27.9.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 260/1


NAVODILA SODNEMU TAJNIKU SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

z dne 11. julija 2012

SODIŠČE ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

NA PREDLOG PREDSEDNIKA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

na podlagi Poslovnika Sodišča za uslužbence, sprejetega 25. julija 2007, kakor je bil pozneje spremenjen, in zlasti njegovega člena 19(4)

SPREJEMA TA

NAVODILA SODNEMU TAJNIKU

Člen 1

Opredelitve pojmov

Vse opredelitve pojmov iz člena 1 Poslovnika Sodišča za uslužbence (v nadaljevanju: Poslovnik) se uporabljajo enako za ta navodila.

Člen 2

Naloge sodnega tajnika

1.   Sodni tajnik je pristojen za vodenje vpisnika Sodišča za uslužbence in spisov tekočih zadev, sprejemanje, posredovanje, vročanje in hrambo listin ter skrbi za korespondenco s strankami in tretjimi glede tekočih zadev, pa tudi za varovanje pečatov Sodišča za uslužbence; skrbi za pobiranje taks vpisnika in izterjavo zneskov, dolgovanih blagajni Sodišča za uslužbence; skrbi za objave Sodišča za uslužbence.

2.   Sodnemu tajniku lahko pri zgoraj navedenih nalogah pomaga namestnik sodnega tajnika. Če je sodni tajnik odsoten ali ne sme opravljati svoje funkcije, namestnik sodnega tajnika po potrebi prevzame odgovornost za izpolnitev teh nalog in sprejema odločbe, za katere je pristojen sodni tajnik na podlagi Poslovnika in teh navodil sodnemu tajniku ter pooblastil, ki so mu bila podeljena na njihovi podlagi.

Člen 3

Uradne ure sodnega tajništva

1.   Sodno tajništvo je odprto vsak delavnik. Delavniki so vsi dnevi razen sobot, nedelj in po zakonu dela prostih dni, navedenih na seznamu iz člena 100(2) Poslovnika.

2.   Kadar je delovni dan v smislu prejšnjega odstavka dela prost dan za uradnike in uslužbence institucije, je za možnost kontaktiranja sodnega tajništva med uradnimi urami za javnost poskrbljeno z dežurstvom.

3.   Uradne ure sodnega tajništva za javnost so od 9.00 do 12.00 in od 14.30 do 16.30. Med sodnimi počitnicami, določenimi v členu 28 Poslovnika, je sodno tajništvo za javnost zaprto ob petkih popoldne.

4.   Vstop v sodno tajništvo je dovoljen le odvetnikom in agentom držav članic in institucij Unije ali osebam, ki so jih ti pooblastili, in osebam, ki vlagajo prošnjo za pravno pomoč.

5.   Kadar je sodno tajništvo zaprto, se lahko procesni akti kadar koli podnevi ali ponoči veljavno vložijo pri vratarju pri vhodu v Palačo Sodišča Evropske unije na rue du Fort Niedergrünewald ali na rue Charles Léon Hammes, Luxembourg. Vratar zapiše dan in uro vložitve, ki sta verodostojna, in na zahtevo izda potrdilo o prejemu.

Člen 4

Vpisnik

1.   V vpisnik se vpišejo sodbe in sklepi ter vsi procesni akti, ki se vložijo v spise v zadevah, predloženih Sodišču za uslužbence, po vrstnem redu vložitve, razen procesnih aktov, izdanih zaradi mirnega reševanja sporov v smislu člena 70 Poslovnika, kakor je navedeno v členu 6(4) teh navodil.

2.   Sodni tajnik naredi na izvirniku vsakega procesnega akta ali na različici, ki se v smislu člena 3 Odločbe Sodišča za uslužbence z dne 20. septembra 2011 o vlaganju in vročanju procesnih aktov prek aplikacije e-Curia (UL C 289, str. 11) (v nadaljevanju: odločba e-Curia) šteje za izvirnik tega akta, in na zahtevo strank tudi na prepisih, ki jih stranke v ta namen predložijo, zaznamek o vpisu v vpisnik, ki vključuje navedbo opravilne številke in dneva vpisa v vpisnik. Zaznamek na izvirniku procesnega akta mora podpisati sodni tajnik.

3.   Vpisi v vpisnik in zaznamki iz prejšnjega odstavka so javne listine.

4.   Vpisi v vpisnik so oštevilčeni z naraščajočimi zaporednimi številkami in brez prekinitve. Vsebujejo podatke, potrebne za identifikacijo procesnega akta, zlasti dan vložitve in vpisa, številko zadeve in vrsto akta.

5.   Za uporabo prejšnjega odstavka se, odvisno od primera, upoštevajo,

dan, ko je sodni tajnik, uradnik ali uslužbenec v sodnem tajništvu procesni akt prejel,

dan iz člena 3(5) zgoraj,

dan iz člena 5 odločbe e-Curia, ali

v primerih iz člena 54, prvi odstavek, Statuta in člena 8(1) Priloge I k Statutu dan vložitve procesnega akta pri sodnem tajniku Sodišča ali Splošnega sodišča Evropske unije.

6.   V vpisniku se označi vsak popravek. Vpisnik, ki se vodi v elektronski obliki, je zasnovan tako, da nobenega vpisa ni mogoče izbrisati in da je vidna vsaka naknadna sprememba ali popravek vpisa.

Člen 5

Opravilna številka

1.   Ob vpisu začetnega procesnega akta v vpisnik dobi zadeva zaporedno številko, pred katero je oznaka „F-“, temu pa sledi navedba leta. V primeru uporabe člena 34(6) Poslovnika navedba leta v opravilni številki ustreza datumu vložitve dokumenta, ki se upošteva za spoštovanje postopkovnih rokov.

2.   Pri predlogih za začasne odredbe, predlogih za popravek ali razlago sodb oziroma sklepov, predlogih za obnovo postopka ali ugovor tretjega, predlogih za odmero stroškov in prošnjah za pravno pomoč, ki se nanašajo na postopke, ki potekajo, se uporabi ista opravilna številka kot v glavni zadevi, sledi pa ji označba, ki opredeljuje, da gre za posebno obliko postopka. Pravno sredstvo, pred katerim je vložena prošnja za pravno pomoč v zvezi z njim, se označi z isto številko zadeve kot zadnjenavedena prošnja. Kadar Splošno sodišče Evropske unije na podlagi pritožbe vrne zadevo v razsojanje Sodišču za uslužbence, ta zadeva ohrani številko, ki ji jo je dodelilo Sodišče za uslužbence, doda pa se ji oznaka, da je zadeva vrnjena v razsojanje.

Člen 6

Spis in vpogled v spis

1.   Spis zadeve vsebuje procesne akte, po potrebi z njihovimi prilogami, na katerih je zaznamek iz člena 4(2) teh navodil, z izjemo tistih, ki so zavrnjeni na podlagi člena 8 teh navodil, odločbe, sprejete v tej zadevi, vključno s sklepi o zavrnitvi sprejema aktov, pripravljalna poročila za obravnavo, zapisnike obravnave, vročitve sodnega tajnika in glede na okoliščine primera kateri koli drug akt ali korespondenco, ki se upošteva pri razsojanju o zadevi.

2.   Ob morebitnem dvomu se sodni tajnik obrne na predsednika, da odloči o vložitvi procesnega akta v spis.

3.   Listine spisa se označijo s tekočo številko.

4.   Z odstopanjem od odstavka 1 tega člena se procesni akti, izdani zaradi mirnega reševanja sporov v smislu člena 70 Poslovnika (glej člen 4(1) teh navodil), vpisujejo v ločeni del spisa.

5.   Zastopniki strank v zadevi pred Sodiščem za uslužbence ali osebe, ki so jih te pooblastile, lahko v prostorih sodnega tajništva vpogledajo v spis zadeve, vključno z upravnimi spisi, predloženimi pred Sodiščem za uslužbence, in procesnimi akti, izdanimi zaradi mirnega reševanja sporov v smislu člena 70 Poslovnika, in prosijo za prepise ali izvlečke procesnih aktov in vpisnika.

6.   Zastopniki intervenientov, po dopustitvi njihove intervencije, in vse stranke v združenih zadevah imajo prav tako pravico do vpogleda v spise ob upoštevanju določb člena 7 o zaupnem obravnavanju nekaterih delov ali listin spisa.

7.   Zaupne in nezaupne različice procesnih aktov se vložijo v ločene mape spisa. Vpogled v zaupne mape spisa imajo le stranke, glede katerih ni bilo odrejeno zaupno obravnavanje.

8.   S procesnim aktom, ki je bil predložen v kateri od zadev in ki je bil vložen v navedeni spis, ni mogoče dopolniti spisa v kateri od drugih zadev.

9.   Sodni tajnik po koncu postopka zagotovi zaprtje in arhiviranje spisa. Zaprt spis vsebuje seznam procesnih aktov, vloženih v spis, z izjemo tistih, izdanih zaradi mirnega reševanja sporov v smislu člena 70 Poslovnika, z označbo njihove številke in naslovnico z označbo opravilne številke zadeve, strank in dneva zaprtja.

Člen 7

Zaupno obravnavanje

1.   Brez poseganja v člen 44 Poslovnika glavne stranke glede procesnih aktov, ki jih nameravajo predložiti na svojo pobudo ali jih predložijo na zahtevo Sodišča za uslužbence, glede na okoliščine primera navedejo, da vsebujejo zaupne podatke, in jih predložijo v različici brez zaupnih podatkov. V takem primeru zadevna stranka Sodišču za uslužbence hkrati posreduje popolno različico zadevnega akta, da lahko slednje preuči, ali so izpuščeni podatki dejansko zaupni in ali izpustitev ne škodi pravicam druge stranke do pravičnega sojenja in učinkovitemu izvajanju sodne oblasti. Sodišče za uslužbence po potrebi zahteva predložitev spremenjene različice. Sodišče za uslužbence po preučitvi vrne zadevni akt, ki vsebuje vse podatke.

2.   Stranka lahko v skladu s členom 109(5) Poslovnika predlaga, naj se glede intervenienta ali v primeru združenih zadev v skladu s členom 46 Poslovnika glede druge stranke v združeni zadevi odredi zaupno obravnavanje nekaterih podatkov v spisu. Predlog je treba vložiti v skladu z določbami Praktičnih navodil za stranke.

Člen 8

Zavrnitev procesnih aktov in dopolnitev

1.   Sodni tajnik skrbi za skladnost procesnih aktov, vloženih v spis, z določbami Statuta, Poslovnika, Praktičnih navodil za stranke in s temi navodili sodnemu tajniku. Glede na okoliščine primera določi strankam rok, v katerem se jim omogoči, da odpravijo formalne nepravilnosti vloženih procesnih aktov. V primerih iz člena 36 Poslovnika se vročitev odloži. V primeru drugih formalnih nepravilnosti se vročitev lahko odloži.

2.   Sodni tajnik zavrne vpis procesnih aktov, ki niso predvideni s Poslovnikom. Ob morebitnem dvomu ali nasprotovanju strank se sodni tajnik glede odločitve obrne na predsednika.

3.   Brez vpliva na določbe člena 34(6) Poslovnika in odločbe e-Curia sodni tajnik sprejme le listine, ki vsebujejo izvirnik lastnoročnega podpisa zastopnika stranke.

4.   Sodni tajnik skrbi za to, da obseg procesnih aktov, skupaj z njihovimi prilogami, ne preseže meje, ki je v nasprotju z učinkovitim izvajanjem sodne oblasti, in da je njihova vložitev v skladu z upoštevnimi določbami Praktičnih navodil za stranke.

5.   Sodni tajnik zavrne vloge ali procesne akte strank, sestavljene v celoti ali samo v delu v jeziku, ki ni jezik postopka, razen v primerih, ki jih Poslovnik izrecno določa. Vendar sodni tajnik lahko v utemeljenih primerih začasno sprejme priloge v jeziku, ki ni jezik postopka. Ob dvomu ali nasprotovanju strank se sodni tajnik glede odločitve obrne na predsednika.

6.   Kadar predlog za intervencijo, ki ga vloži tretji, ki ni država članica, ni sestavljen v jeziku postopka, sodni tajnik zahteva njegovo dopolnitev, preden ga vroči strankam. Če je različica tega predloga, ki je sestavljena v jeziku postopka, vložena v roku, ki ga za to določi sodni tajnik, se dan vložitve prve različice v drugem jeziku upošteva kot dan vložitve akta.

7.   Če zadevna stranka nepravilnosti ne odpravi ali ji nasprotuje, se sodnik tajnik za sprejetje odločitve obrne na predsednika.

Člen 9

Vložitev tožbe

1.   Kadar sodni tajnik ugotovi, da začetni procesni akt ni v skladu z določbami člena 35(1) Poslovnika, odloži njegovo vročitev, da se Sodišču za uslužbence omogoči, da odloči o njegovi dopustnosti.

2.   Za namene predložitve potrdila iz člena 35(5) Poslovnika, da je odvetnik, ki zastopa stranko ali pomaga strankinemu agentu, pooblaščen za zastopanje pred sodiščem države članice ali druge države, ki je pogodbenica Evropskega gospodarskega prostora, se je mogoče sklicevati na potrdilo, ki je že bilo vloženo v sodnem tajništvu Sodišča za uslužbence. Za potrdilo, na katero se je mogoče sklicevati, velja, da je bilo izdano največ pet let pred dnem vložitve začetnega procesnega akta.

Člen 10

Vročitve

1.   Sodni tajnik zagotovi, da so vse vročitve in vsa sporočanja, določena s Statutom in Poslovnikom, v skladu s členom 99 Poslovnika.

2.   V postopkih za izdajo začasne odredbe iz členov od 102 do 108 Poslovnika lahko sodni tajnik procesne dokumente pošilja na vse primerne načine, ki so nujno potrebni.

Člen 11

Določitev in podaljšanje rokov

1.   Sodni tajnik določi in po potrebi podaljša roke, določene v Poslovniku, v skladu s pooblastili, ki mu jih podeli predsednik.

2.   Procesni akti, ki jih v sodnem tajništvu prejmejo po roku, določenem za njihovo vložitev, se lahko sprejmejo le z odobritvijo predsednika.

3.   Roki, določeni v Poslovniku, se smejo podaljšati zgolj v posebnih okoliščinah. Vsak predlog za podaljšanje roka mora biti ustrezno obrazložen in mora v sodno tajništvo prispeti dovolj zgodaj glede na dan izteka sprva določenega roka. Rok se sme podaljšati več kot enkrat le na podlagi izjemnih razlogov.

Člen 12

Obravnave in zapisniki

1.   Sodni tajnik sestavi pred vsako javno obravnavo seznam narokov v jeziku postopka, ki vsebuje dan, uro in kraj obravnave, pristojno sestavo, navedbo zadev, ki se bodo obravnavale, in imena strank.

2.   Seznam narokov se izobesi pri vhodu v sodno dvorano.

3.   Sodni tajnik sestavi zapisnik vsake obravnave v jeziku postopka, ki vsebuje navedbo zadeve, dan, uro in kraj obravnave, morebitno navedbo o tem, da gre za obravnavo, iz katere je javnost izključena, imena navzočih sodnikov in sodnega tajnika, imena in status zastopnikov navzočih strank, priimke, imena, status in prebivališča tožečih strank, zaslišanih prič ali izvedencev, navedbo dokazov ali procesnih aktov, predloženih na obravnavi, in kadar je to potrebno, izjave, podane na obravnavi, in odločbe, ki jih je na obravnavi razglasilo Sodišče za uslužbence ali predsednik. Zapisnik se pošlje strankam.

Člen 13

Priče in izvedenci

1.   Sodni tajnik sprejme ukrepe, potrebne za izvršitev sklepov o določitvi izvedencev in zaslišanju prič.

2.   Priče predložijo sodnemu tajniku dokazila o svojih stroških in izgubi zaslužka, izvedenci pa račun o nagradi za svoje stroške in storitve.

3.   Sodni tajnik poskrbi, da so zneski, dolgovani pričam in izvedencem, po Poslovniku izplačani iz blagajne Sodišča za uslužbence. Ob morebitnem sporu glede teh zneskov se sodni tajnik za sprejetje odločitve obrne na predsednika.

4.   Sodni tajnik poskrbi, da se predujmi Sodišča za uslužbence za stroške izvedencev in prič v zadevi zahtevajo od strank, ki se jim naloži njihovo plačilo. Glede na okoliščine primera se uporabijo določbe člena 15(3) teh navodil.

Člen 14

Izvirniki sodb in sklepov

1.   Izvirniki sodb in sklepov Sodišča za uslužbence so shranjeni v arhivu sodnega tajništva po časovnem zaporedju. V spis zadeve se vloži overjen prepis.

2.   Sodni tajnik strankam na njihovo zahtevo izda dodatne overjene prepise izvirnika sodbe ali sklepa.

3.   O sodbah ali sklepih, ki jih izda oziroma sprejme Splošno sodišče Evropske unije na podlagi pritožbe ali Sodišče v primeru preverjanja, se na robu zadevne sodbe ali sklepa naredi zaznamek; izvirniku izpodbijane sodbe ali sklepa se priloži overjen prepis.

Člen 15

Izterjava zneskov

1.   Če je treba v korist blagajne Sodišča za uslužbence izterjati zneske, plačane iz naslova pravne pomoči, vnaprej plačane zneske pričam ali izvedencem ali zneske, ki jih stranke dolgujejo na podlagi člena 94 Poslovnika, sodni tajnik zahteva te zneske s priporočenim pismom s povratnico od stranke, ki se ji naložijo v plačilo v skladu z odločbo, s katero se postopek konča.

2.   Šteje se torej, da je priporočena pošiljka vročena naslovniku deseti dan po oddaji na poštnem uradu v kraju sedeža Sodišča za uslužbence, razen če je iz povratnice razvidno, da je bila pošiljka prejeta kak drug dan.

3.   Če plačilo ni opravljeno v roku, ki ga določi sodni tajnik, lahko ta od Sodišča za uslužbence zahteva, naj sprejme sklep, ki je izvršilni naslov, za katerega glede na okoliščine primera predlaga prisilno izvršbo.

Člen 16

Takse sodnega tajništva

1.   Kadar se stranki na njeno zahtevo izda prepis procesnega akta ali izvleček iz spisa ali vpisnika v papirni obliki, se sodnemu tajniku plača sodna taksa 3,50 EUR na stran za overjen prepis in 2,50 EUR na stran za neoverjen prepis.

2.   Kadar sodni tajnik na zahtevo ene od strank zagotovi prevod procesnega akta ali izvlečka iz spisa, se plača sodna taksa 1,25 EUR na vrstico.

3.   Tarife, navedene v tem členu, se od 1. januarja 2008 zvišajo za deset odstotkov, vselej ko se ponderirani indeks življenjskih stroškov, ki ga objavi vlada Velikega vojvodstva Luksemburg, zviša za deset odstotkov.

Člen 17

Objave in objavljanje dokumentov po internetu

1.   Sodni tajnik je odgovoren za objave Sodišča za uslužbence in objave dokumentov, ki se nanašajo nanj, po internetu.

2.   Sodni tajnik objavi v Uradnem listu Evropske unije odločbe, določene s Poslovnikom, ta navodila in obvestila o vloženih tožbah in odločbah, s katerimi se postopek konča.

3.   Sodni tajnik skrbi za objavo sodne prakse Sodišča za uslužbence v skladu s podrobnimi pravili, ki jih določi Sodišče za uslužbence.

Člen 18

Navodila odvetnikom in agentom

1.   Sodni tajnik seznani zastopnike strank s Praktičnimi navodili za stranke in temi navodili sodnemu tajniku.

2.   Sodni tajnik priskrbi zastopnikom strank na njihovo zahtevo podatke o praksi glede uporabe Poslovnika, Praktičnih navodil za stranke, teh navodil sodnemu tajniku, odločbe e-Curie in pogojev uporabe aplikacije e-Curia, da se zagotovi učinkovit potek postopkov.

Člen 19

Odstopanja od teh navodil

Sodišče za uslužbence ali predsednik lahko odstopi od določb teh navodil sodnemu tajniku, če to zahtevajo okoliščine posameznega primera ali učinkovito izvajanje sodne oblasti.

Člen 20

Začetek veljavnosti teh navodil

1.   Ta navodila sodnemu tajniku, ki so verodostojna v jezikih iz člena 36(2) Poslovnika Splošnega sodišča Evropske unije, ki se uporablja za Sodišče za uslužbence na podlagi člena 29 njegovega poslovnika, se objavijo v Uradnem listu Evropske unije. Navodila začnejo veljati naslednji dan po objavi.

2.   S temi navodili sodnemu tajniku se razveljavijo in nadomestijo Navodila sodnemu tajniku z dne 19. septembra 2007 (UL L 249, str. 3).

V Luxembourgu, 11. julija 2012

Sodna tajnica

W. HAKENBERG

Predsednik

S. VAN RAEPENBUSCH