2010R0265 — LT — 12.04.2016 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 265/2010

2010 m. kovo 25 d.

iš dalies keičiantis Konvenciją dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir Reglamentą (EB) Nr. 562/2006, kiek tai susiję su ilgalaikes vizas turinčių asmenų judėjimu

(OL L 085 2010.3.31, p. 1)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/399 2016 m. kovo 9 d.

  L 77

1

23.3.2016
▼B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 265/2010

2010 m. kovo 25 d.

iš dalies keičiantis Konvenciją dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir Reglamentą (EB) Nr. 562/2006, kiek tai susiję su ilgalaikes vizas turinčių asmenų judėjimu1 straipsnis

Šengeno konvencija iš dalies keičiama taip:

1. 18 straipsnis pakeičiamas taip:

„18 straipsnis

1.  Vizos ilgesniam nei trijų mėnesių laikotarpiui (ilgalaikės vizos) yra nacionalinės vizos, kurias išduoda viena iš valstybių narių pagal savo nacionalinę arba Sąjungos teisę. Tokios vizos išduodamos naudojant vienodą vizų formą, kaip nustatyta Tarybos reglamente (EB) Nr. 1683/95 ( 18 ), kurioje raide „D“ nurodoma vizos kategorija. Formos pildomos pagal atitinkamas 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 810/2009, nustatančio Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas) ( 19 ), VII priedo nuostatas.

2.  Ilgalaikės vizos galiojimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip vieneri metai. Jeigu valstybė narė užsieniečiui leidžia pasilikti ilgiau kaip vienerius metus, ilgalaikė viza prieš pasibaigiant jos galiojimo laikui pakeičiama leidimu gyventi.

2. 21 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis pakeičiama taip:

„1.  Užsieniečiai, turintys vienos iš valstybių narių išduotą galiojantį leidimą gyventi, naudodamiesi tuo leidimu ir galiojančiu kelionės dokumentu, gali ne ilgiau kaip tris mėnesius per bet kurį šešių mėnesių laikotarpį keliauti kitų valstybių narių teritorijose, jei jie atitinka 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas) ( 20 ), 5 straipsnio 1 dalies a, c ir e punktuose nurodytas atvykimo sąlygas ir nėra įtraukti į atitinkamos valstybės narės nacionalinį neįleidžiamų asmenų sąrašą.

b) po 2 dalies įterpiama ši dalis:

„2a.  1 dalyje nustatyta laisvo judėjimo teisė taikoma ir užsieniečiams, turintiems vienos iš valstybių narių išduotą galiojančią ilgalaikę vizą, kaip numatyta 18 straipsnyje.“

3. 25 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis pakeičiama taip:

„1.  Kai valstybė narė ketina išduoti leidimą gyventi, ji sistemingai vykdo paiešką Šengeno informacinėje sistemoje. Kai valstybė narė nagrinėja, ar išduoti leidimą gyventi užsieniečiui, kuriam pagal duotą perspėjimą draudžiama atvykti, ji pirmiausia konsultuojasi su perspėjimą davusia valstybe nare ir atsižvelgia į jos interesus; leidimas gyventi išduodamas tik dėl labai svarbių priežasčių, ypač dėl humanitarinių priežasčių ar tarptautinių įsipareigojimų.

Kai leidimas gyventi išduodamas, perspėjimą davusi valstybė narė perspėjimą atšaukia, bet atitinkamą užsienietį gali įtraukti į savo nacionalinį neįleidžiamų asmenų sąrašą.“;

b) po 1 dalies įterpiama ši dalis:

„1a.  Prieš duodamos perspėjimą dėl draudimo atvykti, kaip apibrėžta 96 straipsnyje, valstybės narės patikrina nacionalinius išduotų ilgalaikių vizų arba leidimų gyventi įrašus.“;

c) papildoma šia dalimi:

„3.  1 ir 2 dalys taikomos ir ilgalaikėms vizoms.“

▼M1 —————

▼B

3 straipsnis

Šis reglamentas neturi poveikio valstybių narių įsipareigojimui išduoti leidimus gyventi trečiųjų šalių piliečiams, kaip numatyta kitose Sąjungos priemonėse.

4 straipsnis

Komisija ir valstybės narės išsamiai ir tiksliai informuoja susijusius trečiųjų šalių piliečius apie šį reglamentą.

5 straipsnis

Ne vėliau kaip 2012 m. balandžio 5 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie šio reglamento taikymą. Prireikus, kartu su ta ataskaita pateikiamas pasiūlymas iš dalies keisti šį reglamentą.

6 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. balandžio 5 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse pagal Sutartis.( 1 ) 2010 m. kovo 9 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2010 m. kovo 22 d. Tarybos sprendimas.

( 2 ) OL L 239, 2000 9 22, p. 19.

( 3 ) OL L 105, 2006 4 13, p. 1.

( 4 ) OL L 164, 1995 7 14, p. 1.

( 5 ) 2005 m. spalio 12 d. Tarybos direktyva 2005/71/EB dėl konkrečios įleidimo trečiųjų šalių piliečiams atvykti mokslinių tyrimų tikslais tvarkos (OL L 289, 2005 11 3, p. 15).

( 6 ) 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos direktyva 2004/114/EB dėl trečiosios šalies piliečių įleidimo studijų, mokinių mainų, neatlygintino stažavimosi ar savanoriškos tarnybos tikslais sąlygų (OL L 375, 2004 12 23, p. 12).

( 7 ) 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje (OL L 158, 2004 4 30, p. 77).

( 8 ) 2003 m. lapkričio 25 d. Tarybos direktyva 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso (OL L 16, 2004 1 23, p. 44).

( 9 ) 2003 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyva 2003/86/EB dėl teisės į šeimos susijungimą (OL L 251, 2003 10 3, p. 12).

( 10 ) OL L 348, 2008 12 24, p. 98.

( 11 ) OL L 176, 1999 7 10, p. 36.

( 12 ) OL L 176, 1999 7 10, p. 31.

( 13 ) OL L 53, 2008 2 27, p. 52.

( 14 ) OL L 53, 2008 2 27, p. 1.

( 15 ) OL L 83, 2008 3 26, p. 3.

( 16 ) OL L 131, 2000 6 1, p. 43.

( 17 ) OL L 64, 2002 3 7, p. 20.

( 18 ) OL L 164, 1995 7 14, p. 1.

( 19 ) OL L 243, 2009 9 15, p. 1.“

( 20 ) OL L 105, 2006 4 13, p. 1.“;