2010R0265 — ET — 12.04.2016 — 001.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 265/2010,

25. märts 2010,

millega muudetakse Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni ja määrust (EÜ) nr 562/2006 seoses isikute liikumisega pikaajalise viisa alusel

(ELT L 085 31.3.2010, lk 1)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/399, 9. märts 2016,

  L 77

1

23.3.2016
▼B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 265/2010,

25. märts 2010,

millega muudetakse Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni ja määrust (EÜ) nr 562/2006 seoses isikute liikumisega pikaajalise viisa aluselArtikkel 1

Schengeni konventsiooni muudetakse järgmiselt.

1. Artikkel 18 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 18

1.  Viisa kauemaks kui kolmekuuliseks viibimiseks („pikaajaline viisa”) on ühe liikmesriigi poolt kooskõlas tema siseriiklike õigusaktide või liidu õigusaktidega antav siseriiklik viisa. Selline viisa antakse välja ühtse viisavormi alusel vastavalt nõukogu määruses (EÜ) nr 1683/95 ( 18 ) sätestatule, kusjuures päises täpsustatakse viisa liik tähega „D”. See täidetakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määruse (EÜ) nr 810/2009, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri), ( 19 ) VII lisa asjakohastele sätetele.

2.  Pikaajalise viisa kehtivusaeg on maksimaalselt üks aasta. Kui liikmesriik on lubanud välismaalasel viibida riigis kauem kui üks aasta, tuleb pikaajaline viisa enne selle kehtivusaja lõppu asendada elamisloaga.

2. Artiklit 21 muudetakse järgmiselt:

a) lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.  Välismaalane võib ühe liikmesriigi antud kehtiva elamisloa ja kehtiva reisidokumendi alusel liikuda vabalt teiste liikmesriikide territooriumil kuni kolm kuud kuue kuu jooksul, kui ta vastab määruse (EÜ) nr 562/2006 (millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad)) ( 20 ) artikli 5 lõike 1 punktides a, c ja e osutatud sissesõidunõuetele ning kõnealune liikmesriik ei ole kandnud teda siseriiklikku sissesõidukeeluregistrisse.

b) pärast lõiget 2 lisatakse järgmine lõige:

„2a.  Lõikes 1 sätestatud vaba liikumise õigus kehtib vastavalt artiklis 18 sätestatule ka välismaalaste suhtes, kellel on liikmesriigi antud kehtiv pikaajaline viisa.”

3. Artiklit 25 muudetakse järgmiselt:

a) lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.  Kui liikmesriik menetleb elamisloa andmist välismaalasele, teostab ta süstemaatilise otsingu Schengeni infosüsteemis. Kui liikmesriik menetleb elamisloa andmist välismaalasele, kellele on kehtestatud sissesõidukeeld, siis konsulteerib ta kõigepealt keelu kehtestanud liikmesriigiga ja võtab arvesse tema huve; elamisluba antakse ainult kaalukatel põhjustel, eelkõige humanitaarsetel kaalutlustel või rahvusvaheliste kohustuste tõttu.

Kui elamisluba on antud, siis sissesõidukeelu kehtestanud liikmesriik tühistab keelu, kuid võib võtta asjaomase välismaalase siseriiklikku sissesõidukeeluregistrisse.”;

b) pärast lõiget 1 lisatakse järgmine lõige:

„1a.  Enne sissesõidukeelu kehtestamist vastavalt artiklile 96 kontrollivad liikmesriigid siseriiklikke andmeid välja antud pikaajaliste viisade ja elamislubade kohta.”;

c) lisatakse järgmine lõige:

„3.  Lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse ka pikaajaliste viisade puhul.”

▼M1 —————

▼B

Artikkel 3

Käesolev määrus ei mõjuta liidu teiste õigusaktidega sätestatud liikmesriikide kohustust anda kolmandate riikide kodanikele elamisluba.

Artikkel 4

Komisjon ja liikmesriigid teavitavad asjaomaseid kolmandate riikide kodanikke üksikasjalikult ja täielikult käesolevast määrusest.

Artikkel 5

Komisjon esitab hiljemalt 5. aprilliks 2012. aastaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva määruse kohaldamise kohta. Vajaduse korral lisatakse aruandele ettepanek käesoleva määruse muutmiseks.

Artikkel 6

Käesolev määrus jõustub 5. aprillil 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides kooskõlas aluslepingutega.( 1 ) Euroopa Parlamendi 9. märtsi 2010. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 22. märtsi 2010. aasta otsus.

( 2 ) EÜT L 239, 22.9.2000, lk 19.

( 3 ) ELT L 105, 13.4.2006, lk 1.

( 4 ) EÜT L 164, 14.7.1995, lk 1.

( 5 ) Nõukogu 12. oktoobri 2005. aasta direktiiv 2005/71/EÜ kolmandate riikide kodanike teadusuuringute eesmärgil riiki lubamise erimenetluse kohta (ELT L 289, 3.11.2005, lk 15).

( 6 ) Nõukogu 13. detsembri 2004. aasta direktiiv 2004/114/EÜ kolmandate riikide kodanike riiki lubamise kohta õpingute, õpilasvahetuse, tasustamata praktika või vabatahtliku teenistuse eesmärgil (ELT L 375, 23.12.2004, lk 12).

( 7 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil (ELT L 158, 30.4.2004, lk 77; parandatud versioon ELT L 229, 29.6.2004, lk 35).

( 8 ) Nõukogu 25. novembri 2003. aasta direktiiv 2003/109/EÜ pikaajalistest elanikest kolmandate riikide kodanike staatuse kohta (ELT L 16, 23.1.2004, lk 44.)

( 9 ) Nõukogu 22. septembri 2003. aasta direktiiv 2003/86/EÜ, perekonna taasühinemise õiguse kohta (ELT L 251, 3.10.2003, lk 12).

( 10 ) ELT L 348, 24.12.2008, lk 98.

( 11 ) EÜT L 176, 10.7.1999, lk 36.

( 12 ) EÜT L 176, 10.7.1999, lk 31.

( 13 ) ELT L 53, 27.2.2008, lk 52.

( 14 ) ELT L 53, 27.2.2008, lk 1.

( 15 ) ELT L 83, 26.3.2008, lk 3.

( 16 ) EÜT L 131, 1.6.2000, lk 43.

( 17 ) EÜT L 64, 7.3.2002, lk 20.

( 18 ) EÜT L 164, 14.7.1995, lk 1.

( 19 ) ELT L 243, 15.9.2009, lk 1.”

( 20 ) EÜT L 105, 13.4.2006, lk 1.”