ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 56

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
27 februari 2015


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/306 av den 26 februari 2015 om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet Isaria fumosorosea stam Apopka 97 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/307 av den 26 februari 2015 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller villkoren för godkännande av det verksamma ämnet triklopyr ( 1 )

6

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/308 av den 26 februari 2015 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller villkoren för godkännande av det verksamma ämnet Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokosatetraen-1-yl-isobutyrat ( 1 )

9

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/309 av den 26 februari 2015 om införande av en slutgiltig utjämningstull och om slutgiltigt uttag av den provisoriska tull som införts på import av viss regnbåge med ursprung i Turkiet

12

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/310 av den 26 februari 2015 om ändring av förordning (EG) nr 29/2009 om krav på datalänktjänster för det gemensamma europeiska luftrummet och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 441/2014 ( 1 )

30

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/311 av den 26 februari 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

33

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/312 av den 24 februari 2015 om utnämning av en tysk ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

36

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/313 av den 24 februari 2015 om utnämning av tre irländska ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

37

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2015/314 av den 15 oktober 2014 om det statliga stöd nr SA.35550 (13/C) (f.d. 13/NN) (f.d. 12/CP) som Spanien har genomfört för avskrivning av skatt på finansiellt mervärde vid förvärv av aktieinnehav i utländska företag [delgivet med nr C(2014) 7280]  ( 1 )

38

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/315 av den 25 februari 2015 om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N8 i Tyskland [delgivet med nr C(2015) 1004]  ( 1 )

68

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/316 av den 26 februari 2015 om avslutande av antidumpningsförfarandet beträffande import av viss regnbåge med ursprung i Turkiet

73

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Beslut (Gusp) 2015/317 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 24 februari 2015 om godkännande av en tredjestats bidrag till Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (Atalanta) (Atalanta/2/2015)

75

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.