24.1.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 19/12


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 57/2012

(2012. gada 23. janvāris),

ar ko pārtrauc konkursa procedūru, kura izsludināta ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1239/2011

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 187. pantu saistībā ar 4. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1239/2011 (2) tika izsludināts uzaicinājums iesniegt piedāvājumus pastāvīgajā konkursā 2011./2012. tirdzniecības gadam cukura ar KN kodu 1701 importam, piemērojot pazeminātu muitas nodokļa likmi.

(2)

Ņemot vērā to, ka cukura tirgus apgāde Savienībā ir uzlabojusies, turpmākais muitas nodokļa samazinājums nav vajadzīgs, attiecīgi piedāvājumu iesniegšana ir jāpārtrauc.

(3)

Lai nekavējoties dotu signālu tirgum un nodrošinātu šā pasākuma efektīvu pārvaldību, šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(4)

Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atbilstīgi Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1239/2011 2. panta 3. punktam tiek pārtraukta piedāvājumu iesniegšana konkursa kārtām, kuru termiņš beidzas 2012. gada 25. janvārī, 2012. gada 1. februārī un 2012. gada 15. februārī.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 23. janvārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 318, 1.12.2011., 4. lpp.