20.6.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 222/40


Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 3 maja 2016 r. – Kovács/Komisja

(Sprawa F-136/11) (1)

((Służba publiczna - Urzędnicy - Emerytury - Artykuł 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego - Uprawnienia emerytalne nabyte przed rozpoczęciem służby w Unii w krajowym systemie emerytalnym - Przeniesienie do systemu emerytalnego Unii - Początkowa propozycja dotycząca liczby dodatkowych lat służby uprawniających do emerytury, przedłożona przez organ powołujący i przyjęta przez zainteresowanego - Wycofanie początkowej propozycji przez organ powołujący - Nowa propozycja dotycząca liczby dodatkowych lat służby uprawniających do emerytury, oparta na nowych ogólnych przepisach wykonawczych - Zarzut niedopuszczalności - Pojęcie aktu niekorzystnego - Artykuł 83 regulaminu postępowania))

(2016/C 222/51)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Zsuzsanna Kovács (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciele: początkowo adwokaci D. de Abreu Caldas, A. Coolen, É. Marchal, S. Orlandi i J.N. Louis, następnie adwokaci D. de Abreu Caldas, S. Orlandi i J.N. Louis, a wreszcie, adwokat J.N. Louis)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo D. Martin i J. Baquero Cruz, pełnomocnicy, następnie J. Currall i G. Gattinara, pełnomocnicy, następnie G. Gattinara, pełnomocnik, a wreszcie G. Gattinara i F. Simonetti, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji ustalającej liczbę dodatkowych lat służby uprawniających do emerytury w odniesieniu do skarżącej, nabytych przed wstąpieniem do służby, we wspólnotowym systemie emerytalnym.

Sentencja postanowienia

1)

Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2)

Zsuzsanna Kovács pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.


(1)  Dz.U. C 65 z 3.3.2012, s. 24.