17.3.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 79/19


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.6346 – APMT/Bolloré/Congo Terminal)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2012/C 79/06

1.

Komissio vastaanotti 9 päivänä maaliskuuta 2012 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla alankomaalaisen yrityksen A.P. Møller-Mærsk A/S (APMM) kokonaan omistama tytäryritys APM Terminals B.V. (APMT) ja yritys Bolloré Africa Logistics, joka on viime kädessä ranskalaisen yrityksen Bolloré SA (Bolloré) määräysvallassa, hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan kongolaisessa yrityksessä Congo Terminal SA ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

APMT: APMM:n tytäryhtiö, jonka toimialoja ovat konttiterminaalien kehittäminen ja konttiterminaalitoiminta sekä niihin liittyvien toimintojen harjoittaminen maailmanlaajuisesti, linjaliikenteen konttikuljetukset, sisämaakuljetukset ja logistiikka, satamahinaus, tankkerit, öljyn ja kaasun etsintä ja tuotanto, vähittäismyynti ja lentokuljetukset,

Bolloré: palvelut ja konsultointi, huolinta- ja logistiikkapalvelut, meri-, joki-, maantie- ja ilmaliikenteen rahtaus- ja bulk-palvelut, kuljetukset ja niihin liittyvät toiminnot, käsittely- ja varastointipalvelut, osakkeiden hankinta yrityksistä,

Congo Terminal: Pointe Noiren sataman konttiterminaalin sekä sataman lähellä sijaitsevan logistiikkakeskuksen hallinnointi Kongon tasavallassa.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua EY:n sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston EY:n sulautuma-asetuksen (2) nojalla.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.6346 – APMT/Bolloré/Congo Terminal seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32 (”tiedonanto yksinkertaistetusta menettelystä”).