12.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 138/33


Žaloba podaná 10. februára 2012 — ZZ/Komisia

(Vec F-16/12)

2012/C 138/76

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: P. Nelissen Grade a G. Leblanc, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o svojvoľnej zmene pridelenia žalobcu

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 1. februára 2012, ktorým bol žalobca z pracovného miesta na sekcii A4 pridelený na pracovné miesto na sekcii D5,

zaviazať Komisiu na zaplatenie 3 000 eur ako nemajetkovej ujmy,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.