26.7.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 213/1


Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2013/C 213/01

Valsts atbalsta numurs

SA.36308 (13/X)

Dalībvalsts

Somija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

SUOMI/FINLAND

107. panta 3. punkta c) apakšpunkts,Natbalstāmi reģioni

Piešķīrēja iestāde

Työ- ja elinkeinoministeriö ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

TEM: PL32, Valtioneuvosto 00023, Finland

ELY: 15 alueellista keskusta (www.ely-keskus.fi)

www.tem.fi; www.ely-keskus.fi

Atbalsta pasākuma nosaukums

Uusiutuvan energian sekä energian säästön ja tehokkuuden RPA-tuki 2013

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista (1063/2012),

Valtionavustuslaki (688/2001)

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

11.2.2013.-31.12.2013.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU,liels uzņēmums

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EUR 45,00 (miljonos)

Garantijām

EUR 45,00 (miljonos)

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Atbalsts vides pētījumiem (24. pants)

50 %

20 %

Ieguldījumu atbalsts vides aizsardzībā energotaupības pasākumiem (21. pants)

60 %

20 %

Ieguldījumu atbalsts vides aizsardzībai, lai veicinātu atjaunojamu enerģijas avotu izmantošanu (23. pants)

45 %

20 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20121063

 

http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2001/en20010688.pdf

 

http://www.tem.fi/files/35719/RPA_tukiohjelma_2013.pdf

Valsts atbalsta numurs

SA.36322 (13/X)

Dalībvalsts

Spānija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

ESPANA

Jaukti,Natbalstāmi reģioni,107. panta 3. punkta c) apakšpunkts,107. panta 3. punkta a) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

Secretario de Estado de Medio Ambiente

Ministerio de Agricultura, Alimentacion y medio ambiente.

Paseo de la Infante Isabel no 1

28071 Madrid ESPAÑA

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacio-ambiental/temas/plan-pima-aire/real-decreto/Default.aspx

Atbalsta pasākuma nosaukums

Plan de Impulso al Medio Ambiente «PIMA Aire» para la adquisición de vehículos comerciales

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Real Decreto 89/2013, de 8 de febrero, por el que se regula la concesión directa de ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente (BOE no 35 de 9.2.2013)

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

10.2.2013.-31.12.2013.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

Saņēmēja veids

MVU,liels uzņēmums

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EUR 38,00 (miljonos)

Garantijām

EUR 38,00 (miljonos)

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Atbalsts tādu jaunu transportlīdzekļu iegādei, kas atbilst augstākiem standartiem nekā Kopienā piemērojamie standarti vai kuru izmantošana paaugstina vides aizsardzības līmeni, ja nav noteikti Kopienas standarti (19. pants)

35 %

20 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/plan-pima-aire/real-decreto/Default.aspx

Valsts atbalsta numurs

SA.36396 (13/X)

Dalībvalsts

Nīderlande

Dalībvalsts atsauces numurs

NL

Reģiona nosaukums (NUTS)

DELFT EN WESTLAND

Natbalstāmi reģioni

Piešķīrēja iestāde

gemeente Midden-Delfland

Postbus 1

2636 ZG Schipluiden

www.middendelfland.nl

Atbalsta pasākuma nosaukums

Verordening toepassing zonne-energie agrarische opstallen.

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Verordening toepassing zonne-energie agrarische opstallen vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Midden-Delfland op 19 februari 2013.

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

22.3.2013.-31.12.2013.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības

Saņēmēja veids

MVU

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EUR 0,15 (miljonos)

Garantijām

EUR 0,15 (miljonos)

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Ieguldījumu atbalsts vides aizsardzībai, lai veicinātu atjaunojamu enerģijas avotu izmantošanu (23. pants)

25 %

0 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.middendelfland.nl/inwoners-ondernemers/subsidieregelingen_3123/item/subsidie-stimulering-gebruik-zonne-energie-en-verwijdering-van-asbest-bij-agrarische-bedrijven_20875.html

Valsts atbalsta numurs

SA.36403 (13/X)

Dalībvalsts

Itālija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

BASILICATA

107. panta 3. punkta a) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

Regione Basilicata — Dipartimento Attività Produttive Politiche dell'Impresa Innovazione tecnologica

Via V. Verrastro 8 – 85100 Potenza

www.basilicatanet.it

Atbalsta pasākuma nosaukums

Sostegno all'internazionalizzazione delle PMI Lucane

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

DGR n. 209 del 26.2.2013 pubblicato sul Supplemento al Bollettino Ufficiale Regione Basilicata n. 6 del 5.3.2013

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

2.5.2013.-31.12.2015.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS PAKALPOJUMI, PROFESIONĀLIE, ZINĀTNISKIE UN TEHNISKIE PAKALPOJUMI, ELEKTROENERĢIJA, GĀZES APGĀDE, SILTUMAPGĀDE UN GAISA KONDICIONĒŠANA, APSTRĀDES RŪPNIECĪBA, ŪDENS APGĀDE; NOTEKŪDEŅU, ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA UN SANĀCIJA, BŪVNIECĪBA, TRANSPORTS UN UZGLABĀŠANA

Saņēmēja veids

MVU

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EUR 2,80 (miljonos)

Garantijām

EUR 2,80 (miljonos)

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

PO FESR Basilicata 2007 2013 L.I. III.3.1.A – EUR 1,12 (miljonos)

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Atbalsts konsultācijām MVU (26. pants)

50 %

Atbalsts MVU dalībai tirdzniecības izstādēs (27. pants)

50 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100055&area=108896&otype=1058&id=896410

Valsts atbalsta numurs

SA.36404 (13/X)

Dalībvalsts

Itālija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

LOMBARDIA

107. panta 3. punkta c) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

Regione Lombardia — DG Occupazione e Politiche del lavoro

P.zza Città di Lombardia 1 – 20124 – Milano (MI)

www.lavoro.regione.lombardia.it

Atbalsta pasākuma nosaukums

Dote Lavoro — Avviso Dote lavoro Inserimento e Reinserimento lavorativo Persone Svantaggiate

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

L.R. 22/2006; L.R. 19/2007; DDUO n.1 2606 del 27 dicembre 2012; DDUO n. 959 del 11 febbraio 2012

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

15.1.2013.-31.10.2014.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU,liels uzņēmums

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EUR 5,00 (miljonos)

Garantijām

EUR 5,00 (miljonos)

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Programma Operativo Regionale FSE 2007 / 2013 — EUR 5,00 (miljonos)

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Atbalsts nelabvēlīgākā situācijā esošu darba ņēmēju pieņemšanai darbā, piešķirot subsīdijas algām (40. pants)

50 %

Atbalsts personu ar invaliditāti nodarbināšanai algotā darbā, piešķirot subsīdijas algām (41. pants)

75 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_IFL%2FWrapperBandiLayout&cid=1213575659446&p=1213575659446&packedargs=locale%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213301212432&pagename=DG_IFLWrapper&tipologia=Agevolazioni

Valsts atbalsta numurs

SA.36416 (13/X)

Dalībvalsts

Vācija

Dalībvalsts atsauces numurs

421-40306-BY/00

Reģiona nosaukums (NUTS)

BAYERN

107. panta 3. punkta c) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Abteilung Förderwesen und Fachrecht

Menzinger Straße 54,

80638 München

http://www.lfl.bayern.de

Atbalsta pasākuma nosaukums

Bayern: Erwerb von Büroflächen für das KBM e.V.

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Bayerisches Agrarwirtschaftsgesetz,

Bayerisches Haushaltsgesetz

Zuwendungsbescheid an das KBM e.V.

Pasākuma veids

ad hoc atbalstam

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Piešķiršanas datums

No 27.2.2013.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības

Saņēmēja veids

MVU — Kuratorium Bayerischer Maschinen- und Betriebshilfsringe e.V.,Amalienstr. 21/2286633 Neuburg an der Donau

Uzņēmumam piešķirtā ad hoc atbalsta kopējā summa

EUR 0,06 (miljonos)

Garantijām

EUR 0,06 (miljonos)

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Atbalsts ieguldījumiem MVU un nodarbinātībai (15. pants)

10 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/agrarpolitik/dateien/b_kbmbescheid.pdf

Valsts atbalsta numurs

SA.36435 (13/X)

Dalībvalsts

Apvienotā Karaliste

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

LONDON

Natbalstāmi reģioni

Piešķīrēja iestāde

Big Lottery Fund

1 Plough Place

London

EC4A 1DE

http://www.biglotteryfund.org.uk

Atbalsta pasākuma nosaukums

Bethnal Green Ventures – Access to Innovation Advisory Services / Risk Capital

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

The National Lottery Act 2006 (c 23)

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

30.3.2013.-30.3.2015.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

GBP 0,90 (miljonos)

Garantijām

GBP 0,90 (miljonos)

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija, Riska kapitāla nodrošinājums

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Atbalsts inovācijas konsultāciju pakalpojumiem un inovācijas atbalsta pakalpojumiem (36. pants)

15 000 GBP

Atbalsts riska kapitāla veidā (28.–29. pants)

15 000 GBP

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.biglotteryfund.org.uk/SIFBethnal

Click on hyperlink

Valsts atbalsta numurs

SA.36437 (13/X)

Dalībvalsts

Apvienotā Karaliste

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

INNER LONDON

Natbalstāmi reģioni

Piešķīrēja iestāde

Big Lottery Fund

1 Plough Place

London

EC4A 1DE

http://www.biglotteryfund.org.uk

Atbalsta pasākuma nosaukums

Wayra UnLTD – Access to Innovation Advisory Services / Business Support Services

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

The National Lottery Act 2006 (c 23)

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

1.4.2013.-1.4.2015.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

GBP 0,66 (miljonos)

Garantijām

GBP 0,66 (miljonos)

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Atbalsts inovācijas konsultāciju pakalpojumiem un inovācijas atbalsta pakalpojumiem (36. pants)

25 000 GBP

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.biglotteryfund.org.uk/SIFWayra

Click on hyperlink

Valsts atbalsta numurs

SA.36469 (13/X)

Dalībvalsts

Nīderlande

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

NOORD-BRABANT

Natbalstāmi reģioni

Piešķīrēja iestāde

Provincie Noord-Brabant

Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch

www.brabant.nl

Atbalsta pasākuma nosaukums

Excelleren in Brabant

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Algemene wet bestuursrecht titel 4.2

Algemene subsidieverordening Noord-Brabant

Pasākuma veids

ad hoc atbalstam

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Piešķiršanas datums

No 21.3.2013.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU – Koninklijke Vereniging MKB-NederlandPostbus 930022509 AA 'S-GRAVENHAGE

Uzņēmumam piešķirtā ad hoc atbalsta kopējā summa

EUR 1,67 (miljonos)

Garantijām

EUR 1,67 (miljonos)

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Vispārējās mācības (38. panta 2. punkts)

60 %

0 %

Atbalsts konsultācijām MVU (26. pants)

50 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.brabant.nl/loket/bekendmakingen/overig/635000643244464711.aspx

Valsts atbalsta numurs

SA.36568 (13/X)

Dalībvalsts

Itālija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

LOMBARDIA

Natbalstāmi reģioni

Piešķīrēja iestāde

Regione Lombardia — DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione

P.zza Città di Lombardia 1 – 20124 – Milano (MI)

www.industria.regione.lombardia.it

Atbalsta pasākuma nosaukums

Realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel settore delle smart cities and communities

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2007«Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia»

POR FESR 2007-2013 Regione Lombardia approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 3784 dello 1.8.2007

Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/4321 del 26.10.2012 che introduce nelle Linee Guida di Attuazione dell’Asse 1 del POR FESR 2007-2013 (DGR VIII/8298 del 29 ottobre 2008) la nuova Azione E «Smart Cities and Communities»

D.d.u.o. 29 marzo 2013 –

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

29.3.2013.-31.12.2015.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU,liels uzņēmums

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EUR 8,40 (miljonos)

Garantijām

EUR 8,40 (miljonos)

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

POR FESR 2007-2013 Regione Lombardia approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 3784 dello 1.8.2007 — EUR 6,50 (miljonos)

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Rūpnieciskie pētījumi (31. panta 2. punkta b) apakšpunkts)

40 %

0 %

Eksperimentālā izstrāde (31. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

40 %

0 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.industria.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_Industria%2FWrapperBandiLayout&cid=1213594357406&p=1213594357406&packedargs=menu-to-render%3D1213277013814&pagename=DG_INDWrapper

Valsts atbalsta numurs

SA.36587 (13/X)

Dalībvalsts

Itālija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

LIGURIA

Jaukti

Piešķīrēja iestāde

REGIONE LIGURIA

VIA FIESCHI 15 – 16121 GENOVA

www.regione.liguria.it

Atbalsta pasākuma nosaukums

POR FESR 2007-2013 Asse 1 linea di attività 1.2.4 «Ingegneria finanziaria» — fondo prestiti rimborsabili

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Deliberazione della Giunta regionale n. 186 del 22.2.2013 pubblicata sul BURL n. 12 del 20.3.2013 e n. 14 del 3.4.2013

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

2.4.2013.-31.12.2013.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EUR 26,00 (miljonos)

Garantijām

EUR 26,00 (miljonos)

Atbalsta instruments (5. pants)

Atvieglotie aizdevumi

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale — FESR — EUR 7,38 (miljonos)

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Atbalsts ieguldījumiem MVU un nodarbinātībai (15. pants)

20 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/bandi/asse-1-azione-124/azione-124-fondo-prestiti-rimborsabili.html

Valsts atbalsta numurs

SA.36589 (13/X)

Dalībvalsts

Spānija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

ASTURIAS

107. panta 3. punkta c) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

Consejería de Economía y Empleo del Principado de Asturias

Plaza de España, 1 . 33007 Oviedo – Asturias – España

www.asturias.es

Atbalsta pasākuma nosaukums

Ayudas para la ejecución de proyectos de I+D+i

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Resolución de 8 de abril de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo del Principado de Asturias (Boletín Oficial del Principado de Asturias, no 88, de 17 de abril de 2013)

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

17.4.2013.-31.12.2014.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU,liels uzņēmums

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EUR 5,00 (miljonos)

Garantijām

EUR 5,00 (miljonos)

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Programa Operativo FEDER – EUR 4,00 (miljonos)

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Atbalsts tehniskai priekšizpētei (32. pants)

40 %

Atbalsts jauniem inovatīviem uzņēmumiem (35. pants)

210 000 EUR

Rūpnieciskie pētījumi (31. panta 2. punkta b) apakšpunkts)

50 %

20 %

Eksperimentālā izstrāde (31. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

25 %

20 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=17/04/2013&refArticulo=2013-06966&i18n.http.lang=es

Valsts atbalsta numurs

SA.36614 (13/X)

Dalībvalsts

Ungārija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

Hungary

107. panta 3. punkta a) apakšpunkts,107. panta 3. punkta c) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

Nemzetgazdasági Minisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium

Atbalsta pasākuma nosaukums

A fejlesztési adókedvezmény energiahatékonyságot szolgáló beruházási jogcíme

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/B. § (1) bekezdés l) pontja

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

1.1.2013.-31.12.2014.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU,liels uzņēmums

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

HUF 1 000,00 (miljonos)

Garantijām

HUF 1 000,00 (miljonos)

Atbalsta instruments (5. pants)

Cita veida nodokļu atlaide

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Shēma

50 %

20 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.magyarkozlony.hu/pdf/15066

2012. évi CLXXVIII. törvény 36. § (1) bekezdés

Valsts atbalsta numurs

SA.36617 (13/X)

Dalībvalsts

Igaunija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

Estonia

107. panta 3. punkta a) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Lasnamäe 2, 11412 Tallinn, Estonia

http://www.eas.ee

Atbalsta pasākuma nosaukums

Turismitoodete arendamise toetamise meede

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 19. augusti 2008. a määrus nr 74 „ Turismitoodete arendamise toetamise tingimused ja kord” (RTL, 26.8.2008, 72, 1012)

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Modification X 6/2008

Ilgums

19.4.2013.-31.12.2013.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU,liels uzņēmums

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EUR 7,50 (miljonos)

Garantijām

EUR 7,50 (miljonos)

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Euroopa Regionaalarengu Fond – EUR 7,50 (miljonos)

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Shēma

50 %

20 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

https://www.riigiteataja.ee/akt/116042013016

Valsts atbalsta numurs

SA.36623 (13/X)

Dalībvalsts

Vācija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

MECKLENBURG-VORPOMMERN

107. panta 3. punkta a) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpomern

Schloßstraße 6-8

19053 Schwerin

http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/vm/

Atbalsta pasākuma nosaukums

Richtlinie zur Gewährung von Darlehen zur Förderung von Klimaschutz-Projekten in Mecklenburg-Vorpommern (Klimaschutz-Darlehensprogramm)

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Amtsblatt Mecklenburg-Vorpommern 2013, S. 265

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

9.4.2013.-31.12.2015.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU,liels uzņēmums

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EUR 3,33 (miljonos)

Garantijām

EUR 3,33 (miljonos)

Atbalsta instruments (5. pants)

Atvieglotie aizdevumi

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

CCI-Code: 2007DE161PO003 – EUR 10,00 (miljonos)

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Ieguldījumu atbalsts vides aizsardzībā energotaupības pasākumiem (21. pants)

45 %

20 %

Ieguldījumu atbalsts vides aizsardzībai, lai veicinātu atjaunojamu enerģijas avotu izmantošanu (23. pants)

45 %

20 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.lfi-mv.de/cms2/LFI_prod/LFI/content/de/Foerderungen/Klimaschutz%2c_erneuerbare_Energien_Energieeffizienz/_Foerderungen/Darlehen_zur_Foerderung_von_Klimaschutz-Projekten/_Content/_Dokumente/Richtlinie_vom_08.04.2013.pdf