17.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 79/19


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.6346 – APMT/Bolloré/Congo Terminal)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

2012/C 79/06

1.

Kommissionen mottog den 9 mars 2012 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företagen APM Terminals B.V. (APMT), ett dotterbolag till A.P. Møller-Mærsk A/S (APMM, Nederländerna), och Bolloré Africa Logistics, kontrollerat av Bolloré SA (Bolloré, Frankrike), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i EG:s koncentrationsförordning förvärvar gemensam kontroll över företaget Congo Terminal SA (Republiken Kongo) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

APMT: dotterbolag till APMM som utvecklar och driver containerterminaler och därmed sammanhängande verksamheter över hela världen, containersjötransporter, inlandstransporter och logistik, hamnbogsering, tankers, prospektering och produktion av olja och gas, transport för detaljhandeln och lufttransport,

Bolloré: tillhandahållande av tjänster och konsultverksamhet, speditions- och logistiktjänster, befraktnings- och bulktjänster inom sjö-, flod-, land- och lufttransport, transportverksamhet och tillhörande verksamheter, hanterings- och lagringstjänster, förvärv av aktieandelar i företag eller bolag,

Congo Terminal: förvaltning av containerterminalen i hamnen Pointe Noire, Republiken Kongo, inklusive en logistikcentral i närheten av hamnen i Pointe Noire.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av EG:s koncentrationsförordning, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt EG:s koncentrationsförordning (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax (+32 22964301), per e-post till COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller per post, med angivande av referens COMP/M.6346 – APMT/Bolloré/Congo Terminal, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registratorskontoret ”Företagskoncentrationer och -fusioner”

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (EG:s koncentrationsförordning).

(2)  EUT C 56, 5.3.2005, s. 32 (Tillkännagivande om ett förenklat förfarande).