6.1.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 2/3


Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 28 września 2009 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/39.416 – Klasyfikacja statków

Sprawozdawca: Słowacja

2010/C 2/03

1.

Komitet Doradczy podziela wątpliwości Komisji co do zgodności decyzji IACS z art. 81 Traktatu WE oraz art. 53 Porozumienia EOG, wyrażone w projekcie decyzji przedstawionej Komitetowi Doradczemu w dniu 11 września 2009 r.

2.

Komitet Doradczy podziela stanowisko Komisji, że zobowiązania zaproponowane przez IACS są odpowiednie, niezbędne i proporcjonalne w stopniu wystarczającym, aby rozwiać wątpliwości wyrażone przez Komisję w projekcie decyzji.

3.

Komitet Doradczy podziela stanowisko Komisji, że postępowanie może zostać zakończone w drodze decyzji, zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1/2003.

4.

Komitet Doradczy podziela stanowisko Komisji, że w świetle zobowiązań zaproponowanych przez IACS nie ma podstaw do podejmowania przez Komisję dalszych działań, bez uszczerbku dla art. 9 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1/2003.

5.

Komitet Doradczy zaleca publikację swojej opinii w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.