26.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 222/10


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 817/2014

оd 25. srpnja 2014.

o izdavanju dozvola za uvoz riže u okviru carinskih kvota koje su za podrazdoblje mjeseca srpnja 2014. otvorene Provedbenom uredbom (EU) br. 1273/2011

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 188.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1273/2011 (2) otvorene su određene uvozne carinske kvote za rižu i lomljenu rižu, razvrstane po zemlji podrijetla i podijeljene na nekoliko podrazdoblja u skladu s Prilogom I. navedenoj Provedbenoj uredbi, te je predviđeno upravljanje njima.

(2)

Srpanj je treće podrazdoblje za kvotu predviđenu člankom 1. stavkom 1. točkom (a) Provedbene uredbe (EU) br. 1273/2011 i drugo podrazdoblje za kvote predviđene člankom 1. stavkom 1. točkama (b), (c) i (d) te Provedbene uredbe.

(3)

Iz obavijesti dostavljenih u skladu s člankom 8. točkom (a) Provedbene uredbe (EU) br. 1273/2011 proizlazi da se za kvotu s rednim brojem 09.4166, zahtjevi podneseni u prvih deset radnih dana srpnja 2014. u skladu s člankom 4. stavkom 1. te Provedbene uredbe odnose na količinu veću od dostupne. Stoga je potrebno odrediti u kojoj se mjeri izdaju uvozne dozvole tako da se odredi koeficijent dodjele koji će se primjenjivati na zatražene količine za predmetnu kvotu, izračunan u skladu s člankom 7. stavkom 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 1301/2006 (3).

(4)

Iz tih obavijesti proizlazi i da se za kvote s rednim brojevima 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 i 09.4154 zahtjevi podneseni u prvih deset radnih dana srpnja 2014. u skladu s člankom 4. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 1273/2011 odnose na količinu manju od dostupne.

(5)

Potrebno je utvrditi i ukupnu količinu raspoloživu za sljedeće podrazdoblje za kvote s rednim brojem 09.4127 – 09.4128 - 09.4129 - 09.4130 – 09.4148 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 i 09.4166, u skladu s prvim podstavkom članka 5. Provedbene uredbe (EU) br. 1273/2011.

(6)

Kako bi se omogućilo dobro upravljanje postupkom izdavanja uvoznih dozvola, ova Uredba treba stupiti na snagu odmah nakon objave,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Za zahtjeve za uvozne dozvole za rižu u okviru kvote s rednim brojem 09.4166 iz Provedbene uredbe (EU) br. 1273/2011 podnesene u prvih deset radnih dana srpnja 2014. dozvole se izdaju za zatraženu količinu pomnoženu s koeficijentom dodjele utvrđenim u Prilogu ovoj Uredbi.

2.   Ukupna količina raspoloživa za sljedeće podrazdoblje u okviru kvota s rednim brojevima 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 – 09.4148 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 i 09.4166 iz Provedbene uredbe (EU) br. 1273/2011 utvrđena je u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. srpnja 2014.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1273/2011 od 7. prosinca 2011. o otvaranju određenih carinskih kvota za uvoz riže i lomljene riže i o upravljanju tim kvotama (SL L 325, 8.12.2011., str. 6.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 1301/2006 od 31. kolovoza 2006. o utvrđivanju zajedničkih pravila za upravljanje uvoznim carinskim kvotama za poljoprivredne proizvode kojima upravlja sustav uvoznih dozvola (SL L 238, 1.9.2006., str. 13.).


PRILOG

Količine koje se trebaju dodijeliti za podrazdoblje srpnja 2014. i količine raspoložive za sljedeće podrazdoblje u skladu s Provedbenom uredbom (EU) br. 1273/2011

a)

Kvota za bijelu ili polubijelu rižu obuhvaćenu oznakom KN 1006 30 iz članka 1. stavka 1. točke (a) Provedbene uredbe (EU) br. 1273/2011:

Podrijetlo

Redni broj

Koeficijent dodjele za podrazdoblje srpnja 2014.

Ukupna količina raspoloživa za podrazdoblje rujna 2014. (u kg)

Sjedinjene Američke Države

09.4127

 (1)

23 456 153

Tajland

09.4128

 (1)

916 392

Australija

09.4129

 (1)

115 620

Drugo podrijetlo

09.4130

 (2)

0

b)

Kvota za oljuštenu rižu obuhvaćenu oznakom KN 1006 20 iz članka 1. stavka 1. točke (b) Provedbene uredbe (EU) br. 1273/2011:

Podrijetlo

Redni broj

Koeficijent dodjele za podrazdoblje srpnja 2014.

Ukupna količina raspoloživa za podrazdoblje listopada 2014. (u kg)

Sve države

09.4148

 (3)

1 634 000

c)

Kvota za lomljenu rižu obuhvaćenu oznakom KN 1006 40 00 iz članka 1. stavka 1. točke (c) Provedbene uredbe (EU) br. 1273/2011:

Podrijetlo

Redni broj

Koeficijent dodjele za podrazdoblje srpnja 2014.

Tajland

09.4149

 (4)

Australija

09.4150

 (4)

Gvajana

09.4152

 (4)

Sjedinjene Američke Države

09.4153

 (5)

Drugo podrijetlo

09.4154

 (5)

d)

Kvota za bijelu ili polubijelu rižu obuhvaćenu oznakom KN 1006 30 iz članka 1. stavka 1. točke (d) Provedbene uredbe (EU) br. 1273/2011:

Podrijetlo

Redni broj

Koeficijent dodjele za podrazdoblje srpnja 2014.

Ukupna količina raspoloživa za podrazdoblje rujna 2014. (u kg)

Tajland

09.4112

 (6)

8 150

Sjedinjene Američke Države

09.4116

 (6)

2 095 495

Indija

09.4117

 (6)

232 127

Pakistan

09.4118

 (6)

27 202

Drugo podrijetlo

09.4119

 (6)

122 761

Sve države

09.4166

0,676881 %

0


(1)  Zahtjevi se odnose na količine manje od dostupnih ili jednake njima: stoga su svi zahtjevi prihvatljivi.

(2)  Za ovo podrazdoblje nema raspoložive količine.

(3)  Za ovo podrazdoblje ne primjenjuje se koeficijent dodjele: nije bilo zahtjeva za dozvole u obavijesti Komisiji.

(4)  Za ovo podrazdoblje ne primjenjuje se koeficijent dodjele: nije bilo zahtjeva za dozvole u obavijesti Komisiji.

(5)  Zahtjevi se odnose na količine manje od dostupnih ili jednake njima: stoga su svi zahtjevi prihvatljivi.

(6)  Za ovo podrazdoblje nema raspoložive količine.