26.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 222/10


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 817/2014

z dne 25. julija 2014

o izdaji uvoznih dovoljenj za riž v okviru tarifnih kvot, odprtih z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1273/2011 za podobdobje julij 2014

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 188 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1273/2011 (2) je odprla in določila način upravljanja nekaterih uvoznih tarifnih kvot za riž in lomljeni riž, porazdeljenih po državi porekla in razdeljenih v več podobdobij v skladu s Prilogo I k navedeni izvedbeni uredbi.

(2)

Julij je tretje podobdobje za kvoto, ki je določena v členu 1(1)(a) Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011 in drugo podobdobje za kvoto, ki je določena v členu 1(1)(b), (c) in (d) navedene izvedbene uredbe.

(3)

Iz sporočil, poslanih v skladu s točko (a) člena 8 Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011, izhaja, da zahtevki za kvoto z zaporedno številko 09.4166, predloženi v prvih desetih delovnih dneh meseca julija 2014 v skladu s členom 4(1) navedene izvedbene uredbe, zajemajo količino, ki presega razpoložljivo količino. Zato bi bilo treba z določitvijo koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za zahtevane količine za zadevno kvoto, določiti, v kakšnem obsegu se lahko izdajo uvozna dovoljenja. Koeficient dodelitve se izračuna v skladu s členom 7(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 (3).

(4)

Iz navedenih sporočil izhaja, da zahtevki za kvote z zaporedno številko 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 in 09.4154, predloženi v prvih desetih delovnih dneh meseca julija 2014 v skladu s členom 4(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011, zajemajo količino, ki je manjša od razpoložljive količine.

(5)

Za kvote z zaporednimi številkami 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 – 09.4148 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 in 09.4166 bi bilo treba tudi določiti skupno razpoložljivo količino za naslednje podobdobje v skladu s prvim pododstavkom člena 5 Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011.

(6)

Za zagotovitev učinkovitega upravljanja postopka izdaje uvoznih dovoljenj bi morala ta uredba začeti veljati takoj po objavi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Na podlagi zahtevkov za uvozna dovoljenja za riž v okviru kvote z zaporedno številko 09.4166 iz Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011, predloženih v prvih desetih delovnih dneh meseca julija 2014, se izdajo dovoljenja za zahtevano količino, ki se pomnoži s koeficientom dodelitve iz Priloge k tej uredbi.

2.   Skupna razpoložljiva količina za naslednje podobdobje v okviru kvot z zaporedno številko 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 – 09.4148 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 in 09.4166 iz Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011 je določena v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. julija 2014

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1273/2011 z dne 7. decembra 2011 o odprtju in zagotovitvi upravljanja nekaterih tarifnih kvot za uvoz riža in lomljenega riža (UL L 325, 8.12.2011, str. 6).

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (UL L 238, 1.9.2006, str. 13).


PRILOGA

Količine, ki se dodelijo za podobdobje julij 2014, in razpoložljive količine za naslednje podobdobje v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1273/2011

(a)

Kvota za popolnoma brušen riž ali manj brušen riž iz oznake KN 1006 30, kot je določena v členu 1(1)(a) Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011:

Poreklo

Zaporedna številka

Koeficient dodelitve za podobdobje julij 2014

Skupna razpoložljiva količina za podobdobje september 2014 (v kg)

Združene države

09.4127

 (1)

23 456 153

Tajska

09.4128

 (1)

916 392

Avstralija

09.4129

 (1)

115 620

Drugo poreklo

09.4130

 (2)

0

(b)

Kvota za oluščen riž iz oznake KN 1006 20, kot je določena v členu 1(1)(b) Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011:

Poreklo

Zaporedna številka

Koeficient dodelitve za podobdobje julij 2014

Skupna razpoložljiva količina za podobdobje oktober 2014 (v kg)

Vse države

09.4148

 (3)

1 634 000

(c)

Kvota za lomljen riž iz oznake KN 1006 40 00, kot je določena v členu 1(1)(c) Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011:

Poreklo

Zaporedna številka

Koeficient dodelitve za podobdobje julij 2014

Tajska

09.4149

 (4)

Avstralija

09.4150

 (4)

Gvajana

09.4152

 (4)

Združene države

09.4153

 (5)

Drugo poreklo

09.4154

 (5)

(d)

Kvota za popolnoma brušen riž ali manj brušen riž iz oznake KN 1006 30, kot je določena v členu 1(1)(d) Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011:

Poreklo

Zaporedna številka

Koeficient dodelitve za podobdobje julij 2014

Skupna razpoložljiva količina za podobdobje september 2014 (v kg)

Tajska

09.4112

 (6)

8 150

Združene države

09.4116

 (6)

2 095 495

Indija

09.4117

 (6)

232 127

Pakistan

09.4118

 (6)

27 202

Drugo poreklo

09.4119

 (6)

122 761

Vse države

09.4166

0,676881 %

0


(1)  Zahtevki zajemajo količine, ki so nižje ali enake razpoložljivim količinam: vsi zahtevki se upoštevajo.

(2)  Za to podobdobje ni razpoložljive količine.

(3)  Za to podobdobje se koeficient dodelitve ne uporabi: Komisiji ni bil poslan noben zahtevek za izdajo dovoljenja.

(4)  Za to podobdobje se koeficient dodelitve ne uporabi: Komisiji ni bil poslan noben zahtevek za izdajo dovoljenja.

(5)  Zahtevki zajemajo količine, ki so nižje ali enake razpoložljivim količinam: vsi zahtevki se upoštevajo.

(6)  Za to podobdobje ni razpoložljive količine.