26.7.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 222/10


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 817/2014

ze dne 25. července 2014

o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených pro podobdobí měsíce července 2014 prováděcím nařízením (EU) č. 1273/2011

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 188 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1273/2011 (2) byly otevřeny některé dovozní celní kvóty pro rýži a zlomkovou rýži rozčleněné podle země původu a rozdělené na několik podobdobí v souladu s přílohou I uvedeného prováděcího nařízení, a zároveň byl stanoven způsob správy těchto kvót.

(2)

Červenec je třetím podobdobím pro kvótu stanovenou v čl. 1 odst. 1 písm. a) prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011 a druhým podobdobím pro kvóty stanovené v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) a d) uvedeného prováděcího nařízení.

(3)

Ze sdělení podaného podle čl. 8 písm. a) prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011 vyplývá, že žádosti o kvótu s pořadovým číslem 09.4166 podané během prvních deseti pracovních dnů měsíce července 2014 podle čl. 4 odst. 1 uvedeného prováděcího nařízení se týkají množství vyššího, než je dostupné množství. Je proto nutné určit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydávány, a stanovit přídělový koeficient, který se použije na množství požadované pro příslušnou kvótu a vypočítá se podle čl. 7 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 (3).

(4)

Z uvedených sdělení rovněž vyplývá, že žádosti o kvóty s pořadovým číslem 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 a 09.4154 podané během prvních deseti pracovních dnů měsíce července 2014 podle čl. 4 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011 se týkají množství, které je nižší než množství dostupné.

(5)

Podle čl. 5 prvního pododstavce prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011 by mělo být rovněž stanoveno celkové množství dostupné na následující podobdobí pro kvóty s pořadovým číslem 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 – 09.4148 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 a 09.4166.

(6)

Za účelem zajištění účinné správy postupu vydávání dovozních licencí by toto nařízení mělo vstoupit v platnost okamžitě po vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Pro žádosti o dovozní licence na rýži spadající do kvóty s pořadovým číslem 09.4166 uvedených v prováděcím nařízení (EU) č. 1273/2011, které byly podány během prvních deseti pracovních dnů měsíce července 2014, se vydají licence pro požadované množství, na něž se použije koeficient přidělení stanovený v příloze tohoto nařízení.

2.   Celkové množství, je dostupné pro následující podobdobí v rámci kvót s pořadovým číslem 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 – 09.4148 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 a 09.4166 uvedených v prováděcím nařízení (EU) č. 1273/2011, je stanoveno v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. července 2014.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1273/2011 ze dne 7. prosince 2011 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže (Úř. věst. L 325, 8.12.2011, s. 6).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13).


PŘÍLOHA

Množství, která se mají přidělit na podobdobí měsíce července 2014, a množství dostupná pro následující podobdobí podle prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011

a)

Kvóta pro celoomletou nebo poloomletou rýži kódu KN 1006 30 podle čl. 1 odst. 1 písm. a) prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011:

Původ

Pořadové číslo

Koeficient přidělení pro podobdobí měsíce července 2014

Celková množství dostupná pro podobdobí měsíce září 2014 (v kg)

Spojené státy

09.4127

 (1)

23 456 153

Thajsko

09.4128

 (1)

916 392

Austrálie

09.4129

 (2)

115 620

jiného původu

09.4130

 (2)

0

b)

Kvóta pro loupanou rýži kódu KN 1006 20 podle čl. 1 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011:

Původ

Pořadové číslo

Koeficient přidělení pro podobdobí měsíce července 2014

Celková množství dostupná pro podobdobí měsíce října 2014 (v kg)

všechny země

09.4148

 (3)

1 634 000

c)

Kvóta pro zlomkovou rýži kódu KN 1006 40 00 podle čl. 1 odst. 1 písm. c) prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011:

Původ

Pořadové číslo

Koeficient přidělení pro podobdobí měsíce července 2014

Thajsko

09.4149

 (4)

Austrálie

09.4150

 (4)

Guyana

09.4152

 (4)

Spojené státy

09.4153

 (5)

jiného původu

09.4154

 (5)

d)

Kvóta pro celoomletou nebo poloomletou rýži kódu KN 1006 30 podle čl. 1 odst. 1 písm. d) prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011:

Původ

Pořadové číslo

Koeficient přidělení pro podobdobí měsíce července 2014

Celková množství dostupná pro podobdobí měsíce září 2014 (v kg)

Thajsko

09.4112

 (6)

8 150

Spojené státy

09.4116

 (6)

2 095 495

Indie

09.4117

 (6)

232 127

Pákistán

09.4118

 (6)

27 202

jiného původu

09.4119

 (6)

122 761

všechny země

09.4166

0,676881 %

0


(1)  Žádosti se vztahují na množství, která jsou menší než množství dostupná nebo se jim rovnají: všechny žádosti jsou tedy přípustné.

(2)  Pro toto podobdobí neexistuje dostupné množství.

(3)  Pro toto podobdobí se koeficient přidělení nepoužije: Komise neobdržela žádnou žádost o vydání licence.

(4)  Pro toto podobdobí se koeficient přidělení nepoužije: Komise neobdržela žádnou žádost o vydání licence.

(5)  Žádosti se vztahují na množství, která jsou menší než množství dostupná nebo se jim rovnají: všechny žádosti jsou tedy přípustné.

(6)  Pro toto podobdobí neexistuje dostupné množství.