13.8.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 238/29


10. juunil 2011 esitatud hagi — Schwenk Zement versus komisjon

(Kohtuasi T-306/11)

2011/C 238/51

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Schwenk Zement KG (Ulm, Saksamaa) (esindaja: Rechtsanwalt M. Raible)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada komisjoni 30. märtsi 2011. aasta otsus K(2011) 2367 (juhtum COMP/39.520 — tsement ja sellega seotud tooted);

mõista kohtukulud kooskõlas Üldkohtu kodukorra artikli 87 lõikega 2 välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja esitab oma hagi põhjenduseks viis väidet.

1.

Esimene väide: otsus on ebaproportsionaalne

Vaidlustatud otsus rikub proportsionaalsuse põhimõtet, kuna see on esimene hageja suhtes võetud uurimismeede ning hageja oli valmis teavet esitama.

On tõsi, et nõukogu määrus (EÜ) nr 1/2003 (1) ei esita hierarhilist järjestust tavaliste teabenõuete ja teabe nõudmise otsuste vahel. See ei muuda siiski fakti, et uurimismeetme võtmisel tuleb järgida proportsionaalsuse põhimõtet.

Võrreldes teabe nõudmise otsusega määruse nr 1/2003 artikli 18 lõike 3 alusel on teabenõue sama määruse artikli 18 lõike 2 alusel leebem ja kujutab endast tõhusat meetodit suhtlemiseks ettevõtjaga, kes soovib teavet esitada.

2.

Teine väide: määruse nr 1/2003 artikli 18 lõike 3 rikkumine

Vaidlustatud otsus ei vasta määruse nr 1/2003 artikli 18 lõike 3 toodud õigusliku aluse nõuetele.

Komisjon ei esita ühtegi konkreetset etteheidet ja nõutud teave ei seondu suuremas osas sellega, mida ta väidab olevat tema etteheite sisuks.

Seega ei ole teabenõue komisjoni uurimismenetluseks vajalik. Nõutud teave ei saa olla tõendiks konkurentsiõiguse rikkumisest.

3.

Kolmas väide: antud tähtaeg oli ebaproportsionaalne

Kahenädalane tähtaeg küsimusele 11 vastamiseks ei olnud hageja jaoks piisav.

Oma otsuse eelnõus vähendas komisjon küsimusele 11 vastamiseks antud aega kahest kuust kahe nädalani ilma seda põhjendamata.

Hagejal ei olnud võimalik vastata kahe nädala jooksul. Komisjon keeldus aga kategooriliselt tähtaega pikendamast.

Pikem tähtaeg oli teabe ulatust ja keerulisust ning hageja individuaalset olukorda arvestades hädasti vajalik.

4.

Neljas väide: vaidlustatud otsuse põhjendus oli ebapiisav

Vaidlustatud otsust ei ole nõuetekohaselt põhjendatud.

Vaidlustatud otsusest ei selgu, mida hagejale ette heidetakse. Samuti ei selgu otsusest, milline seos on nõutaval teabel väidetava etteheitega.

Samuti pole esitatud piisavat põhjendust tähtaja määramise kohta üdiselt ega selle kohta, miks küsimusele 11 vastamiseks antud tähtaega lühendati kahest kuust kahe nädalani.

5.

Viies väide: hageja kaitseõiguste rikkumine

On rikutud hageja kaitseõigusi, eriti õigust hoiduda enda vastu ütluste andmisest.


(1)  Nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1/2003 asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta (EÜT 2003, L 1, lk 1).