6.11.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 290/49


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 5. novembra 2010,

ktorým sa členským štátom povoľuje predĺžiť dočasné povolenia udelené v súvislosti s novou účinnou látkou spirotetramat

[oznámené pod číslom K(2010) 7437]

(Text s významom pre EHP)

(2010/671/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na jej článok 8 ods. 1 štvrtý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS bola Rakúsku v októbri 2006 doručená žiadosť od spoločnosti Bayer CropScience AG o zaradenie účinnej látky spirotetramat do prílohy I k smernici 91/414/EHS. V rozhodnutí Komisie 2007/560/ES (2) sa potvrdilo, že dokumentácia je úplná a možno konštatovať, že v zásade spĺňa požiadavky na údaje a informácie stanovené v prílohách II a III k uvedenej smernici.

(2)

Potvrdenie úplnosti dokumentácie bolo potrebné, aby sa dokumentácia mohla podrobne preskúmať a aby členské štáty mali možnosť udeľovať dočasné povolenia na obdobia najviac troch rokov v súvislosti s prípravkami na ochranu rastlín, ktoré obsahujú uvedenú účinnú látku, a to v súlade s podmienkami stanovenými v článku 8 ods. 1 smernice 91/414/EHS, predovšetkým s podmienkou súvisiacou s podrobným hodnotením účinných látok a prípravkov na ochranu rastlín vzhľadom na požiadavky ustanovené v uvedenej smernici.

(3)

Účinky tejto účinnej látky na zdravie ľudí a životné prostredie sa posudzovali v súlade s ustanoveniami článku 6 ods. 2 a 4 smernice 91/414/EHS z hľadiska spôsobov použitia navrhovaných žiadateľom. Spravodajský členský štát predložil Komisii svoj príslušný návrh hodnotiacej správy 29. apríla 2008.

(4)

Po predložení návrhu hodnotiacej správy spravodajským členským štátom sa uznalo za potrebné požiadať žiadateľa o ďalšie informácie a spravodajský členský štát o preskúmanie uvedených informácií a predloženie hodnotenia. Preskúmanie dokumentácie preto ešte stále prebieha a hodnotenie nebude možné dokončiť v časovom rámci stanovenom v smernici 91/414/EHS.

(5)

Vzhľadom na to, že sa v rámci hodnotenia doposiaľ nezistil nijaký dôvod na bezprostredné obavy, členské štáty by mali mať možnosť predĺžiť dočasné povolenia udelené v súvislosti s prípravkami na ochranu rastlín s obsahom príslušnej účinnej látky o ďalšie obdobie v trvaní 24 mesiacov v súlade s ustanoveniami článku 8 smernice 91/414/EHS s cieľom umožniť, aby sa pokračovalo v posudzovaní dokumentácie. Predpokladá sa, že hodnotenie a rozhodovací proces v súvislosti s rozhodnutím o možnom zaradení spirotetramatu do prílohy I sa ukončí do 24 mesiacov.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Členské štáty môžu predĺžiť dočasné povolenia týkajúce sa prípravkov na ochranu rastlín s obsahom spirotetramatu o časové obdobie, ktoré skončí najneskôr 31. decembra 2012.

Článok 2

Toto rozhodnutie stráca účinnosť 31. decembra 2012.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 5. novembra 2010

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 213, 15.8.2007, s. 29.