i osób działających na terytorium Liberii.”;

2)

art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

1.   Artykuł 1 nie ma zastosowania do:

a)

uzbrojenia i materiałów z nim związanych oraz szkoleń i pomocy technicznej mających wyłącznie stanowić wsparcie lub przeznaczonych do wykorzystania przez misję Organizacji Narodów Zjednoczonych w Liberii (UNMIL);

b)

odzieży ochronnej, w tym kamizelek kuloodpornych i hełmów wojskowych, czasowo wywożonych do Liberii – wyłącznie do osobistego użytku – przez personel Organizacji Narodów Zjednoczonych, przedstawicieli środków masowego przekazu, pracowników organizacji humanitarnych i rozwojowych oraz personel pomocniczy;

c)

innego nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego przeznaczonego wyłącznie do użytku humanitarnego lub ochronnego, udzielania pomocy technicznej lub prowadzenia szkoleń technicznych związanych z takim sprzętem, o których powiadomiono wcześniej komitet ustanowiony na mocy rezolucji RB ONZ nr 1521 (2003) pkt 21 (»Komitet ds. Sankcji«).

2.   Dostawa, sprzedaż lub przekazywanie uzbrojenia i materiałów z nim związanych lub świadczenie usług, o których mowa w ust. 1 lit. a) i c), wymagają zezwolenia udzielonego przez właściwe organy państw członkowskich. Państwa członkowskie rozważają oddzielnie każdy przypadek dostaw na mocy ust. 1 lit. a) i c), biorąc w pełni pod uwagę kryteria określone we wspólnym stanowisku Rady 2008/944/WPZiB określającym wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego (2). Państwa członkowskie żądają zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa przeciwko nadużyciu uprawnień udzielonych na mocy niniejszego ustępu i w stosownych przypadkach zapewniają możliwość odesłania dostarczonego uzbrojenia i materiałów z nim związanych.

3.   Państwa członkowskie z wyprzedzeniem powiadamiają Komitet ds. Sankcji o wszelkich dostawach uzbrojenia i materiałów z nim związanych przeznaczonych dla rządu Liberii lub o świadczeniu wszelkiej pomocy, doradztwa lub szkoleń związanych z działalnością wojskową rządu Liberii, innych niż te, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b).

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 marca 2010 r.

W imieniu Rady

D. LÓPEZ GARRIDO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 38 z 13.2.2008, s. 26.

(2)  Dz.U. L 335 z 13.12.2008, s. 99.”


2.3.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 51/24


DECYZJA KOMISJI

z dnia 1 marca 2010 r.

udzielająca odstępstwa w wykonaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 543/2009 w sprawie statystyk upraw w odniesieniu do Belgii, Bułgarii, Republiki Czeskiej, Niemiec, Polski, Portugalii i Szwecji

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1057)

(Jedynie teksty w języku bułgarskim, czeskim, francuskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim i szwedzkim są autentyczne)

(2010/130/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 543/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie statystyk upraw oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 837/90 oraz (EWG) nr 959/93 (1), w szczególności jego art. 10 ust. 1,

uwzględniając wniosek złożony przez Belgię w dniu 30 lipca 2009 r.,

uwzględniając wniosek złożony przez Bułgarię w dniu 20 lipca 2009 r.,

uwzględniając wniosek złożony przez Republikę Czeską w dniu 30 lipca 2009 r.,

uwzględniając wniosek złożony przez Niemcy w dniu 23 lipca 2009 r.,

uwzględniając wniosek złożony przez Polskę w dniu 31 lipca 2009 r.,

uwzględniając wniosek złożony przez Portugalię w dniu 20 lipca 2009 r.,

uwzględniając wniosek złożony przez Szwecję w dniu 30 lipca 2009 r.,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 543/2009 Komisja może udzielić państwom członkowskim odstępstwa w wykonywaniu wymienionego rozporządzenia, jeżeli zastosowanie tego rozporządzenia do krajowych systemów statystycznych wymaga poważnych dostosowań i może wiązać się z istotnymi problemami natury praktycznej.

(2)

Należy przyznać takie odstępstwa Belgii, Bułgarii, Republice Czeskiej, Niemcom, Polsce, Portugalii i Szwecji w następstwie złożonych przez te kraje wniosków.

(3)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 543/2009 państwo członkowskie, któremu udzielono odstępstwa, stosuje w dalszym ciągu przepisy rozporządzeń Rady (EWG) nr 837/90 (2) i (EWG) nr 959/93 (3) przez czas trwania odstępstwa.

(4)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Statystyk Rolniczych ustanowionego decyzją Rady 72/279/EWG (4),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Republice Czeskiej udziela się odstępstwa w stosowaniu rozporządzenia (WE) nr 543/2009 do dnia 31 grudnia 2010 r.

2.   Belgii, Bułgarii, Niemcom, Polsce, Portugalii i Szwecji udziela się odstępstwa w stosowaniu rozporządzenia (WE) nr 543/2009 do dnia 31 grudnia 2011 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Republiki Czeskiej, Republiki Federalnej Niemiec, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Portugalii oraz Królestwa Szwecji.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 marca 2010 r.

W imieniu Komisji

Olli REHN

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 167 z 29.6.2009, s. 1.

(2)  Dz.U. L 88 z 3.4.1990, s. 1.

(3)  Dz.U. L 98 z 24.4.1993, s. 1.

(4)  Dz.U. L 179 z 7.8.1972, s. 1.


Sprostowania

2.3.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 51/25


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 110/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. zmieniające po raz 120. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 36 z dnia 9 lutego 2010 r. )

Strona 11, pkt 8, akapit drugi:

zamiast:

„(c) 002327881.”,

powinno być:

„(c) 002327881 (paszport kuwejcki).”.

Strona 12, pkt 9, akapit drugi:

zamiast:

„DRAFRD64R12Z301”,

powinno być:

„DRAFRD64R12Z301C”.

Strona 13, pkt 15, akapit drugi:

zamiast:

„Nr paszportu: 00685868 (wydany w Ad-Dausze w dniu 5.2.2006 r., ważny do dnia 4.2.2010 r.).”,

powinno być:

„Nr paszportu: 00685868 (wydany w Ad-Dausze w dniu 5.2.2006 r., ważny do dnia 4.2.2011 r.).”.

Strona 14, pkt 19, akapit drugi:

zamiast:

„Inne informacje: Imię matki: Hamadche Zoulicha.”,

powinno być:

„Inne informacje: a) według danych z maja 2009 r. przebywa w Algierii; b) Imię matki: Hamadche Zoulicha.”.

Strona 15, pkt 22, akapit drugi:

zamiast:

„(alias a) Al-Samman; b) Umar Uthman; c) Omar Mohammed;”,

powinno być:

„(alias a) Al-Samman Uthman; b) Umar Uthman; c) Omar Mohammed Othman;”.

Strona 16, pkt 26, akapit drugi:

zamiast:

„f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly).”,

powinno być:

„f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly; g) Abu Abdulrahman).”.

Strona 16, pkt 27, akapit drugi:

zamiast:

„Inne informacje: Imię ojca: Ahmed Nacer Abderrahmane. Imię matki: Hafsi Mabtouka.”,

powinno być:

„Inne informacje: a) według danych z maja 2009 r. przebywa w Algierii, b) Imię ojca: Ahmed Nacer Abderrahmane; imię matki: Hafsi Mabrouka.”.


2.3.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 51/26


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 70/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniającego po raz 119. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 20 z dnia 26 stycznia 2010 r. )

Strona 2, pkt. 1 lit. c):

zamiast:

„(c) Tanzim Qa’idat al-Jihad fi Jazirat al-Arabm,”,

powinno być:

„(c) Tanzim Qa’idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab,”,

Strona 2, pkt. 2 lit. a) ppkt (i):

zamiast:

„i) Salahm,”,

powinno być:

„(i) Salah,”.