9.6.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 165/32


Prasība, kas celta 2012. gada 5. aprīlī — Sweet Tec/ITSB (ovāla forma)

(Lieta T-156/12)

2012/C 165/53

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Sweet Tec GmbH (Boizenburg, Vācija) (pārstāvis — T. Nägele, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto ITSB Apelāciju pirmās padomes 2012. gada 19. janvāra lēmumu lietā R 542/2011-1 attiecībā uz Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikumu Nr. 9 554 171;

piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, tostarp apelācijas procesā radušos izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Attiecīgā Kopienas preču zīme: trīsdimensiju preču zīme, kas atveido ovāla formu, attiecībā uz precēm, kas ietilpst 16. un 30. klasē (reģistrācijas pieteikums Nr. 9 554 171)

Pārbaudītāja lēmums: reģistrācijas pieteikumu noraidīt

Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību noraidīt

Izvirzītie pamati: Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkta pārkāpums, jo reģistrācijai pieteiktajai preču zīmei esot atšķirtspēja un attiecībā uz lietā minētajām precēm tā neesot aprakstoša