23.12.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 434/216


P7_TA(2012)0494

Kuritegevusohutuse Euroopa statistika ***I

Euroopa Parlamendi 12. detsembri 2012. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kuritegevusohutuse Euroopa statistika kohta (COM(2011)0335 – C7-0155/2011 – 2011/0146(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

(2015/C 434/42)

Euroopa Parlament,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2011)0335),

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 338 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0155/2011),

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A7-0365/2012),

1.

lükkab komisjoni ettepaneku tagasi;

2.

palub komisjonil ettepanek tagasi võtta ja esitada uus ettepanek;

3.

teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.