26.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 72/50


Uzaicinājums iesniegt piezīmes par valsts atbalstu saistībā ar nodokļu uzlikšanu piesaistītajām apdrošināšanas sabiedrībām Lihtenšteinā saskaņā ar 3. protokola I daļas 1. panta 2. punktu Līgumā starp EBTA valstīm par Uzraudzības iestādes un Tiesas izveidi

(2009/C 72/05)

Ar 2008. gada 24. septembra Lēmumu Nr. 620/08/COL, kas autentiskajā valodā izklāstīts šim kopsavilkumam sekojošajās lappusēs, EBTA Uzraudzības iestāde uzsāka procedūru saskaņā ar 3. protokola I daļas 1. panta 2. punktu Nolīgumā starp EBTA valstīm par Uzraudzības iestādes un Eiropas Kopienu Tiesas izveidi (turpmāk tekstā 3. protokols). Lihtenšteinas iestādes tika informētas, nosūtot tām šā lēmuma kopiju.

EBTA Uzraudzības iestāde ar šo aicina EBTA valstis, ES dalībvalstis un ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc šā paziņojuma publicēšanas dienas iesniegt savas piezīmes par minēto pasākumu, nosūtot tās uz šādu adresi:

EFTA Surveillance Authority

Registry

35, rue Belliard

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Piezīmes tiks nosūtītas Lihtenšteinas iestādēm. Ieinteresētā persona, kas iesniedz piezīmes, var rakstveidā pieprasīt, lai tās identitāte netiktu atklāta, norādot šādas prasības iemeslus.

KOPSAVILKUMS

Iestāde sāka lietu, 2007. gada 14. martā Lihtenšteinas iestādēm nosūtot informācijas pieprasījumu.

Atbilstoši 1997. gada 18. decembra likumam par grozījumiem Lihtenšteinas nodokļu likumā (1) Lihtenšteinas iestādes ieviesa īpašus nodokļu noteikumus, kas piemērojami piesaistītajām apdrošināšanas sabiedrībām.

Saskaņā ar nodokļu likuma 82.a panta 1. punktu piesaistītās apdrošināšanas sabiedrības par pašu kapitālu maksā kapitāla nodokli 1 % apmērā. Nodokļu likme par kapitālu, kas pārsniedz 50 miljonus Šveices franku, ir samazināta līdz 0,75 % un par kapitālu, kas pārsniedz 100 miljonus Šveices franku, — līdz 0,5 %. Parastā kapitāla nodokļa likme ir 2 %.

Likuma 82.a pantā, kas skatāms saistībā ar 73. pantu, ir noteikts, ka piesaistītās apdrošināšanas sabiedrības nemaksā ienākuma nodokli.

Turklāt atbilstoši nodokļu likuma 88.d panta 3. punktam piesaistīto apdrošināšanas sabiedrību akcijām vai daļām nepiemēro nodokli par dividendēm, kura likme parasti ir 4 %.

Iestādes sākotnējais viedoklis ir, ka piesaistītās apdrošināšanas sabiedrības ir uzņēmumi EZZ līguma 61. panta 1. punkta nozīmē. Tās sniedz pakalpojumus atsevišķam uzņēmumam vai īpašai uzņēmumu grupai. Apdrošināšana ir pakalpojums, kas principā ir saimnieciska darbība. Parasti piesaistītās apdrošināšanas sabiedrības par sniegtajiem pakalpojumiem gūst ienākumus. Pakalpojums ir saimnieciska darbība pat tad, ja to sniedz tikai vienam patērētājam vai ierobežotai patērētāju grupai.

Saskaņā ar Iestādes sākotnējo viedokli atbrīvojums no ienākuma nodokļa un kapitāla nodokļa likmes samazinājums ir uzskatāms par valsts atbalstu EEZ līguma 61. panta 1. punkta nozīmē.

Daļējs vai pilnīgs atbrīvojums no nodokļiem nozīmē valsts līdzekļu izmantošanu. Līdz ar atbrīvojumu no nodokļu maksājumiem, kas parastos apstākļos uzņēmumiem būtu jāsedz no sava budžeta, tiem tiek sniegtas priekšrocības. Attiecīgie uzņēmumi sniedz pakalpojumus, ko īsteno starp EEZ līgumslēdzējām pusēm un uz kuriem attiecas pārrobežu konkurence. Pasākumi ir selektīvi, jo tie ir piemērojami tikai konkrētai uzņēmumu grupai. Iestāde uzskata, ka šo selektivitāti nevarētu uzskatīt par pazīmi, kas loģiski izriet no Lihtenšteinas nodokļu sistēmas.

Uz nodokli par dividendēm attiecas līdzīgi apsvērumi. Tomēr pastāv atšķirība, jo nodoklis par dividendēm ir ieturamais nodoklis. Tādējādi atbrīvojums no nodokļa par dividendēm sniedz priekšrocības piesaistīto apdrošināšanas sabiedrību īpašniekiem. Šie īpašnieki parasti ir (lielie) uzņēmumi. Tātad šāda veida uzņēmumi būs atbalsta tiešie saņēmēji. Turklāt varētu uzskatīt, ka piesaistītās apdrošināšanas sabiedrības netieši gūst labumu no atbrīvojuma no nodokļa par dividendēm. Ieguldītājiem šādas sabiedrības būs pievilcīgākas, un pasākuma rezultātā kapitāls kļūtu tām pieejamāks.

Atbalsta pasākumi, uz kuriem attiecas EEZ līguma 61. panta 1. punkts, parasti nav saderīgi ar EEZ līguma darbību, ja vien uz tiem var attiecināt EEZ līguma 61. panta 2. vai 3. punktā minētos izņēmumus. Iestādes sākotnējais viedoklis ir, ka nevienu no šajos noteikumos paredzētajiem izņēmumiem nevar attiecināt uz nodokļu uzlikšanu piesaistītajām apdrošināšanas sabiedrībām Lihtenšteinā. Tā kā šie pasākumi tika īstenoti pēc tam, kad Lihtenšteina pievienojās EEZ līgumam, jebkurš nesaderīgs atbalsts ir jāatgūst.

Secinājums

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, Iestāde nolēma uzsākt oficiālu izmeklēšanas procedūru saskaņā ar 3. protokola I daļas 1. panta 2. punktu. Ieinteresētās personas tiek aicinātas iesniegt savas piezīmes viena mēneša laikā pēc šā lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


(1)  1997. gada 18. decembra likums par grozījumiem Lihtenšteinas nodokļu likumā, Tiesību aktu vēstnesis, 1998. gads, Nr. 36.