13.8.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 238/29


Žaloba podaná 10. júna 2011 — Schwenk Zement/Komisia

(Vec T-306/11)

2011/C 238/51

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Schwenk Zement KG (Ulm, Nemecko) (v zastúpení: M. Raible, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje:

zrušiť rozhodnutie Komisie K(2011) 2367 v konečnom znení z 30. marca 2011 (vec COMP/39.520 — cement a súvisiace výrobky),

podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza päť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod: Neprimeranosť formy rozhodnutia

Napadnuté rozhodnutie porušuje zásadu proporcionality, pretože predstavuje prvé vyšetrovacie opatrenie prijaté voči žalobkyni a žalobkyňa bola ochotná informácie poskytnúť.

Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 (1) nestanovuje medzi jednoduchou žiadosťou o informácie a žiadosťou o informácie vo forme rozhodnutia vzťah nadradenosti a podradenosti. To však nemení nič na skutočnosti, že pri výbere vyšetrovacích opatrení treba zohľadniť zásadu proporcionality.

Žiadosť o informácie podľa článku 18 ods. 2 nariadenia č. 1/2003 je v porovnaní so žiadosťou o informácie vo forme rozhodnutia podľa článku 18 ods. 3 nariadenia č. 1/2003 miernejšia, a ak ide o podnik ochotný poskytnúť informácie, predstavuje rovnako účinný prostriedok.

2.

Druhý žalobný dôvod: Porušenie článku 18 ods. 3 nariadenia č. 1/2003

Napadnuté rozhodnutie nezodpovedá požiadavkám právneho základu článku 18 ods. 3 nariadenia č. 1/2003.

Komisia neuviedla žiadne konkrétne vytýkané skutočnosti a informácie požadované na základe žiadosti o informácie vôbec nesúvisia s údajným porušením.

Žiadosť o informácie preto nebola pre vyšetrovanie Komisie nevyhnutná. Požadované informácie nemôžu slúžiť ako dôkaz o porušení kartelového práva.

3.

Tretí žalobný dôvod: Neprimeranosť stanovenej lehoty

Dvojtýždňová lehota pre poskytnutie odpovede na otázku č. 11 nie je pre žalobkyňu dostačujúca.

Oproti návrhu rozhodnutia skrátila Komisia v napadnutom rozhodnutí lehotu pre poskytnutie odpovede na otázku č. 11 bez odôvodnenia z dvoch mesiacov na dva týždne.

Poskytnúť odpovede v rámci stanovenej dvojtýždňovej lehoty je pre žalobkyňu nemožné. Predĺžiť lehotu navyše Komisia kategoricky odmietla.

Dlhšia lehota je s ohľadom na rozsah požadovaných informácií, náročnosť zaobstarania informácií, ako aj osobitosť situácie žalobkyne nevyhnutná.

4.

Štvrtý žalobný dôvod: Nedostatočné odôvodnenie napadnutého rozhodnutia

Napadnuté rozhodnutie nie je dostatočne odôvodnené.

Z napadnutého rozhodnutia nevyplýva, aké skutočnosti sa žalobkyni vytýkajú. Taktiež z rozhodnutia nevyplýva súvislosť medzi požadovanými informáciami a údajným porušením.

V rozhodnutí celkovo chýba dostatočné odôvodnenie pre stanovenie lehoty, ako aj pre skrátenie lehoty na poskytnutie odpovede na otázku č. 11 z dvoch mesiacov v návrhu rozhodnutia na dva týždne.

5.

Piaty žalobný dôvod: Porušenie práva žalobkyne na obhajobu

Pre časový nátlak vyvolaný Komisiou bolo porušené právo žalobkyne na obhajobu, predovšetkým pokiaľ ide o jej ochranu pred možnosťou privodiť si trestné stíhanie.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (Ú. v. ES, L 1, s. 1; Mim. vyd. 08/002, s. 205).