24.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 352/68


РЕШЕНИЕ № 1/2013 НА СЪВЕТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЕС—ИРАК

от 8 октомври 2013 година

за приемане на неговия процедурен правилник и на процедурния правилник на Комитета за сътрудничество

(2013/802/ЕС)

СЪВЕТЪТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЕС—ИРАК,

като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна (наричано по-долу „Споразумението“), и по-специално член 111 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 117 от споразумението някои разпоредби от споразумението се прилагат временно от 1 август 2012 г.

(2)

За да се способства за ефективното прилагане на Споразумението, неговата институционална рамка следва да бъде установена възможно най-скоро. Съветът за сътрудничество трябва да приеме необходимите мерки във връзка с това.

(3)

Съгласно член 111, параграф 3 от споразумението Съветът за сътрудничество утвърждава своя процедурен правилник. За да може Комитетът за сътрудничество да започне работа възможно най-скоро, Съветът за сътрудничество трябва да утвърди и процедурния правилник и на Комитета за сътрудничество.

(4)

Съгласно член 10 от Процедурния правилник на Съвета за сътрудничество, последният може да взема решения чрез писмена процедура.

(5)

Необходимо е настоящото решение да бъде прието чрез писмена процедура,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член единствен

Приемат се процедурният правилник на Съвета за сътрудничество и процедурният правилник на Комитета за сътрудничество, които се съдържат съответно в приложения I и II.

Съставено в Брюксел на 8 октомври 2013 година.

За Съвета за сътрудничество ЕС-Ирак

Председател

C. ASHTON


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРОЦЕДУРЕН ПРАВИЛНИК НА СЪВЕТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЕС-ИРАК

Член 1

Председателство

Съветът за сътрудничество се председателства на ротационен принцип за периоди от 12 месеца от председателя на Съвета по външни работи на Европейския съюз, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, и от министъра на външните работи на Ирак. Първият период започва на датата на първото заседание на Съвета за сътрудничество и приключва на 31 декември същата година.

Член 2

Заседания

Съветът за сътрудничество заседава на равнище министри веднъж годишно. По искане на една от страните и по тяхно съгласие могат да се провеждат специални заседания на Съвета за сътрудничество. Освен ако не е договорено друго между страните, всяко заседание на Съвета за сътрудничество се провежда на обичайното място за заседания на Съвета на Европейския съюз на дата, договорена между двете страни. Заседанията на Съвета за сътрудничество се свикват съвместно от секретарите на Съвета за сътрудничество, съгласувано с председателя.

Член 3

Представителство

Членовете на Съвета за сътрудничество могат да бъдат представлявани, ако не са в състояние да присъстват на заседанието. Ако член на Съвета за сътрудничество желае да бъде представляван, той трябва да уведоми председателя за името на своя представител преди заседанието, на което ще бъде представляван. Представителят на член на Съвета за сътрудничество упражнява всички права на този член.

Член 4

Делегации

Членовете на Съвета за сътрудничество могат да бъдат придружавани от служители. Преди всяко заседание председателят се уведомява за предвидения състав на делегацията на всяка от страните.

На заседанията на Съвета за сътрудничество като наблюдател присъства представител на Европейската инвестиционна банка, ако в дневния ред са включени въпроси, засягащи банката.

Когато е уместно и по взаимно съгласие на страните, като наблюдатели или за да предоставят информация по определена тема, на заседанията на Съвета за сътрудничество могат да бъдат поканени да присъстват други лица в качеството им на експерти или представители на други органи.

Член 5

Секретариат

Представител на Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз и представител на Мисията на Ирак към Европейския съюз съвместно упражняват функциите на секретари на Съвета за сътрудничество.

Член 6

Кореспонденция

Кореспонденцията, адресирана до Съвета за сътрудничество, се изпраща до председателя на Съвета за сътрудничество на адреса на Съвета на Европейския съюз.

Двамата секретари следят кореспонденцията да бъде предадена на председателя на Съвета за сътрудничество и, когато е целесъобразно, на останалите членове на Съвета за сътрудничество. Разпространяваната кореспонденция се изпраща до Генералния секретариат на Комисията, Европейската служба за външна дейност, постоянните представителства на държавите членки и Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз, както и до Мисията на Ирак към Европейския съюз.

Съобщенията от председателя на Съвета за сътрудничество се изпращат на адресатите от двамата секретари и, когато е целесъобразно, се предават на другите членове на Съвета за сътрудничество на адресите, посочени във втора алинея.

Член 7

Публичност

Освен ако не е решено друго, заседанията на Съвета за сътрудничество не са публични.

Член 8

Дневен ред на заседанията

1.   Председателят изготвя временен дневен ред за всяко заседание. Той се изпраща от секретарите на Съвета за сътрудничество на адресатите, посочени в член 6, не по-късно от 15 дни преди началото на заседанието. Временният дневен ред включва въпросите, за които председателят е получил искане за включване в дневния ред не по-късно от 21 дни преди началото на заседанието, като при това във временния дневен ред не се включват въпроси, ако придружаващите документи не са били препратени на секретарите най-късно на датата на изпращане на временния дневен ред. Дневният ред се приема от Съвета за сътрудничество в началото на всяко заседание. Въпрос, който не фигурира във временния дневен ред, може да бъде включен в дневния ред със съгласието на двете страни.

2.   Със съгласието на двете страни председателят може да съкрати сроковете, посочени в параграф 1, с цел да се вземат предвид изискванията в конкретен случай.

Член 9

Протоколи

Двамата секретари съвместно изготвят проекти на протоколи от всяко заседание. По правило протоколите съдържат следната информация за всяка точка от дневния ред:

документите, представени на Съвета за сътрудничество,

изявления, които член на Съвета за сътрудничество е поискал да бъдат вписани,

отправените препоръки, изявленията, по които е постигнато съгласие, и приетите заключения.

Проектът на протокол се представя на Съвета за сътрудничество за одобрение. Когато бъде одобрен, протоколът се подписва от председателя и двамата секретари. Протоколите се съхраняват в архивите на Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз, който действа като депозитар на документите по споразумението. Заверено копие от протоколите се изпраща на всеки от адресатите, посочени в член 6 от настоящия процедурен правилник.

Член 10

Решения и препоръки

1.   Съветът за сътрудничество взема своите решения и отправя препоръки по общо съгласие на страните. Случаите, в които Съветът за сътрудничество може да взема решения, са посочени в самото споразумение.

Съветът за сътрудничество може да взема решения или да отправя препоръки чрез писмена процедура, ако и двете страни са съгласни. Когато Съветът за сътрудничество реши да използва писмената процедура, по взаимно съгласие на страните може да бъде предвиден краен срок, при изтичане на който председателят на Съвета за сътрудничество може да декларира, въз основа на доклад от двамата секретари, дали е налице общо съгласие между страните.

2.   Решенията и препоръките на Съвета за сътрудничество по смисъла на член 111 от Споразумението се обозначават съответно с „Решение“ и „Препоръка“, следвани от сериен номер, датата на тяхното приемане и описание на предмета им. Решенията и препоръките на Съвета за сътрудничество се подписват от председателя и се заверяват от двамата секретари. Решенията и препоръките се изпращат на всеки от адресатите, посочени в член 6 от настоящия процедурен правилник. Всяка от страните може да реши да публикува решенията и препоръките на Съвета за сътрудничество в своето съответно официално издание.

Член 11

Езици

Официалните езици на Съвета за сътрудничество са официалните езици на двете страни. Освен ако не е решено друго, Съветът за сътрудничество приема решения и провежда разисквания въз основа на документи, изготвени на тези езици.

Член 12

Разходи

Европейският съюз и Ирак поемат разходите по своето участие в заседанията на Съвета за сътрудничество, както разходите за персонал, пътните и дневните разноски, така и пощенските и телекомуникационните разноски. Разноските по осигуряване на устен превод на заседанията, писмен превод и размножаване на документи се поемат от Европейския съюз, с изключение на разноските за устен или писмен превод на или от официалния език на Ирак, които се поемат от Ирак. Останалите разноски, свързани с организирането на заседанията, се поемат от страната — домакин на заседанията.

Член 13

Комитет за сътрудничество

1.   Съгласно член 112 от споразумението се създава Комитет за сътрудничество, който да подпомага Съвета за сътрудничество в изпълнението на неговите задължения. Той се състои от представители на Европейския съюз, от една страна, и представители на правителството на Ирак, от друга страна, обикновено на равнище висши държавни служители.

2.   Комитетът за сътрудничество подготвя заседанията и разискванията на Съвета за сътрудничество, изпълнява решенията и препоръките на Съвета за сътрудничество, когато е уместно, и като цяло осигурява приемственост в отношенията и правилното действие на споразумението. Той разглежда всеки въпрос, отнесен до него от Съвета за сътрудничество, както и всякакви други въпроси, които могат да възникнат в хода на текущото прилагане на споразумението. Той представя предложения или проекторешения/проекти на препоръки за приемане от Съвета за сътрудничество.

Съветът за сътрудничество може да делегира на Комитета за сътрудничество всяко едно от правомощията си.

3.   В случаите, в които в споразумението се посочва задължение за консултиране или възможност за консултиране, или когато страните решат по взаимно съгласие да се консултират една с друга, тази консултация може да бъде проведена в рамките на Комитета за сътрудничество. Консултацията може да продължи в Съвета за сътрудничество със съгласието на двете страни.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРОЦЕДУРЕН ПРАВИЛНИК НА КОМИТЕТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 1

Председателство

Комитетът за сътрудничество се председателства на ротационен принцип за периоди от 12 месеца от представител на Европейския съюз и представител на правителството на Ирак.

Първият период започва на датата на първото заседание на Съвета за сътрудничество и приключва на 31 декември същата година.

Член 2

Заседания

Комитетът за сътрудничество заседава, когато обстоятелствата налагат това, със съгласието на двете страни, и поне веднъж годишно. Всяко заседание на Комитета за сътрудничество се провежда по време и на място, договорено между двете страни.

Заседанията на Комитета за сътрудничество се свикват от председателя. Ежегодното заседание на Комитета за сътрудничество се свиква преди ежегодното заседание на Съвета за сътрудничество. То следва да се свиква своевременно, за да може Комитетът за сътрудничество да подготви заседанието на Съвета за сътрудничество.

Член 3

Делегации

Преди всяко заседание председателят се уведомява за предвидения състав на делегацията на всяка от страните.

Член 4

Секретариат

Представител на Европейската служба за външна дейност и представител на правителството на Ирак съвместно упражняват функциите на секретари на Комитета за сътрудничество. Всички съобщения до председателя на Комитета за сътрудничество и от него, предвидени в настоящото решение, се препращат до секретарите на Комитета за сътрудничество и до секретарите и председателя на Съвета за сътрудничество.

Член 5

Публичност

Освен ако не е решено друго, заседанията на Комитета за сътрудничество не са публични.

Член 6

Дневен ред на заседанията

1.   Председателят изготвя временен дневен ред за всяко заседание. Той се изпраща от секретарите на Комитета за сътрудничество на адресатите, посочени в член 4 не по-късно от 15 дни преди началото на заседанието.

Временният дневен ред включва въпросите, за които председателят е получил искане за включване в дневния ред не по-късно от 21 дни преди началото на заседанието, като при това във временния дневен ред не се включват въпроси, ако придружаващите документи не са били препратени на секретарите най-късно на датата на изпращане на временния дневен ред.

Комитетът за сътрудничество може да кани експерти да присъстват на заседанията му, за да предоставят информация по конкретни теми.

Дневният ред се приема от Комитета за сътрудничество в началото на всяко заседание. Въпрос, който не фигурира във временния дневен ред, може да бъде включен в дневния ред със съгласието на двете страни.

2.   Със съгласието на двете страни председателят може да съкрати сроковете, посочени в параграф 1, с цел да се вземат предвид изискванията в конкретен случай.

Член 7

Протоколи

За всяко заседание се изготвя протокол, който се основава на обобщаване от страна на председателя на заключенията, до които е достигнал Комитетът за сътрудничество. След одобряване от Комитета за сътрудничество протоколът се подписва от председателя и от секретарите и се съхранява от всяка от страните. Копие от протокола се изпраща на всеки от адресатите, посочени в член 4.

Член 8

Решения и препоръки

В конкретните случаи, в които Съветът за сътрудничество упълномощава Комитета за сътрудничество да приема определени решения/препоръки в съответствие с член 13, параграф 2 от Процедурния правилник на Съвета за сътрудничество, тези актове се обозначават съответно с „Решение“ и „Препоръка“, следвани от сериен номер, датата на тяхното приемане и описание на предмета им. Решенията и препоръките на Комитета за сътрудничество се вземат с общото съгласие на страните.

Комитетът за сътрудничество може да взема решения или да отправя препоръки чрез писмена процедура, ако и двете страни са съгласни. Когато Комитетът за сътрудничество реши да използва писмената процедура, по взаимно съгласие на страните може да бъде предвиден краен срок, при изтичане на който председателят на Комитета за сътрудничество може да декларира, въз основа на доклад от двамата секретари, дали е постигнато общо съгласие между страните.

Решенията и препоръките на Съвета за сътрудничество се подписват от председателя и се заверяват от двамата секретари, след което се изпращат на адресатите, посочени в член 4 от настоящия процедурен правилник. Всяка от страните може да реши да публикува решенията и препоръките на Комитета за сътрудничество в своето съответно официално издание.

Член 9

Разходи

Европейският съюз и Ирак поемат разходите по своето участие в заседанията на Комитета за сътрудничество, както разходите за персонал, пътните и дневните разноски, така и пощенските и телекомуникационните разноски. Разноските по осигуряване на устен превод на заседанията, писмен превод и размножаване на документи се поемат от Европейския съюз, с изключение на разноските за устен или писмен превод на или от официалния език на Ирак, които се поемат от Ирак. Останалите разноски, свързани с организирането на заседанията, се поемат от страната — домакин на заседанията.

Член 10

Подкомитети и специализирани работни групи

Съгласно член 13 от Процедурния правилник на Съвета за сътрудничество Комитетът за сътрудничество може да реши да създаде подкомитети или специализирани работни групи, които да работят под ръководството на Комитета за сътрудничество, на който да докладват след всяко свое заседание. Комитетът за сътрудничество може да реши да закрие съществуващи подкомитети или работни групи, да определи или измени техните мандати или да създаде други подкомитети или работни групи, които да го подпомагат при изпълнението на неговите задължения. Тези подкомитети и работни групи нямат правомощия за вземане на решения.