11.9.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 245/3


OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 20. července 2012

o výměně údajů u hotovostních služeb

(ECB/2012/16)

(2012/502/EU)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 128 odst. 1 a 2 této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 16 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Výroba eurobankovek je organizována decentralizovaně a sdruženě tak, že roční produkce různých nominálních hodnot bankovek je rozdělena mezi národní centrální banky členských států, jejichž měnou je euro (dále jen „národní centrální banky“), podle jejich procentních podílů na upsaném základním kapitálu Evropské centrální banky (ECB) pro daný účetní rok vypočtených s použitím vážených podílů národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu uvedeném v článku 29.1 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen „statut ESCB“).

(2)

V souladu se zásadou decentralizace, která je zakotvena v článcích 9.2 a 12.1 statutu ESCB, jsou národní centrální banky pověřeny uváděním všech eurobankovek, včetně eurobankovek vydaných ECB, do oběhu a jejich stahováním z oběhu. V souladu s touto zásadou provádějí národní centrální banky fyzickou manipulaci s eurobankovkami. S ohledem na systém decentralizované sdružené výroby přispívá efektivní hromadný přesun eurobankovek přes hranice států k hladkému fungování hotovostního oběhu v eurozóně.

(3)

V únoru 2007 schválila Rada guvernérů ECB časový rámec a plán dalšího sbližování hotovostních služeb národních centrálních bank ve střednědobém horizontu s cílem zvýšit míru harmonizace a integrace, která by zainteresovaným stranám (zejména bankovnímu sektoru a společnostem provozujícím přepravu hotovosti) umožnila získat větší výhody z jednotné měny, a přispěla tak k vytvoření jednotné oblasti pro hotovostní služby v eurech.

(4)

Cílem výměny údajů u hotovostních služeb (Data Exchange for Cash Services – DECS) je prohloubit harmonizaci hotovostních služeb v Eurosystému. Maximalizuje účinnost dodávek a výběrů hotovosti a fungování oběhu hotovosti v eurozóně. Jelikož se hotovostní služby, které v současnosti nabízejí národní centrální banky, ve značné míře liší, DECS zajišťuje vzájemnou vyměnitelnost údajů týkajících se přeshraničních hotovostních transakcí a hromadných přesunů eurobankovek mezi národními centrálními bankami, které používají odlišné systémy pro správu hotovosti. DECS nemá vliv na poskytování hotovostních služeb národními centrálními bankami na vnitrostátní úrovni.

(5)

Vzhledem k tomu, že proces konvergence hotovostních služeb národních centrálních bank si vyžádá určitou míru flexibility, je nezbytné, aby byl ustanoven zjednodušený postup pro přijetí technických změn těchto obecných zásad. Proto by měla být na Výkonnou radu přenesena pravomoc provádět takové změny,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Tyto obecné zásady stanoví požadavky, které musí národní centrální banky splňovat v souvislosti s používáním DECS. Tyto obecné zásady se vztahují pouze na výměnu údajů mezi národními centrálními bankami.

Článek 2

Definice

Pro účely těchto obecných zásad se použijí tyto definice:

a)

„DECS“ se rozumí společné rozhraní, které komunikuje se systémem pro správu hotovosti národní centrální banky a umožňuje přiřazování, směrování a přeměnu elektronických datových zpráv mezi národními centrálními bankami, které používají odlišné systémy pro správu hotovosti či specifikace pro správu hotovosti související s hotovostními transakcemi či hromadnými přesuny;

b)

„komunikačním formátem“ se rozumí sada souborů založená na Cash Single Shared Platform (CashSSP), Global Standards One (GS1) nebo jiných komunikačních formátech;

c)

„systémem pro správu hotovosti“ se rozumí informační systém pro logistickou správu hotovosti, který používá národní centrální banka a který je založen na CashSSP, GS1 nebo jiných komunikačních formátech;

d)

„specifikacemi pro správu hotovosti“ se rozumí technické specifikace daného systému pro správu hotovosti;

e)

„hotovostí“ se rozumí eurobankovky a euromince vyjma sběratelských mincí;

f)

„složením hotovosti“ se rozumí bezúplatná přeshraniční transakce mezi klientem a zahraniční národní centrální bankou, jejímž výsledkem je složení hotovosti;

g)

„výběrem hotovosti“ se rozumí bezúplatná přeshraniční transakce mezi klientem a zahraniční národní centrální bankou, jejímž výsledkem je výběr hotovosti;

h)

„hotovostní transakcí“ se rozumí bezúplatná přeshraniční transakce, jejímž výsledkem je složení hotovosti nebo výběr hotovosti;

i)

„hromadným přesunem“ se rozumí jakýkoli přeshraniční přesun eurobankovek mezi dvěma národními centrálními bankami nebo mezi tiskárnou a národní centrální bankou vykázaný v Systému měnových informací 2 (Currency Information System 2 – CIS 2) (1);

j)

„domácí národní centrální bankou“ se rozumí národní centrální banka, která poskytuje klientům usazeným v členském státě této národní centrální banky rozhraní pro připojení se k jejímu systému pro správu hotovosti pro hotovostní transakce;

k)

„zahraniční národní centrální bankou“ se rozumí národní centrální banka, která uzavírá hotovostní transakci s klientem usazeným mimo členský stát této národní centrální banky;

l)

„dodávající národní centrální bankou“ se rozumí v případě hromadných přesunů eurobankovek národní centrální banka, která odpovídá za dodání eurobankovek přijímající národní centrální bance z: i) výroby přidělené této dodávající národní centrální bance, ii) logistické zásoby dodávající národní centrální banky, iii) strategické zásoby Eurosystému;

m)

„přijímající národní centrální bankou“ se rozumí národní centrální banka, která v případě hromadných přesunů eurobankovek přijímá eurobankovky od dodávající národní centrální banky nebo tiskárny;

n)

„společností provozující přepravu hotovosti“ se rozumí subjekt, který úvěrovým institucím poskytuje služby přepravy bankovek a mincí, jejich skladování a manipulace s nimi;

o)

„klientem“ se rozumí úvěrová instituce, která poskytuje hotovostní služby a je registrována v členském státě, jehož měnou je euro, nebo případně společnost provozující přepravu hotovosti registrovaná v členském státě, jehož měnou je euro, která je evidována v databázi domácí národní centrální banky jako uživatel jejího systému pro správu hotovosti a DECS;

p)

„zprávou o příkazu k transakci“ se rozumí zpráva o transakci, kterou domácí/dodávající národní centrální banka posílá prostřednictvím svého systému pro správu hotovosti a DECS zahraniční/přijímající národní centrální bance. Tato zpráva představuje: i) u výběrů hotovosti „objednávku výběru hotovosti“ zasílanou klientem, ii) u složení hotovosti „oznámení o složení“ zasílané klientem, iii) u hromadných přesunů „zprávu o hromadném přesunu“ zasílanou dodávající národní centrální bankou;

q)

„zpětnou zprávou o potvrzení příkazu“ se rozumí zpráva o transakci, kterou zahraniční/přijímající národní centrální banka po přijetí zprávy o příkazu k transakci zasílá domácí/dodávající národní centrální bance prostřednictvím DECS a systému pro správu hotovosti domácí/dodávající národní centrální banky;

r)

„zprávou o potvrzení transakce“ se rozumí zpráva o transakci, která se po uskutečnění transakce zasílá prostřednictvím DECS a systému pro správu hotovosti domácí/dodávající národní centrální banky: i) klientovi u hotovostních transakcí nebo ii) dodávající národní centrální bance u hromadných přesunů. Tato zpráva představuje: i) u výběrů hotovosti „potvrzení o výběru“ zasílané zahraniční národní centrální bankou, ii) u složení hotovosti „potvrzení o složení“ zasílané zahraniční národní centrální bankou, iii) u hromadných přesunů „potvrzení o hromadném přesunu“ zasílané přijímající národní centrální bankou;

s)

„zprávou o transakci“ se rozumí zpráva o příkazu k transakci, zpětná zpráva o potvrzení příkazu a zpráva o potvrzení transakce;

t)

„tiskárnou“ se rozumí tiskárna, která uzavřela smluvní ujednání s národní centrální bankou o výrobě eurobankovek;

u)

„budoucí národní centrální bankou Eurosystému“ se rozumí národní centrální banka členského státu, který splnil podmínky pro přijetí eura a ve vztahu k němuž bylo přijato rozhodnutí o zrušení výjimky podle čl. 140 odst. 2 Smlouvy.

Článek 3

Povinnosti národní centrální banky

1.   Národní centrální banky připojí své systémy pro správu hotovosti k DECS s cílem: a) umožnit klientům výměnu elektronických datových zpráv, které se týkají hotovostních transakcí, se zahraniční národní centrální bankou prostřednictvím systému pro správu hotovosti jejich domácí národní centrální banky a b) umožnit výměnu elektronických datových zpráv týkajících se hromadných přesunů mezi národními centrálními bankami či, za podmínek článku 1, mezi tiskárnou a přijímající národní centrální bankou prostřednictvím systému pro správu hotovosti dodávající národní centrální banky.

2.   Používá-li národní centrální banka systém pro správu hotovosti, který je založen na jiném komunikačním formátu než CashSSP nebo GS1, je povinna před odesláním elektronické datové zprávy týkající se hotovostních transakcí či hromadných přesunů do DECS převést komunikační formát tohoto systému pro správu hotovosti na formát CashSSP nebo GS1.

3.   Národní centrální banky zajistí, aby elektronické datové zprávy týkající se hotovostních transakcí a hromadných přesunů, vyměňované prostřednictvím DECS, byly založeny na komunikačních formátech CashSSP nebo GS1.

4.   Národní centrální banky zajistí uchování zpráv o transakci po dobu minimálně 10 let.

5.   Národní centrální banky zřídí spojení mezi svými systémy pro správu hotovosti a DECS hned, jak to pro ně bude technicky možné.

Článek 4

Povinnosti domácích národních centrálních bank ve vztahu k hotovostním transakcím

1.   Domácí národní centrální banky zajistí splnění technických požadavků pro komunikaci prostřednictvím DECS.

2.   Domácí národní centrální banky uzavřou se svými klienty smluvní ujednání, v nichž bude stanoveno, že hotovostní transakce, jak jsou vymezeny v těchto obecných zásadách, budou prováděny prostřednictvím DECS.

3.   Domácí národní centrální banky vytvoří, vedou a pravidelně aktualizují databázi klientů, kteří souhlasili s užíváním DECS, jeho podmínkami a technickými požadavky. Zajistí, aby je klienti bezodkladně informovali o veškerých relevantních změnách.

4.   Před odesláním zprávy o příkazu k transakci od klienta do DECS přijme domácí národní centrální banka příslušná opatření k ověření, zda je klient evidován v databázi uvedené v odstavci 3 a zda zpráva o příkazu k transakci byla odeslána technickým uživatelem, kterého k tomu klient oprávnil.

5.   Domácí národní centrální banky nesou odpovědnost pouze za nesplnění svých povinností podle odstavce 4. Domácí národní centrální banky nenesou odpovědnost za obsah zprávy o transakci.

6.   Domácí národní centrální banky nejsou stranou hotovostních transakcí mezi klienty a zahraničními národními centrálními bankami ani nenesou odpovědnost za tyto transakce.

Článek 5

Povinnosti zahraničních národních centrálních bank ve vztahu k hotovostním transakcím

Jakmile to bude provozně možné, zahraniční národní centrální banky uzavřou smluvní ujednání s klienty domácích národních centrálních bank, kteří mají v úmyslu uskutečňovat hotovostní transakce s danou zahraniční národní centrální bankou prostřednictvím DECS. Tato smluvní ujednání upravují zejména:

a)

podmínky a technické požadavky pro zpracování zpráv o transakci prostřednictvím DECS včetně možného zrušení transakcí prostřednictvím DECS;

b)

fyzické nakládání s hotovostními transakcemi, např. obecné podmínky balení a dodávek;

c)

pravidla a postupy finančního vypořádání mezi klientem a zahraniční národní centrální bankou včetně ověření, zda je možné hotovostní transakci legálně provést;

d)

provádění jednotlivých kontrol věrohodnosti s ohledem na objemy hotovostních transakcí.

Článek 6

Hromadné přesuny

Národní centrální banky zajistí, aby u hromadných přesunů tiskárny používaly komunikační formát určený v příslušných smluvních ujednáních mezi národními centrálními bankami a tiskárnami.

Článek 7

Požadavky pro zprávy o transakci

1.   Zprávy o transakci se zpracovávají prostřednictvím DECS, jak stanoví příloha I.

2.   Ve zprávách o příkazu k transakci a zprávách o potvrzení transakce uvedou národní centrální banky místní datum a čas, pokud tyto hodnoty automaticky nedoplní DECS, které používá středoevropský čas.

3.   Zpráva o příkazu k transakci musí zejména:

a)

být zasílána zvlášť pro každou jednotlivou hotovostní transakci;

b)

obsahovat položky, které mají být dodány pouze jedné pobočce klienta nebo národní centrální banky;

c)

obsahovat příkaz týkající se buď eurobankovek, nebo euromincí;

d)

obsahovat položky pouze pro jednotlivé kusy bankovek a jednotlivé kusy mincí;

e)

splňovat požadavky na balení uvedené v příloze II;

f)

splňovat požadavky na minimální množství uvedené v příloze II;

g)

splňovat požadavky týkající se nominálních hodnot bankovek a jejich sérií uvedené v příloze II;

h)

splňovat požadavky na kvalitu uvedené v příloze II;

i)

splňovat požadavky na označení uvedené v příloze II;

j)

obsahovat minimální datové položky uvedené v příloze III.

Článek 8

Plnění požadavků DECS budoucími národními centrálními bankami

Národní centrální banka zahrne do smluvního ujednání, které uzavře s budoucí národní centrální bankou Eurosystému podle čl. 3 odst. 3 obecných zásad ECB/2006/9 ze dne 14. července 2006 o některých přípravách na přechod na hotovostní euro a o předzásobení a druhotném předzásobení eurobankovkami a euromincemi mimo eurozónu (2), a to rovněž s ohledem na článek 5 obecných zásad ECB/2008/8, zvláštní ustanovení, která budou vyžadovat, aby budoucí národní centrální banka Eurosystému splňovala požadavky stanovené těmito obecnými zásadami.

Článek 9

Spolupráce národních centrálních bank

Národní centrální banky náležitě spolupracují při výměně informací ohledně provozování DECS, zejména v případech, kdy národní centrální banka čelí potenciálnímu či již probíhajícímu soudnímu sporu zahájenému ze strany klienta, který plyne z transakce realizované prostřednictvím DECS.

Článek 10

Úloha Výkonné rady

1.   V souladu s článkem 17.3 jednacího řádu Evropské centrální banky (3) je Výkonná rada oprávněna provádět technické změny příloh těchto obecných zásad po zohlednění stanoviska Výboru pro bankovky a Výboru pro právní záležitosti.

2.   Výkonná rada informuje Radu guvernérů bez zbytečného odkladu o všech změnách provedených podle odstavce 1 a řídí se rozhodnutím Rady guvernérů v dané věci.

Článek 11

Vstup v platnost

Tyto obecné zásady vstupují v platnost dnem 1. října 2012.

Článek 12

Určení

Tyto obecné zásady jsou určeny národním centrálním bankám.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 20. července 2012.

Za Radu guvernérů ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Obecné zásady ECB/2008/8 ze dne 11. září 2008 o shromažďování údajů týkajících se eura a provozování Systému měnových informací 2 (Úř. věst. L 346, 23.12.2008, s. 89).

(2)  Úř. věst. L 207, 28.7.2006, s. 39.

(3)  Úř. věst. L 80, 18.3.2004, s. 33.


PŘÍLOHA I

TYP A TOK ZPRÁV O TRANSAKCI ZPRACOVÁVANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM DECS

1.

Zprávu o příkazu k transakci zasílá v případě hotovostních transakcí klient nebo v případě hromadných přesunů dodávající národní centrální banka; domácí/dodávající národní centrální banka tuto zprávu dále pošle prostřednictvím Data Exchange for Cash Services (DECS) příslušné zahraniční/přijímající národní centrální bance.

2.

Po obdržení zprávy o příkazu k transakci zašle zahraniční/přijímající národní centrální banka domácí/dodávající národní centrální bance prostřednictvím DECS zpětnou zprávu o přijetí příkazu a tu poté domácí/dodávající národní centrální banka dále pošle klientovi v případě hotovostních transakcí, nebo dodávající národní centrální bance v případě hromadných přesunů.

3.

Po uskutečnění transakce zašle zahraniční/přijímající národní centrální banka domácí/dodávající národní centrální bance prostřednictvím DECS zprávu o potvrzení transakce a tu poté domácí/dodávající národní centrální banka dále pošle klientovi v případě hotovostních transakcí, nebo dodávající národní centrální bance v případě hromadných přesunů.

Tabulka 1a:   Typ a tok zpráv pro složení hotovosti

 

Cash Single Shared Platform (CashSSP)

Global Standards One (GS1)

1.

Zpráva o příkazu k transakci: oznámení o složení

Notification For Deposit

Notification of Inpayment

2.

Zpětná zpráva o potvrzení příkazu (po obdržení zprávy o příkazu k transakci)

Feedback Validation

Service Message

3.

Zpráva o potvrzení transakce (po transakci) (1): potvrzení o složení

Feedback Notification For Deposit

Confirmation of Receipt


Tabulka 1b:   Typ a tok zpráv pro výběry hotovosti

 

CashSSP

GS1

1.

Zpráva o příkazu k transakci: objednávka výběru hotovosti

Order For Withdrawal

Cash Order

2.

Zpětná zpráva o potvrzení příkazu (po obdržení zprávy o příkazu k transakci)

Feedback Validation

Service Message

3.

Zpráva o potvrzení transakce (po transakci) (1): potvrzení o výběru

Feedback Order For Withdrawal

Confirmation of Delivery


Tabulka 1c:   Typ a tok zpráv pro hromadné přesuny

 

CashSSP

GS1

1.

Zpráva o příkazu k transakci: zpráva o hromadném přesunu

Notification For Delivery

Bulk Transfer Message

2.

Zpětná zpráva o potvrzení příkazu (po obdržení zprávy o příkazu k transakci)

Feedback Validation

Service Message

3.

Zpráva o potvrzení transakce (po transakci) (1): potvrzení o hromadném přesunu

Feedback Notification For Delivery

Confirmation of Bulk Transfer


(1)  Obdrží-li zahraniční/přijímající národní centrální banka zásilky navíc, odešle se ohledně takových nadbytečných zásilek dodatečné oznámení o složení / zpráva o hromadném přesunu. Obdrží-li zahraniční/přijímající národní centrální banka méně zásilek, než se očekávalo, buď se zašle nové oznámení o složení / zpráva o hromadném přesunu po uzavření příslušné zprávy o příkazu k transakci a odeslání zpětné zprávy o potvrzení (při nepřijetí dodávky), anebo se do potvrzení o transakci zahrnou pouze obdržené zásilky (při částečném přijetí dodávky).


PŘÍLOHA II

POŽADAVKY NA BALENÍ A KVALITU

1.   Požadavky na balení a kvalitu u hotovostních transakcí

 

Výběry hotovosti

Složení hotovosti

Minimální množství

U bankovek se nakládá pouze se zásilkami téže nominální hodnoty

U bankovek v nominální hodnotě 5 až 100 EUR 10 svazků (= 10 000 jednotek)

U bankovek v nominální hodnotě 200 a 500 EUR 1 balíček (= 100 jednotek); národní centrální banky mohou do jedné zásilky vložit několik balíčků (a to rovněž kombinaci denominací 200 a 500 EUR)

U mincí minimálně jedna rolička v závislosti na obchodních pravidlech každé národní centrální banky

Úplný výběr se provede jedenkrát

U bankovek v nominální hodnotě 5 až 100 EUR 10 svazků (= 10 000 jednotek); klient však může jednou denně odeslat neúplnou zásilku, která obsahuje nejméně 1 svazek (= 1 000 bankovek) jedné nominální hodnoty a nejvíce 5 svazků (= 5 × 1 000 bankovek) jedné nebo více nominálních hodnot

U bankovek v nominální hodnotě 200 a 500 EUR 1 balíček (= 100 jednotek)

Série bankovek (ES1 nebo ES2)

Uvedeno ve zprávě o příkazu k transakci

Uvedeno ve zprávě o příkazu k transakci. U smíšených svazků se údaj opírá o nejlepší možný odhad klienta. Národní centrální banky mohou odmítnout používání smíšených svazků.

Kvalita

Pouze upotřebitelné bankovky a mince

Pouze nezpracované bankovky

Opakované použití identifikačních údajů transakce

Zahraniční národní centrální banka rozhodne, zda a po jaké době se opětovně použijí sériové číslo logistické jednotky (Serial Shipping Container Code – SSCC) a číslo plomby v rámci Cash Single Shared Platform (CashSSP). Zahraniční národní centrální banka rozhodne, zda a kdy se opětovně použijí referenční čísla transakce (= master SSCC).

Zahraniční národní centrální banka rozhodne, zda a po jaké době se opětovně použijí SSCC a číslo plomby v rámci CashSSP. Zahraniční národní centrální banka rozhodne, zda a kdy se opětovně použijí referenční čísla transakce (= master SSCC).

Balení

Schválený typ obalu pro bankovky

Schválený typ obalu pro bankovky


2.   Požadavky na balení a kvalitu u hromadných přesunů

Minimální množství

Jedna kartonová krabice (= 10 000 bankovek).

Pro ostatní relevantní přeshraniční operace vykazované v Systému měnových informací 2 není stanoveno žádné minimální množství.

Série bankovek

Uvedeno ve zprávě o příkazu k transakci. U smíšených svazků se údaj opírá o nejlepší možný odhad dodávající národní centrální banky.

Kvalita

Upotřebitelné, nové, nezpracované nebo neupotřebitelné bankovky.

Opakované použití identifikačních údajů transakce

Zahraniční národní centrální banka rozhodne, zda a po jaké době se opětovně použijí SSCC a číslo plomby v rámci CashSSP. Přijímající národní centrální banka rozhodne, zda a kdy se opětovně použijí referenční čísla transakce (= master SSCC).

Označení

Fyzické krabice nesou jak čárový kód GS1, tak čárový kód CashSSP vyjma zásoby bankovek, kde se uvádí pouze čárový kód CashSSP. Při předávání zásilky mezi národními centrálními bankami nedochází k přeznačení, tj. totéž číslo plomby/SSCC se použije několikrát.

Balení

Schválený typ obalu

Jedna nominální hodnota na každé paletě a/nebo v krabici

Na paletě a/nebo v krabici mohou být různé série bankovek

Všechny položky v krabici musí mít stejnou kvalitu

Zprávy se týkají buď palet, které obsahují krabice, anebo pouze krabic (žádné palety)

Kombinovat palety a krabice v téže zprávě není možné


PŘÍLOHA III

MINIMÁLNÍ DATOVÉ POLOŽKY ELEKTRONICKÝCH DATOVÝCH ZPRÁV

1.   Minimální požadavky týkající se složení hotovosti  (1)

 

Datová položka

 

Odesílatel souboru

 

Odesílatel zprávy

 

Příjemce zprávy

 

Vlastník

 

Přepravní společnost

 

Subjekt odpovědný za balení

 

Plátce

 

Příjemce složené zásilky

 

Podrobnosti o zásilkách a jejich obsahu:

identifikační číslo

série bankovek

nominální hodnota

počet položek

hodnota

kvalita

2.   Minimální požadavky týkající se výběrů hotovosti  (1)

 

Datová položka

 

Odesílatel souboru

 

Odesílatel zprávy

 

Příjemce zprávy

 

Přepravní společnost

 

Plátce

 

Místo převzetí

 

Místo dodávky

 

Vlastník

 

Podrobnosti o objednávce:

série bankovek

nominální hodnota

počet položek

3.   Minimální požadavky týkající se hromadných přesunů

Referenční číslo Evropské centrální banky pro dodávku

Dodávající národní centrální banka (tiskárna)

Přijímající národní centrální banka

Přepravní společnost (letecká společnost nebo společnost provozující přepravu hotovosti)

Datum dodávky

Celkový počet palet

Celkový počet krabic

Celkový počet bankovek

Celková hodnota bankovek (EUR)

Celková váha letecké zásilky (kg)

Podrobnosti o paletách:

Podrobnosti o krabicích:

identifikační číslo (CashSSP)

identifikační číslo (CashSSP)

identifikační číslo (GS1)

identifikační číslo (GS1)

nominální hodnota

nominální hodnota

počet položek

počet položekv

hodnota

hodnota

 

kvalita

 

odpovědná národní centrální banka


(1)  Další informace mohou být povinné v závislosti na systému pro správu hotovosti, který používá odesílatel.


SLOVNÍK POJMŮ

Tento slovník pojmů definuje technické pojmy používané v těchto obecných zásadách a jejich přílohách.

 

„logistickou zásobou“ se rozumí celková zásoba nových a upotřebitelných eurobankovek kromě ESS, kterou drží národní centrální banky a pro účely obecných zásad ECB/2008/8 subjekty NHTO a banky ECI (1);

 

„neupotřebitelnými bankovkami“ se rozumí: i) eurobankovky, které byly vráceny do národních centrálních bank, ale které podle zvláštního právního aktu Evropské centrální banky (ECB) o zpracování bankovek národními centrálními bankami nejsou způsobilé k oběhu, nebo ii) eurobankovky, které byly vráceny do úvěrových institucí včetně subjektů NHTO a bank ECI, ale které podle minimálních standardů pro třídění bankovek vymezených v rozhodnutí ECB/2010/14 ze dne 16. září 2010 o ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a o jejich navracení zpět do oběhu (2) nejsou způsobilé k oběhu;

 

„nezpracovanými bankovkami“ se rozumí: i) eurobankovky, které byly vráceny do národních centrálních bank, jejichž pravost ani upotřebitelnost však nebyla podle zvláštního právního aktu ECB o zpracování bankovek národními centrálními bankami ověřena, nebo ii) eurobankovky, které byly vráceny do úvěrových institucí včetně subjektů NHTO a bank ECI, jejichž pravost ani upotřebitelnost však nebyla podle rozhodnutí ECB/2010/14 ověřena;

 

„novými bankovkami“ se rozumí eurobankovky, které národní centrální banky, subjekty NHTO ani banky ECI ještě neuvedly do oběhu nebo které ještě nebyly předzásobeny budoucími národními centrálními bankami Eurosystému;

 

„pověřenou správou zásob eurobankovek“ (notes-held-to-order scheme – NHTO) nebo „schématem NHTO“ se rozumí schéma sestávající z jednotlivých smluvních ujednání mezi národní centrální bankou a jedním nebo více subjekty (subjekty NHTO) v zúčastněném členském státě národní centrální banky, přičemž národní centrální banka: i) subjektům NHTO dodává eurobankovky, které subjekty NHTO drží v úschově v prostorách mimo tuto národní centrální banku pro účely uvedení těchto eurobankovek do oběhu; a ii) přímo ve prospěch účtu subjektů NHTO nebo úvěrových institucí, které jsou klienty subjektů NHTO, vedeného u této národní centrální banky připíše eurobankovky, které byly subjekty NHTO nebo jejich klienty uloženy do úschovy a o nichž bylo zasláno oznámení národní centrální bance, anebo odepíše přímo z takového účtu eurobankovky, které byly subjekty NHTO nebo jejich klienty vybrány z úschovy a o nichž bylo zasláno oznámení národní centrální bance. Bankovky převedené z národní centrální banky do subjektů NHTO patří do vyrobených bankovek národní centrální banky (datová položka 1.1). Bankovky, které subjekty NHTO drží v úschově, nejsou součástí vnitrostátní čisté emise bankovek národní centrální banky;

 

„programem rozšířené správy zásob“ (Extended custodial inventory programme – ECI) nebo „programem ECI“ se rozumí program sestávající ze smluvních ujednání mezi ECB, národní centrální bankou a jednotlivými úvěrovými institucemi (banky ECI), přičemž národní centrální banka: i) bankám ECI dodává eurobankovky, které banky ECI drží v úschově mimo Evropu pro účely uvedení těchto eurobankovek do oběhu, a ii) ve prospěch bank ECI připíše eurobankovky, které byly uloženy jejich klienty, je ověřena jejich platnost a upotřebitelnost, nacházejí se v úschově a bylo zasláno oznámení národní centrální bance. Bankovky, které banky ECI drží v úschově, včetně těch, které jsou přepravovány mezi národní centrální bankou a bankami ECI, jsou v plném rozsahu zajištěny až do doby, než je banky ECI uvedou do oběhu nebo než jsou vráceny do národní centrální banky. Bankovky převedené z národní centrální banky do bank ECI patří do vyrobených bankovek národní centrální banky (datová položka 1.1). Bankovky, které banky ECI drží v úschově, nejsou součástí vnitrostátní čisté emise bankovek národní centrální banky.

 

„sérií bankovek“ se rozumí počet nominálních hodnot eurobankovek vymezených jako série v rozhodnutí ECB/2003/4 ze dne 20. března 2003 o nominálních hodnotách, specifikacích, reprodukci, výměně a stahování eurobankovek (3) nebo v následném právním aktu ECB. První série eurobankovek vydaná dne 1. ledna 2002 se skládá z nominálních hodnot 5 EUR, 10 EUR, 20 EUR, 50 EUR, 100 EUR, 200 EUR a 500 EUR. Eurobankovky s upravenými technickými specifikacemi nebo upraveným vzhledem (např. jiný podpis jiného prezidenta ECB) jsou považovány za novou sérii bankovek, pouze pokud je takto označena ve změně rozhodnutí ECB/2003/4 nebo v následném právním aktu ECB;

 

„schváleným typem obalu“ se rozumí bezpečnostní vak, vak s plombou, krabice na vícero použití, kartonová krabice, europaleta a polopaleta, které splňují požadavky dle rozhodnutí Rady guvernérů ECB;

 

„strategickou zásobou Eurosystému“ (Eurosystem Strategic Stock – ESS) se rozumí zásoba nových a upotřebitelných eurobankovek skladovaná určitými národními centrálními bankami s cílem uspokojit poptávku po eurobankovkách, kterou nelze uspokojit z logistických zásob (4);

 

„upotřebitelnými bankovkami“ se rozumí: i) eurobankovky, které byly vráceny do národních centrálních bank a které jsou podle zvláštního právního aktu ECB o zpracování bankovek národními centrálními bankami způsobilé k oběhu, nebo ii) eurobankovky, které byly vráceny do úvěrových institucí včetně subjektů NHTO a bank ECI a které jsou podle minimálních standardů pro třídění bankovek vymezených v rozhodnutí ECB/2010/14 způsobilé k oběhu.


(1)  Jak je uvedeno ve zvláštním právním aktu ECB o správě zásob bankovek.

(2)  Úř. věst. L 267, 9.10.2010, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 78, 25.3.2003, s. 16.

(4)  Jak se uvádí ve zvláštním právním aktu ECB o správě zásob bankovek.