23.12.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 434/216


P7_TA(2012)0494

Europæiske statistikker over sikkerhed mod kriminalitet ***I

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. december 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske statistikker over sikkerhed mod kriminalitet (COM(2011)0335 — C7–0155/2011 — 2011/0146(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

(2015/C 434/42)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0335),

der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 338, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0155/2011),

der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

der henviser til forretningsordenens artikel 55,

der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7-0365/2012),

1.

forkaster Kommissionens forslag;

2.

opfordrer Kommissionen til at tage sit forslag tilbage og forelægge et nyt;

3.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.