26.7.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 213/1


Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2013/C 213/01

Numer środka pomocy państwa

SA.36308 (13/X)

Państwo członkowskie

Finlandia

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS)

SUOMI/FINLAND

Artykuł 107 ust. 3 lit. c),Obszary nieobjęte pomocą

Organ przyznający pomoc

Työ- ja elinkeinoministeriö ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

TEM: PL32, Valtioneuvosto 00023, Finland

ELY: 15 alueellista keskusta (www.ely-keskus.fi)

www.tem.fi; www.ely-keskus.fi

Nazwa środka pomocy

Uusiutuvan energian sekä energian säästön ja tehokkuuden RPA-tuki 2013

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista (1063/2012),

Valtionavustuslaki (688/2001)

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy

11.2.2013-31.12.2013

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP,duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

EUR 45,00 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

EUR 45,00 (w mln)

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Pomoc na badania środowiska (art. 24)

50 %

20 %

Pomoc w obszarze ochrony środowiska na inwestycje zwiększające oszczędność energii (art. 21)

60 %

20 %

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych (art. 23)

45 %

20 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20121063

 

http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2001/en20010688.pdf

 

http://www.tem.fi/files/35719/RPA_tukiohjelma_2013.pdf

Numer środka pomocy państwa

SA.36322 (13/X)

Państwo członkowskie

Hiszpania

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS)

ESPANA

Obszary mieszane,Obszary nieobjęte pomocą ,Artykuł 107 ust. 3 lit. c),Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Organ przyznający pomoc

Secretario de Estado de Medio Ambiente

Ministerio de Agricultura, Alimentacion y medio ambiente.

Paseo de la Infante Isabel no 1

28071 Madrid ESPAÑA

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacio-ambiental/temas/plan-pima-aire/real-decreto/Default.aspx

Nazwa środka pomocy

Plan de Impulso al Medio Ambiente «PIMA Aire» para la adquisición de vehículos comerciales

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Real Decreto 89/2013, de 8 de febrero, por el que se regula la concesión directa de ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente (BOE no 35 de 9.2.2013)

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy

10.2.2013-31.12.2013

Sektor(-y) gospodarki

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep

Rodzaj beneficjenta

MŚP,duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

EUR 38,00 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

EUR 38,00 (w mln)

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Pomoc na nabycie nowych środków transportu spełniających normy surowsze niż normy wspólnotowe lub podnoszących poziom ochrony środowiska w przypadku braku norm wspólnotowych (art. 19)

35 %

20 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/plan-pima-aire/real-decreto/Default.aspx

Numer środka pomocy państwa

SA.36396 (13/X)

Państwo członkowskie

Niderlandy

Numer referencyjny państwa członkowskiego

NL

Nazwa regionu (NUTS)

DELFT EN WESTLAND

Obszary nieobjęte pomocą

Organ przyznający pomoc

gemeente Midden-Delfland

Postbus 1

2636 ZG Schipluiden

www.middendelfland.nl

Nazwa środka pomocy

Verordening toepassing zonne-energie agrarische opstallen.

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Verordening toepassing zonne-energie agrarische opstallen vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Midden-Delfland op 19 februari 2013.

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy

22.3.2013-31.12.2013

Sektor(-y) gospodarki

Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

Rodzaj beneficjenta

MŚP

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

EUR 0,15 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

EUR 0,15 (w mln)

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych (art. 23)

25 %

0 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.middendelfland.nl/inwoners-ondernemers/subsidieregelingen_3123/item/subsidie-stimulering-gebruik-zonne-energie-en-verwijdering-van-asbest-bij-agrarische-bedrijven_20875.html

Numer środka pomocy państwa

SA.36403 (13/X)

Państwo członkowskie

Włochy

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS)

BASILICATA

Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Organ przyznający pomoc

Regione Basilicata — Dipartimento Attività Produttive Politiche dell'Impresa Innovazione tecnologica

Via V. Verrastro 8 – 85100 Potenza

www.basilicatanet.it

Nazwa środka pomocy

Sostegno all'internazionalizzazione delle PMI Lucane

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

DGR n. 209 del 26.2.2013 pubblicato sul Supplemento al Bollettino Ufficiale Regione Basilicata n. 6 del 5.3.2013

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy

2.5.2013-31.12.2015

Sektor(-y) gospodarki

INFORMACJA I KOMUNIKACJA, DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ, BUDOWNICTWO, TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

Rodzaj beneficjenta

MŚP

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

EUR 2,80 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

EUR 2,80 (w mln)

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

PO FESR Basilicata 2007 2013 L.I. III.3.1.A – EUR 1,12 (w mln)

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Pomoc na rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 26)

50 %

Pomoc na udział MŚP w targach (art. 27)

50 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100055&area=108896&otype=1058&id=896410

Numer środka pomocy państwa

SA.36404 (13/X)

Państwo członkowskie

Włochy

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS)

LOMBARDIA

Artykuł 107 ust. 3 lit. c)

Organ przyznający pomoc

Regione Lombardia — DG Occupazione e Politiche del lavoro

P.zza Città di Lombardia 1 – 20124 – Milano (MI)

www.lavoro.regione.lombardia.it

Nazwa środka pomocy

Dote Lavoro — Avviso Dote lavoro Inserimento e Reinserimento lavorativo Persone Svantaggiate

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

L.R. 22/2006; L.R. 19/2007; DDUO n.1 2606 del 27 dicembre 2012; DDUO n. 959 del 11 febbraio 2012

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy

15.1.2013-31.10.2014

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP,duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

EUR 5,00 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

EUR 5,00 (w mln)

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Programma Operativo Regionale FSE 2007 / 2013 — EUR 5,00 (w mln)

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Pomoc w formie subsydiów płacowych na zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji (art. 40)

50 %

Pomoc w formie subsydiów płacowych na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych (art. 41)

75 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_IFL%2FWrapperBandiLayout&cid=1213575659446&p=1213575659446&packedargs=locale%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213301212432&pagename=DG_IFLWrapper&tipologia=Agevolazioni

Numer środka pomocy państwa

SA.36416 (13/X)

Państwo członkowskie

Niemcy

Numer referencyjny państwa członkowskiego

421-40306-BY/00

Nazwa regionu (NUTS)

BAYERN

Artykuł 107 ust. 3 lit. c)

Organ przyznający pomoc

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Abteilung Förderwesen und Fachrecht

Menzinger Straße 54,

80638 München

http://www.lfl.bayern.de

Nazwa środka pomocy

Bayern: Erwerb von Büroflächen für das KBM e.V.

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Bayerisches Agrarwirtschaftsgesetz,

Bayerisches Haushaltsgesetz

Zuwendungsbescheid an das KBM e.V.

Rodzaj środka pomocy

pomoc ad hoc

Zmiany istniejącego środka pomocy

Data przyznania pomocy

Od 27.2.2013

Sektor(-y) gospodarki

Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Rodzaj beneficjenta

MŚP — Kuratorium Bayerischer Maschinen- und Betriebshilfsringe e.V.,Amalienstr. 21/2286633 Neuburg an der Donau

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu

EUR 0,06 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

EUR 0,06 (w mln)

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie dla MŚP (art. 15)

10 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/agrarpolitik/dateien/b_kbmbescheid.pdf

Numer środka pomocy państwa

SA.36435 (13/X)

Państwo członkowskie

Zjednoczone Królestwo

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS)

LONDON

Obszary nieobjęte pomocą

Organ przyznający pomoc

Big Lottery Fund

1 Plough Place

London

EC4A 1DE

http://www.biglotteryfund.org.uk

Nazwa środka pomocy

Bethnal Green Ventures – Access to Innovation Advisory Services / Risk Capital

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

The National Lottery Act 2006 (c 23)

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy

30.3.2013-30.3.2015

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

GBP 0,90 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

GBP 0,90 (w mln)

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja bezpośrednia, Dostarczenie kapitału podwyższonego ryzyka

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Pomoc w formie kapitału podwyższonego ryzyka (art. 28 – 29)

15 000 GBP

Pomoc na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji (art. 36)

15 000 GBP

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.biglotteryfund.org.uk/SIFBethnal

Click on hyperlink

Numer środka pomocy państwa

SA.36437 (13/X)

Państwo członkowskie

Zjednoczone Królestwo

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS)

INNER LONDON

Obszary nieobjęte pomocą

Organ przyznający pomoc

Big Lottery Fund

1 Plough Place

London

EC4A 1DE

http://www.biglotteryfund.org.uk

Nazwa środka pomocy

Wayra UnLTD – Access to Innovation Advisory Services / Business Support Services

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

The National Lottery Act 2006 (c 23)

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy

1.4.2013-1.4.2015

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

GBP 0,66 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

GBP 0,66 (w mln)

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Pomoc na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji (art. 36)

25 000 GBP

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.biglotteryfund.org.uk/SIFWayra

Click on hyperlink

Numer środka pomocy państwa

SA.36469 (13/X)

Państwo członkowskie

Niderlandy

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS)

NOORD-BRABANT

Obszary nieobjęte pomocą

Organ przyznający pomoc

Provincie Noord-Brabant

Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch

www.brabant.nl

Nazwa środka pomocy

Excelleren in Brabant

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Algemene wet bestuursrecht titel 4.2

Algemene subsidieverordening Noord-Brabant

Rodzaj środka pomocy

pomoc ad hoc

Zmiany istniejącego środka pomocy

Data przyznania pomocy

Od 21.3.2013

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP – Koninklijke Vereniging MKB-NederlandPostbus 930022509 AA 'S-GRAVENHAGE

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu

EUR 1,67 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

EUR 1,67 (w mln)

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2)

60 %

0 %

Pomoc na rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 26)

50 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.brabant.nl/loket/bekendmakingen/overig/635000643244464711.aspx

Numer środka pomocy państwa

SA.36568 (13/X)

Państwo członkowskie

Włochy

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS)

LOMBARDIA

Obszary nieobjęte pomocą

Organ przyznający pomoc

Regione Lombardia — DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione

P.zza Città di Lombardia 1 – 20124 – Milano (MI)

www.industria.regione.lombardia.it

Nazwa środka pomocy

Realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel settore delle smart cities and communities

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2007«Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia»

POR FESR 2007-2013 Regione Lombardia approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 3784 dello 1.8.2007

Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/4321 del 26.10.2012 che introduce nelle Linee Guida di Attuazione dell’Asse 1 del POR FESR 2007-2013 (DGR VIII/8298 del 29 ottobre 2008) la nuova Azione E «Smart Cities and Communities»

D.d.u.o. 29 marzo 2013 –

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy

29.3.2013-31.12.2015

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP,duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

EUR 8,40 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

EUR 8,40 (w mln)

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

POR FESR 2007-2013 Regione Lombardia approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 3784 dello 1.8.2007 — EUR 6,50 (w mln)

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b))

40 %

0 %

Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 31 ust. 2 lit. c))

40 %

0 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.industria.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_Industria%2FWrapperBandiLayout&cid=1213594357406&p=1213594357406&packedargs=menu-to-render%3D1213277013814&pagename=DG_INDWrapper

Numer środka pomocy państwa

SA.36587 (13/X)

Państwo członkowskie

Włochy

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS)

LIGURIA

Obszary mieszane

Organ przyznający pomoc

REGIONE LIGURIA

VIA FIESCHI 15 – 16121 GENOVA

www.regione.liguria.it

Nazwa środka pomocy

POR FESR 2007-2013 Asse 1 linea di attività 1.2.4 «Ingegneria finanziaria» — fondo prestiti rimborsabili

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Deliberazione della Giunta regionale n. 186 del 22.2.2013 pubblicata sul BURL n. 12 del 20.3.2013 e n. 14 del 3.4.2013

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy

2.4.2013-31.12.2013

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

EUR 26,00 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

EUR 26,00 (w mln)

Instrument pomocy (art. 5)

Kredyt preferencyjny

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – FESR – EUR 7,38 (w mln)

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie dla MŚP (art. 15)

20 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/bandi/asse-1-azione-124/azione-124-fondo-prestiti-rimborsabili.html

Numer środka pomocy państwa

SA.36589 (13/X)

Państwo członkowskie

Hiszpania

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS)

ASTURIAS

Artykuł 107 ust. 3 lit. c)

Organ przyznający pomoc

Consejería de Economía y Empleo del Principado de Asturias

Plaza de España, 1 . 33007 Oviedo – Asturias – España

www.asturias.es

Nazwa środka pomocy

Ayudas para la ejecución de proyectos de I+D+i

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Resolución de 8 de abril de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo del Principado de Asturias (Boletín Oficial del Principado de Asturias, no 88, de 17 de abril de 2013)

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy

17.4.2013-31.12.2014

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP,duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

EUR 5,00 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

EUR 5,00 (w mln)

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Programa Operativo FEDER — EUR 4,00 (w mln)

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Pomoc na techniczne studia wykonalności (art. 32)

40 %

Pomoc dla młodych innowacyjnych przedsiębiorstw (art. 35)

210 000 EUR

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b))

50 %

20 %

Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 31 ust. 2 lit. c))

25 %

20 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=17/04/2013&refArticulo=2013-06966&i18n.http.lang=es

Numer środka pomocy państwa

SA.36614 (13/X)

Państwo członkowskie

Węgry

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS)

Hungary

Artykuł 107 ust. 3 lit. a),Artykuł 107 ust. 3 lit. c)

Organ przyznający pomoc

Nemzetgazdasági Minisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium

Nazwa środka pomocy

A fejlesztési adókedvezmény energiahatékonyságot szolgáló beruházási jogcíme

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/B. § (1) bekezdés l) pontja

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy

1.1.2013-31.12.2014

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP,duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

HUF 1 000,00 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

HUF 1 000,00 (w mln)

Instrument pomocy (art. 5)

Inny rodzaj ulgi podatkowej

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Program pomocy

50 %

20 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.magyarkozlony.hu/pdf/15066

2012. évi CLXXVIII. törvény 36. § (1) bekezdés

Numer środka pomocy państwa

SA.36617 (13/X)

Państwo członkowskie

Estonia

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS)

Estonia

Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Organ przyznający pomoc

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Lasnamäe 2, 11412 Tallinn, Estonia

http://www.eas.ee

Nazwa środka pomocy

Turismitoodete arendamise toetamise meede

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 19. augusti 2008. a määrus nr 74 „Turismitoodete arendamise toetamise tingimused ja kord” (RTL, 26.8.2008, 72, 1012)

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Modification X 6/2008

Czas trwania pomocy

19.4.2013-31.12.2013

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP,duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

EUR 7,50 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

EUR 7,50 (w mln)

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Euroopa Regionaalarengu Fond – EUR 7,50 (w mln)

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Program pomocy

50 %

20 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

https://www.riigiteataja.ee/akt/116042013016

Numer środka pomocy państwa

SA.36623 (13/X)

Państwo członkowskie

Niemcy

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS)

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Organ przyznający pomoc

Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpomern

Schloßstraße 6-8

19053 Schwerin

http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/vm/

Nazwa środka pomocy

Richtlinie zur Gewährung von Darlehen zur Förderung von Klimaschutz-Projekten in Mecklenburg-Vorpommern (Klimaschutz-Darlehensprogramm)

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Amtsblatt Mecklenburg-Vorpommern 2013, S. 265

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy

9.4.2013-31.12.2015

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP,duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

EUR 3,33 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

EUR 3,33 (w mln)

Instrument pomocy (art. 5)

Kredyt preferencyjny

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

CCI-Code: 2007DE161PO003 – EUR 10,00 (w mln)

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Pomoc w obszarze ochrony środowiska na inwestycje zwiększające oszczędność energii (art. 21)

45 %

20 %

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych (art. 23)

45 %

20 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.lfi-mv.de/cms2/LFI_prod/LFI/content/de/Foerderungen/Klimaschutz%2c_erneuerbare_Energien_Energieeffizienz/_Foerderungen/Darlehen_zur_Foerderung_von_Klimaschutz-Projekten/_Content/_Dokumente/Richtlinie_vom_08.04.2013.pdf