3.7.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 179/60


Жалба, подадена на 14 май 2010 г. — Wilk/Комисия

(Дело F-32/10)

2010/C 179/106

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Christian Wilk (Триер, Германия) (представител: R. Adam, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на спора

Отмяната на решенията, с които се нарежда възстановяване на половината от платената на жалбоподателя надбавка за настаняване вследствие на неговия развод, както и искане за обезщетение.

Искания на жалбоподателя

да се отменят решенията на Комисията от 20 август 2009 г. и 8 септември 2009 г., с които се нарежда възстановяване на твърдяна недължимо платена сума;

да се отмени решението на Комисията от 15 февруари 2010 г., с което се потвърждава основателността на това възстановяване;

да се осъди Комисията да върне сумата, която ѝ е била възстановена, заедно със законната лихва, считано от деня на пълното възстановяване;

да се осъди Комисията да плати обезщетение за сериозното увреждане на името и репутацията на жалбоподателя;

при условията на евентуалност, да се запази на жалбоподателя правото да иска допълнително обезщетение за претърпените вреди;

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.