26.7.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 213/1


Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet tiettyjen tukimuotojen toteamisesta yhteismarkkinoille soveltuviksi perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisesti annetun komission asetuksen (EY) N:o 800/2008 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2013/C 213/01

Valtion tuen viitenumero

SA.36308 (13/X)

Jäsenvaltio

Suomi

Jäsenvaltion viitenumero

Alueen nimi (NUTS)

SUOMI/FINLAND

107 artiklan 3 kohdan c alakohta,Tukialueiden ulkopuolella sijaitsevat alueet

Myöntävä viranomainen

Työ- ja elinkeinoministeriö ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

TEM: PL32, Valtioneuvosto 00023, Finland

ELY: 15 alueellista keskusta (www.ely-keskus.fi)

www.tem.fi; www.ely-keskus.fi

Tukitoimenpiteen nimike

Uusiutuvan energian sekä energian säästön ja tehokkuuden RPA-tuki 2013

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan julkaisuviite)

Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista (1063/2012),

Valtionavustuslaki (688/2001)

Toimenpiteen tyyppi

Ohjelma

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos

Kesto

11.2.2013 - 31.12.2013

Toimiala(t)

Kaikki tukikelpoiset toimialat

Tuensaajatyyppi

Pk-yritykset,suuret yritykset

Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin kokonaismäärä

EUR 45,00 (miljoonaa)

Takaukset

EUR 45,00 (miljoonaa)

Tukiväline (5 artikla)

Suora avustus

Viittaus komission päätökseen

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta

Tavoitteet

Tuen enimmäisintensiteetti prosentteina tai enimmäismäärä kansallisessa valuutassa

Pk-yrityksille myönnet-tävät lisät prosentteina

Ympäristötutkimuksiin myönnettävä tuki (24 artikla)

50 %

20 %

Energiansäästötoimenpiteisiin tehtäviin investointeihin myönnettävä ympäristönsuojelutuki (21 artikla)

60 %

20 %

Uusiutuvista energialähteistä tuotetun energian käytön edistämiseen tehtäviin investointeihin myönnettävä ympäristönsuojelutuki (23 artikla)

45 %

20 %

Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin:

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20121063

 

http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2001/en20010688.pdf

 

http://www.tem.fi/files/35719/RPA_tukiohjelma_2013.pdf

Valtion tuen viitenumero

SA.36322 (13/X)

Jäsenvaltio

Espanja

Jäsenvaltion viitenumero

Alueen nimi (NUTS)

ESPANA

Yhdistelmäalue,Tukialueiden ulkopuolella sijaitsevat alueet,107 artiklan 3 kohdan c alakohta,107 artiklan 3 kohdan a alakohta

Myöntävä viranomainen

Secretario de Estado de Medio Ambiente

Ministerio de Agricultura, Alimentacion y medio ambiente.

Paseo de la Infante Isabel no 1

28071 Madrid ESPAÑA

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacio-ambiental/temas/plan-pima-aire/real-decreto/Default.aspx

Tukitoimenpiteen nimike

Plan de Impulso al Medio Ambiente «PIMA Aire» para la adquisición de vehículos comerciales

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan julkaisuviite)

Real Decreto 89/2013, de 8 de febrero, por el que se regula la concesión directa de ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente (BOE no 35 de 9.2.2013)

Toimenpiteen tyyppi

Ohjelma

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos

Kesto

10.2.2013 - 31.12.2013

Toimiala(t)

Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus

Tuensaajatyyppi

Pk-yritykset,suuret yritykset

Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin kokonaismäärä

EUR 38,00 (miljoonaa)

Takaukset

EUR 38,00 (miljoonaa)

Tukiväline (5 artikla)

Suora avustus

Viittaus komission päätökseen

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta

Tavoitteet

Tuen enimmäisintensiteetti prosentteina tai enimmäismäärä kansallisessa valuutassa

Pk-yrityksille myönnet-tävät lisät prosentteina

Tuki yhteisön normit ylittävien tai yhteisön normien puuttuessa ympäristönsuojelun tasoa parantavien uusien kuljetusajoneuvojen hankintaan (19 artikla)

35 %

20 %

Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin:

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/plan-pima-aire/real-decreto/Default.aspx

Valtion tuen viitenumero

SA.36396 (13/X)

Jäsenvaltio

Alankomaat

Jäsenvaltion viitenumero

NL

Alueen nimi (NUTS)

DELFT EN WESTLAND

Tukialueiden ulkopuolella sijaitsevat alueet

Myöntävä viranomainen

gemeente Midden-Delfland

Postbus 1

2636 ZG Schipluiden

www.middendelfland.nl

Tukitoimenpiteen nimike

Verordening toepassing zonne-energie agrarische opstallen.

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan julkaisuviite)

Verordening toepassing zonne-energie agrarische opstallen vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Midden-Delfland op 19 februari 2013.

Toimenpiteen tyyppi

Ohjelma

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos

Kesto

22.3.2013 - 31.12.2013

Toimiala(t)

Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut

Tuensaajatyyppi

Pk-yritykset

Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin kokonaismäärä

EUR 0,15 (miljoonaa)

Takaukset

EUR 0,15 (miljoonaa)

Tukiväline (5 artikla)

Suora avustus

Viittaus komission päätökseen

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta

Tavoitteet

Tuen enimmäisintensiteetti prosentteina tai enimmäismäärä kansallisessa valuutassa

Pk-yrityksille myönnet-tävät lisät prosentteina

Uusiutuvista energialähteistä tuotetun energian käytön edistämiseen tehtäviin investointeihin myönnettävä ympäristönsuojelutuki (23 artikla)

25 %

0 %

Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin:

http://www.middendelfland.nl/inwoners-ondernemers/subsidieregelingen_3123/item/subsidie-stimulering-gebruik-zonne-energie-en-verwijdering-van-asbest-bij-agrarische-bedrijven_20875.html

Valtion tuen viitenumero

SA.36403 (13/X)

Jäsenvaltio

Italia

Jäsenvaltion viitenumero

Alueen nimi (NUTS)

BASILICATA

107 artiklan 3 kohdan a alakohta

Myöntävä viranomainen

Regione Basilicata — Dipartimento Attività Produttive Politiche dell'Impresa Innovazione tecnologica

Via V. Verrastro 8 – 85100 Potenza

www.basilicatanet.it

Tukitoimenpiteen nimike

Sostegno all''internazionalizzazione delle PMI Lucane

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan julkaisuviite)

DGR n. 209 del 26.2.2013 pubblicato sul Supplemento al Bollettino Ufficiale Regione Basilicata n. 6 del 5.3.2013

Toimenpiteen tyyppi

Ohjelma

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos

Kesto

2.5.2013 - 31.12.2015

Toimiala(t)

INFORMAATIO JA VIESTINTÄ, AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA, SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO, TEOLLISUUS, VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO, RAKENTAMINEN, KULJETUS JA VARASTOINTI

Tuensaajatyyppi

Pk-yritykset

Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin kokonaismäärä

EUR 2,80 (miljoonaa)

Takaukset

EUR 2,80 (miljoonaa)

Tukiväline (5 artikla)

Suora avustus

Viittaus komission päätökseen

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta

PO FESR Basilicata 2007 2013 L.I. III.3.1.A – EUR 1,12 (miljoonaa)

Tavoitteet

Tuen enimmäisintensiteetti prosentteina tai enimmäismäärä kansallisessa valuutassa

Pk-yrityksille myönnet-tävät lisät prosentteina

Pk-yrityksille konsulttipalveluihin myönnettävä tuki (26 artikla)

50 %

Pk-yritysten osallistumiseen messuille myönnettävä tuki (27 artikla)

50 %

Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin:

http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100055&area=108896&otype=1058&id=896410

Valtion tuen viitenumero

SA.36404 (13/X)

Jäsenvaltio

Italia

Jäsenvaltion viitenumero

Alueen nimi (NUTS)

LOMBARDIA

107 artiklan 3 kohdan c alakohta

Myöntävä viranomainen

Regione Lombardia — DG Occupazione e Politiche del lavoro

P.zza Città di Lombardia 1 – 20124 – Milano (MI)

www.lavoro.regione.lombardia.it

Tukitoimenpiteen nimike

Dote Lavoro — Avviso Dote lavoro Inserimento e Reinserimento lavorativo Persone Svantaggiate

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan julkaisuviite)

L.R. 22/2006; L.R. 19/2007; DDUO n.1 2606 del 27 dicembre 2012; DDUO n. 959 del 11 febbraio 2012

Toimenpiteen tyyppi

Ohjelma

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos

Kesto

15.1.2013 - 31.10.2014

Toimiala(t)

Kaikki tukikelpoiset toimialat

Tuensaajatyyppi

Pk-yritykset,suuret yritykset

Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin kokonaismäärä

EUR 5,00 (miljoonaa)

Takaukset

EUR 5,00 (miljoonaa)

Tukiväline (5 artikla)

Suora avustus

Viittaus komission päätökseen

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta

Programma Operativo Regionale FSE 2007 / 2013 — EUR 5,00 (miljoonaa)

Tavoitteet

Tuen enimmäisintensiteetti prosentteina tai enimmäismäärä kansallisessa valuutassa

Pk-yrityksille myönnet-tävät lisät prosentteina

Palkkatukien muodossa myönnettävä tuki epäedullisessa asemassa olevien työntekijöiden työhönottoon (40 artikla)

50 %

Palkkatukien muodossa myönnettävä tuki alentuneesti työkykyisten työntekijöiden työllistämiseen (41 artikla)

75 %

Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin:

http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_IFL%2FWrapperBandiLayout&cid=1213575659446&p=1213575659446&packedargs=locale%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213301212432&pagename=DG_IFLWrapper&tipologia=Agevolazioni

Valtion tuen viitenumero

SA.36416 (13/X)

Jäsenvaltio

Saksa

Jäsenvaltion viitenumero

421-40306-BY/00

Alueen nimi (NUTS)

BAYERN

107 artiklan 3 kohdan c alakohta

Myöntävä viranomainen

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Abteilung Förderwesen und Fachrecht

Menzinger Straße 54,

80638 München

http://www.lfl.bayern.de

Tukitoimenpiteen nimike

Bayern: Erwerb von Büroflächen für das KBM e.V.

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan julkaisuviite)

Bayerisches Agrarwirtschaftsgesetz,

Bayerisches Haushaltsgesetz

Zuwendungsbescheid an das KBM e.V.

Toimenpiteen tyyppi

tapauskohtaiselle tuelle

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos

Myöntämispäivä

27.2.2013 lähtien

Toimiala(t)

Muu liike-elämää palveleva toiminta

Tuensaajatyyppi

Pk-yritykset — Kuratorium Bayerischer Maschinen- und Betriebshilfsringe e.V.,Amalienstr. 21/2286633 Neuburg an der Donau

Yritykselle myönnettävän tapauskohtaisen tuen kokonaismäärä

EUR 0,06 (miljoonaa)

Takaukset

EUR 0,06 (miljoonaa)

Tukiväline (5 artikla)

Suora avustus

Viittaus komission päätökseen

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta

Tavoitteet

Tuen enimmäisintensiteetti prosentteina tai enimmäismäärä kansallisessa valuutassa

Pk-yrityksille myönnet-tävät lisät prosentteina

Pk-yrityksille myönnettävä investointi- ja työllisyystuki (15 artikla)

10 %

Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin:

http://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/agrarpolitik/dateien/b_kbmbescheid.pdf

Valtion tuen viitenumero

SA.36435 (13/X)

Jäsenvaltio

Yhdistynyt kuningaskunta

Jäsenvaltion viitenumero

Alueen nimi (NUTS)

LONDON

Tukialueiden ulkopuolella sijaitsevat alueet

Myöntävä viranomainen

Big Lottery Fund

1 Plough Place

London

EC4A 1DE

http://www.biglotteryfund.org.uk

Tukitoimenpiteen nimike

Bethnal Green Ventures – Access to Innovation Advisory Services / Risk Capital

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan julkaisuviite)

The National Lottery Act 2006 (c 23)

Toimenpiteen tyyppi

Ohjelma

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos

Kesto

30.3.2013 - 30.3.2015

Toimiala(t)

Kaikki tukikelpoiset toimialat

Tuensaajatyyppi

Pk-yritykset

Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin kokonaismäärä

GBP 0,90 (miljoonaa)

Takaukset

GBP 0,90 (miljoonaa)

Tukiväline (5 artikla)

Suora avustus, Riskipääoman tarjoaminen

Viittaus komission päätökseen

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta

Tavoitteet

Tuen enimmäisintensiteetti prosentteina tai enimmäismäärä kansallisessa valuutassa

Pk-yrityksille myönnet-tävät lisät prosentteina

Riskipääoman muodossa myönnettävä tuki (28–29 artikla)

15 000 GBP

Tuki innovaatiotoiminnan neuvontapalveluihin ja innovaatiotoimintaa tukeviin palveluihin (36 artikla)

15 000 GBP

Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin:

http://www.biglotteryfund.org.uk/SIFBethnal

Click on hyperlink

Valtion tuen viitenumero

SA.36437 (13/X)

Jäsenvaltio

Yhdistynyt kuningaskunta

Jäsenvaltion viitenumero

Alueen nimi (NUTS)

INNER LONDON

Tukialueiden ulkopuolella sijaitsevat alueet

Myöntävä viranomainen

Big Lottery Fund

1 Plough Place

London

EC4A 1DE

http://www.biglotteryfund.org.uk

Tukitoimenpiteen nimike

Wayra UnLTD – Access to Innovation Advisory Services / Business Support Services

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan julkaisuviite)

The National Lottery Act 2006 (c 23)

Toimenpiteen tyyppi

Ohjelma

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos

Kesto

1.4.2013 - 1.4.2015

Toimiala(t)

Kaikki tukikelpoiset toimialat

Tuensaajatyyppi

Pk-yritykset

Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin kokonaismäärä

GBP 0,66 (miljoonaa)

Takaukset

GBP 0,66 (miljoonaa)

Tukiväline (5 artikla)

Suora avustus

Viittaus komission päätökseen

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta

Tavoitteet

Tuen enimmäisintensiteetti prosentteina tai enimmäismäärä kansallisessa valuutassa

Pk-yrityksille myönnet-tävät lisät prosentteina

Tuki innovaatiotoiminnan neuvontapalveluihin ja innovaatiotoimintaa tukeviin palveluihin (36 artikla)

25 000 GBP

Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin:

http://www.biglotteryfund.org.uk/SIFWayra

Click on hyperlink

Valtion tuen viitenumero

SA.36469 (13/X)

Jäsenvaltio

Alankomaat

Jäsenvaltion viitenumero

Alueen nimi (NUTS)

NOORD-BRABANT

Tukialueiden ulkopuolella sijaitsevat alueet

Myöntävä viranomainen

Provincie Noord-Brabant

Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch

www.brabant.nl

Tukitoimenpiteen nimike

Excelleren in Brabant

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan julkaisuviite)

Algemene wet bestuursrecht titel 4.2

Algemene subsidieverordening Noord-Brabant

Toimenpiteen tyyppi

tapauskohtaiselle tuelle

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos

Myöntämispäivä

21.3.2013 lähtien

Toimiala(t)

Kaikki tukikelpoiset toimialat

Tuensaajatyyppi

Pk-yritykset – Koninklijke Vereniging MKB-NederlandPostbus 930022509 AA 'S-GRAVENHAGE

Yritykselle myönnettävän tapauskohtaisen tuen kokonaismäärä

EUR 1,67 (miljoonaa)

Takaukset

EUR 1,67 (miljoonaa)

Tukiväline (5 artikla)

Suora avustus

Viittaus komission päätökseen

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta

Tavoitteet

Tuen enimmäisintensiteetti prosentteina tai enimmäismäärä kansallisessa valuutassa

Pk-yrityksille myönnet-tävät lisät prosentteina

Yleiskoulutus (38 artiklan 2 alakohta)

60 %

0 %

Pk-yrityksille konsulttipalveluihin myönnettävä tuki (26 artikla)

50 %

Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin:

http://www.brabant.nl/loket/bekendmakingen/overig/635000643244464711.aspx

Valtion tuen viitenumero

SA.36568 (13/X)

Jäsenvaltio

Italia

Jäsenvaltion viitenumero

Alueen nimi (NUTS)

LOMBARDIA

Tukialueiden ulkopuolella sijaitsevat alueet

Myöntävä viranomainen

Regione Lombardia — DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione

P.zza Città di Lombardia 1 – 20124 – Milano (MI)

www.industria.regione.lombardia.it

Tukitoimenpiteen nimike

Realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel settore delle smart cities and communities

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan julkaisuviite)

Legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2007«Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia»

POR FESR 2007-2013 Regione Lombardia approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 3784 dello 1.8.2007

Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/4321 del 26.10.2012 che introduce nelle Linee Guida di Attuazione dell’Asse 1 del POR FESR 2007-2013 (DGR VIII/8298 del 29 ottobre 2008) la nuova Azione E «Smart Cities and Communities»

D.d.u.o. 29 marzo 2013 –

Toimenpiteen tyyppi

Ohjelma

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos

Kesto

29.3.2013 - 31.12.2015

Toimiala(t)

Kaikki tukikelpoiset toimialat

Tuensaajatyyppi

Pk-yritykset,suuret yritykset

Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin kokonaismäärä

EUR 8,40 (miljoonaa)

Takaukset

EUR 8,40 (miljoonaa)

Tukiväline (5 artikla)

Suora avustus

Viittaus komission päätökseen

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta

POR FESR 2007-2013 Regione Lombardia approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 3784 dello 1.8.2007 — EUR 6,50 (miljoonaa)

Tavoitteet

Tuen enimmäisintensiteetti prosentteina tai enimmäismäärä kansallisessa valuutassa

Pk-yrityksille myönnet-tävät lisät prosentteina

Teollinen tutkimus (31 artiklan 2 kohdan b alakohta)

40 %

0 %

Kokeellinen kehittäminen (31 artiklan 2 kohdan c alakohta)

40 %

0 %

Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin:

http://www.industria.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_Industria%2FWrapperBandiLayout&cid=1213594357406&p=1213594357406&packedargs=menu-to-render%3D1213277013814&pagename=DG_INDWrapper

Valtion tuen viitenumero

SA.36587 (13/X)

Jäsenvaltio

Italia

Jäsenvaltion viitenumero

Alueen nimi (NUTS)

LIGURIA

Yhdistelmäalue

Myöntävä viranomainen

REGIONE LIGURIA

VIA FIESCHI 15 – 16121 GENOVA

www.regione.liguria.it

Tukitoimenpiteen nimike

POR FESR 2007-2013 Asse 1 linea di attività 1.2.4 «Ingegneria finanziaria» — fondo prestiti rimborsabili

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan julkaisuviite)

Deliberazione della Giunta regionale n. 186 del 22.2.2013 pubblicata sul BURL n. 12 del 20.3.2013 e n. 14 del 3.4.2013

Toimenpiteen tyyppi

Ohjelma

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos

Kesto

2.4.2013 - 31.12.2013

Toimiala(t)

Kaikki tukikelpoiset toimialat

Tuensaajatyyppi

Pk-yritykset

Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin kokonaismäärä

EUR 26,00 (miljoonaa)

Takaukset

EUR 26,00 (miljoonaa)

Tukiväline (5 artikla)

Edullinen laina

Viittaus komission päätökseen

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – FESR – EUR 7,38 (miljoonaa)

Tavoitteet

Tuen enimmäisintensiteetti prosentteina tai enimmäismäärä kansallisessa valuutassa

Pk-yrityksille myönnet-tävät lisät prosentteina

Pk-yrityksille myönnettävä investointi- ja työllisyystuki (15 artikla)

20 %

Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin:

http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/bandi/asse-1-azione-124/azione-124-fondo-prestiti-rimborsabili.html

Valtion tuen viitenumero

SA.36589 (13/X)

Jäsenvaltio

Espanja

Jäsenvaltion viitenumero

Alueen nimi (NUTS)

ASTURIAS

107 artiklan 3 kohdan c alakohta

Myöntävä viranomainen

Consejería de Economía y Empleo del Principado de Asturias

Plaza de España, 1 . 33007 Oviedo – Asturias – España

www.asturias.es

Tukitoimenpiteen nimike

Ayudas para la ejecución de proyectos de I+D+i

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan julkaisuviite)

Resolución de 8 de abril de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo del Principado de Asturias (Boletín Oficial del Principado de Asturias, no 88, de 17 de abril de 2013)

Toimenpiteen tyyppi

Ohjelma

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos

Kesto

17.4.2013 - 31.12.2014

Toimiala(t)

Kaikki tukikelpoiset toimialat

Tuensaajatyyppi

Pk-yritykset,suuret yritykset

Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin kokonaismäärä

EUR 5,00 (miljoonaa)

Takaukset

EUR 5,00 (miljoonaa)

Tukiväline (5 artikla)

Suora avustus

Viittaus komission päätökseen

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta

Programa Operativo FEDER — EUR 4,00 (miljoonaa)

Tavoitteet

Tuen enimmäisintensiteetti prosentteina tai enimmäismäärä kansallisessa valuutassa

Pk-yrityksille myönnet-tävät lisät prosentteina

Teknisiin toteutettavuustutkimuksiin myönnettävä tuki (32 artikla)

40 %

Nuorille innovatiivisille yrityksille myönnettävä tuki (35 artikla)

210 000 EUR

Teollinen tutkimus (31 artiklan 2 kohdan b alakohta)

50 %

20 %

Kokeellinen kehittäminen (31 artiklan 2 kohdan c alakohta)

25 %

20 %

Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin:

https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=17/04/2013&refArticulo=2013-06966&i18n.http.lang=es

Valtion tuen viitenumero

SA.36614 (13/X)

Jäsenvaltio

Unkari

Jäsenvaltion viitenumero

Alueen nimi (NUTS)

Hungary

107 artiklan 3 kohdan a alakohta,107 artiklan 3 kohdan c alakohta

Myöntävä viranomainen

Nemzetgazdasági Minisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium

Tukitoimenpiteen nimike

A fejlesztési adókedvezmény energiahatékonyságot szolgáló beruházási jogcíme

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan julkaisuviite)

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/B. § (1) bekezdés l) pontja

Toimenpiteen tyyppi

Ohjelma

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos

Kesto

1.1.2013 - 31.12.2014

Toimiala(t)

Kaikki tukikelpoiset toimialat

Tuensaajatyyppi

Pk-yritykset,suuret yritykset

Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin kokonaismäärä

HUF 1 000,00 (miljoonaa)

Takaukset

HUF 1 000,00 (miljoonaa)

Tukiväline (5 artikla)

Veroetu muussa muodossa

Viittaus komission päätökseen

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta

Tavoitteet

Tuen enimmäisintensiteetti prosentteina tai enimmäismäärä kansallisessa valuutassa

Pk-yrityksille myönnet-tävät lisät prosentteina

Ohjelma

50 %

20 %

Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin:

http://www.magyarkozlony.hu/pdf/15066

2012. évi CLXXVIII. törvény 36. § (1) bekezdés

Valtion tuen viitenumero

SA.36617 (13/X)

Jäsenvaltio

Viro

Jäsenvaltion viitenumero

Alueen nimi (NUTS)

Estonia

107 artiklan 3 kohdan a alakohta

Myöntävä viranomainen

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Lasnamäe 2, 11412 Tallinn, Estonia

http://www.eas.ee

Tukitoimenpiteen nimike

Turismitoodete arendamise toetamise meede

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan julkaisuviite)

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 19. augusti 2008. a määrus nr 74 „Turismitoodete arendamise toetamise tingimused ja kord” (RTL, 26.8.2008, 72, 1012)

Toimenpiteen tyyppi

Ohjelma

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos

Modification X 6/2008

Kesto

19.4.2013 - 31.12.2013

Toimiala(t)

Kaikki tukikelpoiset toimialat

Tuensaajatyyppi

Pk-yritykset,suuret yritykset

Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin kokonaismäärä

EUR 7,50 (miljoonaa)

Takaukset

EUR 7,50 (miljoonaa)

Tukiväline (5 artikla)

Suora avustus

Viittaus komission päätökseen

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta

Euroopa Regionaalarengu Fond – EUR 7,50 (miljoonaa)

Tavoitteet

Tuen enimmäisintensiteetti prosentteina tai enimmäismäärä kansallisessa valuutassa

Pk-yrityksille myönnet-tävät lisät prosentteina

Ohjelma

50 %

20 %

Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin:

https://www.riigiteataja.ee/akt/116042013016

Valtion tuen viitenumero

SA.36623 (13/X)

Jäsenvaltio

Saksa

Jäsenvaltion viitenumero

Alueen nimi (NUTS)

MECKLENBURG-VORPOMMERN

107 artiklan 3 kohdan a alakohta

Myöntävä viranomainen

Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpomern

Schloßstraße 6-8

19053 Schwerin

http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/vm/

Tukitoimenpiteen nimike

Richtlinie zur Gewährung von Darlehen zur Förderung von Klimaschutz-Projekten in Mecklenburg-Vorpommern (Klimaschutz-Darlehensprogramm)

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan julkaisuviite)

Amtsblatt Mecklenburg-Vorpommern 2013, S. 265

Toimenpiteen tyyppi

Ohjelma

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos

Kesto

9.4.2013 - 31.12.2015

Toimiala(t)

Kaikki tukikelpoiset toimialat

Tuensaajatyyppi

Pk-yritykset,suuret yritykset

Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin kokonaismäärä

EUR 3,33 (miljoonaa)

Takaukset

EUR 3,33 (miljoonaa)

Tukiväline (5 artikla)

Edullinen laina

Viittaus komission päätökseen

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta

CCI-Code: 2007DE161PO003 – EUR 10,00 (miljoonaa)

Tavoitteet

Tuen enimmäisintensiteetti prosentteina tai enimmäismäärä kansallisessa valuutassa

Pk-yrityksille myönnet-tävät lisät prosentteina

Energiansäästötoimenpiteisiin tehtäviin investointeihin myönnettävä ympäristönsuojelutuki (21 artikla)

45 %

20 %

Uusiutuvista energialähteistä tuotetun energian käytön edistämiseen tehtäviin investointeihin myönnettävä ympäristönsuojelutuki (23 artikla)

45 %

20 %

Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin:

http://www.lfi-mv.de/cms2/LFI_prod/LFI/content/de/Foerderungen/Klimaschutz%2c_erneuerbare_Energien_Energieeffizienz/_Foerderungen/Darlehen_zur_Foerderung_von_Klimaschutz-Projekten/_Content/_Dokumente/Richtlinie_vom_8.4.2013.pdf