23.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 434/216


P7_TA(2012)0494

Evropska statistika o varnosti pred kriminalom ***I

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. decembra 2012 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki o varnosti pred kriminalom (COM(2011)0335 – C7-0155/2011 – 2011/0146(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

(2015/C 434/42)

Evropski parlament,

ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0335),

ob upoštevanju člena 294(2) in člena 338(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0155/2011),

ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A7-0365/2012),

1.

zavrne predlog Komisije;

2.

poziva Komisijo, naj umakne svoj predlog in predloži novega;

3.

naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.