23.12.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 434/216


P7_TA(2012)0494

Statisticile europene de securitate față de criminalitate ***I

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 decembrie 2012 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de securitate față de criminalitate (COM(2011)0335 – C7-0155/2011 – 2011/0146(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

(2015/C 434/42)

Parlamentul European,

având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0335),

având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 338 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0155/2011),

având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7-0365/2012),

1.

respinge propunerea Comisiei,

2.

invită Comisia să își retragă propunerea și să prezinte o nouă propunere;

3.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.