4.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 232/16


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul COMP/M.4913 — Euraleo/Capitoloquattro/Sirti)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/C 232/09)

1.

La 25 septembrie 2007, Comisia a primit o notificare privind o concentrare propusă în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), prin care întreprinderile Euraleo S.r.l. („Euraleo”, Italia) și Capitoloquattro S.p.A. („Capitoloquattro”, Italia), societate controlată în ultimă instanță de Edizione Holding, dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din regulamentul Consiliului, controlul în comun asupra întreprinderii Sirti S.p.A. („Sirti”, Italia) prin achiziție de acțiuni.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii Euraleo: investiții în capitaluri private,

în cazul întreprinderii Capitoloquattro: investiții în capitaluri private,

în cazul întreprinderii Sirti: furnizare de rețele și sisteme de telecomunicații.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului (CE) nr. 139/2004. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință. În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de tratare a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în Comunicare.

4.

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei prin fax [fax nr. (32-2) 296 43 01 sau 296 72 44] sau prin poștă, cu numărul de referință COMP/M.4913 — Euraleo/Capitoloquattro/Sirti, la următoarea adresă:

Commission europénne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56, 5.3.2005, p. 32.