24.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 352/68


ROZHODNUTIE RADY PRE SPOLUPRÁCU EÚ – IRAK č. 1/2013

z 8. októbra 2013,

ktorým sa prijíma jej rokovací poriadok a rokovací poriadok Výboru pre spoluprácu

(2013/802/EÚ)

RADA PRE SPOLUPRÁCU EÚ – IRAK,

so zreteľom na Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Irackou republikou na strane druhej (ďalej len „dohoda“), a najmä na jej článok 111,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 117 dohody sa určité ustanovenia dohody predbežne vykonávajú od 1. augusta 2012.

(2)

S cieľom prispieť k účinnému vykonávaniu dohody by sa mal čo najskôr vytvoriť inštitucionálny rámec. V tomto zmysle prijíma Rada pre spoluprácu potrebné opatrenia.

(3)

V článku 111 ods. 3 dohody sa stanovuje, že Rada pre spoluprácu prijme svoj rokovací poriadok. Rada pre spoluprácu prijme aj rokovací poriadok Výboru pre spoluprácu, aby Výbor pre spoluprácu začal svoju činnosť čo najskôr.

(4)

Rada pre spoluprácu môže svoje rozhodnutia prijímať prostredníctvom písomného postupu, v súlade s článkom 10 rokovacieho poriadku Rady pre spoluprácu.

(5)

Toto rozhodnutie je potrebné prijať prostredníctvom písomného postupu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Jediný článok

Týmto sa prijímajú rokovacie poriadky Rady pre spoluprácu a Výboru pre spoluprácu, ktoré sú uvedené v prílohách I a II.

V Bruseli 8. októbra 2013

Za Radu pre spoluprácu EÚ – IRAK

predsedníčka

C. ASHTON


PRÍLOHA I

ROKOVACÍ PORIADOK RADY PRE SPOLUPRÁCU EÚ – IRAK

Článok 1

Predsedníctvo

Rade pre spoluprácu predsedá počas 12-mesačného obdobia striedavo predseda Rady EÚ pre zahraničné veci v mene Európskej únie a jej členských štátov a minister zahraničných vecí Iraku. Prvé obdobie sa začína dňom prvého zasadnutia Rady pre spoluprácu a končí sa 31. decembra toho istého roku.

Článok 2

Zasadnutia

Rada pre spoluprácu zasadá na ministerskej úrovni raz za rok. Na žiadosť ktorejkoľvek strany sa môžu so súhlasom strán uskutočniť mimoriadne zasadnutia Rady pre spoluprácu. Ak sa strany nedohodnú inak, každé stretnutie Rady pre spoluprácu sa uskutoční na obvyklom mieste konania zasadnutí Rady Európskej únie v deň, na ktorom sa dohodnú obidve strany. Zasadnutia Rady pre spoluprácu zvolávajú spoločne tajomníci Rady pre spoluprácu po dohode s predsedom.

Článok 3

Zastúpenie

Ak sa členovia Rady nemôžu zúčastniť, je možné ich zastúpiť. V prípade, ak si člen želá byť zastúpený, musí pred zasadnutím, na ktorom má byť zastúpený, predsedovi oznámiť meno svojho zástupcu. Zástupca člena Rady pre spoluprácu vykonáva všetky práva daného člena.

Článok 4

Delegácie

Členov Rady pre spoluprácu môžu sprevádzať úradníci. Predseda je pred každým zasadnutím informovaný o plánovanom zložení delegácie každej strany.

Ak sú v programe zasadnutia záležitosti týkajúce sa Európskej investičnej banky, zástupca Európskej investičnej banky sa zúčastní na zasadnutiach Rady pre spoluprácu ako pozorovateľ.

Na zasadnutia Rady pre spoluprácu môžu byť v prípade potreby a po vzájomnej dohode pozvaní odborníci alebo zástupcovia iných subjektov, a to ako pozorovatelia alebo aby poskytli informácie o konkrétnej téme.

Článok 5

Sekretariát

Zástupca Generálneho sekretariátu Rady Európskej únie a zástupca misie Iraku v Európskej únii spoločne konajú ako tajomníci Rady pre spoluprácu.

Článok 6

Korešpondencia

Korešpondencia adresovaná Rade pre spoluprácu sa zasiela predsedovi Rady pre spoluprácu na adresu Rady Európskej únie.

Obidvaja tajomníci zabezpečia, aby sa korešpondencia zasielala predsedovi Rady pre spoluprácu a v prípade potreby sa rozposlala ostatným členom Rady pre spoluprácu. Táto korešpondencia sa zasiela Generálnemu sekretariátu Komisie, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, stálym zastúpeniam členských štátov a Generálnemu sekretariátu Rady Európskej únie, ako aj misii Iraku v Európskej únii.

Oznámenia predsedu Rady pre spoluprácu sú obidvoma tajomníkmi zaslané týmto adresátom a v prípade potreby postúpené ostatným členom Rady pre spoluprácu na adresy uvedené v druhom odseku.

Článok 7

Verejnosť

Pokiaľ sa nerozhodne inak, zasadnutia Rady pre spoluprácu sú neverejné.

Článok 8

Program zasadnutí

1.   Predseda vypracuje predbežný program každého zasadnutia. Tento program zašlú tajomníci Rady pre spoluprácu adresátom uvedeným v článku 6 najneskôr 15 dní pred začiatkom zasadnutia. Predbežný program obsahuje body, o ktorých zaradenie do programu bol predseda požiadaný najneskôr 21 dní pred začiatkom zasadnutia, pričom sú tieto body zahrnuté do predbežného programu, len ak bola podporná dokumentácia doručená tajomníkom najneskôr do dátumu odoslania predbežného programu. Rada pre spoluprácu prijíma program na začiatku každého zasadnutia. Bod, ktorý nie je zahrnutý do predbežného programu, môže byť do programu zahrnutý v prípade, že s tým obidve strany súhlasia.

2.   Predseda môže po dohode so stranami skrátiť obdobie uvedené v odseku 1 s cieľom zohľadniť podmienky osobitného prípadu.

Článok 9

Zápisnica

Návrh zápisnice z každého zasadnutia vypracujú obidvaja tajomníci spoločne. V zápisnici sa spravidla vo vzťahu ku každému bodu programu uvádza toto:

dokumentácia predložená Rade pre spoluprácu,

vyhlásenia, ktoré sa zaznamenali na požiadanie člena Rady pre spoluprácu,

prijaté rozhodnutia, dohodnuté vyhlásenia a prijaté závery.

Návrh zápisnice sa predkladá Rade pre spoluprácu na schválenie. Po schválení zápisnicu podpíše predseda a obidvaja tajomníci. Zápisnica sa založí do archívu Generálneho sekretariátu Rady Európskej únie, ktorý bude pôsobiť ako depozitár dokumentov dohody. Overená kópia sa zašle všetkým adresátom uvedeným v článku 6 tohto rokovacieho poriadku.

Článok 10

Rozhodnutia a odporúčania

1.   Rada pre spoluprácu prijíma rozhodnutia a vydáva odporúčania na základe vzájomnej dohody strán. Prípady, v ktorých môže Rada pre spoluprácu prijať rozhodnutia, sú uvedené v samotnej dohode.

Rada pre spoluprácu môže prijať rozhodnutie alebo vydať odporúčanie prostredníctvom písomného postupu, ak s tým obidve strany súhlasia. V prípade, že sa Rada pre spoluprácu rozhodne využiť písomný postup, strany môžu na základe vzájomnej dohody stanoviť termín, na konci ktorého môže predseda Rady pre spoluprácu po oznámení obidvoch tajomníkov vyhlásiť, či strany udelili spoločný súhlas.

2.   Rozhodnutia a odporúčania Rady pre spoluprácu sa v zmysle článku 111 dohody nazývajú „rozhodnutie“ a „odporúčanie“ v uvedenom poradí, potom nasleduje poradové číslo, dátum ich prijatia a všeobecný opis ich predmetu. Rozhodnutia a odporúčania Rady pre spoluprácu podpisuje predseda a overujú obidvaja tajomníci. Rozhodnutia a odporúčania sa zasielajú všetkým adresátom uvedeným v článku 6 tohto rokovacieho poriadku. Každá strana môže rozhodnúť o uverejnení rozhodnutí a odporúčaní Rady pre spoluprácu vo svojej príslušnej úradnej publikácii.

Článok 11

Jazyky

Úradnými jazykmi Rady pre spoluprácu sú úradné jazyky obidvoch strán. Pokiaľ sa nerozhodne inak, rozhodnutia a odporúčania Rady pre spoluprácu sa zakladajú na dokumentácii vyhotovenej v týchto jazykoch.

Článok 12

Výdavky

Európska únia a Irak znášajú samostatne svoje výdavky, ktoré im vznikli na základe ich účasti na zasadnutiach Rady pre spoluprácu, týkajúce sa zamestnancov, cestovného, diét, ako aj poštových a telekomunikačných výdavkov. Výdavky spojené s tlmočením na zasadnutiach, prekladom a rozmnožovaním dokumentov znáša Európska únia s výnimkou výdavkov spojených s tlmočením alebo prekladom do úradného jazyka Iraku alebo z úradného jazyka Iraku, ktoré znáša Irak. Ostatné výdavky spojené s usporiadaním zasadnutí znáša hosťujúca strana.

Článok 13

Výbor pre spoluprácu

1.   V súlade s článkom 112 dohody sa zriaďuje Výbor pre spoluprácu s cieľom pomáhať Rade pre spoluprácu pri plnení jej úloh. Výbor sa skladá zo zástupcov Európskej únie na jednej strane a zo zástupcov vlády Irackej republiky na strane druhej, spravidla na úrovni vyšších štátnych úradníkov.

2.   Výbor pre spoluprácu pripravuje zasadnutia a rokovania Rady pre spoluprácu, v prípade potreby vykonáva rozhodnutia a odporúčania Rady pre spoluprácu a vo všeobecnosti zabezpečuje plynulý priebeh vzťahu a riadne fungovanie dohody. Výbor posudzuje všetky otázky predložené Radou pre spoluprácu, ako aj všetky ostatné otázky, ktoré sa vyskytnú v priebehu bežného vykonávania dohody. Výbor predkladá Rade pre spoluprácu návrhy alebo akékoľvek návrhy rozhodnutí alebo odporúčaní na schválenie.

Rada pre spoluprácu môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich právomocí na Výbor pre spoluprácu.

3.   Ak dohoda poukazuje na povinnosť konzultovať alebo možnosť konzultácie, alebo ak sa strany rozhodnú konzultovať na základe vzájomne dohody, môže sa táto konzultácia uskutočniť v rámci Výboru pre spoluprácu. Ak obidve strany súhlasia, konzultácia môže pokračovať v Rade pre spoluprácu.


PRÍLOHA II

ROKOVACÍ PORIADOK VÝBORU PRE SPOLUPRÁCU

Článok 1

Predsedníctvo

Výboru pre spoluprácu predsedá počas 12-mesačného obdobia striedavo zástupca Európskej únie a zástupca vlády Irackej republiky.

Prvé obdobie sa začína dňom prvého zasadnutia Rady pre spoluprácu a končí sa 31. decembra toho istého roku.

Článok 2

Zasadnutia

Výbor pre spoluprácu zasadá najmenej raz za rok a so súhlasom obidvoch strán vtedy, keď si to vyžadujú okolnosti. Každé zasadnutie Výboru pre spoluprácu sa koná v čase a na mieste dohodnutom obidvoma stranami.

Zasadnutia Výboru pre spoluprácu zvoláva predseda. Každoročné zasadnutie Výboru pre spoluprácu sa zvoláva pred každoročným zasadnutím Rady pre spoluprácu. Zasadnutie by sa malo zvolať v dostatočnom predstihu, aby sa Výboru pre spoluprácu umožnila príprava zasadnutia Rady pre spoluprácu.

Článok 3

Delegácie

Predseda je pred každým zasadnutím informovaný o plánovanom zložení delegácie každej strany.

Článok 4

Sekretariát

Zástupca Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a zástupca vlády Irackej republiky spoločne vykonávajú funkciu tajomníkov Výboru pre spoluprácu. Všetky oznámenia adresované predsedovi Výboru pre spoluprácu aj oznámenia, ktoré zasiela predseda Výboru pre spoluprácu, ustanovené v tomto rozhodnutí sa zasielajú tajomníkom Výboru pre spoluprácu a tajomníkom a predsedovi Rady pre spoluprácu.

Článok 5

Verejnosť

Pokiaľ sa nerozhodne inak, zasadnutia Výboru pre spoluprácu sú neverejné.

Článok 6

Program zasadnutí

1.   Predseda vypracuje predbežný program každého zasadnutia. Tento program zašlú tajomníci Výboru pre spoluprácu adresátom uvedeným v článku 4 najneskôr 15 dní pred začiatkom zasadnutia.

Predbežný program obsahuje body, o ktorých zaradenie do programu bol predseda požiadaný najneskôr 21 dní pred začiatkom zasadnutia, pričom tieto body sú zahrnuté do predbežného programu len vtedy, ak bola podporná dokumentácia doručená tajomníkom najneskôr do dátumu odoslania predbežného programu.

Výbor pre spoluprácu môže požiadať odborníkov, aby sa zúčastnili na jeho zasadnutiach a poskytli informácie o konkrétnych otázkach.

Výbor pre spoluprácu prijíma program na začiatku každého zasadnutia. Bod, ktorý nie je zahrnutý do predbežného programu, sa môže zaradiť do programu v prípade súhlasu obidvoch strán.

2.   Predseda môže po dohode so stranami skrátiť obdobie uvedené v odseku 1 s cieľom zohľadniť podmienky osobitného prípadu.

Článok 7

Zápisnica

Z každého zasadnutia sa vyhotoví zápisnica zakladajúca sa na predsedovom zhodnotení záverov, ku ktorým dospel Výbor pre spoluprácu. Zápisnicu po schválení Výborom pre spoluprácu podpíšu predseda a tajomníci a zaregistruje ju každá strana. Kópia zápisnice sa zašle všetkým adresátom uvedeným v článku 4.

Článok 8

Rozhodnutia a odporúčania

V osobitných prípadoch, keď Rada pre spoluprácu splnomocní Výbor pre spoluprácu prijať určité rozhodnutia alebo odporúčania v súlade s článkom 13 ods. 2 rokovacieho poriadku Rady pre spoluprácu, sa tieto akty nazývajú „rozhodnutie“ a „odporúčanie“ v uvedenom poradí, potom nasleduje poradové číslo, dátum ich prijatia a opis ich predmetu. Rozhodnutia a odporúčania Výboru pre spoluprácu sa prijímajú na základe spoločnej dohody strán.

Výbor pre spoluprácu môže prijímať rozhodnutia alebo vydávať odporúčania prostredníctvom písomného postupu, ak s tým obidve strany súhlasia. Keď sa Výbor pre spoluprácu rozhodne využiť písomný postup, strany môžu na základe vzájomnej dohody stanoviť lehotu, na konci ktorej môže predseda Výboru pre spoluprácu po oznámení obidvoch tajomníkov vyhlásiť, či strany udelili spoločný súhlas.

Rozhodnutia a odporúčania Výboru pre spoluprácu podpisuje predseda a overujú obidvaja tajomníci a zasielajú sa všetkým adresátom uvedeným v článku 4 tohto rokovacieho poriadku. Každá strana môže rozhodnúť o uverejnení rozhodnutí a odporúčaní tohto Výboru pre spoluprácu vo svojej príslušnej úradnej publikácii.

Článok 9

Výdavky

Európska únia a Irak znášajú samostatne svoje výdavky, ktoré im vznikli na základe ich účasti na zasadnutiach Výboru pre spoluprácu, týkajúce sa zamestnancov, cestovného a diét, ako aj poštových a telekomunikačných výdavkov. Výdavky spojené s tlmočením na zasadnutiach, prekladom a rozmnožovaním dokumentov znáša Európska únia, s výnimkou výdavkov spojených s tlmočením alebo prekladom do úradného jazyka Iraku alebo z úradného jazyka Iraku, ktoré znáša Irak. Ostatné výdavky spojené s usporiadaním zasadnutí znáša hosťujúca strana.

Článok 10

Podvýbory a špecializované pracovné skupiny

Výbor pre spoluprácu sa v súlade s článkom 13 rokovacieho poriadku Rady pre spoluprácu môže rozhodnúť vytvoriť podvýbory alebo špecializované pracovné skupiny podliehajúce Výboru pre spoluprácu, ktorý informujú o každom svojom zasadnutí. Výbor pre spoluprácu sa môže rozhodnúť zrušiť akékoľvek existujúce podvýbory alebo pracovné skupiny, vymedziť alebo zmeniť ich právomoci, vytvoriť ďalšie podvýbory alebo ustanoviť podvýbory a pracovné skupiny, aby mu pomáhali pri plnení jeho povinností. Tieto podvýbory a pracovné skupiny nemajú rozhodovaciu právomoc.