29.5.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 139/10


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 466/2008

z dnia 28 maja 2008 r.

nakładające na importerów i producentów niektórych substancji priorytetowych wymagania w zakresie informacji i badań zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje (1), w szczególności jego art. 10 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Sprawozdawcy wyznaczeni przez państwa członkowskie zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 793/93 dokonali oceny informacji przedstawionych przez producentów i importerów w odniesieniu do niektórych substancji priorytetowych. Po konsultacji z tymi producentami i importerami sprawozdawcy uznali, że w celu oceny ryzyka konieczne jest zażądanie od producentów i importerów przedstawienia dalszych informacji i przeprowadzenia dalszych badań.

(2)

Informacji potrzebnych do oceny rozpatrywanych substancji nie można uzyskać od byłych producentów i importerów. Producenci i importerzy sprawdzili, zgodnie z art. 10 ust. 5 rozporządzenia (EWG) nr 793/93, że badań na zwierzętach nie można zastąpić ani ograniczyć poprzez wykorzystanie innych metod.

(3)

W związku z powyższym właściwe jest zażądanie od producentów i importerów substancji priorytetowych przedstawienia dalszych informacji i przeprowadzenia dalszych badań na tych substancjach. Protokoły przekazane Komisji przez sprawozdawców powinny zostać wykorzystane do przeprowadzenia tych badań.

(4)

Przepisy niniejszego rozporządzenia są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na podstawie art. 15 rozporządzenia (EWG) nr 793/93,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Producenci i importerzy substancji wymienionych w załączniku, którzy przedstawili informacje zgodnie z wymaganiami art. 3, 4, 7 i 9 rozporządzenia (EWG) nr 793/93, dostarczą informacji i wykonają badania określone w załączniku oraz przekażą ich wyniki właściwym sprawozdawcom.

Badania zostaną wykonane zgodnie z protokołami określonymi przez sprawozdawców.

Wyniki zostaną przedstawione w terminach określonych w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 maja 2008 r.

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 84 z 5.4.1993, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Nr

Nr Einecs

Nr CAS

Nazwa substancji

Sprawozdawca

Wymagania dotyczące badań/informacji

Termin od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

1

247-759-6

26523-78-4

fosforyn trias(nonylofenylu)

FR

Badanie ostrej toksyczności na rozwielitkach (Dafnia magna)

Informacja o strukturze fosforynu trias (nonylofenylu)

Informacja dotycząca rozpuszczalności w wodzie

Wyznaczanie współczynnika podziału n-oktanol-woda (log Kow)

Hydroliza

Badanie toksyczności osadu na Lumbriculus variegatus

Dane z monitorowania miejsc o stosunku wskaźników PEC/PNEC większym niż jeden

Długoterminowe badanie na rozwielitkach (Daphnia magna) w zależności od wyników badania toksyczności ostrej na rozwielitkach (Daphnia magna)

4 miesiące

2

237-410-6

239-148-8

13775-53-6

15096-52-3

heksafluoroglinian trisodu

DE

Informacja o dalszych zastosowaniach

Informacja o emisjach do środowiska wodnego na wszystkich etapach cyklu życia

Informacja o emisjach do atmosfery na wszystkich etapach cyklu życia

Informacja dotycząca klasy twardości wody przyjmującego zbiornika wodnego dwóch producentów

Informacja dotycząca frakcji kryolitu w emisjach cząstek stałych przez huty aluminium

Badanie rozpuszczalności

4 miesiące

3

266-028-2

65996-93-2

pak, smoła węglowa, wysoka temp.

NL

Informacja o uwalnianiu 16 PAH wg specyfikacji EPA do różnych elementów środowiska naturalnego w wyniku stosowania paku i smoły węglowej o wys. temperaturze w produkcji i stosowaniu spoiw dla brykietów węglowych i krążków glinianych oraz wysokowydajnych środków antykorozyjnych.

4 miesiące

4

246-690-9

25617-70-8

2,4,4-trimetylopentenem

DE

Informacja dotycząca emisji w miejscach produkcji i przetwarzania do oczyszczalni ścieków, wód powierzchniowych i osadów.

Badanie hamowania oddychania osadów czynnych (metoda OECD 209)

Długoterminowe badanie rozmnażania rozwielitek (Daphnia magna, metoda OECD 211)

4 miesiące

5

231-111-4

7440-02-0

nikiel

DK

Badanie toksyczności sadu

12 miesięcy

232-104-9

7786-81-4

siarczan niklu

222-068-2

3333-67-3

węglan niklu

231-743-0

7718-54-9

dichlorek niklu

236-068-5

13138-45-9

diazotan niklu

6

287-477-0

85535-85-9

chlorowane alkany C14-17

UK

Badanie bioakumulacji prowadzone na rybach (wytyczna OECD nr 305)

6 miesięcy

7

202-696-3

98-73-7

nitrobenzen

DE

Badanie lokalnych węzłów chłonnych (wytyczna OECD nr 429/B42)

6 miesięcy

8

202-679-0

98-54-4

4-tert-butylofenol

NO

Informacje dotyczące lokalnego narażenia związanego z emisjami do oczyszczalni ścieków oraz wód (słodkich i morskich) pochodzących z dwóch miejsc przetwarzania.

4 miesiące

9

200-915-7

75-91-2

wodorotlenek tert-butylu (TBHP)

NL

Toksyczność powtarzalnej (28 dni) dawki (inhalacyjna) (OECD 412 – B8)

12 miesięcy

Badanie tkanki układu oddechowego techniką KOMET

15 miesięcy