ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.051.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 51

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
2 март 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 168/2010 на Съвета от 1 март 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак

1

 

*

Регламент (ЕС) № 169/2010 на Комисията от 1 март 2010 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността

2

 

*

Регламент (ЕС) № 170/2010 на Комисията от 1 март 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1249/96 относно правилата за прилагане (мита за внос в сектора за зърнени култури) на Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета

8

 

*

Регламент (ЕС) № 171/2010 на Комисията от 1 март 2010 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Mela di Valtellina (ЗГУ)]

9

 

*

Регламент (ЕС) № 172/2010 на Комисията от 1 март 2010 година за вписване на название в Регистъра на храните с традиционно специфичен характер [Prekmurska gibanica (ХТСХ)]

11

 

*

Регламент (ЕС) № 173/2010 на Комисията от 25 февруари 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 314/2004 на Съвета относно някои ограничителни мерки по отношение на Зимбабве

13

 

 

Регламент (ЕС) № 174/2010 на Комисията от 1 март 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

16

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2010/126/ОВППС на Съвета от 1 март 2010 година за изменение на Обща позиция 2009/138/ОВППС относно ограничителни мерки спрямо Сомалия

18

 

*

Решение 2010/127/ОВППС на Съвета от 1 март 2010 година относно ограничителни мерки срещу Еритрея

19

 

*

Решение 2010/128/ОВППС на Съвета от 1 март 2010 година за изменение на Обща позиция 2003/495/ОВППС относно Ирак

22

 

*

Решение 2010/129/ОВППС на Съвета от 1 март 2010 година за изменение на Обща позиция 2008/109/ОВППС относно ограничителните мерки, наложени срещу Либерия

23

 

 

2010/130/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 1 март 2010 година за предоставяне на дерогация във връзка с изпълнението на Регламент (ЕО) № 543/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за растителните култури по отношение на Белгия, България, Чешката република, Германия, Полша, Португалия и Швеция (нотифицирано под номер C(2010) 1057)

24

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 110/2010 на Комисията от 5 февруари 2010 година за изменение за сто и двадесети път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните (ОВ L 36, 9.2.2010 г.)

25

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 70/2010 на Комисията от 25 януари 2010 година за изменение за сто и деветнадесети път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните (ОВ L 20, 26.1.2010 г.)

26

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

2.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 51/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 168/2010 НА СЪВЕТА

от 1 март 2010 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215, параграф 1 от него,

като взе предвид Обща позиция 2010/128/ОВППС от 1 март 2010 г. за изменение на Обща позиция 2003/495/ОВППС относно Ирак (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Резолюция 1483(2003) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (СС на ООН) член 2 от Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета от 7 юли 2003 г. относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак (2) предвижда специфична уредба относно плащанията за петрол, петролни продукти и природен газ, изнесени от Ирак, като се има предвид, че член 10 от посочения регламент съдържа специфична уредба относно имунитета срещу съдебно преследване на определени иракски активи. Тази специфична уредба се прилагаше до 31 декември 2008 г.

(2)

В Резолюция 1859(2008) на СС на ООН се предвижда, че срокът на прилагане на двете специфични уредби следва да се продължи до 31 декември 2009 г. В съответствие с Обща позиция 2009/175/ОВППС на Съвета (3) Регламент (ЕО) № 1210/2003 бе съответно изменен с Регламент (ЕО) № 175/2009 (4).

(3)

В Резолюция 1905(2009) на СС на ООН се предвижда, че срокът на прилагане на двете специфични уредби следва да се продължи допълнително до 31 декември 2010 г. В съответствие с Решение 2010/128/ОВППС е подходящо да се измени съответно Регламент (ЕО) № 1210/2003.

(4)

За да се гарантира, че предвидените в настоящия регламент мерки са ефективни, настоящият регламент трябва да влезе в сила незабавно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 18, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1210/2003 се заменя със следното:

„3.   Членове 2 и 10 се прилагат до 31 декември 2010 г.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 март 2010 година.

За Съвета

Председател

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  Вж. стр. 22 от настоящия брой на Официален вестник.

(2)  ОВ L 169, 8.7.2003 г., стр. 6.

(3)  ОВ L 62, 6.3.2009 г., стр. 28.

(4)  ОВ L 62, 6.3.2009 г., стр. 1.


2.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 51/2


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 169/2010 НА КОМИСИЯТА

от 1 март 2010 година

за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз ,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността (1), и по-специално член 247 от него,

като има предвид, че:

(1)

Членове 4к—4у от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията (2), както е изменен с Регламент (ЕО) № 312/2009 (3), определят, че икономическите оператори, които не са установени на митническата територия на Общността, трябва да се регистрират от митническия орган или друг определен за целта орган на държавата-членка, в която развиват дейност. Необходимо е все пак да се уточни, че няма да бъде необходимо икономическите оператори, които не са установени на митническата територия на Общността и които подават митническа декларация в Общността за поставяне на стоки под режим временен внос, да са регистрирани с регистрационен и идентификационен номер на икономическите оператори (EORI номер), в случай че приключват този режим с реекспорт.

(2)

Икономическите оператори, които са установени в договаряща страна по Конвенцията за общ транзитен режим, одобрена с Решение 87/415/ЕИО на Съвета (4), различна от Европейския съюз, и които подават митническа декларация за поставяне на стоки под режим общ транзит, и икономически оператори, установени в Андора и Сан Марино, които подават митническа декларация за поставяне на стоки под режим общностен транзит, вече разполагат с идентификационен номер на търговеца, който може да служи за идентифицирането им. Поради това задължението да бъдат регистрирани с EORI номер не следва да се отнася за тях. Това изключение обаче следва да бъде ограничено единствено до случаи, в които представените в митническата декларация данни няма да бъдат използвани за обобщена декларация за въвеждане или напускане, тъй като наличието на EORI номер е важно за извършване на анализ на риска в такива случаи.

(3)

Предвид член 186 от Регламент (ЕИО) № 2454/93, както е изменен с Регламент (ЕО) № 312/2009, приложение 30а към Регламент (ЕИО) № 2454/93 следва да бъде адаптирано.

(4)

За да се позволи на митническото учреждение на първото входно пристанище или летище да предаде, при необходимост, информацията, необходима за извършването на подходящ анализ на риска, на митническото учреждение на което и да е следващо пристанище или летище, както е предвидено в член 184д от Регламент (ЕИО) № 2454/93, е необходимо да бъде добавено ново изискване за данни и съответстваща обяснителна бележка в приложение 30а към Регламент (ЕИО) № 2454/93.

(5)

Приложение 38 към Регламент (ЕИО) № 2454/93 следва да отразява факта, че в някои определени случаи мита биват налагани по силата на споразумения за митнически съюз, сключени от Европейския съюз.

(6)

Регламент (ЕИО) № 565/80 на Съвета от 4 март 1980 г. относно предварително изплащане на възстановявания при износ за селскостопански продукти (5) беше отменен. Към момента условията за предоставяне на специалното възстановяване при износ на обезкостено месо от възрастни мъжки животни от рода на едрия рогат добитък, поставени под режим митническо складиране преди износ, се определят с Регламент (ЕО) № 1741/2006 на Комисията (6), докато същевременно с Регламент (ЕО) № 1731/2006 на Комисията (7) се определят специални подробни правила за прилагането на възстановявания при износ за някои консерви от говеждо и телешко месо, които изискват митнически надзор и митнически контрол по време на производството преди износа. Приложения 37 и 38 към Регламент (ЕИО) № 2454/93 следва да бъдат съответно актуализирани.

(7)

Член 152, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕИО) № 2454/93, както е изменен с Регламент (ЕО) № 215/2006 (8), предвижда система, съгласно която за определяне на митническата стойност на някои бързо развалящи се стоки, внесени на консигнация, могат да бъдат използвани единичните цени, съобщени от държавите-членки и разпространени от Комисията. С посочената система се заменят специфичните правила за определянето на митническата стойност на някои бързо развалящи се стоки, посочени в членове 173—177 от Регламент (ЕИО) № 2454/93. Приложение 38 към този регламент следва да бъде съответно актуализирано.

(8)

Регламент (ЕО) № 3223/94 на Комисията от 21 декември 1994 г. относно подробни правила за прилагането на режима на внос на плодове и зеленчуци (9) беше заменен с Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на Регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (10). Тази замяна следва да бъде отразена в приложение 38 към Регламент (ЕИО) № 2454/93.

(9)

Регламент (ЕО) № 800/1999 на Комисията от 15 април 1999 г. за установяване на общи подробни правила за прилагане на режима на възстановяванията при износ на земеделски продукти (11) беше заменен с Регламент (ЕО) № 612/2009 на Комисията от 7 юли 2009 г. за установяване на общи подробни правила за прилагане на режима на възстановяванията при износ на земеделски продукти (12). Клетка 37 от приложение 38 към Регламент (ЕИО) № 2454/93 следва да бъде съответно коригирана.

(10)

С оглед на разпоредбите относно опростените процедури, предвидени в Регламент (ЕИО) № 2454/93, както е изменен с Регламент (ЕО) № 1875/2006 (13), е необходимо кодовете за „Допълнителна информация“ в клетка 44 от приложение 38 към Регламент (ЕИО) № 2454/93 да бъдат съответно актуализирани.

(11)

Регламент (ЕИО) № 2913/92, както е изменен с Регламент (ЕО) № 648/2005 на Европейския парламент и на Съвета (14), съдържа задължението за подаване на обобщени декларации за въвеждане, а Регламент (ЕИО) № 2454/93, както е изменен с Регламент (ЕО) № 1875/2006, предвижда обобщени декларации за целите на временното складиране. Поради това тези две декларации следва да бъдат добавени към „Списъка на съкращенията за документите“ от приложение 38 към Регламент (ЕИО) № 2454/93.

(12)

Поради това Регламент (ЕИО) № 2454/93 следва да бъде съответно изменен.

(13)

За да се осигури безпрепятственото прилагане на настоящия регламент, на държавите-членки е необходимо да се предостави време за необходимото адаптиране на компютърните им системи.

(14)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕИО) № 2454/93 се изменя, както следва:

1.

В член 4л, параграф 3, буква а) се заменя със следното:

„а)

представяне в Общността на митническа декларация или обобщена декларация, различна от което и да е от следващите:

i)

митническа декларация, изготвена в съответствие с членове 225—238;

ii)

митническа декларация, изготвена за режим временен внос или за приключване на този режим чрез реекспорт;

iii)

митническа декларация, изготвена за режим общ транзит, от икономически оператор, установен в договаряща страна по Конвенцията за общ транзитен режим, различна от Европейския съюз, когато тази декларация не се използва и като обобщена декларация за въвеждане или напускане;

iv)

митническа декларация, изготвена за режим общностен транзит, от икономически оператор, установен в Андора или в Сан Марино, когато тази декларация не се използва и като обобщена декларация за въвеждане или напускане.“

2.

Приложение 30а се изменя съгласно приложение I към настоящия регламент.

3.

Приложение 37 се изменя съгласно приложение II към настоящия регламент.

4.

Приложение 38 се изменя съгласно приложение III към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 март 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 98, 17.4.2009 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 226, 13.8.1987 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 62, 7.3.1980 г., стр. 5.

(6)  ОВ L 329, 25.11.2006 г., стр. 7.

(7)  ОВ L 325, 24.11.2006 г., стр. 12.

(8)  ОВ L 38, 9.2.2006 г., стр. 11.

(9)  ОВ L 337, 24.12.1994 г., стр. 66.

(10)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 102, 17.4.1999 г., стр. 11.

(12)  ОВ L 186, 17.7.2009 г., стр. 1.

(13)  ОВ L 360, 19.12.2006 г., стр. 64.

(14)  ОВ L 117, 4.5.2005 г., стр. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение 30а към Регламент (ЕИО) № 2454/93 се изменя, както следва:

1.

В раздел 1, бележка 1, второто изречение от точка 1.3 се заличава.

2.

Раздел 2 се изменя, както следва:

а)

в таблица 1 се добавя следният ред:

„Код за следващо(и) входно(и) митническо(и) учреждение(я)

 

Z“

б)

в таблица 2 се добавя следният ред:

„Код за следващо(и) входно(и) митническо(и) учреждение(я)

 

Z“

в)

в таблица 5 се добавя следният ред:

„Код за следващо(и) входно(и) митническо(и) учреждение(я)

 

Z“

3.

Раздел 4 се изменя, както следва:

а)

в обяснителната бележка за „Изходно митническо учреждение“ първият параграф се заменя със следното:

„Код, предназначен в приложение 38 за клетка 29 от ЕАД за предвидено изходно митническо учреждение“;

б)

добавя се следната обяснителна бележка:

Код за следващо(и) входно(и) митническо(и) учреждение(я)

Идентификация на следващото входно митническо учреждение на митническата територия на Общността.

Този код трябва да се въведе, когато кодът за вид транспорт на границата е 1, 4 или 8.

Кодът трябва да се придържа към модела, представен в приложение 38 за клетка 29 от ЕАД за входно митническо учреждение.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение 37 към Регламент (ЕИО) № 2454/93 се изменя, както следва:

1.

В дял I, раздел Б под заглавието „Легенда“ наименованието на колона Б се заменя със следното:

„B:

Режим митническо складиране с оглед на получаване на специално възстановяване преди износ или производство на стоки под митнически надзор и митнически контрол преди износ и изплащане на възстановяване при износ 76, 77“.

2.

Дял II, раздел А се изменя, както следва:

а)

заглавието се заменя със следното:

б)

под „кутийка 8“, в параграф 1 се заличава второто изречение.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

В приложение 38 към Регламент (ЕИО) № 2454/93 дял II се изменя, както следва:

1.

Клетка 1 се изменя, както следва:

а)

в първото подразделение вторият параграф от код СО се заменя със следното:

„Поставяне на стоки под режим митническо складиране с оглед на получаване на специално възстановяване преди износ или производство на стоки под митнически надзор и митнически контрол преди износ и изплащане на възстановяване при износ.“;

б)

във второто подразделение кодове X и Y се заменят със следното:

„Х

за допълнителна декларация по опростена процедура, обхваната от В и Е

Y

за допълнителна декларация по опростена процедура, обхваната от C и F“.

2.

В клетка 36 в точка 1 код 4 се заменя със следното:

„4

Мита съгласно разпоредбите на споразумения за митнически съюз, сключени от Европейския съюз.“

3.

Клетка 37 се изменя, както следва:

а)

раздел А „Първо подразделение“ се изменя, както следва:

i)

под код 49 „Примери“ се заменя със следното:

„Примери

:

Стоки, пристигащи от Мартиника и освободени за потребление в Белгия.

Стоки, идващи от Андора и освободени за потребление в Германия.“

ii)

кодове 76 и 77 се заменят със следното:

„76

Поставяне на стоки под режим митническо складиране с оглед да бъде получено изплащане на специално възстановяване при износ преди износа.

Пример

:

Обезкостено месо от възрастни мъжки животни от рода на едрия рогат добитък, поставено под режим митническо складиране преди износ (член 4 от Регламент (ЕО) № 1741/2006 на Комисията от 24 ноември 2006 г. за определяне на условията за предоставяне на специалното възстановяване при износ на обезкостено месо от възрастни мъжки животни от рода на едрия рогат добитък, поставени под режим митническо складиране преди износ (1)

77

Производство на стоки под надзора на митническите органи и под митнически контрол (по смисъла на член 4, точки 13 и 14 от Кодекса) преди износ и изплащане на възстановяване при износ.

Пример

:

Консерви от говеждо и телешко месо, произведени под надзора на митническите органи и под митнически контрол преди износ (членове 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 1731/2006 на Комисията от 23 ноември 2006 г. за определяне на специални подробни правила за прилагането на възстановявания при износ за някои консерви от говеждо и телешко месо (2)

б)

раздел Б „Второ подразделение“ се изменя, както следва:

i)

в таблицата „Селскостопански продукти“ вписванията за кодове Е01 и Е02 се заменят със следното:

„Използване на единичната цена за определяне на митническата стойност за някои бързо развалящи се стоки (член 152, параграф 1, буква а)а)

E01

Фиксирани стойности при внос (напр.: Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията (3)

E02

ii)

в таблицата „Други“ вписването за код F63 се заменя със следното:

„Въвеждане в продоволствен склад (членове 37—40 от Регламент (ЕО) № 612/2009 на Комисията (4)

F63

4.

Под клетка 40 в таблицата „Списък на съкращенията за документите“ между редове „T2M“ и „Други“ се вмъкват следните редове:

„Обобщена декларация за въвеждане

355

Обобщена декларация за временно складиране

337“

5.

Под клетка 44, раздел 1 „Допълнителна информация“ се изменя, както следва:

а)

„Пример“ се заменя със следното:

„Пример

:

Деклараторът може да заяви желанието си екземпляр 3 да му бъде върнат, като въведе „RET-EXP“ или кода 30400 в клетка 44 (член 793а, параграф 2).“

б)

третата алинея се заменя със следното:

„Всички видове допълнителна информация са изброени в края на настоящия дял.“

6.

В „Допълнителна информация — код ХХХХХ“ таблицата „По износа: Код 3хххх“ се заменя със следното:

По износа: Код 3хххх

298

Износ на селскостопански стоки с условие за крайна употреба

Член 298 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 Крайна употреба: Стоки, предназначени за износ — не са приложими суми за възстановяване при земеделски износ

44

30 300

793а, параграф 2

Желание за връщане на екземпляр 3

„RET-EXP“

44

30 400“


(1)  ОВ L 329, 25.11.2006 г., стр. 7.

(2)  ОВ L 325, 24.11.2006 г., стр. 12.“

(3)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.“

(4)  ОВ L 186, 17.7.2009 г., стр. 1.“


2.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 51/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 170/2010 НА КОМИСИЯТА

от 1 март 2010 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1249/96 относно правилата за прилагане (мита за внос в сектора за зърнени култури) на Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 143 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 2, параграф 4, първо тире от Регламент (ЕО) № 1249/96 на Комисията (2) се предвижда намаляване на вносното мито с 3 евро на тон за стоки, пристигащи през Атлантическия океан или Суецкия канал до средиземноморските пристанища на разтоварване. За да бъдат третирани по същия начин пристанищата на разтоварване, разположени в Черно море, е уместно горепосочената разпоредба да се прилага и по отношение на тях при същите условия.

(2)

Регламент (ЕО) № 1249/96 следва да бъде съответно изменен.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 2, параграф 4, първо тире от Регламент (ЕО) № 1249/96 се заменя със следния текст:

„—

Комисията намалява вносното мито с 3 евро на тон за стоки, пристигащи през Атлантическия океан или Суецкия канал до средиземноморските пристанища (отвъд Гибралтарския провлак) или пристанищата за разтоварване, разположени в Черно море,“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 март 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 161, 29.6.1996 г., стр. 125.


2.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 51/9


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 171/2010 НА КОМИСИЯТА

от 1 март 2010 година

за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Mela di Valtellina (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Mela di Valtellina“, подадена от Италия, бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 март 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 148, 30.6.2009 г., стр. 20.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначени за консумация от човека земеделски продукти, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.6.   Плодове, зеленчуци и зърнени култури, пресни или преработени

ИТАЛИЯ

Mela di Valtellina (ЗГУ)


2.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 51/11


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 172/2010 НА КОМИСИЯТА

от 1 март 2010 година

за вписване на название в Регистъра на храните с традиционно специфичен характер [Prekmurska gibanica (ХТСХ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер (1), и по-специално член 9, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 8, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 509/2006 и в приложение на член 19, параграф 3 от посочения регламент, заявката за регистрация на названието „Prekmurska gibanica“, подадена от Словения, бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 509/2006, названието следва да се регистрира.

(3)

В заявката бе поискана защитата, посочена в член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 509/2006. Посочената защита следва да бъде предоставена на названието „Prekmurska gibanica“ доколкото, при липса на възражения, не е установено, че това название се използва по законен, признат и икономически значим начин за сходни селскостопански или хранителни продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Прилага се защитата, посочена в член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 509/2006.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 март 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 138, 18.6.2009 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Хранителни продукти, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 509/2006:

Клас 2.3.   Захарни изделия, хляб, пасти, кейкове, бисквити и други печени изделия

СЛОВЕНИЯ

Prekmurska gibanica (ХТСХ)

Използването на наименованието е запазено.


2.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 51/13


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 173/2010 НА КОМИСИЯТА

от 25 февруари 2010 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 314/2004 на Съвета относно някои ограничителни мерки по отношение на Зимбабве

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 314/2004 на Съвета от 19 февруари 2004 г. относно някои ограничителни мерки по отношение на Зимбабве (1), и по-специално член 11, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

приложение III към Регламент (ЕО) № 314/2004 изброява лицата, обхванати от замразяването на финансови средства и икономически ресурси съгласно този регламент.

(2)

Решение 2010/92/ОВППС на Съвета (2) изменя приложението към Обща позиция 2004/161/ОВППС (3). Приложение III към Регламент (ЕО) 314/2004 следователно трябва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

С настоящото, приложение III към Регламент (ЕО) 314/2004 се изменя съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 февруари 2010 година.

За Комисията,

от името на председателя,

João VALE DE ALMEIDA

Генерална дирекция на Генерална дирекция „Външни отношения“


(1)  ОВ L 55, 24.2.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 41, 16.2.2010 г., стр. 6.

(3)  ОВ L 50, 20. 2.2004 г., стр. 66.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение III към Регламент (ЕО) № 314/2004 се изменя, както следва:

1.

В част „I. Физически лица“ се заличават следните вписвания:

Име

Длъжност / причини за вписването; идентификационни данни

Дата на определянето, посочено в член 7, параграф 2

3.

Al Shanfari, Thamer Bin

Бивш директор на „Oryx Group“ и „Oryx Natural Resources“ (вж. позиция 22 в част II), роден на 3.1.1968 г.

Свързан с правителството и в това си качество участвал в действия, които сериозно накърняват демокрацията, зачитането на правата на човека и върховенството на закона.

27.1.2009 г.

39.

Dabengwa, Dumiso

Бивш член на Висшия комитет на Политбюро на ZANU-PF, водач на ZAPU, роден през 1939 г.

Бивш член на Политбюро и в качеството си на такъв тясно свързан с правителството и неговата политика.

25.7.2002 г.

54.

Hove, Richard

Секретар на Политбюро на ZANU-PF, отговарящ за икономическите въпроси, роден през 1935 г.

Член на Политбюро и в качеството си на такъв тясно свързан с правителството и неговата политика.

25.7.2002 г.

113.

Msika, Joseph W.

Вицепрезидент, роден на 6.12.1923 г.

Член на правителството и в това си качество участвал в действия, които сериозно накърняват демокрацията, зачитането на правата на човека и върховенството на закона.

25.7.2002 г.

203.

Zvinavashe, Vitalis

Политбюро, Комитет по упълномощаванията и местното население в партията, роден на 27.9.1943 г.

Член на политбюро, бивш член на службите за сигурност и съучастник в изготвянето или в провеждането на репресивна държавна политика.

21.2.2002 г.

2.

В част „II. Юридически лица, образувания или органи“ се заличават следните вписвания:

Наименование

Идентификационни данни; причини за вписването

Дата на определянето, посочено в член 7, параграф 2

16.

Industrial Development Corporation of Zimbabwe

93 Park Lane, PO Box CY1431, Harare, Zimbabwe.

Изцяло притежавано от правителството на Зимбабве.

27.1.2009 г.

17.

Intermarket Holdings Ltd

Zimbank House, 46 Speke Avenue, PO Box 3198, Harare, Zimbabwe.

Дъщерно дружество на ZB Financial Holdings Ltd.

27.1.2009 г.

22.

Oryx Diamonds Ltd (известно също като Oryx Natural Resources)

Alexander Forbes Building, Windhoek, Namibia; Parc Nicol Offices, 6, 301 William Nicol Drive, Bryanston, Gauteng 2021, South Africa; S Drive, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands; 3 Victor Darcy Close, Borrowdale, Harare, Zimbabwe; Bank of Nova Scotia Building, 4th Floor, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands.

Дружество, позволяващо на функционерите на ZANU-PF да извличат лични облаги от рискови дейности в областта на минното дело в Демократична република Конго.

27.1.2009 г.

27.

Scotfin Ltd

Zimbank House, 46 Speke Avenue, PO Box 3198, Harare, Zimbabwe.

Изцяло притежавано от ZB Financial Holdings Ltd.

27.1.2009 г.

33.

ZB Financial Holdings Ltd (известно също като Finhold)

Zimbank House, 46 Speke Avenue, PO Box 3198, Harare, Zimbabwe.

Над 75 % притежавано от правителството на Зимбабве.

27.1.2009 г.

34.

ZB Holdings Ltd

Zimbank House, 46 Speke Avenue, PO Box 3198, Harare, Zimbabwe.

Изцяло притежавано от ZB Financial Holdings Ltd.

27.1.2009 г.

37.

Zimbabwe Iron and Steel Company (известно също като Zisco, Ziscosteel)

2 Redcliff, Zimbabwe.

Над 88 % притежавано от правителството на Зимбабве.

27.1.2009 г.

39.

Zimre Holdings Ltd

9th Floor, Zimre Centre, 25 Kwama Nkrumah Avenue, Harare, Zimbabwe.

Над 69 % притежавано от правителството на Зимбабве.

27.1.2009 г.

40.

Zimre Reinsurance Company (PVT) Ltd

9th Floor, Zimre Centre, 25 Kwama Nkrumah Avenue, Harare, Zimbabwe.

Изцяло притежавано от Zimre Holdings Ltd.

27.1.2009 г.


2.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 51/16


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 174/2010 НА КОМИСИЯТА

от 1 март 2010 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 2 март 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 март 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

IL

114,6

JO

80,4

MA

102,8

TN

131,7

TR

127,4

ZZ

111,4

0707 00 05

EG

216,8

JO

152,5

MK

147,9

TR

151,6

ZZ

167,2

0709 90 70

MA

136,3

TR

109,7

ZZ

123,0

0709 90 80

EG

51,3

ZZ

51,3

0805 10 20

EG

44,1

IL

57,7

MA

49,2

TN

58,9

TR

54,2

ZZ

52,8

0805 50 10

EG

76,3

IL

76,3

MA

68,6

TR

66,0

ZZ

71,8

0808 10 80

CA

65,9

CN

68,2

MK

24,7

US

107,2

ZZ

66,5

0808 20 50

AR

79,9

CL

80,8

CN

42,0

US

95,0

ZA

99,3

ZZ

79,4


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


РЕШЕНИЯ

2.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 51/18


РЕШЕНИЕ 2010/126/ОВППС НА СЪВЕТА

от 1 март 2010 година

за изменение на Обща позиция 2009/138/ОВППС относно ограничителни мерки спрямо Сомалия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 10 декември 2002 г. Съветът прие Обща позиция 2002/960/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сомалия (1), вследствие на Резолюции 733 (1992), 1356 (2001) и 1425 (2002) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (ССООН), свързани с налагане на оръжейно ембарго срещу Сомалия.

(2)

На 16 февруари 2009 г. Съветът прие Обща позиция 2009/138/ОВППС (2) за прилагане на Резолюция 1844 (2008) на ССООН, с която бяха въведени ограничителни мерки срещу тези, които се стремят да попречат или спрат един мирен политически процес, или тези, които заплашват със сила временните федерални институции на Сомалия или мисията на Африканския съюз в Сомалия (AMISOM), или извършват действия, подкопаващи стабилността в Сомалия или региона.

(3)

На 23 декември 2009 г. Съветът за сигурност на Организацията на обединените нации прие Резолюция 1907 (2009), с която всички държави се призовават да извършват проверки, в зависимост от националните си органи и законодателства и в съответствие с международното право, на всички товари към и от Сомалия на техните територии, включително на техните морски пристанища и летища, ако имат информация, която дава достатъчно основания да се смята, че товарът съдържа изделия, чиято доставка, продажба, трансфер или износ са забранени по силата на общото и пълно оръжейно ембарго спрямо Сомалия, наложено съгласно параграф 5 от Резолюция 733 (1992) на ССООН, засилено и изменено с последващи резолюции.

(4)

Обща позиция 2009/138/ОВППС следва да бъде съответно изменена.

(5)

Необходими са по-нататъшни действия от страна на Съюза за изпълнението на определени мерки,

РЕШИ:

Член 1

Обща позиция 2009/138/ОВППС се изменя, както следва:

Вмъква се следният член:

„Член 3а

1.   Държавите-членки извършват проверки, в зависимост от националните си органи и законодателства и в съответствие с международното право, на всички товари към и от Сомалия на техните територии, включително на техните морски пристанища и летища, ако имат информация, която дава достатъчно основания да се смята, че товарът съдържа изделия, чиято доставка, продажба, трансфер или износ са забранени по силата на член 3.

2.   За въздухоплавателни средства и кораби, превозващи товари от и към Сомалия, се прилага изискването за предоставяне на допълнителна информация преди пристигането или заминаването за всички стоки, внесени или изнесени от дадена държава-членка.

3.   При откриване на изделия, чиято доставка, продажба, трансфер или износ са забранени по силата на член 3, държавите-членки ги конфискуват и ги унищожават или направят употребата им невъзможна.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила от деня на неговото приемане.

Член 3

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 1 март 2010 година.

За Съвета

Председател

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  ОВ L 334, 11.12.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 46, 17.2.2009 г., стр. 73.


2.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 51/19


РЕШЕНИЕ 2010/127/ОВППС НА СЪВЕТА

от 1 март 2010 година

относно ограничителни мерки срещу Еритрея

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 16 февруари 2009 г. Съветът прие Обща позиция 2009/138/ОВППС (1) за прилагане на Резолюция 1844 (2008) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (ССООН), с която бяха въведени ограничителни мерки срещу тези, които се стремят да попречат или спрат един мирен политически процес, или тези, които заплашват със сила временните федерални институции на Сомалия или мисията на Африканския съюз в Сомалия (AMISOM), или извършват действия, подкопаващи стабилността в Сомалия или региона.

(2)

На 14 януари 2009 г. Съветът за сигурност на Организацията на обединените нации прие Резолюция 1862 (2009) относно граничния спор между Джибути и Еритрея и неговите евентуални последици за подрегионалната стабилност и сигурност.

(3)

На 23 декември 2009 г. Съветът за сигурност на Организацията на обединените нации прие Резолюция 1907 (2009), с която се налага оръжейно ембарго спрямо Еритрея, а всички държави се призовават да извършват проверки, в зависимост от националните си органи и законодателства и в съответствие с международното право, на всички товари към и от Еритрея на техните територии, включително на техните морски пристанища и летища, ако имат информация, която дава достатъчно основания да се смята, че товарът съдържа изделия, чиято доставка, продажба, трансфер или износ са забранени съгласно тази резолюция или по силата на общото и пълно оръжейно ембарго спрямо Сомалия, наложено съгласно параграф 5 от Резолюция 733 (1992) на ССООН, засилено и изменено с последващи резолюции.

(4)

С Резолюция 1907 (2009) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации се въвеждат също ограничителни мерки срещу лица и образувания, които включват, но не се ограничават до политическите и военните ръководители на Еритрея, като тези лица и образувания се определят от комитета, който бе създаден с Резолюция 751 (1992) на ССООН и чийто мандат бе разширен с Резолюция 1844 (2008) на ССООН.

(5)

Необходими са по-нататъшни действия от страна на Съюза за изпълнението на определени мерки,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да предотвратят продажбата или доставката на въоръжение и свързани с него материали от какъвто и да е вид, включително оръжия и боеприпаси, военни превозни средства и оборудване, военизирано оборудване и резервни части за тях, за Еритрея от граждани на държавите-членки, от територията на държавите-членки или посредством кораби или въздухоплавателни средства под знамето на държава-членка независимо дали произхождат от нейна територия.

2.   Забранява се предоставянето за Еритрея от граждани на държавите-членки или от територията на държавите-членки на техническа, финансова и друга помощ и на обучение, свързани с военни дейности, или предоставянето, производството, поддръжката или използването на изделията, посочени в параграф 1.

3.   Забранява се също снабдяването от граждани на държавите-членки или посредством кораби или въздухоплавателни средства под знамето на държава-членка с изделията, посочени в параграф 1 от Еритрея, както и предоставянето от Еритрея на граждани на държавите-членки на техническа, финансова и друга помощ и на обучение, свързани с военни дейности, или предоставянето, производството, поддръжката или използването на изделията, посочени в параграф 1, независимо дали произхождат от територията на Еритрея.

Член 2

1.   Държавите-членки извършват проверки, в зависимост от националните си органи и законодателства и в съответствие с международното право, на всички товари към и от Еритрея на техните територии, включително на техните морски пристанища и летища, ако имат информация, която дава достатъчно основания да се смята, че товарът съдържа изделия, чиято доставка, продажба, трансфер или износ са забранени по силата на настоящото решение.

2.   За въздухоплавателни средства и кораби, превозващи товари от и към Еритрея, се прилага изискването за предоставяне на допълнителна информация преди пристигането или заминаването за всички стоки, внесени или изнесени от дадена държава-членка.

3.   При откриване на изделия, чиято доставка, продажба, трансфер или износ са забранени по силата на настоящото решение, държавите-членки ги конфискуват и ги унищожават или правят употребата им невъзможна.

Член 3

Предвидените в член 4, член 5, параграф 1 и член 6, параграфи 1 и 2 ограничителни мерки се налагат срещу лица и образувания, които включват, но не се ограничават до политическите и военните ръководители на Еритрея, както и правителствени и образувания с държавно участие, или всяко лице, което действа от тяхно име или по тяхно указание, определени от Комитета, създаден с Резолюция 751 (1992) на ССООН, чийто мандат е продължен с Резолюция 1844 (2008) на ССООН („Комитета по санкциите“), че са:

действали в нарушение на оръжейното ембарго и свързаните с него мерки, посочени в член 1;

предоставили подпомагане от Еритрея на въоръжени опозиционни групировки, които целят да дестабилизират региона;

възпрепятствали прилагането на Резолюция 1862 (2009) на ССООН относно Джибути;

укривали, финансирали, улеснявали, подпомагали, организирали, обучавали или подстрекавали лица или групировки да извършат насилствени действия или терористични актове срещу други държави или техните граждани в региона;

възпрепятствали разследванията или дейността на Групата за наблюдение, повторно създадена с Резолюция 1853 (2008) на ССООН.

Съответните лица и образувания са изброени в приложението.

Член 4

Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да предотвратят пряката или непряката доставка, продажба или трансфер на въоръжение и свързани с него материали от какъвто и да е вид, включително оръжия и боеприпаси, военни превозни средства и оборудване, военизирано оборудване и резервни части за тях, както и прякото или непрякото предоставяне на техническа, финансова и друга помощ и на обучение, включително инвестиции, брокерски или други финансови услуги, свързани с военни дейности, или предоставянето, производството, поддръжката или използването на оръжията и военното оборудване, от граждани на държавите-членки, от територията на държавите-членки или посредством кораби или въздухоплавателни средства под знамето на държава-членка, на лица и образувания, посочени в член 3.

Член 5

1.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки за предотвратяване на влизането или транзитното преминаване през тяхната територия на лицата, посочени в член 3.

2.   Параграф 1 не задължава никоя държава-членка да откаже влизане на своята територия на собствените си граждани.

3.   Параграф 1 не се прилага, когато Комитетът по санкциите прецени отделно за всеки конкретен случай, че такова пътуване е оправдано по хуманитарни съображения, в това число религиозни задължения, или когато Комитетът по санкциите смята, че едно изключение би допринесло за целите на мира и стабилността в региона.

4.   В случаите, когато по силата на параграф 3 държава-членка разреши влизането или транзитното преминаване през своята територия на лица, посочени от Комитета по санкциите, това разрешение се ограничава до целта, за която е дадено, и до лицата, за които се отнася.

Член 6

1.   Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, притежавани или контролирани пряко или непряко от лицата или образуванията, посочени в член 3.

2.   Никакви финансови средства или икономически ресурси не се предоставят пряко или непряко на лицата или образуванията, посочени в параграф 1, или в тяхна полза.

3.   Държавите-членки могат да разрешат освобождаване от мерките, посочени в параграфи 1 и 2, на финансови средства и икономически ресурси, които:

а)

са необходими за покриване на основни разходи, включително заплащане за храни, наем или ипотека, лекарствени средства и медицинско обслужване, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;

б)

са предназначени изключително за заплащане на разумни професионални възнаграждения и възстановяване на извършени разходи, свързани с предоставянето на правни услуги;

в)

са предназначени изключително за заплащане на хонорари или такси за услуги съгласно националното законодателство, за рутинно владеене или поддържане на замразени финансови средства и икономически ресурси;

г)

са необходими за извънредни разходи, след нотификация от съответната държава-членка до Комитета по санкциите и одобрение от него;

д)

подлежат на съдебно, административно или арбитражно право на задържане или решение, като в такъв случай тези финансови средства и икономически ресурси могат да бъдат използвани за удовлетворяване на това право на задържане или решение, при условие че правото на задържане или решението е било налице преди датата на приемане на Резолюция 1907 (2009) на ССООН и не е в полза на лице или образувание, посочено в параграф 1 от настоящия член, след като съответната държава-членка нотифицира Комитета по санкциите.

4.   Параграф 2 не се прилага по отношение на добавянето към замразени сметки на:

а)

лихви или други приходи от тези сметки; или

б)

плащания по замразените сметки, дължими по договори, споразумения или задължения, сключени или възникнали преди датата, на която тези сметки подлежат на ограничителни мерки,

при условие че към всички тези лихви, други приходи и плащания продължава да се прилага параграф 1.

5.   Освобождаването, посочено в параграф 3, букви а), б) и в), може да бъде извършено, след като съответната държава-членка нотифицира Комитета по санкциите за намерението си да разреши, когато е уместно, достъпа до такива средства и икономически ресурси и при липса на отрицателно решение от Комитета по санкциите в рамките на три работни дни от датата на нотифицирането.

Член 7

Съветът съставя списъка, който се съдържа в приложението, и го изменя съгласно определеното от Комитета по санкциите.

Член 8

Настоящото решение се преразглежда, изменя или отменя в зависимост и съгласно съответните решения на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации.

Член 9

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Член 10

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 1 март 2010 година.

За Съвета

Председател

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  ОВ L 46, 17.2.2009 г., стр. 73.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на лицата и образуванията, посочени в член 3


2.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 51/22


РЕШЕНИЕ 2010/128/ОВППС НА СЪВЕТА

от 1 март 2010 година

за изменение на Обща позиция 2003/495/ОВППС относно Ирак

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 7 юли 2003 г. Съветът прие Обща позиция 2003/495/ОВППС относно Ирак (1) в изпълнение на Резолюция 1483 (2003) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (СС на ООН).

(2)

На 21 декември 2009 г. СС на ООН прие Резолюция 1905 (2009), с която реши inter alia да удължи до 31 декември 2010 г. срока на уредбата относно депозирането във Фонда за развитие на Ирак на приходи от експортни продажби на петрол, петролни продукти и природен газ, както и относно имунитета срещу съдебно преследване на определени иракски активи, посочени в Резолюции 1483 (2003) и 1546 (2004) на СС на ООН.

(3)

Обща позиция 2003/495/ОВППС следва да бъде изменена.

(4)

По-нататъшни действия на Съюза сa необходими за изпълнение на някои мерки,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Обща позиция 2003/495/ОВППС се изменя, както следва:

В член 7, втора алинея се изменя както следва:

„Членове 4 и 5 се прилагат до 31 декември 2010 г.“.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на датата на приемането му.

Член 3

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 1 март 2010 година.

За Съвета

Председател

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  ОВ L 169, 8.7.2003 г., стр. 72.


2.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 51/23


РЕШЕНИЕ 2010/129/ОВППС НА СЪВЕТА

от 1 март 2010 година

за изменение на Обща позиция 2008/109/ОВППС относно ограничителните мерки, наложени срещу Либерия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 12 февруари 2008 г. Съветът прие Обща позиция 2008/109/ОВППС относно ограничителните мерки, наложени срещу Либерия (1).

(2)

На 17 декември 2009 г. Съветът за сигурност на Организацията на обединените нации (СС на ООН) прие Резолюция 1903 (2009) за подновяване на ограничителните мерки върху пътуванията за допълнителен период от 12 месеца и за изменение на ограничителните мерки върху оръжията.

(3)

Обща позиция 2008/109/ОВППС следва да бъде съответно изменена.

(4)

Необходими са по-нататъшни действия на Съюза за изпълнението на някои от тези мерки,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Обща позиция 2008/109/ОВППС се изменя, както следва:

1.

Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

Държавите-членки вземат необходимите мерки за предотвратяване на преките и непреките доставки, продажба или прехвърляне на оръжие и свързаните с него компоненти, както и предоставянето на всякаква помощ, съвети или обучение, свързани с военни дейности, включително финансиране и финансова помощ, от граждани на държавите-членки или от територията на държавите-членки, или използването на плавателни и въздухоплавателни съдове под знамето на държавите-членки, на всички неправителствени образувания и лица, опериращи на територията на Либерия.“

2.

Член 2 се заменя със следното:

„Член 2

1.   Член 1 не се прилага за:

а)

оръжия и свързани с тях компоненти, както и за техническо обучение и помощ, предназначени единствено за подпомагане на мисията на Организацията на обединените нации в Либерия (UNMIL) или за използване от нея;

б)

защитно облекло, включително временно изнесени в Либерия бронежилетки и военни каски само за лична употреба на персонала на Организацията на обединените нации, на представителите на медиите или на работещите в хуманитарната област и в областта на развитието, и подпомагащия ги персонал;

в)

друго несмъртоносно военно оборудване, предназначено единствено за хуманитарни или защитни цели, и свързаната с него техническа помощ и обучение, за което Комитетът, създаден съгласно точка 21 от Резолюция 1521(2003) на СС на ООН („Комитет по санкциите“), е бил предварително уведомен;

2.   Доставката, продажбата или прехвърлянето на оръжие и свързани с него компоненти или предоставянето на услугите, посочени в параграф 1, букви а) и в), подлежи на разрешение, предоставяно от компетентните органи на държавите-членки. Държавите-членки се произнасят по доставките по параграф 1, букви а) и в) за всеки отделен случай, като изцяло се съобразяват с критериите, уредени в Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване (2). Държавите-членки изискват адекватни гаранции срещу злоупотреба с разрешенията, дадени по силата на настоящия параграф, и когато е уместно, предвиждат разпоредби за репатриране на доставените оръжия и свързани с тях компоненти.

3.   Държавите-членки предварително уведомяват Комитета по санкциите за всяка пратка на оръжие и свързаните с него компоненти за правителството на Либерия, както и за всяко предоставяне на правителството на Либерия на помощ, съвети или обучение, свързани с военни дейности, освен в случаите, посочени в параграф 1, букви а) и б).

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на датата на приемането му.

Член 3

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 1 март 2010 година.

За Съвета

Председател

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  ОВ L 38, 13.2.2008 г., стр. 26.

(2)  ОВ L 335, 13.12.2008 г., стр. 99.“


2.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 51/24


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 1 март 2010 година

за предоставяне на дерогация във връзка с изпълнението на Регламент (ЕО) № 543/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за растителните култури по отношение на Белгия, България, Чешката република, Германия, Полша, Португалия и Швеция

(нотифицирано под номер C(2010) 1057)

(само текстовете на български, немски, нидерландски, полски, португалски, френски, чешки и шведски език са автентични)

(2010/130/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 543/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. относно статистиката за растителните култури и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 837/90 и (ЕИО) № 959/93 на Съвета (1), и по-специално член 10, параграф 1 от него,

като взе предвид искането, внесено от Белгия на 30 юли 2009 г.,

като взе предвид искането, внесено от България на 20 юли 2009 г.,

като взе предвид искането, внесено от Чешката република на 30 юли 2009 г.,

като взе предвид искането, внесено от Германия на 23 юли 2009 г.,

като взе предвид искането, внесено от Полша на 31 юли 2009 г.,

като взе предвид искането, внесено от Португалия на 20 юли 2009 г.,

като взе предвид искането, внесено от Швеция на 30 юли 2009 г.,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 543/2009 Комисията може да предостави на държавите-членки дерогация във връзка с изпълнението на посочения регламент, доколкото неговото прилагане към националните статистически системи на държавите-членки изисква значителни адаптации и е вероятно да предизвика съществени проблеми от практическо естество.

(2)

Целесъобразно е на Белгия, България, Чешката република, Германия, Полша, Португалия и Швеция да се предоставят такива дерогации вследствие на внесените от тях искания.

(3)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 543/2009 държавата-членка, която се е възползвала от дерогацията, продължава да прилага разпоредбите на регламенти (ЕИО) № 837/90 (2) и (ЕИО) № 959/93 (3) на Съвета за времето на предоставената дерогация.

(4)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет за земеделска статистика, учреден с Решение 72/279/ЕИО на Съвета (4),

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   На Чешката република се предоставя дерогация от прилагането на Регламент (ЕО) № 543/2009 за период, приключващ на 31 декември 2010 г.

2.   На Белгия, България, Германия, Полша, Португалия и Швеция се предоставя дерогация от прилагането на Регламент (ЕО) № 543/2009 за период, приключващ на 31 декември 2011 г.

Член 2

Адресати на настоящото решение са Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Федерална република Германия, Република Полша, Португалската република и Кралство Швеция.

Съставено в Брюксел на 1 март 2010 година.

За Комисията

Olli REHN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 167, 29.6.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 88, 3.4.1990 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 98, 24.4.1993 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 179, 7.8.1972 г., стр. 1.


Поправки

2.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 51/25


Поправка на Регламент (ЕС) № 110/2010 на Комисията от 5 февруари 2010 година за изменение за сто и двадесети път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните

( Официален вестник на Европейския съюз L 36 от 9 февруари 2010 г. )

На страница 11 в точка 8, втори параграф:

вместо:

„в) 002327881.“

да се чете:

„в) 002327881 (кувейтски паспорт).“

На страница 12 в точка 9, втори параграф:

вместо:

„Дата на определянето, посочена в член 2a септември 2007(4), буква б): 17.3.2004 г.“

да се чете:

„Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.“

вместо:

„DRAFRD64R12Z301“

да се чете:

„DRAFRD64R12Z301C“

На страница 13 в точка 15, втори параграф:

вместо:

„Номер на паспорта: 00685868 (издаден в Доха на 5.2.2006 г., изтичащ на 4.2.2010 г.).“

да се чете:

„Номер на паспорта: 00685868 (издаден в Доха на 5.2.2006 г., изтичащ на 4.2.2011 г.).“

На страница 14 в точка 19, втори параграф:

вместо:

„Друга информация: Името на майка му е Hamadche Zoulicha.“

да се чете:

„Друга информация: а) Живущ в Алжир към май 2009 г., б) Името на майка му е Hamadche Zoulicha.“

На страница 15 в точка 22, втори параграф:

вместо:

„(известен също като a) Al-Samman, б) Umar Uthman, в) Omar Mohammed,“

да се чете:

„(известен също като a) Al-Samman Uthman, б) Umar Uthman, в) Omar Mohammed Othman,“

На страница 16 в точка 26, втори параграф:

вместо:

„е) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly).“

да се чете:

„е) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly, ж) Abu Abdulrahman).“

На страница 16 в точка 27, втори параграф:

вместо:

„Друга информация: Име на бащата: Ahmed Nacer Abderrahmane. Име на майката: Hafsi Mabtouka.“

да се чете:

„Друга информация: а) Живущ в Алжир към май 2009 г., б) Името на баща му е Ahmed Nacer Abderrahmane, името на майка му е Hafsi Mabrouka.“


2.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 51/26


Поправка на Регламент (ЕС) № 70/2010 на Комисията от 25 януари 2010 година за изменение за сто и деветнадесети път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните

( Официален вестник на Европейския съюз L 20 от 26 януари 2010 г. )

На страница 2 в точка 1, буква в):

вместо:

„в) Tanzim Qa’idat al-Jihad fi Jazirat al-Arabm,“

да се чете:

„в) Tanzim Qa’idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab,“

На страница 2 в точка 2, буква а), (i):

вместо:

„(i) Salahm,“

да се чете:

„(i) Salah,“