29.5.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 139/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 466/2008

af 28. maj 2008

om undersøgelses- og oplysningskrav for importører og producenter af en række prioriterede stoffer i medfør af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 om vurdering af og kontrol med risikoen ved eksisterende stoffer

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 af 23. marts 1993 om vurdering af og kontrol med risikoen ved eksisterende stoffer (1), særlig artikel 10, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De referenter, der er udpeget af medlemsstaterne i henhold til artikel 10, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 793/93, har vurderet de oplysninger, som producenter og importører har forelagt om en række prioriterede stoffer. Efter høring af disse producenter og importører har referenterne konstateret, at det med henblik på risikovurderingen er nødvendigt at pålægge disse producenter og importører at indgive yderligere oplysninger og udføre yderligere undersøgelser.

(2)

De oplysninger, der er nødvendige til vurdering af de pågældende stoffer, står ikke til rådighed hos tidligere producenter eller importører. Producenterne og importørerne har i overensstemmelse med artikel 10, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 793/93 kontrolleret, at dyreforsøg ikke kan erstattes eller begrænses ved hjælp af andre metoder.

(3)

Producenter og importører af en række prioriterede stoffer bør derfor anmodes om at indgive yderligere oplysninger og udføre yderligere undersøgelser af disse stoffer. Protokollerne, som referenterne har forelagt Kommissionen, bør anvendes i forbindelse med disse undersøgelser.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det i medfør af artikel 15 i forordning (EØF) nr. 793/93 nedsatte udvalg —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Producenter og importører af stofferne, der er opført i bilaget, som har indgivet oplysninger i overensstemmelse med kravene i artikel 3, 4, 7 og 9 i forordning (EØF) nr. 793/93, tilvejebringer de oplysninger og udfører de undersøgelser, der er anført i bilaget, og udleverer resultaterne til de relevante referenter.

Undersøgelserne udføres efter protokoller, som referenterne anviser.

Resultaterne udleveres inden for den frist, der er anført i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. maj 2008.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 84 af 5.4.1993, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).


BILAG

Nr.

Einecs-nr.

CAS-nr.

Stof

Referent

Undersøgelses- og/eller oplysningskrav

Tidsfrist efter datoen for denne forordnings ikrafttræden

1

247-759-6

26523-78-4

tris(nonylphenyl)phosphit

FR

Test for akut toksicitet med Daphnia magna

Oplysninger om TNPP's struktur

Oplysninger om vandopløselighed

Bestemmelse af log Kow

Test af hydrolyse

Sedimenttest med Lumbriculus variegatus

Data fra overvågning af steder, hvor PEC/PNEC > 1

Langtidstest med Daphnia, afhængigt af resultatet af den akutte test.

4 måneder

2

237-410-6

239-148-8

13775-53-6

15096-52-3

trinatriumhexafluoraluminat

DE

Oplysninger om anvendelser af stoffet

Oplysninger om emissioner til vandmiljøet i alle faser af stoffets livscyklus

Oplysninger om emissioner til luften i alle faser af stoffets livscyklus

Oplysninger om recipientvandets hårdhed for to producenters vedkommende

Oplysninger om andelen af kryolit i partikelemissionerne fra aluminiumsmelterier

Opløsningsundersøgelse

4 måneder

3

266-028-2

65996-93-2

beg, kultjære-, højtemperaturs-

NL

Oplysninger om udslip af de 16 EPA-PAH'er til de forskellige delmiljøer som følge af brug af stoffet til fremstilling og anvendelse af bindemiddel til kulbriketter, lerduer og svær korrosionsbeskyttelse

4 måneder

4

246-690-9

25617-70-8

2,4,4-trimethylpenten

DE

Oplysninger om emissioner fra produktions- og forarbejdningsanlæg til spildevandsbehandlingsanlæg, overfladevand og sedimenter

Respirationsinhibitionsforsøg med aktiveret slam (OECD 209)

Langtidstest af Daphnia magnas forplantningsevne (OECD 211)

4 måneder

5

231-111-4

7440-02-0

nikkel

DK

Test af toksicitet i sediment

12 måneder

232-104-9

7786-81-4

nikkelsulfat

222-068-2

3333-67-3

nikkelcarbonat

231-743-0

7718-54-9

nikkeldichlorid

236-068-5

13138-45-9

nikkeldinitrat

6

287-477-0

85535-85-9

alkaner, C14-17, chlor-

UK

Undersøgelse af bioakkumulering i fisk (OECD TG 305)

6 måneder

7

202-696-3

98-73-7

nitrobenzen

DE

Lokal lymfeknudeassay (OECD TG 429/B42)

6 måneder

8

202-679-0

98-54-4

4-tert-butylphenol

NO

Oplysninger om lokal eksponering ved udledninger til spildevandsbehandlingsanlæg og vandmiljøet (ferskvand og havvand) fra to forarbejdningsanlæg (5&6).

4 måneder

9

200-915-7

75-91-2

tert-butylhydroperoxid

NL

Toksicitetsundersøgelse med gentagen dosering (28-dage, indånding) (OECD 412 – B8)

12 måneder

COMET-test af luftvejsvæv

15 måneder