13.8.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 238/29


Tožba, vložena 10. junija 2011 – Schwenk Zement proti Komisiji

(Zadeva T-306/11)

2011/C 238/51

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Zement KG (Ulm, Nemčija) (zastopnik: M. Raible, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

sklep Komisije C(2011) 2367 konč. z dne 30. marca 2011 (zadeva COMP/39.520 – cement in podobni proizvodi) razglasi za ničen;

v skladu s členom 87(2) Poslovnika Splošnega sodišča Komisiji naloži plačilo stroškov tožeče stranke.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja pet tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog se nanaša na nesorazmernost oblike odločbe

Izpodbijani sklep krši načelo sorazmernosti, ker sklep pomeni prvi preiskovalni ukrep proti tožeči stranki, ki pa je pripravljena sodelovati.

Sicer Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 (1) ne predvideva stopnjevanja med enostavno zahtevo po informacijah in sklepom o predložitvi podatkov. Vendar to ne pomeni, da načela sorazmernosti pri izbiri preiskovalnega ukrepa ni treba upoštevati.

Zahteva po informacijah iz člena 18(2) Uredbe št. 1/2003 je glede na sklep o predložitvi podatkov iz člena 18(3) Uredbe št. 1/2003 milejše in pri družbi, ki je pripravljena sodelovati, tudi učinkovitejše sredstvo.

2.

Drugi tožbeni razlog se nanaša na kršitev člena 18(3) Uredbe št. 1/2003

Izpodbijani sklep ne ustreza pogojem pravne podlage iz člena 18(3) Uredbe št. 1/2003.

Komisija ne imenuje konkretnega očitka in informacije, ki jih želi pridobiti z zahtevo po informacijah, v glavnem niso v zvezi z domnevnim očitkom.

Zahteva po informacijah tako za Komisijino preiskavo ni potrebna. Dokaz obstoja kršitve kartelnega prava z zahtevanimi informacijami ni možen.

3.

Tretji tožbeni razlog se nanaša na nesorazmernost trajanja rokov.

Rok dveh tednov za odgovor na vprašanje 11 za tožečo stranko ni bil dovolj dolg.

Komisija je rok za odgovor na vprašanje 11 v izpodbijanem sklepu glede na osnutek sklepa brez obrazložitve z dveh mesecev skrajšala na dva tedna.

Posredovanje pravočasnega odgovora v roku dveh tednov za tožečo stranko ni bilo mogoče. Kljub temu je Komisija podaljšanje roka kategorično zavrnila.

Daljši rok je glede na obseg zahtevanih informacij, težave pri pridobivanju informacij kot tudi individualni položaj tožeče stranke tako nujno potreben.

4.

Četrti tožbeni razlog se nanaša na nezadostno obrazložitev izpodbijanega sklepa

Izpodbijani sklep ni ustrezno obrazložen.

Iz izpodbijane sklepa ne izhaja očitek, ki se uveljavlja zoper tožečo stranko. Prav tako iz njega ne izhaja, kakšna je povezava med zahtevanimi informacijami in domnevnim očitkom.

Prav tako manjka ustrezna obrazložitev glede določitve rokov nasploh kot tudi za skrajšanje roka iz osnutka sklepa z dveh mesecev na dva tedna za odgovor na vprašanje 11.

5.

Peti tožbeni razlog se nanaša na kršitev pravice do obrambe tožeče stranke

Zaradi časovnega pritiska, ki ga je ustvarila Komisija, je kršena pravica tožeče stranke do obrambe, predvsem varstvo pred morebitno samoobtožbo.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe (UL 2003, L 1, str. 1).