26.7.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 213/1


Сведения, предоставени от държавите членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване)

(текст от значение за ЕИП)

2013/C 213/01

Референтен номер на държавна помощ

SA.36308 (13/X)

Държава-членка

Финландия

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

SUOMI/FINLAND

Член 107, параграф 3, буква в),Неподпомагани области

Предоставящ орган

Työ- ja elinkeinoministeriö ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

TEM: PL32, Valtioneuvosto 00023, Finland

ELY: 15 alueellista keskusta (www.ely-keskus.fi)

www.tem.fi; www.ely-keskus.fi

Наименование на мярката за помощ

Uusiutuvan energian sekä energian säästön ja tehokkuuden RPA-tuki 2013

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista (1063/2012),

Valtionavustuslaki (688/2001)

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

11.2.2013 г. - 31.12.2013 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП,голямо предприятие

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

EUR 45,00 (в млн.)

За гаранции

EUR 45,00 (в млн.)

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Помощ за проучвания в областта на околната среда (член 24)

50 %

20 %

Инвестиционна помощ за опазване на околната среда за енергоспестяващи мерки (член 21)

60 %

20 %

Инвестиционна помощ за опазване на околната среда за насърчаване производството на енергия от възобновяеми енергийни източници (член 23)

45 %

20 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20121063

 

http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2001/en20010688.pdf

 

http://www.tem.fi/files/35719/RPA_tukiohjelma_2013.pdf

Референтен номер на държавна помощ

SA.36322 (13/X)

Държава-членка

Испания

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

ESPANA

Смесени,Неподпомагани области,Член 107, параграф 3, буква в),Член 107, параграф 3, буква а)

Предоставящ орган

Secretario de Estado de Medio Ambiente

Ministerio de Agricultura, Alimentacion y medio ambiente.

Paseo de la Infante Isabel no 1

28071 Madrid ESPAÑA

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacio-ambiental/temas/plan-pima-aire/real-decreto/Default.aspx

Наименование на мярката за помощ

Plan de Impulso al Medio Ambiente «PIMA Aire» para la adquisición de vehículos comerciales

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Real Decreto 89/2013, de 8 de febrero, por el que se regula la concesión directa de ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente (BOE no 35 de 9.2.2013)

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

10.2.2013 г. - 31.12.2013 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

Вид на получателя

МСП,голямо предприятие

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

EUR 38,00 (в млн.)

За гаранции

EUR 38,00 (в млн.)

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Помощ за придобиване на нови транспортни средства, които надвишават стандартите на Общността или които повишават равнището на опазване на околната среда при отсъствие на стандарти на Общността (член 19)

35 %

20 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/plan-pima-aire/real-decreto/Default.aspx

Референтен номер на държавна помощ

SA.36396 (13/X)

Държава-членка

Нидерландия

Референтен номер на държавата-членка

NL

Име на региона (NUTS)

DELFT EN WESTLAND

Неподпомагани области

Предоставящ орган

gemeente Midden-Delfland

Postbus 1

2636 ZG Schipluiden

www.middendelfland.nl

Наименование на мярката за помощ

Verordening toepassing zonne-energie agrarische opstallen.

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Verordening toepassing zonne-energie agrarische opstallen vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Midden-Delfland op 19 februari 2013.

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

22.3.2013 г. - 31.12.2013 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

Вид на получателя

МСП

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

EUR 0,15 (в млн.)

За гаранции

EUR 0,15 (в млн.)

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Инвестиционна помощ за опазване на околната среда за насърчаване производството на енергия от възобновяеми енергийни източници (член 23)

25 %

0 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.middendelfland.nl/inwoners-ondernemers/subsidieregelingen_3123/item/subsidie-stimulering-gebruik-zonne-energie-en-verwijdering-van-asbest-bij-agrarische-bedrijven_20875.html

Референтен номер на държавна помощ

SA.36403 (13/X)

Държава-членка

Италия

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

BASILICATA

Член 107, параграф 3, буква а)

Предоставящ орган

Regione Basilicata — Dipartimento Attività Produttive Politiche dell'Impresa Innovazione tecnologica

Via V. Verrastro 8 — 85100 Potenza

www.basilicatanet.it

Наименование на мярката за помощ

Sostegno all'internazionalizzazione delle PMI Lucane

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

DGR n. 209 del 26.2.2013 pubblicato sul Supplemento al Bollettino Ufficiale Regione Basilicata n. 6 del 5.3.2013

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

2.5.2013 г. - 31.12.2015 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ, ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА, ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ, ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ

Вид на получателя

МСП

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

EUR 2,80 (в млн.)

За гаранции

EUR 2,80 (в млн.)

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

PO FESR Basilicata 2007 2013 L.I. III.3.1.A — EUR 1,12 (в млн.)

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Помощ за консултантски услуги за МСП (член 26)

50 %

Помощ за участие на МСП в панаири (член 27)

50 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100055&area=108896&otype=1058&id=896410

Референтен номер на държавна помощ

SA.36404 (13/X)

Държава-членка

Италия

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

LOMBARDIA

Член 107, параграф 3, буква в)

Предоставящ орган

Regione Lombardia — DG Occupazione e Politiche del lavoro

P.zza Città di Lombardia 1 — 20124 — Milano (MI)

www.lavoro.regione.lombardia.it

Наименование на мярката за помощ

Dote Lavoro — Avviso Dote lavoro Inserimento e Reinserimento lavorativo Persone Svantaggiate

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

L.R. 22/2006; L.R. 19/2007; DDUO n.1 2606 del 27 dicembre 2012; DDUO n. 959 del 11 febbraio 2012

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

15.1.2013 г. - 31.10.2014 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП,голямо предприятие

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

EUR 5,00 (в млн.)

За гаранции

EUR 5,00 (в млн.)

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Programma Operativo Regionale FSE 2007 / 2013 — EUR 5,00 (в млн.)

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Помощ за наемане на работници в неравностойно положение под формата на субсидии за заплати (член 40)

50 %

Помощ за наемане на работници с увреждания под формата на субсидии за заплати (член 41)

75 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_IFL%2FWrapperBandiLayout&cid=1213575659446&p=1213575659446&packedargs=locale%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213301212432&pagename=DG_IFLWrapper&tipologia=Agevolazioni

Референтен номер на държавна помощ

SA.36416 (13/X)

Държава-членка

Германия

Референтен номер на държавата-членка

421-40306-BY/00

Име на региона (NUTS)

BAYERN

Член 107, параграф 3, буква в)

Предоставящ орган

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Abteilung Förderwesen und Fachrecht

Menzinger Straße 54,

80638 München

http://www.lfl.bayern.de

Наименование на мярката за помощ

Bayern: Erwerb von Büroflächen für das KBM e.V.

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Bayerisches Agrarwirtschaftsgesetz,

Bayerisches Haushaltsgesetz

Zuwendungsbescheid an das KBM e.V.

Вид на мярката

помощи ad hoc

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Дата на предоставяне

От 27.2.2013 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Спомагателно обслужване на стопанската дейност, некласифицирано другаде

Вид на получателя

МСП — Kuratorium Bayerischer Maschinen- und Betriebshilfsringe e.V.,Amalienstr. 21/2286633 Neuburg an der Donau

Общ размер на помощта ad hoc, предоставена на предприятието

EUR 0,06 (в млн.)

За гаранции

EUR 0,06 (в млн.)

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Инвестиционна помощ и помощ за заетост за МСП (член 15)

10 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/agrarpolitik/dateien/b_kbmbescheid.pdf

Референтен номер на държавна помощ

SA.36435 (13/X)

Държава-членка

Обединеното кралство

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

LONDON

Неподпомагани области

Предоставящ орган

Big Lottery Fund

1 Plough Place

London

EC4A 1DE

http://www.biglotteryfund.org.uk

Наименование на мярката за помощ

Bethnal Green Ventures — Access to Innovation Advisory Services / Risk Capital

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

The National Lottery Act 2006 (c 23)

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

30.3.2013 г. - 30.3.2015 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

GBP 0,90 (в млн.)

За гаранции

GBP 0,90 (в млн.)

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ, Предоставяне на рисков капитал

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Помощ под формата на рисков капитал (членове 28—29)

15 000 GBP

Помощ за консултантски услуги по иновации и за поддържащи услуги по иновации (член 36)

15 000 GBP

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.biglotteryfund.org.uk/SIFBethnal

Click on hyperlink

Референтен номер на държавна помощ

SA.36437 (13/X)

Държава-членка

Обединеното кралство

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

INNER LONDON

Неподпомагани области

Предоставящ орган

Big Lottery Fund

1 Plough Place

London

EC4A 1DE

http://www.biglotteryfund.org.uk

Наименование на мярката за помощ

Wayra UnLTD — Access to Innovation Advisory Services / Business Support Services

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

The National Lottery Act 2006 (c 23)

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

1.4.2013 г. - 1.4.2015 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

GBP 0,66 (в млн.)

За гаранции

GBP 0,66 (в млн.)

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Помощ за консултантски услуги по иновации и за поддържащи услуги по иновации (член 36)

25 000 GBP

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.biglotteryfund.org.uk/SIFWayra

Click on hyperlink

Референтен номер на държавна помощ

SA.36469 (13/X)

Държава-членка

Нидерландия

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

NOORD-BRABANT

Неподпомагани области

Предоставящ орган

Provincie Noord-Brabant

Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch

www.brabant.nl

Наименование на мярката за помощ

Excelleren in Brabant

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Algemene wet bestuursrecht titel 4.2

Algemene subsidieverordening Noord-Brabant

Вид на мярката

помощи ad hoc

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Дата на предоставяне

От 21.3.2013 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП — Koninklijke Vereniging MKB-NederlandPostbus 930022509 AA 'S-GRAVENHAGE

Общ размер на помощта ad hoc, предоставена на предприятието

EUR 1,67 (в млн.)

За гаранции

EUR 1,67 (в млн.)

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Общо обучение (член 38, параграф 2)

60 %

0 %

Помощ за консултантски услуги за МСП (член 26)

50 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.brabant.nl/loket/bekendmakingen/overig/635000643244464711.aspx

Референтен номер на държавна помощ

SA.36568 (13/X)

Държава-членка

Италия

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

LOMBARDIA

Неподпомагани области

Предоставящ орган

Regione Lombardia — DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione

P.zza Città di Lombardia 1 — 20124 — Milano (MI)

www.industria.regione.lombardia.it

Наименование на мярката за помощ

Realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel settore delle smart cities and communities

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2007«Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia»

POR FESR 2007-2013 Regione Lombardia approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 3784 dello 1.8.2007

Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/4321 del 26.10.2012 che introduce nelle Linee Guida di Attuazione dell’Asse 1 del POR FESR 2007-2013 (DGR VIII/8298 del 29 ottobre 2008) la nuova Azione E «Smart Cities and Communities»

D.d.u.o. 29 marzo 2013 —

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

29.3.2013 г. - 31.12.2015 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП,голямо предприятие

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

EUR 8,40 (в млн.)

За гаранции

EUR 8,40 (в млн.)

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

POR FESR 2007-2013 Regione Lombardia approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 3784 dello 1.8.2007 — EUR 6,50 (в млн.)

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Индустриални научни изследвания (член 31, параграф 2, буква б))

40 %

0 %

Експериментално развитие (член 31, параграф 2, буква в))

40 %

0 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.industria.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_Industria%2FWrapperBandiLayout&cid=1213594357406&p=1213594357406&packedargs=menu-to-render%3D1213277013814&pagename=DG_INDWrapper

Референтен номер на държавна помощ

SA.36587 (13/X)

Държава-членка

Италия

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

LIGURIA

Смесени

Предоставящ орган

REGIONE LIGURIA

VIA FIESCHI 15 — 16121 GENOVA

www.regione.liguria.it

Наименование на мярката за помощ

POR FESR 2007-2013 Asse 1 linea di attività 1.2.4 «Ingegneria finanziaria» — fondo prestiti rimborsabili

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Deliberazione della Giunta regionale n. 186 del 22.2.2013 pubblicata sul BURL n. 12 del 20.3.2013 e n. 14 del 3.4.2013

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

02.04.2013 г. - 31.12.2013 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

EUR 26,00 (в млн.)

За гаранции

EUR 26,00 (в млн.)

Инструмент за помощ (член 5)

Заем при облекчени условия

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale — FESR — EUR 7,38 (в млн.)

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Инвестиционна помощ и помощ за заетост за МСП (член 15)

20 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/bandi/asse-1-azione-124/azione-124-fondo-prestiti-rimborsabili.html

Референтен номер на държавна помощ

SA.36589 (13/X)

Държава-членка

Испания

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

ASTURIAS

Член 107, параграф 3, буква в)

Предоставящ орган

Consejería de Economía y Empleo del Principado de Asturias

Plaza de España, 1 . 33007 Oviedo — Asturias — España

www.asturias.es

Наименование на мярката за помощ

Ayudas para la ejecución de proyectos de I+D+i

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Resolución de 8 de abril de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo del Principado de Asturias (Boletín Oficial del Principado de Asturias, no 88, de 17 de abril de 2013)

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

17.4.2013 г. - 31.12.2014 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП,голямо предприятие

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

EUR 5,00 (в млн.)

За гаранции

EUR 5,00 (в млн.)

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Programa Operativo FEDER — EUR 4,00 (в млн.)

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Помощ за проучване на техническата осъществимост (член 32)

40 %

Помощ за млади иновационни предприятия (член 35)

210 000 EUR

Индустриални научни изследвания (член 31, параграф 2, буква б))

50 %

20 %

Експериментално развитие (член 31, параграф 2, буква в))

25 %

20 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=17/04/2013&refArticulo=2013-06966&i18n.http.lang=es

Референтен номер на държавна помощ

SA.36614 (13/X)

Държава-членка

Унгария

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

Hungary

Член 107, параграф 3, буква а),Член 107, параграф 3, буква в)

Предоставящ орган

Nemzetgazdasági Minisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium

Наименование на мярката за помощ

A fejlesztési adókedvezmény energiahatékonyságot szolgáló beruházási jogcíme

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/B. § (1) bekezdés l) pontja

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

1.1.2013 г. - 31.12.2014 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП,голямо предприятие

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

HUF 1 000,00 (в млн.)

За гаранции

HUF 1 000,00 (в млн.)

Инструмент за помощ (член 5)

Друга форма на данъчно облекчение

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Схема

50 %

20 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.magyarkozlony.hu/pdf/15066

2012. évi CLXXVIII. törvény 36. § (1) bekezdés

Референтен номер на държавна помощ

SA.36617 (13/X)

Държава-членка

Естония

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

Estonia

Член 107, параграф 3, буква а)

Предоставящ орган

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Lasnamäe 2, 11412 Tallinn, Estonia

http://www.eas.ee

Наименование на мярката за помощ

Turismitoodete arendamise toetamise meede

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 19. augusti 2008. a määrus nr 74 „Turismitoodete arendamise toetamise tingimused ja kord” (RTL, 26.8.2008, 72, 1012)

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Modification X 6/2008

Продължителност

19.4.2013 г. - 31.12.2013 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП,голямо предприятие

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

EUR 7,50 (в млн.)

За гаранции

EUR 7,50 (в млн.)

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Euroopa Regionaalarengu Fond — EUR 7,50 (в млн.)

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Схема

50 %

20 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

https://www.riigiteataja.ee/akt/116042013016

Референтен номер на държавна помощ

SA.36623 (13/X)

Държава-членка

Германия

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Член 107, параграф 3, буква а)

Предоставящ орган

Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpomern

Schloßstraße 6-8

19053 Schwerin

http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/vm/

Наименование на мярката за помощ

Richtlinie zur Gewährung von Darlehen zur Förderung von Klimaschutz-Projekten in Mecklenburg-Vorpommern (Klimaschutz-Darlehensprogramm)

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Amtsblatt Mecklenburg-Vorpommern 2013, S. 265

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

9.4.2013 г. - 31.12.2015 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП,голямо предприятие

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

EUR 3,33 (в млн.)

За гаранции

EUR 3,33 (в млн.)

Инструмент за помощ (член 5)

Заем при облекчени условия

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

CCI-Code: 2007DE161PO003 — EUR 10,00 (в млн.)

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Инвестиционна помощ за опазване на околната среда за енергоспестяващи мерки (член 21)

45 %

20 %

Инвестиционна помощ за опазване на околната среда за насърчаване производството на енергия от възобновяеми енергийни източници (член 23)

45 %

20 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.lfi-mv.de/cms2/LFI_prod/LFI/content/de/Foerderungen/Klimaschutz%2c_erneuerbare_Energien_Energieeffizienz/_Foerderungen/Darlehen_zur_Foerderung_von_Klimaschutz-Projekten/_Content/_Dokumente/Richtlinie_vom_08.04.2013.pdf