3.7.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 179/60


Skarga wniesiona w dniu 14 maja 2010 r. — Wilk przeciwko Komisji

(Sprawa F-32/10)

2010/C 179/106

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Christian Wilk (Trewir, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat R. Adam)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji nakazujących zwrot, w związku z rozwodem skarżącego, połowy wypłaconego mu dodatku na zagospodarowanie wraz z odsetkami.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 20 sierpnia 2009 r. i z dnia 8 września 2009 r. nakazujących zwrot rzekomo nadpłaconych kwot;

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 15 lutego 2010 r. potwierdzającej zasadność tego zwrotu;

zasądzenie od Komisji zwrotu pobranej przez nią kwoty wraz z odsetkami ustawowymi od dnia pobrania do dnia wypłaty;

zasądzenie od Komisji odszkodowania za poważne naruszenie dobrego imienia i reputacji skarżącego;

pomocniczo, zastrzeżenie po stronie skarżącego prawa do ubiegania się o dodatkowe odszkodowanie za poniesioną szkodę;

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.