17.3.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 79/19


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.6346 – APMT/Bolloré/Congo Terminal)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2012/C 79/06

1.

Komisija 2012. gada 9. martā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, kuras rezultātā uzņēmums APM Terminals B.V. (“APMT”), kas pieder grupai A.P. Møller-Mærsk A/S (“APMM”, Nīderlande), un Bolloré Africa Logistics, ko kontrolē Bolloré SA (“Bolloré”, Francija), iegūst Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē kopīgu kontroli pār uzņēmumu Congo Terminal SA (Kongo Republika), iegādājoties akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

uzņēmums APMT: APMM meitasuzņēmums – konteineru terminālu attīstība un ekspluatācija un saistītās darbības pasaulē, kravu pārvadāšana konteinerkuģos, iekšzemes transports un loģistika, vilkšana tauvā ostā, tankkuģi, naftas un gāzes izpēte un ražošana, mazumtirdzniecība un gaisa transports,

uzņēmums Bolloré: pakalpojumu sniegšana un konsultēšanas darbības, kravu ekspeditorpakalpojumi un loģistikas pakalpojumi, jūras, upju, sauszemes un gaisa transporta fraktēšana, pārvadāšanas darbības un palīgdarbības, kā arī kravu apstrādes un noliktavas pakalpojumi, akciju iegāde sabiedrībās vai uzņēmumos,

Uzņēmums Congo Terminal: konteineru termināla pārvaldība Pointe Noire ostā Kongo (Brazavila), tostarp netālu no Pointe Noire ostas izvietotas loģistikas bāzes pārvaldība.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas EK Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru noteiktu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar EK Apvienošanās regulu (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā paredzētajai procedūrai.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.6346 – APMT/Bolloré/Congo Terminal uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“EK Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 56, 5.3.2005., 32. lpp. (“Paziņojums par vienkāršotu procedūru”).