23.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 434/216


P7_TA(2012)0494

Europos saugumo nuo nusikalstamumo statistika ***I

2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos saugumo nuo nusikalstamumo statistikos (COM(2011)0335 – C7-0155/2011 – 2011/0146(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

(2015/C 434/42)

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2011)0335),

atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 338 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0155/2011),

atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A7-0365/2012),

1.

atmeta Komisijos pasiūlymą;

2.

ragina Komisiją atsiimti savo pasiūlymą ir pateikti naują pasiūlymą;

3.

paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.