13.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 238/29


2011 m. birželio 10 d. pareikštas ieškinys byloje Schwenk Zement prieš Komisiją

(Byla T-306/11)

2011/C 238/51

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Schwenk Zement KG (Ulmas, Vokietija), atstovaujama advokato M. Raible

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2011 m. kovo 30 d. Komisijos sprendimą C(2011) 2367 (byla COMP/39.520 — Cementas ir susiję produktai),

remiantis Bendrojo Teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalimi, nurodyti Komisijai padengti ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi penkiais ieškinio pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas: sprendimo formos neproporcingumas

Ieškovė teigia, kad ginčijamu sprendimu pažeidžiamas proporcingumo principas, nes sprendimas yra pirmoji ieškovei skirta tyrimo priemonė ir ieškovė buvo pasirengusi suteikti informaciją.

Tarybos reglamente (EB) Nr. 1/2003 (1) iš tiesų nėra numatyta hierarchijos tarp paprasto prašymo pateikti informacijos ir sprendimo dėl tokio prašymo. Tačiau tai vis tiek reiškia, kad renkantis tyrimo priemonę reikia paisyti proporcingumo principo.

Palyginti su sprendimo formos prašymu pagal Reglamento Nr. 1/2003 18 straipsnio 3 dalį, prašymas pateikti informaciją pagal Reglamento Nr. 1/2003 18 straipsnio 2 dalį yra švelnesnė ir informaciją suteikti pasirengusios įmonės atveju taip pat veiksminga priemonė.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas: Reglamento Nr. 1/2003 18 straipsnio 3 dalies pažeidimas

Ieškovė tvirtina, kad ginčijamas sprendimas neatitinka Reglamento Nr. 1/2003 18 straipsnio 3 dalyje nustatytų teisiniam pagrindui keliamų sąlygų.

Komisija nepateikia konkretaus kaltinimo, o prašyme pateikti informaciją reikalaujami duomenys iš esmės neturi ryšio su preziumuojamu kaltinimu.

Todėl, ieškovės manymu, prašymas pateikti informaciją nėra reikalingas Komisijos tyrimui vykdyti. Kartelių teisės pažeidimo neįmanoma įrodyti pasitelkus reikalaujamą informaciją.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas: nustatyto termino neproporcingumas

Ieškovė teigia, kad dviejų savaičių terminas atsakymui į 11 klausimą nebuvo pakankamas.

Ginčijamame sprendime Komisija, nepateikdama pagrindimo, sutrumpino atsakymui į 11 klausimą nustatytą terminą nuo dviejų mėnesių sprendimo projekte iki dviejų savaičių.

Ieškovė tvirtina niekaip negalėjusi laiku atsakyti į klausimą per dviejų savaičių terminą. Tačiau Komisija kategoriškai atsisakė pratęsti terminą.

Ieškovės nuomone, ilgesnis terminas buvo būtinas dėl reikalaujamos informacijos apimties, su informacijos gavimu susijusių sunkumų bei individualios ieškovės situacijos.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas: nepakankamas ginčijamo sprendimo pagrindimas

Ieškovės tvirtinimu, ginčijamas sprendimas nėra tinkamai pagrįstas.

Iš ginčijamo sprendimo nėra matyti ieškovei pateikiamo kaltinimo. Taip pat neįmanoma nustatyti, kaip reikalaujama informacija susijusi su preziumuojamu kaltinimu.

Ginčijamas sprendimas taip pat nepakankamai pagrįstas, kiek tai susiję su nustatytu terminu apskritai bei su termino sutrumpinimu nuo dviejų mėnesių sprendimo projekte iki dviejų savaičių atsakymui į 11 klausimą pateikti.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas: ieškovės teisės į gynybą pažeidimas

Dėl Komisijos daromo laiko spaudimo pažeidžiama ieškovės teisė į gynybą, visų pirma jos apsauga nuo pareigos duoti parodymus prieš save.


(1)  2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, 2003, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 2 t., p. 205).