27.9.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 260/1


INSTRUCȚIUNI PENTRU GREFIERUL TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

din 11 iulie 2012

TRIBUNALUL FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE,

LA PROPUNEREA PREȘEDINTELUI TRIBUNALULUI,

având în vedere Regulamentul de procedură adoptat la 25 iulie 2007, cu modificările ulterioare, și în special articolul 19 alineatul (4) din acesta,

STABILEȘTE URMĂTOARELE

INSTRUCȚIUNI PENTRU GREFIER

Articolul 1

Definirea unor termeni

Denumirile adoptate la articolul 1 din Regulamentul de procedură se aplică în mod corespunzător în prezentele Instrucțiuni.

Articolul 2

Atribuțiile grefierului

(1)   Grefierul răspunde de ținerea registrului Tribunalului și a dosarelor cauzelor aflate pe rolul acestuia, de primirea, transmiterea, comunicarea și conservarea înscrisurilor, de corespondența cu părțile și terții referitoare la cauzele pendinte, precum și de păstrarea sigiliilor Tribunalului; grefierul se asigură ca tarifele grefei să fie încasate și ca sumele datorate casieriei Tribunalului să fie recuperate; grefierul se îngrijește de publicațiile Tribunalului.

(2)   În îndeplinirea atribuțiilor menționate mai sus, grefierul poate fi asistat de un grefier adjunct. În caz de împiedicare sau absență a grefierului, grefierul adjunct răspunde, dacă este cazul, pentru îndeplinirea acestor atribuții și adoptă deciziile care intră în competența grefierului în conformitate cu prevederile Regulamentului de procedură și ale prezentelor Instrucțiuni, precum și pe baza atribuțiilor care i-au fost delegate în temeiul acestora.

Articolul 3

Programul de lucru cu publicul al grefei

(1)   Birourile grefei sunt deschise în toate zilele lucrătoare. Sunt considerate zile lucrătoare toate zilele, cu excepția sâmbetelor, a duminicilor, precum și a zilelor de sărbătoare legală cuprinse în lista prevăzută la articolul 100 alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

(2)   În cazul în care o zi considerată lucrătoare, conform alineatului de mai sus, este zi de sărbătoare pentru funcționarii și agenții instituției, grefa funcționează în cadrul programului de lucru cu publicul prin intermediul unui serviciu de permanență.

(3)   Programul de lucru cu publicul este de la 9.00 până la 12.00 și de la 14.30 până la 16.30. Pe durata vacanțelor judecătorești prevăzute la articolul 28 din Regulamentul de procedură, birourile grefei sunt închise pentru public în fiecare vineri după-amiaza.

(4)   Birourile grefei sunt accesibile doar avocaților și agenților statelor membre și ai instituțiilor Uniunii sau persoanelor corespunzător împuternicite de acestea, precum și persoanelor care formulează o cerere de asistență judiciară.

(5)   În cazul în care birourile grefei sunt închise, actele de procedură pot fi în mod valabil depuse, la orice oră din zi sau din noapte, la gardianul de serviciu de la intrările Palatului Curții de Justiție a Uniunii Europene, din strada Fort Niedergrünewald sau din strada Charles Léon Hammes, Luxemburg. Gardianul efectuează mențiunile necesare, care fac dovadă deplină cu privire la data și ora depunerii, și eliberează, la cerere, o confirmare de primire.

Articolul 4

Registrul

(1)   În registru sunt înregistrate hotărârile și ordonanțele, precum și toate actele de procedură depuse la dosarele cauzelor aflate pe rolul Tribunalului, în ordinea depunerii lor, cu excepția celor întocmite în vederea unei soluționări amiabile a litigiului în sensul articolului 70 din Regulamentul de procedură, prevăzute la articolul 6 alineatul (4) din prezentele Instrucțiuni.

(2)   Grefierul face mențiune cu privire la înregistrarea în registru, care cuprinde indicarea numărului de ordine și a datei înregistrării în registru, pe originalul oricărui act de procedură sau pe versiunea considerată originalul acestui act, în sensul articolului 3 din Decizia Tribunalului din 20 septembrie 2011 referitoare la depunerea și la comunicarea de acte de procedură prin intermediul aplicației e-Curia (JO C 289, p. 11) (denumită în continuare „Decizia e-Curia”), și, la cererea părților, pe copiile pe care acestea le prezintă în acest scop. Mențiunea de pe originalul actului de procedură trebuie să fie semnată de grefier.

(3)   Înregistrările în registru și mențiunile prevăzute la alineatul precedent constituie acte autentice.

(4)   Înregistrările în registru se numerotează în ordine crescătoare și în mod consecutiv. Acestea cuprind mențiunile necesare identificării actului de procedură, în special data de depunere și cea de înregistrare, numărul cauzei și natura actului.

(5)   În sensul alineatului precedent, se iau în considerare, după caz,

data la care actul de procedură a fost primit de către grefier sau de către un funcționar ori un agent al grefei,

data prevăzută la articolul 3 alineatul (5) de mai sus,

data prevăzută la articolul 5 din Decizia e-Curia sau

în cazurile prevăzute la articolul 54 primul paragraf din Statut și la articolul 8 alineatul (1) din anexa I la Statut, data depunerii actului de procedură la grefierul Curții sau al Tribunalului Uniunii Europene.

(6)   În registru se face mențiune cu privire la orice rectificare. Registrul ținut în formă electronică este conceput astfel încât să nu poată fi ștearsă nicio înregistrare și să poată fi identificată orice modificare sau rectificare ulterioară a unei înregistrări.

Articolul 5

Numărul de înregistrare

(1)   La înregistrarea în registru a unei cereri introductive, cauza primește un număr de ordine precedat de un „F-” și urmat de indicarea anului. În cazul aplicării articolului 34 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, indicarea anului în numărul de înregistrare corespunde cu data depunerii înscrisului care se consideră că respectă termenele procedurale.

(2)   Cererile de măsuri provizorii, cererile de rectificare sau de interpretare a hotărârilor sau a ordonanțelor, cererile de revizuire sau de terță opoziție, cererile de stabilire a cheltuielilor și cererile de asistență judiciară privitoare la acțiunile aflate pe rol primesc numărul de ordine al cauzei principale, urmat de o mențiune care să indice că aceste cereri reprezintă proceduri speciale distincte. În cazul în care, anterior introducerii unei acțiuni, s-a formulat o cerere de asistență judiciară în legătură cu această acțiune, aceasta din urmă primește numărul de ordine al cererii. În cazul în care, în urma unui recurs, Tribunalul Uniunii Europene trimite o cauză spre rejudecare, această cauză își păstrează numărul care i-a fost atribuit inițial pe rolul Tribunalului, urmat de o mențiune care să indice trimiterea spre rejudecare.

Articolul 6

Dosarul și accesul la dosar

(1)   Dosarul cauzei cuprinde actele de procedură, care sunt însoțite, dacă este cazul, de anexele acestora și care cuprind mențiunea prevăzută la articolul 4 alineatul (2) din prezentele Instrucțiuni, cu excepția celor refuzate în conformitate cu articolul 8 din prezentele Instrucțiuni, deciziile adoptate în acea cauză, inclusiv cele privitoare la refuzul de primire a unor acte, rapoartele pregătitoare de ședință, procesele-verbale de ședință, notificările efectuate de grefier, precum și, dacă este cazul, orice alt act sau corespondență de care urmează să se țină cont la soluționarea cauzei.

(2)   În caz de îndoială, grefierul sesizează președintele pentru a se decide cu privire la atașarea unui act de procedură la dosar.

(3)   Înscrisurile din dosar primesc un număr curent.

(4)   Prin derogare de la alineatul (1), actele de procedură întocmite în vederea unei soluționări amiabile a litigiului în sensul articolului 70 din Regulamentul de procedură [a se vedea articolul 4 alineatul (1) din prezentele Instrucțiuni] sunt clasate într-o parte distinctă a dosarului.

(5)   Reprezentanții părților dintr-o cauză aflată pe rolul Tribunalului sau persoanele corespunzător împuternicite de către acestea pot consulta, în birourile grefei, dosarul cauzei, inclusiv dosarele administrative depuse la Tribunal, și actele de procedură întocmite în vederea unei soluționări amiabile a litigiului în sensul articolului 70 din Regulamentul de procedură și pot solicita copii ale actelor de procedură sau ale registrului ori extrase din acestea.

(6)   Sub rezerva prevederilor articolului 7 de mai jos, privitor la regimul de confidențialitate aplicabil anumitor elemente sau înscrisuri din dosar, reprezentanții intervenienților, după admiterea cererii de intervenție, precum și cei ai tuturor părților din cauze conexate beneficiază, în egală măsură, de dreptul de acces la dosare.

(7)   Versiunile confidențiale și versiunile neconfidențiale ale actelor de procedură sunt clasate în secțiuni separate ale dosarului. Accesul la secțiunea confidențială a dosarului este permis doar părților față de care nu s-a dispus aplicarea măsurii regimului de confidențialitate.

(8)   Un act de procedură depus într-o cauză, atașat la dosarul acesteia din urmă, nu se poate folosi în vederea soluționării unei alte cauze.

(9)   După terminarea procedurii, grefierul asigură închiderea și arhivarea dosarului. Dosarul închis cuprinde o listă a actelor de procedură atașate la dosar, cu excepția celor întocmite în vederea unei soluționări amiabile a litigiului în sensul articolului 70 din Regulamentul de procedură, cu indicarea numărului acestora, precum și o pagină de gardă care menționează numărul de înregistrare al cauzei, părțile și data închiderii.

Articolul 7

Regimul de confidențialitate

(1)   Fără a aduce atingere articolului 44 din Regulamentul de procedură, în privința actelor de procedură pe care intenționează să le depună din proprie inițiativă sau pe care le depun la cererea Tribunalului, părțile principale semnalează, dacă este cazul, existența unor elemente confidențiale și depun o versiune în cuprinsul căreia sunt omise aceste elemente. În această ipoteză, partea în cauză transmite în același timp Tribunalului o versiune integrală a actului respectiv, astfel încât Tribunalul să fie în măsură să aprecieze, pe de o parte, că elementele omise sunt într-adevăr confidențiale și, pe de altă parte, că omisiunile nu aduc atingere dreptului celeilalte părți la un proces echitabil și nici bunei administrări a justiției. Tribunalul solicită, dacă este cazul, depunerea unei versiuni modificate. După examinare, Tribunalul remite versiunea integrală a actului în cauză.

(2)   În conformitate cu articolul 109 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, o parte poate solicita aplicarea unui regim de confidențialitate față de un intervenient în privința anumitor date din dosar sau, în ipoteza reunirii unor cauze, în conformitate cu articolul 46 din Regulamentul de procedură, față de o altă parte dintr-o cauză conexată. O astfel de cerere trebuie formulată potrivit prevederilor Instrucțiunilor practice pentru părți.

Articolul 8

Refuzul de primire a unor acte de procedură și îndreptarea neregularităților

(1)   Grefierul se îngrijește ca actele de procedură atașate la dosar să fie conforme cu prevederile Statutului, ale Regulamentului de procedură, ale Instrucțiunilor practice pentru părți, precum și cu prezentele Instrucțiuni pentru grefier. Dacă este cazul, grefierul stabilește un termen pentru a da posibilitatea părților să îndrepte neregularitățile de formă ale actelor de procedură depuse. În cazurile prevăzute la articolul 36 din Regulamentul de procedură, comunicarea este suspendată. În cazul altor neregularități de formă, comunicarea poate fi suspendată.

(2)   Grefierul refuză înregistrarea actelor de procedură care nu sunt prevăzute de Regulamentul de procedură. În caz de îndoială sau în cazul în care părțile contestă decizia sa, grefierul sesizează președintele pentru a dispune în această privință.

(3)   Fără a aduce atingere prevederilor articolului 34 alineatul (6) din Regulamentul de procedură și ale Deciziei e-Curia, grefierul nu primește decât înscrisurile care cuprind semnătura manuscrisă în original a reprezentantului părții.

(4)   Grefierul se îngrijește ca volumul actelor de procedură, inclusiv anexele acestora, să nu depășească limita impusă de buna administrare a justiției și ca depunerea acestora să se efectueze în conformitate cu prevederile pertinente ale Instrucțiunilor practice pentru părți.

(5)   Cu excepția cazurilor expres prevăzute de Regulamentul de procedură, grefierul refuză primirea memoriilor sau a actelor de procedură ale părților care sunt redactate, chiar în parte, în altă limbă decât limba de procedură. Cu toate acestea, în cazuri temeinic justificate, grefierul poate accepta provizoriu anexe într-o altă limbă decât limba de procedură. În caz de îndoială sau în cazul în care părțile contestă decizia sa, grefierul sesizează președintele pentru a dispune în această privință.

(6)   În cazul în care o cerere de intervenție formulată de un terț, altul decât un stat membru, nu este redactată în limba de procedură, grefierul solicită îndreptarea acestei neregularități înainte de a o notifica părților. Dacă, în termenul stabilit în acest sens de către grefier, se depune o versiune a acestei cereri redactată în limba de procedură, se consideră că data depunerii actului este data depunerii primei versiuni redactate în altă limbă.

(7)   În cazul în care nu se îndreaptă neregularitățile sau în cazul în care partea în cauză contestă decizia sa, grefierul sesizează președintele pentru a se decide în această privință.

Articolul 9

Depunerea cererii introductive

(1)   În cazul în care grefierul constată că o cerere introductivă nu respectă prevederile articolului 35 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, acesta suspendă comunicarea cererii introductive pentru a da Tribunalului posibilitatea de a se pronunța asupra admisibilității acțiunii.

(2)   În vederea depunerii atestatului prevăzut la articolul 35 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, care certifică faptul că avocatul care reprezintă o parte sau care asistă agentul acesteia are dreptul să își exercite profesia în fața unei instanțe a unui stat membru sau a unui alt stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European, se poate face trimitere la un înscris deja depus la grefa Tribunalului. În toate cazurile, înscrisul la care se poate face trimitere trebuie să fi fost întocmit cu cel mult cinci ani înainte de data depunerii cererii introductive.

Articolul 10

Comunicările

(1)   Grefierul se îngrijește ca notificările și comunicările prevăzute de Statut, precum și de Regulamentul de procedură să fie efectuate în conformitate cu articolul 99 din regulament.

(2)   În cadrul procedurilor referitoare la măsurile provizorii, prevăzute la articolele 102-108 din Regulamentul de procedură, grefierul poate transmite înscrisurile procedurale prin orice mijloc adecvat pe care îl impune urgența.

Articolul 11

Stabilirea și prelungirea termenelor

(1)   Grefierul stabilește și prelungește, dacă este cazul, termenele prevăzute de Regulamentul de procedură, în conformitate cu atribuțiile care i-au fost delegate de către președinte.

(2)   Actele de procedură care parvin grefei după expirarea termenului stabilit pentru depunerea lor nu pot fi primite decât cu încuviințarea președintelui.

(3)   Termenele prevăzute de Regulamentul de procedură nu pot fi prelungite decât pentru împrejurări deosebite. Orice cerere în acest sens trebuie să fie temeinic motivată și să parvină grefei într-un termen suficient de scurt prin raportare la data expirării termenului stabilit inițial. Un termen nu poate fi prelungit mai mult de o singură dată decât pentru motive excepționale.

Articolul 12

Ședințele și procesele-verbale

(1)   Înainte de fiecare ședință publică, grefierul asigură întocmirea, în limba de procedură, a unei liste de ședință care cuprinde data, ora și locul ședinței, completul de judecată competent, indicarea cauzelor pe rol și numele părților.

(2)   Lista de ședință este afișată la intrarea în sala de ședință.

(3)   Grefierul întocmește, în limba de procedură, un proces-verbal al fiecărei ședințe care cuprinde indicarea cauzei, data, ora și locul ședinței, eventual precizarea că ședința este secretă, numele judecătorilor și al grefierului care participă la ședință, numele și calitatea reprezentanților prezenți ai părților, numele, prenumele, calitatea și adresele, dacă este cazul, ale reclamanților prezenți personal, ale martorilor sau experților audiați, indicarea probelor sau a actelor de procedură depuse în ședință și, dacă este necesar, declarațiile făcute în ședință, precum și deciziile pronunțate în ședință de către Tribunal sau de către președinte. Procesul-verbal se trimite părților.

Articolul 13

Martorii și experții

(1)   Grefierul ia măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a ordonanțelor de efectuare a unei expertize și a celor de audiere a martorilor.

(2)   Grefierul primește din partea martorilor înscrisurile justificative privitoare la cheltuielile acestora și la beneficiul nerealizat și, din partea experților, o notă de onorariu care atestă lucrările și cheltuielile efectuate de aceștia.

(3)   Grefierul se îngrijește ca, prin casieria Tribunalului, să fie achitate sumele datorate martorilor și experților, în conformitate cu Regulamentul de procedură. În cazul în care aceste sume sunt contestate, grefierul sesizează președintele pentru a se dispune în această privință.

(4)   Prin grija grefierului, cheltuielile legate de audierea experților sau a martorilor, avansate de către Tribunal într-o cauză, sunt recuperate de la părțile obligate la plata cheltuielilor de judecată. Dacă este cazul, prevederile articolului 15 alineatul (3) din prezentele Instrucțiuni se aplică în mod corespunzător.

Articolul 14

Originalele hotărârilor și ordonanțelor

(1)   Originalele hotărârilor și ale ordonanțelor Tribunalului sunt păstrate în arhivele grefei, în ordine cronologică. La dosarul cauzei se atașează o copie certificată pentru conformitate cu originalul.

(2)   La cerere, grefierul eliberează părților copii suplimentare ale unei hotărâri sau ale unei ordonanțe, certificate pentru conformitate cu originalul.

(3)   Despre hotărârile sau ordonanțele pronunțate de Tribunalul Uniunii Europene în recurs sau de Curte în cazul unei reexaminări se face mențiune pe marginea hotărârii sau a ordonanței în cauză; o copie certificată pentru conformitate cu originalul se anexează originalului hotărârii sau al ordonanței atacate.

Articolul 15

Recuperarea sumelor

(1)   În cazul în care este necesară recuperarea, în beneficiul casieriei Tribunalului, a unor sume achitate cu titlu de asistență judiciară, a unor sume avansate martorilor sau experților ori a unor sume datorate de părți în temeiul articolului 94 din Regulamentul de procedură, grefierul solicită plata acestor sume, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, părții care este obligată în acest sens potrivit deciziei de terminare a procedurii.

(2)   În acest caz, se consideră că o scrisoare recomandată a fost înmânată destinatarului în cea de a zecea zi după depunerea acestei scrisori la oficiul poștal al localității unde își are sediul Tribunalul, cu excepția cazului în care din confirmarea de primire rezultă că primirea a avut loc la altă dată.

(3)   În cazul în care sumele solicitate nu sunt achitate în termenul stabilit de grefier, acesta poate solicita Tribunalului emiterea unei ordonanțe executorii și, dacă este cazul, solicită punerea în executare silită a acesteia.

Articolul 16

Tarifele grefei

(1)   Atunci când, la cererea unei părți, grefierul eliberează acesteia o copie pe suport de hârtie a unui act de procedură sau un extras din dosar sau din registru, se percepe un tarif de grefă de 3,50 euro/pagină pentru o copie autentică și de 2,50 euro/pagină pentru o copie simplă.

(2)   Atunci când, la cererea unei părți, grefierul asigură traducerea unui act de procedură sau a unui extras din dosar, se percepe un tarif de grefă de 1,25 euro/rând.

(3)   Începând cu 1 ianuarie 2008, tarifele menționate la prezentul articol sunt majorate cu 10 % ori de câte ori indicele ponderat al costului vieții, publicat de guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului, este majorat cu 10 %.

Articolul 17

Publicațiile și difuzarea pe internet a înscrisurilor

(1)   Publicațiile Tribunalului și difuzarea pe internet de înscrisuri privitoare la acesta sunt efectuate sub răspunderea grefierului.

(2)   În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se publică, prin grija grefierului, deciziile prevăzute de Regulamentul de procedură și de prezentele Instrucțiuni, precum și comunicările privitoare la acțiunile formulate și la deciziile prin care se finalizează judecata.

(3)   Grefierul se îngrijește de publicarea jurisprudenței Tribunalului în conformitate cu modalitățile decise de Tribunal.

Articolul 18

Recomandări adresate avocaților și agenților

(1)   Grefierul aduce la cunoștința reprezentanților părților Instrucțiunile practice pentru părți, precum și prezentele Instrucțiuni pentru grefier.

(2)   Pentru a asigura buna desfășurare a procedurii, grefierul furnizează reprezentanților părților, la cerere, informații privitoare la practica adoptată în aplicarea Regulamentului de procedură, a Instrucțiunilor practice pentru părți, a prezentelor Instrucțiuni pentru grefier, a Deciziei e-Curia și a condițiilor de utilizare a aplicației e-Curia.

Articolul 19

Derogări de la prezentele Instrucțiuni

Tribunalul sau președintele pot deroga de la prevederile prezentelor Instrucțiuni, în măsura în care circumstanțele speciale ale unei cauze și buna administrare a justiției impun aceasta.

Articolul 20

Intrarea în vigoare a prezentelor Instrucțiuni

(1)   Prezentele Instrucțiuni pentru grefier, autentice în limbile menționate la articolul 36 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Tribunalului Uniunii Europene, aplicabil Tribunalului conform articolului 29 din Regulamentul de procedură al acestuia, sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acestea intră în vigoare în ziua următoare datei publicării lor.

(2)   Prezentele Instrucțiuni pentru grefier abrogă și înlocuiesc Instrucțiunile pentru grefier din 19 septembrie 2007 (JO L 249, p. 3).

Adoptat la Luxemburg, 11 iulie 2012.

Grefier

W. HAKENBERG

Președinte

S. VAN RAEPENBUSCH