Subject of the case
Výrok

Subject of the case

Predmet

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 23. septembra 2009 (vec R 397/2009‑1) týkajúcemu sa prihlášky slovného označenia KOMPRESSOR PLUS ako ochrannej známky Spoločenstva

Údaje týkajúce sa veci

>lt>17

Výrok

Výrok

1. Žaloba sa zamieta.

2. LG Electronics, Inc., je povinná nahradiť trovy konania.