6.1.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 2/3


Stanovisko Poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na zasadnutí dňa 28. septembra 2009 k návrhu rozhodnutia vo veci COMP/39.416 – Klasifikácia lodí

Spravodajca: Slovensko

2010/C 2/03

1.

Poradný výbor zdieľa obavy Komisie, pokiaľ ide o zlučiteľnosť rozhodnutí IACS s článkom 81 Zmluvy o ES a článkom 53 Dohody o EHP, ako boli vyjadrené v návrhu rozhodnutia oznámeného poradnému výboru dňa 11. septembra 2009.

2.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že záväzky ponúknuté zo strany IACS sú vhodné, potrebné a primerané na odstránenie obáv vyjadrených Komisiou v jej návrhu rozhodnutia.

3.

Poradný výbor súhlasí s názorom Komisie, že konanie v tomto prípade môže byť ukončené rozhodnutím podľa článku 9 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003.

4.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že vzhľadom na záväzky ponúknuté zo strany IACS už neexistujú dôvody na konanie Komisie, avšak bez toho, aby bol dotknutý článok 9 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003.

5.

Poradný výbor odporúča, aby sa jeho stanovisko uverejnilo v Úradnom vestníku Európskej únie.