2003R1702 — RO — 10.09.2012 — 006.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 1702/2003 AL COMISIEI

din 24 septembrie 2003

de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor, precum și certificarea întreprinderilor de proiectare și producție

(Text cu relevanță SEE)

(JO L 243, 27.9.2003, p.6)

abrogat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

NR.

Pagina

Data

 

Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei din 3 august 2012

L 224

1

21.8.2012