23.2.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CE 45/71


Suaugusių asmenų teisinė apsauga: tarpvalstybinės pasekmės

P6_TA(2008)0638

2008 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento rezoliucija su rekomendacijomis Komisijai dėl suaugusių asmenų teisinės apsaugos ir jos tarpvalstybinių pasekmių (2008/2123(INI))

(2010/C 45 E/13)

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į EB sutarties 192 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdamas į 2000 m. sausio 13 d. Hagos konvenciją dėl tarptautinės suaugusiųjų apsaugos,

atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 13 d. Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją,

atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos priėmimo (COM(2008)0530),

atsižvelgdamas į 2005 m. gegužės 10 d. Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui „Hagos programa: dešimt prioritetų ateinantiems penkeriems metams. Partnerystė Europos atsinaujinimo vardan laisvės, saugumo ir teisingumo srityje“(COM(2005)0184),

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 39 ir 45 straipsnius,

atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A6–0460/2008),

A.

kadangi minėtame komunikate dėl Hagos programos Komisija nurodė, kad vienas iš jos prioritetų – būtinybė užtikrinti veiksmingą Europos civilinės teisenos erdvę, ypač susijusią su teismų sprendimų pripažinimu ir vykdymu,

B.

kadangi šiame kontekste, siekiant parengti naujus teisėkūros pasiūlymus, buvo dirbama ir konsultuojamasi dėl sprendimų, susijusių su šeimos turto, paveldėjimo ir testamentų klausimais,

C.

kadangi taip pat būtina skatinti pripažinti ir vykdyti teismų ir administracinius sprendimus dėl asmenų, kuriems taikomos apsaugos priemonės,

D.

kadangi būtina skirti dėmesį asmenų, kuriems taikomos apsaugos priemonės, sudėtingai ir pažeidžiamai padėčiai, taip pat kadangi būtina skubiai reaguoti į prašymus dėl bendradarbiavimo ir informavimo arba pripažinimo ir vykdymo,

E.

kadangi vis daugėja atvejų, kai teisinės apsaugos priemonių įgyvendinimas susijęs su dviem ar daugiau valstybių narių,

F.

kadangi taip pat pasitaiko atvejų, kai su bylomis dėl globos teisių susijusios dvi ar daugiau ES valstybės narės arba ES valstybės narės ir ne ES valstybės, ypač dėl įprastų migracijos srautų (buvusios kolonijos, JAV ir Kanada),

G.

kadangi kyla problemų dėl padidėjusio žmonių srauto iš tų valstybių narių, kuriose yra grynasis pensinio amžiaus žmonių, įskaitant pažeidžiamus suaugusius, nuotėkis, į valstybes nares, kuriose yra grynasis pensinio amžiaus žmonių antplūdis,

H.

kadangi visos ES valstybės narės susitarė dėl pažeidžiamų suaugusiųjų teisinės apsaugos poreikio ir principų, nurodytų 1999 m. vasario 23 d. Europos Tarybos Ministrų komiteto priimtoje rekomendacijoje valstybėms narėms Nr. R (99) 4 dėl neįgalių suaugusių asmenų teisinės apsaugos principų,

I.

kadangi pažeidžiamų suaugusių asmenų teisinė apsauga turėtų būti vienas iš pagrindinių laisvo asmenų judėjimo teisės principų,

J.

kadangi esama skirtumų tarp valstybių narių teisės aktų apsaugos priemonių srityje,

K.

kadangi būtina atsižvelgti į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas,

L.

kadangi Hagos konvencijos nuostatos naudingos siekiant sukurti teisingumo, laisvės ir saugumo erdvę, palengvinant sprendimų dėl apsaugos priemonių pripažinimą ir vykdymą, taikytinos teisės nustatymą ir bendradarbiavimą tarp centrinės valdžios institucijų,

M.

kadangi derėtų įgyvendinti specialias ir tinkamas valstybių narių bendradarbiavimo priemones, kurios galėtų būti paremtos šios konvencijos priemonėmis,

N.

kadangi, siekiant palengvinti informavimą apie apsaugos sprendimus, taip pat šių sprendimų perdavimą, pripažinimą ir vykdymą, galima būtų nustatyti vienodas formas visoje Bendrijoje,

O.

kadangi, siekiant užtikrinti globos įgaliojimų veiksmingumą visose valstybėse narėse, Europos Sąjungos lygmeniu galėtų būti parengta vienoda jų forma visoje Bendrijoje,

P.

kadangi reikia numatyti tvarką, pagal kurią visoje Europos Sąjungoje būtų lengvai pripažįstami, registruojami ir naudojami ilgalaikiai įgaliojimai patikėtiniui (angl. lasting powers of attorney),

1.   teigiamai vertina Tarybai pirmininkaujančios Prancūzijos įsipareigojimus dėl pažeidžiamų suaugusių asmenų padėties ir jų tarpvalstybinės teisinės apsaugos; džiaugiasi, kad kai kurios valstybės narės pasirašė ir ratifikavo Hagos konvenciją, ir ragina likusias valstybes nares pasirašyti ir ratifikuoti šią konvenciją;

2.   prašo Komisijos, įgijus pakankamai patirties, susijusios su Hagos konvencijos veikimu, pagal EB sutarties 65 straipsnį pateikti Parlamentui teisėkūros pasiūlymą, kurio tikslas – stiprinti valstybių narių bendradarbiavimą ir gerinti sprendimų dėl suaugusiųjų apsaugos ir globos įgaliojimų bei ilgalaikių įgaliojimų patikėtiniui pripažinimą ir vykdymą, vadovaujantis toliau išdėstytomis išsamiomis rekomendacijomis;

3.   ragina Komisiją stebėti Hagos konvencijos taikymo praktiką ir jos įgyvendinimą valstybėse narėse, taip pat tinkamu laiku pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje būtų glaustai išdėstyti konvencijos praktinio taikymo sunkumai bei geriausia praktika ir kurioje, jei reikia, būtų pateikti pasiūlymai dėl Bendrijos teisės aktų, kuriuose papildomi arba paaiškinami konvencijos taikymo metodai;

4.   ragina Komisiją įvertinti Bendrijos galimybes prisijungti prie Hagos konvencijos; siūlo, kad tai vyktų pagal glaudesnio valstybių narių bendradarbiavimo procedūrą;

5.   ragina valstybes nares, kurios dar nepasirašė arba neratifikavo JT neįgaliųjų teisių konvencijos, prie jos prisijungti, nes tai padėtų sustiprinti pažeidžiamų suaugusių asmenų apsaugą ES;

6.   prašo, kad Komisija finansuotų valstybių narių teisės aktų dėl pažeidžiamų suaugusių asmenų ir apsaugos priemonių lyginamąjį tyrimą, siekiant išsiaiškinti, kur galėtų kilti teisinių problemų ir kokios priemonės reikalingos ES arba valstybių narių lygmeniu tokioms problemoms išspręsti; mano, kad atliekant tyrimą taip pat reikėtų skirti dėmesį priežiūros įstaigose esančių suaugusiųjų su proto negalia globos klausimui ir jų galimybei naudotis savo teisėmis; ragina Komisiją rengti konferencijas, skirtas teisininkams, kurie tiesiogiai susiduria su tokiais atvejais, ir rengiant būsimus teisės aktus atsižvelgti į tyrimo rezultatus ir profesionalų nuomones;

7.   ragina valstybes nares užtikrinti, kad apsaugos priemonės būtų proporcingos atitinkamo pažeidžiamo suaugusio asmens būsenai, kad iš ES piliečių nebūtų atimamos teisės, jei šie dar geba jomis pasinaudoti;

8.   ragina valstybes nares imtis priemonių siekiant apsaugoti pažeidžiamus suaugusius asmenis nuo tapatybės vagysčių, klastojimo bei kitų telefoninių arba elektroninių nusikaltimų, įskaitant teisines priemones, kurias taikant būtų stiprinama pažeidžiamų suaugusių asmenų asmens duomenų apsauga ir (arba) apribojama prieiga prie jų;

9.   pritaria tam, kad būtų kuriami saugūs mechanizmai, skirti geriausios praktikos ir kitos informacijos apie galiojančias apsaugos priemones mainams tarp valstybių narių, įskaitant valstybių narių teisminėms įstaigoms suteikiamą galimybę keistis informacija apie pažeidžiamo suaugusio asmens apsaugos statusą, kai laikomasi griežtų asmens duomenų apsaugos ir riboto prieinamumo taisyklių;

10.   primena Komisijai ir valstybėms narėms, kad ne visi pažeidžiami suaugę asmenys yra pažeidžiami dėl senyvo amžiaus, ir prašo imtis veiksmų siekiant sustiprinti ne tik pažeidžiamų pagyvenusių žmonių, bet ir ženkliai fiziškai ir (arba) protiškai neįgalių ir dėl to pažeidžiamų suaugusių asmenų teisinę apsaugą ir teises, taip pat atsižvelgti ir į jų poreikius, kai ateityje bus rengiamos socialinės priemonės siekiant užtikrinti šias įstatymuose numatytas teises;

11.   tvirtina, kad ši rezoliucija nepažeidžia subsidiarumo ir proporcingumo principų, taip pat pagrindinių piliečių teisių;

12.   mano, kad prašomas pateikti pasiūlymas neturės finansinių padarinių;

13.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir pridedamas išsamias rekomendacijas Komisijai ir Tarybai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.


PRIEDAS

IŠSAMIOS REKOMENDACIJOS DĖL PRAŠOMO PATEIKTI PASIŪLYMO TURINIO

A.   PASIŪLYMO PAGRINDAI IR TIKSLAI

1.   Siekiama skatinti pripažinti ir vykdyti teismų ir administracinius sprendimus dėl asmenų, kuriems taikomos apsaugos priemonės.

2.   Turėtų būti numatytos nuostatos, naudingos siekiant sukurti teisingumo, laisvės ir saugumo erdvę, palengvinant sprendimų dėl apsaugos priemonių pripažinimą ir vykdymą, taikytinos teisės nustatymą ir bendradarbiavimą tarp centrinės valdžios institucijų.

3.   Remiantis Hagos konvencijoje numatytomis priemonėmis turėtų būti įgyvendintos specialios ir tinkamos valstybių narių bendradarbiavimo priemonės.

4.   Siekiant palengvinti informavimą apie apsaugos sprendimus, taip pat šių sprendimų perdavimą, pripažinimą ir vykdymą visoje Bendrijoje turėtų būti nustatytos vienodos formos.

5.   Siekiant užtikrinti globos įgaliojimų veiksmingumą visose valstybėse narėse, Europos Sąjungos lygmeniu turėtų būti parengta vienoda jų forma visoje Bendrijoje.

B.   SIŪLOMI VEIKSMAI

1.   Prašo Komisijos įgijus pakankamai patirties, susijusios su Hagos konvencijos veikimu, pagal EB sutarties 65 straipsnį pateikti Parlamentui teisėkūros pasiūlymą, kurio tikslas – stiprinti valstybių narių bendradarbiavimą ir gerinti sprendimų dėl suaugusiųjų apsaugos ir globos įgaliojimų bei ilgalaikių įgaliojimų patikėtiniui pripažinimą ir vykdymą.