13.8.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 238/29


Žaloba podaná dne 10. června 2011 — Schwenk Zement v. Komise

(Věc T-306/11)

2011/C 238/51

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Schwenk Zement KG (Ulm, Německo) (zástupce: M. Raible, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhové žádání žalobkyně

zrušit pro neplatnost rozhodnutí Komise K(2011) 2367 v konečném znění ze dne 30. března 2011 (věc COMP/39.520 — Cement a příbuzné výrobky);

uložit Komisi v souladu s čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Tribunálu náhradu nákladů řízení vynaložených žalobkyní.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně pět žalobních důvodů.

1)

První žalobní důvod: Nepřiměřenost formy rozhodnutí

Napadené rozhodnutí je v rozporu se zásadou proporcionality, jelikož představuje první vyšetřovací opatření směřující vůči žalobkyni a jelikož žalobkyně byla připravena poskytnout součinnost.

Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 (1) sice nepředpokládá žádný vztah přednosti či nadřazenosti mezi prostou žádostí o informace a rozhodnutím o žádosti o informace. To však nemění nic na tom, že při volbě vyšetřovacího opatření je třeba zohlednit zásadu proporcionality.

Žádost o informace podle čl. 18 odst. 2 nařízení č. 1/2003 je ve srovnání s rozhodnutím o žádosti o informace podle čl. 18 odst. 3 nařízení č. 1/2003 mírnějším prostředkem, který je v případě podniku, jenž je připraven poskytnout součinnost, stejně efektivní.

2)

Druhý žalobní důvod: Porušení čl. 18 odst. 3 nařízení č. 1/2003

Napadené rozhodnutí nesplňuje podmínky právního základu, kterým je čl. 18 odst. 3 nařízení č. 1/2003.

Komise neoznačila žádné konkrétní jednání, které by vůči žalobkyni namítala, a informace vyžádané na základě žádosti o informace zdaleka nesouvisí s údajně vytýkaným jednáním.

Žádost o informace tedy pro účely šetření Komise není nezbytná. Důkaz o porušení kartelového práva z vyžádaných informací nelze vyvodit.

3)

Třetí žalobní důvod: Nepřiměřenost stanovené lhůty

Dvoutýdenní lhůta pro odpověď na otázku 11 nebyla pro žalobkyni dostatečná.

Komise bez odůvodnění zkrátila v napadeném rozhodnutí lhůtu pro odpověď na otázku 11 oproti návrhu rozhodnutí z dvou měsíců na dva týdny.

Poskytnutí odpovědi během dvoutýdenní lhůty bylo pro žalobkyni nemožné. Prodloužit lhůtu však Komise kategoricky odmítla.

Delší lhůta je vzhledem k rozsahu požadovaných informací, k obtížnosti opatřování těchto informací, jakož i k individuální situaci žalobkyně naléhavě nutná.

4)

Čtvrtý žalobní důvod: Nedostatečné odůvodnění napadeného rozhodnutí

Napadené rozhodnutí není řádně odůvodněno.

Z napadeného rozhodnutí nevyplývá, jaké jednání je žalobkyním vytýkáno. Nevyplývá z něj ani to, jak vyžádané informace souvisejí s údajně vytýkaným jednáním.

Rovněž zcela chybí dostatečné odůvodnění ve vztahu ke stanovení lhůt, jakož i ke zkrácení lhůty pro odpověď na otázku 11 oproti návrhu rozhodnutí z dvou měsíců na dva týdny.

5)

Pátý žalobní důvod: Zásah do práva žalobkyně na obhajobu

V důsledku časové tísně, kterou vytvořila Komise, je zasaženo do práva žalobkyně na obhajobu, a zejména do práva nevypovídat ve svůj neprospěch.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (Úř. věst. 2003, L 1, s. 1; Zvl. vyd. 08/02, s. 205).